Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Rendeletek 2010 5/2010.(Xll.8.) rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 16) rendeletének módosításáról
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

5/2010.(Xll.8.) rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 16) rendeletének módosításáról

5.2010.(XII.8.) rendelet a 2010. évi ktv. rendelet módosításáról.doc — Microsoft Word Document, 871Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2010.(Xll.8.) rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

1/2010. (II. 16) rendeletének módosításáról

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetését szabályzó 1/2010. (II. 16) rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

II. a költségvetés bevételi és kiadásai

 1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetését

422.607 ezer Ft költségvetési bevétellel

470.221 ezer Ft költségvetési kiadással,

47.614 ezer Ft hiánnyal jóváhagyja.

A Képviselő-testület

- finanszírozási bevételként a költségvetés működési hiányaként

27.816 ezer Ft működési célú hitel felvételt,

-a költségvetés felhalmozási hiánytartalék

19.798 ezer Ft fejlesztési célú hitel felvételt állapít meg.

2. A Képviselő-testület a költségvetési és finanszírozási

bevételek és kiadások együttes főösszegét 470.221 ezer forintban

Ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel 243.905 ezer forintban

- felhalmozási célú kiadást 243.905 ezer forintban

melyből:

- felújítás összege 54.244 ezer forintban

- beruházás összege 177.322 ezer forintban

- felhalmozási célú céltartalék 9.870 ezer forintban

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.469 ezer forintban

- működési célú bevételt 226.316 ezer forintban

- működési célú kiadásokat 226.316 ezer forintban

ebből:

- személyi jellegű kiadások 101.321 ezer forintban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 25.502 ezer forintban

- a dologi és egyéb folyó kiadásokat 93.514 ezer forintban

- az ellátottak pénzbeni juttatásait 3.375 ezer forintban

- működési célú pénzeszközátadást 2.128 ezer forintban

- támogatás értékű működési kiadást 254 ezer forintban

- működési célú hiteltörlesztés 222 ezer forintban

állapítja meg e rendelet 1-13. számú melléklete szerint.

Záró rendelkezések

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.16.) rendelet 1-13 számú mellékletét, hatályon kívül helyezi.

Sokorópátka, 2010. december 7.

Czibulya Balázs Dr.Bertalanné Józsa Judit

polgármester jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Sokorópátka, 2010. december 8.

Dr. Bertalanné Józsa Judit

Jegyző

1. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2010.(Xll.8.) rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

1/2010. (II. 16) rendeletének módosításáról

ezer Ft

Bevételek megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosítás összege

Módosított előirányzat

(1)

(2)

(3)

I.

Működési bevételek

57.926

+35.223

93.149

1.

Intézményi működési bevételek

9.488

+33.436

42.924

1.1

Alaptevékenység bevételei

6.690

6.690

1.2

Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek

1.3

Intézmények egyéb sajátos bevételei

1.4.

Hatósági jogkörökhöz köthető bevételek

50

50

1.5.

Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések

2.648

+33.436

36.084

1.6.

Kamatbevételek

100

100

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei(SZJA normatíva nélkül)

48.438

+1.787

50.225

2.2

Helyi adók

4.650

4.650

2.2.1

Építményadó

2.2.2

Telekadó

2.2.3

Vállalkozók kommunális adója

2.2.4

Magánszemélyek kommunális adója (működési)

2.2.5

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

2.2.6

Idegenforgalmi adó épület után

2.2.7

Iparűzési adó állandó .jelleggel végzett tevékenység után

4.650

4.650

2.2.8

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után

2.3.

Átengedett központi adók

43.418

+184

43.602

2.3.1

Szja helyben maradó része

11.687

11.687

2.3.2

Jövedelemkülönbség mérséklésére

27.932

+184

28.116

2.3.3

Gépjárműadó

3.799

3.799

2.3.4

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

2.3.5

Átengedett egyéb központi adók

2.4.

Talajterhelési díj

200

200

2.5.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

170

170

2.6

Kölsésgvetési kiegészítések visszatérülések

+1.603

1.603


1. sz. melléklet/2 oldal

ezer Ft

II.

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

310.418

+8.147

31.565

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása (SZJA normatívval)

76.263

+7.547

83.810

1.1

Normatív hozzájárulások

58.901

+179

59.080

1.2

Központosított előirányzatok

4.314

+2.870

7.184

1.3

Normatív kötött felhasználású támogatások

13.048

13.048

1.3.1

Kiegészítő tám. egyes közokt. Feladatokhoz

-

1.3.2

Kiegészítő tám. egyes szoc. Feladatokhoz

13.048

13.048

1.4

ÖNHIKI

+998

998

1.5

Működésképtelen önk.támog.

+2.500

2.500

1.6

Fejlesztési célú támogatások

-

+1.000

1.000

1.6.1

Címzett támogatás

-

1.6.2

Céltámogatás

-

1.6.3

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás

-

1.6.4

Céljellegű decentralizált támogatás

-

1.6.5

Egyéb fejlesztési támogatás

-

1.6.6

Központosított fejlesztési támogatás

+1.000

1000

1.7

Egyéb központi támogatás

-

2.

Támogatásértékű bevételek

234.155

234.155

2.1

Támogatásértékű működési bevételek

21.995

21.995

2.1.1

- fejezet kezelésű előir.

13.560

13.560

2.1.2.

-Központi költségvetési szervtől

-

-

2.1.3

-társadalombizt. alapból

92

92

2.1.4

-többcélú kistérségi társulástól

6.482

6.482

2.1.5

- önkorm. költségv. szerv

1.861

1.861

2.2

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

212.160

212.160

2.2.1

-fejezet kezelésű előír.

190.672

190.672

2.2.2

-központi költségvetési szervtől

15.366

15.366

2.2.4

-többcélú kistérségi társulástól

6.122

6.122

3.

Működési célú pénzeszköz átvétel(vállalkozástól)

+600

600

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

650

+2.140

2.790

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

+2.140

2.140

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kivülről (lakosságtól)

650

650

IV.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

6.171

6.171

4.1

Helyi adók: magánszem. Komm.adó felhalm. rész

2.270

2.270

4.2

Önkormányzati lakótelek, lakások értékesítése

-

-

4.3

Privatizációból származó bevétel

-

-

4.4

Vállalatértékesítésből származó bevétel

-

-

4.5

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

-

-

4.6

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

-

-

4.7

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

1.926

1.926

1. sz. melléklet/3 oldal

ezer Ft

4.8

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

1.975

1.975

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

-

-

VI.

Hitelek

58.498

-10.884

47.614

1.

Működési célú hitel felvétele

36.306

-8.490

27.816

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

22.192

-2.394

19.798

VII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

2.678

-746

1.932

1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2.678

-746

1.932

Bevételek főösszege

436.341

+33.880

470.221


2. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2010.(Xll.8.) rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

1/2010. (II. 16) rendeletének módosításáról

ezer Ft

Kiadások megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosítás összege

Módosított előirányzat

(1)

(2)

30.

Személyi juttatások

101.321

101.321

31.

Munkaadókat terhelő járulék

25.502

25.502

32.

Dologi és egyéb folyó kiadások

60.078

+33.436

93.514

33.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

3.375

3.375

34.

Támogatásértékű kiadások

52

+202

254

34.1

-működési célra

52

+202

254

34.2

-felhalmozási célra

-

35.

Pénzeszköz átadások állam-háztartáson kívülre

4.577

+20

4597

35.1.

 • Működési célra

2.108

+20

2.128

35.2.

 • Fejlesztési célra

2.469

2.469

36.

Felhalmozási kiadások

231.566

231.566

36.1.

 • Felújítások áfával

54.244

54.244

36.2.

 • Beruházások áfával

177.322

177.322

36.3

36.4

 • Beruházáshoz kapcs. Áfa-, és tárgyi eszk., imm. javak ért miatti áfa befizetések

 • hitel kamat

-

37.

Pénzügyi befektetések kiadásai

-

38

Kölcsönök nyújtása és törlesztése

-

39

Hitelek törlesztése

-

+222

222

39.1

 • Működési célú

-

+222

222

39.2.

 • Fejlesztési célú

-

40.

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása

-

41.

Céltartalék

9.870

9.870

41.1

 • Működésre

-

 • Előzőből: államházt. tartalék

 • Képviselői keret

-

41.2

 • Fejlesztésre

9.870

9.870

Kiadások összesen

436.341

+33.880

470.221

3. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2010.(Xll.8.) rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

1/2010. (II. 16) rendeletének módosításáról

ezer Ft

Bevételek és kiadások

Eredeti előirányzat

Módosítás összege

Módosított előirányzat

Működési célú bevételek megnevezése

Intézményi működési bevételek (felhalmozási áfa nélkül)

9.488

+33.436

42.924

Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések

-

+1.603

1.603

Támogatásértékű működési bevételek

21.995

21.995

Működési célú pénzeszköz átvétel

+600

600

Működési célú kölcsönök (igénybevétele vagy visszafizetése)

-

Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek működésre fordítandó része

48.438

+184

48.622

Normatív hozzájárulások

58.901

+179

59.080

Központosított előirányzatok

4.260

+2.870

7.130

Kötött normatív hozzájárulás

13.048

13.048

ÖNHIKI

+998

998

Működésképtelen önk. támogatása pályázat

+2.500

2.500

Működési célú hitelbevétel

36.306

-8.490

27.816

Előző évi pénzmaradvány műk. része

-

Működési célú bevételek összesen

192.436

+33.880

226.316

Felhalmozási célú bevételek megnevezése

Felhalmozási célú támogatások: cél- és címzett támogatás

-

TEKI, CÉDE

-

Központosított el.

54

+1.000

1.054

Szakmai fejlesztési felad, 70%-a.

-

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

212.160

212.160

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

650

650

Társ. Gazd. szemp. elmaradott települések 100% szja. rész.

Lakáshoz jutás feladatai 100%-a

Magánszemélyek által befizetett komm.adó felh.. része

2.270

2.270

Felhalmozási pénzből vásárolt rövid lejáratú értékpapír értékesítése, valamint ennek hozama, kamata

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

3.901

3.901

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része

2.678

-746

1.932

Értékesített eszk. iimm. javak

+2.140

2.140

Felhalmozási célú hitel bevétel, vagy felhalm. kölcsön visszatér.

22.192

-2.394

19.798

Felhalmozási célú bevételek összesen

243.905

-

243.905

Bevételek összesen

436.341

+33.880

470.221

Működési célú kiadások megnevezése

Személyi juttatások

101.321

101.321

Munkaadókat terhelő járulékok

25.502

25.502

Dologi és egyéb folyó kiadások (Értékesített tárgyi eszk. imm. javak áfa befizetése nélkül)

60.078

+33.436

93.514

Támogatásértékű működési kiadás

52

+202

254

Működési célú pénzeszköz átadások

2.108

+20

2.128

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

3.375

3.375

Működési célú hiteltörlesztés

+222

222

Működési célú tartalék

-

Előzőből: államháztartási tartalék

-

Működési célú kiadások összesen

192.436

+33.880

226.316

Felhalmozási célú kiadások megnevezése

Felújítások Áfával

54.244

54.244

Beruházások Áfával

177.322

177.322

Felhalmozási célú kölcsön törlesztése, nyújtása

-

Felhalmozási célú hitel törlesztése

-

Felhalmozási célú hitelek kamata

-

Rövid lej. értékpapír vásárlás (fejlesztési bevételből)

-

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

-

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

2.469

2.469

Felhalmozási céltartalék

9.870

9.870

Értékesített tárgyi eszk. imm javak Áfa befizetése

-

Felhalmozási kiadások összesen

243.905

243.905

Kiadások összesen

436.341

+33.880

470.221


4. sz. melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2010.(Xll.8.) rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

1/2010. (II. 16) rendeletének módosításáról

ezer Ft

Cím, alcím

Intézmény megnevezése

Előirányzat fajtája

Intézményi működési bevételek

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Önkormányzat költségvetési támogatása

Önkorm. sajátos

felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Támogatás-értékű

Bevételek

Véglegesen átvett pénzeszközök

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése

Hitelek

Pénzma-radvány

Bevételek összesen.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1.

Polgármesteri Hivatal és a hozzátart. szakfeladatok

 1. eredeti

 2. módosított

1.125

34.561

48.438

50.225

76.263

83.810

6.171

6.171

157.903

157.903

650

1.250

-

2.140

58.498

47.614

2.678

1.932

351.726

385.606

2.

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

 1. eredeti

 2. módosított

8.363

8.363

-

-

-

-

-

-

76.252

76.252

-

-

-

-

-

-

-

-

84.615

84.615

Önkormányzat összesen

a.) eredeti

b.) módosított

9.488

42.924

48.438

50.225

76.263

83.810

6.171

6.171

234.155

234.155

650

1.250

-

2.140

58.498

47.614

2.678

1.932

436.341

470.221

5.sz.melléklet 1.oldal

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2010.(Xll.8.) rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

1/2010. (II. 16) rendeletének módosításáról

Működési kiadás részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret ezer Ft

Cím, alcím

Intézmény megnev.

Szakfeladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Személyi juttatás

Munkáltatót terhelő járulékok

Dologi kiadások és egyéb folyó

Társadalom és szoc. pol. juttatások

Támog.

értékű műk.

kiadás

Működési célú pénzeszk. átadás

Műk.célú hitel törlesztés

Működési

céltartalék

Működési kiadások összesen

Engedélyezett éves létszámkeret

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1.

Polgármesteri Hivatal

Eredeti

Települési hulladékkezelés

Eredeti

Módosított

2642

2642

662

662

-

-

-

-

-

-

300

300

-

-

-

-

3604

3604

3

3

Közutak üz., fenntartása

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

3063

3063

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3063

3063

-

-

Nem lakóing. bérbeadása

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

1044

1044

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1044

1044

-

-

Önkormányzati jogalkotás

Eredeti

Módosított

6880

6880

1377

1377

54

54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8311

8311

1

1

Igazgatási tevékenység

Eredeti

Módosított

8164

8164

2026

2026

9737

9737

-

-

-

222

-

-

-

222

19927

20351

2

2

Önkorm.és többc.társ.pénzügyi műv.

Eredeti

Módosított

3534

3534

801

801

108

108

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4443

4443

2

2

Adó,ill.kiszabás,beszedés

Eredeti

Módosított

1871

1871

415

415

55

55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2341

2341

1

1

Közvilágítás

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

2500

2500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2500

2500

-

-

Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

819

819

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

819

819

-

-

Ár- és belvízvédelem

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

1250

34686

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1250

34686

-

-

Háziorvosi alapellátás

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

306

306

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

306

306

-

-

Fogorvosi alapellátás

Eredeti

Módosíott

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

348

348

-

-

-

-

348

348

-

-

Fogorvosi ügyelet

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

-

-

-

-

52

52

-

-

-

-

-

-

52

52

-

-

Ifjúság eü-i gondozás

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

236

236

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

236

236

-

-

Rendszeres szoc. segély

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

-

-

110

110

-

-

-

-

-

-

-

-

110

110

-

-

Ápolási díj

Eredeti

Módosított

-

-

11

11

-

-

46

46

-

-

-

-

-

-

-

-

57

57

-

-

Rendsz. gyerm.v. pénzbeni ellátás

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

-

-

487

487

-

-

-

-

-

-

-

-

487

487

-

-

Átmeneti segély

Eredeti

Módosíott

-

-

-

-

-

-

400

400

-

-

-

-

-

-

-

-

400

400

-

-

Temetési segély

Eredeti

Módosíott

-

-

-

-

-

-

280

280

-

-

-

-

-

-

-

-

280

280

-

-

Rendk. gyerm.v. tám.

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

-

-

1570

1570

-

-

-

-

-

-

-

-

1570

1570

-

-

Mozgáskorl. közl. tám.

Eredeti

Módosítot

-

-

-

-

-

-

77

77

-

-

-

-

-

-

-

-

77

77

-

-

Egyéb önk.eseti pénzb. ell.

Eredeti

Módosítot

-

-

-

-

-

-

200

200

-

-

-

-

-

-

-

-

200

200

-

-

Közgyógyellátás

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

-

-

205

205

-

-

-

-

-

-

-

-

205

205

-

-

Házi segítségnyújtás

Eredeti

Módosított

717

717

180

180

12

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

909

909

1

1

Civil szervezetek tám.

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1460

1480

1460

1480

-

-

Közcélú foglalkoztatás

Eredeti

Módosított

9923

9923

2679

2679

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12602

12602

15

15

Sportlétesítmények műk.

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

294

294

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

294

294

-

-

Eredeti

Módosított

33.731

33.731

8.151

8151

19.478

52.914

3.375

3.375

52

254

2.108

2128

-

222

-

-

66.895

100.775

25

25

Cím, alcím

Intézmény megneve-zése

Feladat, vagy szakfeladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Személyi juttatás

Munkáltatót terhelő járulékok

Dologi kiadások és egyéb folyó

Társadalom és szoc. pol. juttatások

Támog.

értékű

műk.

kiadás

Működési célú pénzesz-köz átadás

Műk.kölcsnyújt. törl értékpapírvás.

Működési

céltar-talék

Műkö-dési kiadások össz.

Engedélye-zett éves létszámkeret

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

2.

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

2.1

Általános iskolai int.e.

Iskolás kor. Ált. isk. okt. 1-4. o.

5-8. o.

Eredeti

Módosított

11504

11504

2942

2942

14017

14017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28463

28463

3

3

Eredeti

Módosított

29138

29138

7539

7539

8082

8082

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44759

44759

11

11

Saj. nev. ig. tan. ált.isk. okt. 1-4.o

Eredeti

Módosított

2133

2133

554

554

221

221

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2908

2908

1

1

5-8.o

Eredeti

Módosított

1692

1692

426

426

201

201

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2319

2319

1

1

Napközi o. ell.

Eredeti

Módosított

1819

1819

469

469

119

119

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2407

2407

1

Ált. isk. int. e. összesen:

Eredeti

Módosított

46.286

46.286

11.930

11.930

22.640

22.640

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80.856

80.856

17

17

2.2

Napközi otth. óvodai int.e.

Óvodai intézményi étkeztetés Sokorópátka

Eredeti

Módosított

999

999

253

253

3522

3522

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4774

4774

1

1

Gic

Eredeti

Módosított

250

250

63

63

1048

1048

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1361

1361

-

-

Iskolai intézményi étkeztetés

Eredeti

Módosított

1400

1400

354

354

3534

3534

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5288

5288

1

1

Munkah. vendégl.

Eredeti

Módosított

1955

1955

504

504

1064

1064

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3523

3523

1

1

Egyéb vendéglátás

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

1811

1811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1811

1811

-

-

Óvodai nevelés

Eredeti

Módosított

9589

9589

2405

2405

2712

2712

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14706

14706

5

5

Bölcsőde

Eredeti

Módosított

1299

1299

330

330

700

700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2329

2329

1

1

Szociális étkezt.

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

2168

2168

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2168

2168

-

-

Napközi otth. óvodai int.e. összesen:

Eredeti

Módosított

15.492

15.492

3.909

3.909

16.559

16.559

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.960

35.960

9

9

2.3

Gici Tagóvoda

Munkah. vendégl.

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

135

135

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

135

135

-

-

Óvodai nevelés

Eredeti

Módosított

5412

5412

1412

1412

105

105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6929

6929

3

3

Gici T. össz.

Eredeti

Módosított

5.412

5.412

1.412

1.412

240

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.064

7.064

3

3

Óvodai int.e. összesen:

Eredeti

Módosított

20.904

20.904

5.321

5.321

16.799

16.799

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43.024

43.024

12

12

5.sz.melléklet 3.oldal

ezer Ft

5.sz.melléklet 4.oldal

Működési kiadás részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret ezer Ft

2.4

Közművelődési intézmény

Közművelődési intézmény, közösségi színterek

Eredeti

Módosított

400

400

100

100

1161

1161

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1661

1661

-

-

Közművelődési int. összesen:

Eredeti

Módosíott

400

400

100

100

1.161

1.161

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.661

1.661

-

-

Sokorói Közoktatási és Közműv. Központ összesen:

Eredeti

Módosított

67.590

67.590

17.351

17.351

40.600

40.600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

125.541

125.541

29

29

Az önkormányzat 2010. évi működési kiadásainak részletezése és az éves engedélyezett létszámkeret

ezer Ft

Cím, alcím

Intézmény megnevezése

Gazdálko-dási forma

Előirány-zat fajtája

Személyi juttatás

Munkál-tatót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Társadalom és szoc. pol. juttatások

Támog. értékű műk. kiadás

Működési c. pénz-eszköz átadás

Műk. kölcsön nyújt. és törl. értékpapír vásárlás

Céltar-talék műkö-désre (Áht. tart.)

Működési kiadások összesen

Engedé-lyezett éves létszám keret

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1.

Polgármesteri Hivatal és hozzátartozó szakfeladatok

Önállóan gazdál-kodó

Eredeti

Módosított

33.731

33.731

8.151

8.151

19.478

52.914

3.375

3.375

52

254

2.108

2.128

-

-

-

-

66.895

100.775

25

25

2.

Sokorói Közoktatási és Közműv. Központ

Részben önállóan

gazdál-kodó

Eredeti

Módosított

67.590

67.590

17.351

17.351

40.600

40.600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

125.541

125.541

29

29

Önkormányzat összesen

(5. mell. 1+2. oldal)

Eredeti

Módosított

101.321

101.321

25.502

25.502

60.078

93.514

3.375

3.375

52

254

2.108

2.128

-

-

-

-

192.436

226.316

54

54

Szakfeladat, vagy feladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Felújítások Áfával

Beruh.

Áfával

Pénzügyi befektetések kiadásai

Felhalmozási kölcsönök nyújtása és törlesztése, hiteltörlesztés

Felhalm célú hitel-törlesztés

Fejlesztési célú hitelek kamata

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

Felhalmozási áfa

befizetések

Céltartalék fejlesztésre

Felhalmozási kiadások összesen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.Szennyvízelvezetés

Eredeti

Módosíott

1.975

1.975

1.975

1.975

- Pannon-Viz Szennyv.elv. rensz.

Eredeti

Módosított

1.975

1.975

1.975

1.975

2. Önkormányzati igazg. tevékenység

Eredeti

Módosított

9.870

9.870

9.870

9.870

3. Ár-és belvízvédelem

Eredeti

Módosított

177.322

177.322

177.322

177.322

-Belvízelvezetés

Eredeti

Módosított

177.322

177.322

177.322

177.322

4. Iskolai oktatás

Eredeti

Módosított

53.585

53.585

53.585

53.585

- iskola, óvoda felújítás, korszerűsítés

Eredeti

Módosított

53.585

53.585

53.585

53.585

5. Háziorvosi ellátás

Eredeti

Módosított

659

659

659

659

-Orvosi rend.,szolg.lakás felújítás, korszerűsítés

Eredeti

659

659

659

659

6. Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás

Eredeti

Módosított

494

494

494

494

- közmű fejlesztés

Eredeti

Módosított

54

54

54

54

- lakáshoz jutás támogatása

Eredeti Módosított

440

440

440

440

Eredeti

Módosított

54.244

54.244

177.322

177.322

2.469

2.469

9.870

9.870

243.905

243.905

6.sz. melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2010.(Xll.8.) rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

1/2010. (II. 16) rendeletének módosításáról

ezer Ft

7.sz.melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2010.(Xll.8.) rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

1/2010. (II. 16) rendeletének módosításáról

Támogatási értékű pénzeszköz átadások

ezer Ft

Támogatás formája

Támogatott szervezet neve

Támogatás jogcíme

Támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadás

Eredeti előirányzata

Módosított előirányzat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

34.1.

Támogatásértékű működési kiadások

52

254

Fogászati ügyelet

Sürgősségi ellátás Győr

52

254

Egyéb szervezetnek

-

35.1

Működési célú átadá ÁHT-on kívülre

2.108

2.128

Nonprofit Sz.

támogatás

1.460

1.480

Willi Dent Kft

fogászat

348

348

KOMSZOL Kft

Rekult., műk.

300

300

Működési célú támogatásértékű kiadások,

pénzeszk átad

Összesen:

2.160

2.382

34.2.

Támogatásértékű felhalmozási kiad.

-

35.2

Felhalm célú pénzesk átad. ÁHT-on kívül

2.469

2.469

Háztartások

Lakáshoz jut.

440

440

Háztartások

Közmű 15%

54

54

Pannon Víz Rt

Szennyv. Rensz. felúj

1.975

1.975

Felhalm. célú támogatásértékű kiad,pénzeszk. átadás

Összesen:

2.469

2.469

Támogatásértékű kiadások, pénzeszk. átad

Mindösszesen:

4.629

4.851


8.sz.melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2010.(Xll.8.) rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

1/2010. (II. 16) rendeletének módosításáról

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban ezer Ft

Feladat megnevezése

2010. évre ütemezett kiadás

2011. évre ütemezett kiadás

Összesen

NYDOP-5.3.1.

Közoktatási infrastruktúra óvoda, iskola korszerűsítése, felújítása

48.227

97.968

146.195

Összesen:

48.227

97.968

146.195


9.sz. melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2010.(Xll.8.) rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

1/2010. (II. 16) rendeletének módosításáról

Az önkormányzat 2010. évi feladatainak finanszírozása és pénzeszközének változása

ezer Ft

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

3321

-920

-4198

-2533

-5898

-712

-5616

-4480

-8826

-10767

702

15549

Várható bevételek összesen

11615

11774

17738

12584

20766

10849

17080

11272

79513

27942

213354

35734

470221

Ebből:

Int. műk.bevétel

772

773

772

773

772

481

549

536

34500

772

973

1251

42924

Sajátos műk.bevét.

3166

3167

7020

3166

3167

3165

3767

3766

8802

4236

3499

3304

50225

Támogatás, tám.ért. bevétel

6653

7652

6653

7652

11653

6653

6652

6653

31653

14800

186653

25238

318565

Sajátos felh. és tőke jellegű bevétel

1022

182

174

993

174

174

1112

207

427

994

297

415

6171

Felh.és tőke jellegű bevétel

2

-

119

-

-

376

-

110

15

2140

-

28

2790

Hitel

-

-

3000

-

5000

-

5000

-

4116

5000

20000

5498

47614

Előző évi pénzmaradvány

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1932

-

1932

Teljesítendő kiadások

15456

15452

16073

15949

15580

15753

15944

15618

81454

16473

198507

47962

470221

Ebből:

működési

15456

15452

15580

15456

15580

15456

15451

15618

50332

15980

15315

20640

226316

Adósság szol

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célra átadott

-

-

493

493

-

297

493

-

-

493

-

200

2469

Fejlesztési kiadás

-

-

-

-

-

-

-

-

27122

-

177322

27122

231566

Tartalék felh.

-

-

-

-

-

-

-

-

4000

-

5870

-

9870

Záró pénzkészlet

-520

-4198

-2533

-5898

-712

-5616

-4480

-8826

-10767

702

15549