Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Rendeletek 2010 7/2010. (XII.31.) rendelet a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

7/2010. (XII.31.) rendelet a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

Szemétszállítási rendelet Spátka 2011 végleges forma.doc — Microsoft Word Document, 70Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7 /2010. ( XII.31.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 23. §-ában és 24. §-ban, továbbá a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1.§

(1) A rendelet területi hatálya a Sokorópátka település közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdés szerinti területen tartózkodó személyekre és szervezetekre, az ingatlan tulajdonosára, birtokosára valamint használójára (a továbbiakban: ingatlantulajdonos), a települési önkormányzatra és a hulladékbegyűjtést ellátó közszolgáltatóra terjed ki.

(3) A rendelet tárgyi hatálya a település közigazgatási területén keletkező, illetve ott bármilyen okból elhelyezett, a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. § a) pontja szerinti települési szilárd hulladékra, c) pontja szerinti inert hulladékra, d) pontja szerinti biológiailag lebomló hulladékra (továbbiakban együtt: települési szilárd hulladék) terjed ki.

(4) A rendelet hatálya a közszolgáltatással kapcsolatosan nem terjed ki a település köztisztaságával összefüggő feladatokra.

2.§

A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeken felül, a szabályok betartásán túl, mindenki köteles e hulladékokkal kapcsolatos jogellenes magatartást, különösen e hulladékok elhagyását az illetékes jegyző tudomására hozni.


II. Fejezet

A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

3.§

(1) Sokorópátka község Önkormányzata a rendelet hatálya alá tartozó települési szilárd hulladékok kezelését helyi közszolgáltatás útján biztosítja.

(2) Sokorópátka község Önkormányzata a kötelező közszolgáltatás ellátásával a rendelet hatálya alá tartozó területen a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által közbeszerzési eljárásban kiválasztott vállalkozóval kötött közszolgáltatási szerződés útján a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: közszolgáltató) jogosítja fel.

4.§

(1) A közszolgáltató köteles a begyűjtéshez szükséges gyűjtőedényt a fogyasztó részére biztosítani.

(2) A közszolgáltató köteles a település közigazgatási területének a közszolgáltató által biztosított hulladékszállítási technológiában használt gépjárművek által igénybe vehető közúthálózattal rendelkező részén a fogyasztó által kihelyezett, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített edényekben lévő települési szilárd hulladékot az előre közölt járatnapon begyűjteni, elszállítani.

(3) A közszolgáltató köteles a begyűjtött hulladékok további kezeléséről gondoskodni.

(4) A közszolgáltató a tevékenysége ellátásához szükséges személyes adatokat (fogyasztó neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) csak a közszolgáltatási jogviszony fennállása alatt, azt követően pedig a közszolgáltatási jogviszonyból eredő jogok érvényesítése, vagy kötelezettségek teljesítése érdekében kezelheti.

5.§

(1) Az ingatlantulajdonos köteles részt venni a hulladékok mennyiségi csökkentését és elkülönített gyűjtését célzó kezdeményezésekben.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatási jogviszony létrehozásában és fenntartásában a közszolgáltatóval együttműködni, és az önkormányzat által meghatározott mindenkori közszolgáltatási díjat a közszolgáltatónak megfizetni.

(3) A települési szilárd hulladékot a fogyasztó köteles olyan körülmények között gyűjteni, amely megakadályozza a szóródást, illetve a rovarok és rágcsálók elszaporodását.

(4) A fogyasztó köteles az ürítésre szánt, hulladék begyűjtésére szolgáló edényt a járatnapon a közterületen a járat útvonala mellett - a közút forgalmát nem akadályozó módon - úgy elhelyezni, hogy azt a közszolgáltató a begyűjtő járattal kiüríthesse.

(5) A fogyasztó köteles a gyűjtőedény rendeltetésszerű használata során biztosítani, hogy a hulladék a szállítójármű szerkezete által kiüríthető tömörségű legyen, továbbá az edénybe veszélyes anyag, illetve az edényt károsító vagy emberi egészségre káros hulladék, valamint inert hulladék ne kerülhessen.

III. fejezet

A közszolgáltatás rendszere

6.§

(1) A közszolgáltató a lakosság körébe tartozó, a közszolgáltatási területen levő ingatlan tulajdonosai részére lakásonként térítésmentesen, haszonkölcsön szerződés alapján, szállítóeszközéhez rendszeresített, két gyűjtőedényt biztosít: egy 120 literes, barna fedelű edényt a komposztálható hulladékok és egy 120 literes, szürke fedelű edényt a maradék hulladék elhelyezésére.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt edényeken felül a közszolgáltató egyedi igény esetén ugyancsak térítésmentesen, haszonkölcsön szerződés alapján további edényt biztosít a fogyasztó részére.

(3) A közszolgáltató köteles a komposztálható hulladékok heti egy alkalommal, a maradék hulladékok kéthetente történő elszállítási lehetőségét, továbbá a barna tetejű hulladék gyűjtésére szolgáló edények mosását évente négy alkalommal biztosítani.

(4) A fogyasztó köteles gondoskodni arról, hogy a barna tetejű edénybe maradék hulladék, a szürke tetejű edénybe biohulladék ne kerüljön.

(5) A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.)KvVM rendelet szerinti házi komposztálás esetén az ingatlanon belüli komposztálás helyszínét úgy kell meghatározni, hogy az közterülettől, lakóépülettől és telekhatártól legalább 5 méterre helyezkedjen el.

(6) A komposztálási tevékenységet az illetékes jegyzőnek be kell jelenteni, feltüntetve az azt végző személy nevét, lakcímét, a komposztálással érintett ingatlan helyrajzi számát, illetve a (5) bekezdésben felsorolt objektumoktól való távolságát, továbbá csatolni kell a szomszédok beleegyező nyilatkozatát.

7) A közszolgáltató a jegyző értesítése alapján a házi komposztálást végző fogyasztótól a barna tetejű hulladékgyűjtő edényt - a fogyasztó igénye esetén - a haszonkölcsön szerződés módosítása mellett elszállítja.


7.§

(1) A közszolgáltató a fogyasztó részére a település közterületén lévő szelektív hulladékgyűjtő sziget igénybevételét térítésmentesen biztosítja.

(2) A hulladékgyűjtő szigeten elkülönítve helyezhetők el a műanyag, papír, üveg és fém - elsősorban csomagolási - hulladékok az egyes edényeken elhelyezett feliratnak megfelelően.

(3) A közszolgáltató a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetéseinek részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. (X.29.) KvVM rendelet (R.) 5-7. §-a szerint működtetett hulladékgyűjtő szigeten lévő edényeket járatterve szerint, az edények telítettségének megfelelő gyakorisággal üríti.

(4) A hulladékgyűjtő szigeteken vállalkozási tevékenységből származó hulladékot elhelyezni tilos.

(5) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő sziget területén az edényeken kívül elhelyezett hulladékok közül kizárólag a (2) bekezdésben felsorolt fajtájú hulladékokat szállítja el.

8.§

(1) A közszolgáltató Tényő. településen lévő, a R. 8-17. §-a szerint üzemeltetett hulladékudvarban - nyitvatartási időben - egyes hulladékok térítésmentes elhelyezését biztosítja, azon fogyasztó számára, aki a vele kapcsolatos közszolgáltatási jogviszony fennállását a közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott azonosító dokumentummal igazolja.

(2) A hulladékudvarban az inert hulladék havonta 1 m3, de évente legfeljebb 3 m3 mennyiségben helyezhető el.

(3) Mennyiségi korlátozás nélkül helyezhető el a hulladékudvarban a lomtalanítási hulladék, a műanyag, a papír, az üveg, a fém hulladék, a textil hulladék és a fás szárú kerti nyesedék.

(4) A veszélyes hulladékok közül alkalmanként összesen 50 kg mennyiségben, de évente legfeljebb összesen 150 kg mennyiségben helyezhetők el az elemek, akkumulátorok, elektronikai hulladékok, festékes és vegyszeres göngyölegek.

(5) Használt étolaj- és zsír hulladék a hulladékudvarban alkalmanként 5 liter, de évente legfeljebb összesen 60 liter mennyiségben helyezhető el.

(6) A veszélyes hulladéknak minősülő fáradt olaj hulladék alkalmanként 4 liter, de évente legfeljebb 8 liter mennyiségben adható át a hulladékudvarban.

(7) Inert hulladéknak tekintendő az ingatlanokon keletkező - hibaelhárításból vagy javításból származó - építési, bontási tevékenység során keletkező, veszélyes hulladékot nem tartalmazó, elsősorban beton, tégla cserép, kerámia hulladék.

(8) Nem számít lomtalanítási hulladéknak a teljes háztartás, illetve ingatlan felszámolásánál és kiürítésénél keletkező hulladék.

(9) A hulladékudvarban vállalkozási tevékenységből származó hulladékot befogadni tilos.

IV. fejezet

Közszolgáltatási díj

9.§

(1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett fogyasztó a szolgáltatásért közszolgáltatási díjat fizet.

(2) A közszolgáltatási díjat az önkormányzat évente állapítja meg.

(3) A hulladékkezelési közszolgáltatás díjait a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(4) A közszolgáltatási díj rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll.

(5) A rendelkezésre állási díj

  • a számlázási, díjbeszedési költségek,

  • a környezetvédelmi kiadások és ráfordítások,

  • különösen a környezetvédelmi hatóság eljárásáért fizetett illeték, vagy igazgatási szolgáltatási díj,

  • a jogszabályon alapuló környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházások,

  • illetve mérések és vizsgálatok költségei,

  • a közszolgáltatás teljesítéséhez használt létesítmények,

  • eszközök elhasználódásából eredő,

  • azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, bővítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadások és ráfordítások ellenértékéből áll.

(6) A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett fogyasztó önálló ingatlanonként, a szolgáltatás igénybevételének mértékétől függetlenül köteles megfizetni.

(7) Az ürítési díj a hulladékkezelés és hulladékszállítás teljes folyamatának a rendelkezési állási díjban nem fedezett minden egyéb költsége és indokolt ráfordítása ellenértékéből áll.

(8) Az ürítési díj a díjfizetési időszak ürítési száma és az adott tárolóedényhez tartozó egységnyi díjtétel szorzata.

(9) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató által a fogyasztó részére a 10. §-ban meghatározott számlázási időszakonként kiállított számla alapján 15 napon belül kell megfizetni.

(10) A több önálló ingatlant kiszolgáló tárolóedények közszolgáltatási díját az épület tulajdonosa, kezelője, társasház esetén a társasházi tulajdonostársak közössége köteles megtéríteni. Igény esetén a közszolgáltató az igénybe vevők (tulajdonostársak, használók) részére egyedi számlát bocsát ki a társasház képviseletére jogosult, illetve a kezelő a közösséget terhelő közszolgáltatási díj tulajdonostársak közötti felosztására vonatkozó nyilatkozata és adatszolgáltatása alapján. Az egyedi számla önálló ingatlanonként tartalmazza a rendelkezésre állási díjat és a felosztásra vonatkozó nyilatkozat szerint felosztott ürítési díjat.

10.§

(1.) A közszolgáltató a közszolgáltatás díját kéthavonta számlázási időszakonként utólag számlázza a fogyasztók részére. A rendelkezésre állási díjat annak a fogyasztónak kell egész hónapra megfizetni, akit a változással érintett hónap első napján fogyasztónak kell tekinteni.

(2) A fogyasztó személyében bekövetkezett változást a régi és az új fogyasztó a változás bekövetkezését követő 15 napon belül köteles a közszolgáltató által rendszeresített módon és formában bejelenteni. Ekkor a közszolgáltató a fogyasztó változását, a változás napjának megfelelően rögzíti nyilvántartásaiban. Amennyiben a fogyasztó változás bejelentés ideje a tényleges változás idejét 15 nappal meghaladja, akkor a közszolgáltató a bejelentés napját tekinti a változás napjának. A fogyasztói változás bejelentésének elmulasztása esetén a közszolgáltatás díjainak megfizetése a régi fogyasztót terheli.

(3.) Amennyiben a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlannak több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosoknak kell közölni, hogy közülük kinek a nevére és címére kerüljön kiállításra a szolgáltatási számla. Ha a tulajdonosok a közszolgáltatóval ezt nem közlik, akkor a közszolgáltató vagy a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos, vagy az azonos tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosok közül az ingatlan-nyilvántartásban első helyen bejegyzett tulajdonos nevére és címére állítja ki a szolgáltatási számlát.

V. Fejezet

Szabálysértések

11.§

Szabálysértés miatt ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható

(1) aki a települési szilárd hulladék ingatlanon belül történő gyűjtésére vonatkozó, a 5. § (3) bekezdésében foglalt szabályokat megszegi,

(2) aki a hulladékgyűjtő edény használatára vonatkozó, a 5 § (4) és (5) bekezdésében foglalt szabályokat megszegi,

(3) aki a komposztálható és a maradék hulladék külön történő gyűjtésére vonatkozó, a 6. § (6) bekezdésében foglalt szabályokat megszegi,

(4) aki a házi komposztálásra vonatkozó, a 6. § (7) és (8) bekezdésében foglalt szabályokat megszegi,

(5) aki a hulladékgyűjtő sziget használatára vonatkozó, a 7. §-ban foglalt szabályokat megszegi,

(6) aki a hulladékudvar használatára vonatkozó, a 8. §-ban foglalt szabályokat megszegi,

(7) aki más tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon a tulajdonos vagy használó hozzájárulása nélkül települési szilárd hulladékot helyez el.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

12.§

(1) A rendelet 2011. január 1-én lép hatályba

  1. Az e rendeletben nem szabályozottak tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben, valamint a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI.14.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell eljárni.

(3.) E rendelet 10. § (1) bekezdésében rögzített kéthavi elszámolásra történő átállás az alábbiak szerint történik:

A település fogyasztói részére az első kiszámlázás 2011. március hónapban történik, amikor a januári és a februári rendelkezésre állási és ürítési díj kerül kiszámlázásra, majd ezt követően kéthavonta a megelőző két hónap közszolgáltatási díja kerül kiszámlázásra.

13.§

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Sokorópátka Önkormányzata 12/2003. (XI.24.) rendeletének I. és II. fejezete, a 4/2005.(II.15.) rendelete és a 9/2009.(VIII.31.) rendelete hatályát veszti.

Sokorópátka, 2010. december 30.

Czibulya Balázs s.k. Dr. Bertalanné Józsa Judit s.k.

polgármester mb.jegyző

A rendelet kihirdetve: 2010. december 31.

Dr. Bertalanné Józsa Judit s.k.

mb. jegyző

1.sz. melléklete a 7./2010. ( XII 31.) önkormányzati rendeletnek

 

 Sokorópátka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékkezelési közszolgáltatás díjait 2011. január 1-től az alábbiak szerint határozza meg:

 

A közszolgáltatás által érintett területen a rendelet hatályba lépésekor rendszeresített egyes gyűjtőedények ürítési díjai:

 

Rendelkezésre állási díj

8.451 Ft/önálló ingatlan/év

Bio hulladék 120 literes gyűjtőedény

379,-Ft/ürítés

Maradék hulladék 120 literes gyűjtőedény

433,-Ft/ürítés

 

A táblázatban feltüntetett díjak az Áfát nem tartalmazzák.

 

6

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. május »
május
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031