Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Rendeletek 2010 1/2010.(II.16.) rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

1/2010.(II.16.) rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

1.2010.(II.16.) rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről.doc — Microsoft Word Document, 515Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2010. (II.16.) rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a 2010. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki.

2. § (1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2) - (4) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ alkot egy címet. Ennek részletezését a 4. és 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.

(4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - a 2. és 5. számú melléklet szerinti felsorolásban - külön-külön - címet alkotnak.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetését

377.843 ezer Ft költségvetési bevétellel,

436.341 ezer Ft költségvetési kiadással,

58.498 ezer Ft hiánnyal jóváhagyja.

A Képviselő-testület

- finanszírozási bevételként a költségvetés működési hiányaként

36.306 ezer Ft működési célú hitel felvételt,

-a költségvetés felhalmozási hiányaként

22.192 ezer Ft fejlesztési célú hitel felvételt

állapít meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési és finanszírozási

bevételek és kiadások együttes főösszegét 436.341 ezer forintban

ezen belül:

- felhalmozási célú bevételt 243.905 ezer forintban

- felhalmozási célú kiadást 243.905 ezer forintban

melyből:

felújítás összege 54.244 ezer forintban

beruházás összege: 177.322 ezer forintban

felhalmozási célú céltartalék: 9.870 ezer forintban

felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.469 ezer forintban

- a működési célú bevételt 192.436 ezer forintban

- a működési célú kiadásokat 192.436 ezer forintban

ebből:

személyi jellegű kiadásokat 101.321 ezer forintban

a munkaadókat terhelő járulékokat 25.502 ezer forintban

a dologi és egyéb folyó kiadásokat 60.078 ezer forintban

az ellátottak pénzbeni juttatásait 3.375 ezer forintban

működési célú pénzeszközátadást 2.108 ezer forintban

támogatás értékű működési kiadást 52 ezer forintban

állapítja meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3 sz. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési létszámkeretet 54 főben állapítja meg.

Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó szakfeladatok 25

ÁMK 29

- Általános iskolai intézményegység 17 fő

- Napközi otthonos óvodai intézményegység 9 fő

- Gici Tagóvoda (2 fő + 1 fő prémium éves programban

részesülő) 3 fő

4. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezek kötelező előirányzatait - (címenként) a 2. és 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatot 54.244 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (címenként) a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. § Az önkormányzat fejlesztési mérlegét 243.905 ezer forint összegben, a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

7. § A társadalom és szociálpolitikai juttatásokat az önkormányzat szociális rendeletének megfelelő részletezettséggel a 13. számú melléklet szerint 3.375 ezer forint összegben hagyja jóvá.

Általános és céltartalék

8. § (1) Az önkormányzat általános működési tartalékot nem állapít meg.

(2) A Képviselő-testület államháztartási tartalékot nem határoz meg.

(3) A Képviselő-testület fejlesztési céltartalékát 9.870 ezer forint összegben hagyja jóvá.

A céltartalékot pályázati eszközök elnyeréséhez saját forrásként biztosítja.

Több éves kihatással járó feladatok

9. § A Képviselő-testület több éves kihatással járó feladatokat közoktatási infrastruktúra fejlesztése címén tervez, a 8. sz. melléklet szerint.

A későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott éves költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

A több éves bevételek és kiadások várható alakulását bemutató mérleget a 10. számú melléklet tartalmazza.

Európai Uniós projektek

10.§ Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projekthez történő hozzájárulást tervez:

 • Belterületi vízelrendezés NYDOP-2007-4.1.1/1. 2010. évben: 177.321 ezer Ft összegben.

 • Közoktatási infrastruktúra fejlesztés NYDOP-5.3.1/2F-2008-0010. 2010. évben 53.585 ezer Ft összegben.

Közvetett támogatások

11.§ A Képviselő-testület közvetett támogatásokat (adóelengedést, kedvezményt) nem tervez.

III.

A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési hiányát 36.306 ezer forint összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület utasítja a tisztségviselőket, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) önkormányzatok kiegészítő támogatására pályázatot nyújtsanak be. A pályázat benyújtásához a polgármester a szükséges intézkedéseket tegye meg.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges időben a szükséges intézkedéseket tegye meg a működési hitel felvételére.

13. § (1) A Képviselő-testület az államháztartási törvény 74. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát - 100 ezer forint erejéig - a polgármesterre ruházza át.

(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

14. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 13. § (3) bekezdésben foglalt módon dönt.

15. § Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a 9. számú melléklet tartalmazza.

16. § A Képviselő-testület valamennyi önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételét kizárólag fejlesztési célra használhatja fel.

Átmeneti gazdálkodás

17. § (1) Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 77. § (1) és (2) bekezdésében adott felhatalmazás alapján - mivel az önkormányzat 2010. január 1-jéig költségvetési rendeletét nem alkotta meg, - a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(2) A polgármester a 2010. évi költségvetés elfogadásakor - az (1) bekezdésben foglaltak alapján - a Képviselő-testület felé elszámol a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat e rendeletbe történő illesztéssel.

IV. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1. nap­jától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg az Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolójáról, valamint a 2008. évi pénzmaradvány elszámolásáról szóló 5/2009. (III.26.) rendeletét hatályon kívül helyezi.

Sokorópátka, 2010. február 6.

Mecséri Lajos Vehrer Ferencné

polgármester címzetes főjegyző

A rendeletet kihirdettem:

Sokorópátka, 2010. február 16.

Vehrer Ferencné

címzetes főjegyző

1. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2010. (II.16.) rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

ezer Ft

Bevételek megnevezése

Eredeti előirányzat

(1)

(2)

(3)

I.

Működési bevételek

57.926

1.

Intézményi működési bevételek

9.488

1.1

Alaptevékenység bevételei

6.690

1.2

Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek

1.3

Intézmények egyéb sajátos bevételei

1.4.

Hatósági jogkörökhöz köthető bevételek

50

1.5.

Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések

2.648

1.6.

Kamatbevételek

100

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei(SZJA normatíva nélkül)

48.438

2.2

Helyi adók

4.650

2.2.1

Építményadó

2.2.2

Telekadó

2.2.3

Vállalkozók kommunális adója

2.2.4

Magánszemélyek kommunális adója (működési)

2.2.5

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

2.2.6

Idegenforgalmi adó épület után

2.2.7

Iparűzési adó állandó .jelleggel végzett tevékenység után

4.650

2.2.8

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után

2.3.

Átengedett központi adók

43.418

2.3.1

Szja helyben maradó része

11.687

2.3.2

Jövedelemkülönbség mérséklésére

27.932

2.3.3

Gépjárműadó

3.799

2.3.4

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

2.3.5

Átengedett egyéb központi adók

2.4.

Talajterhelési díj

200

2.5.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

170


1. sz. melléklet/2 oldal

ezer Ft

II.

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

310.418

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása (SZJA normatívval)

76.263

1.1

Normatív hozzájárulások

58.901

1.2

Központosított előirányzatok

4.314

1.3

Normatív kötött felhasználású támogatások

13.048

1.3.1

Kiegészítő tám. egyes közokt. Feladatokhoz

-

1.3.2

Kiegészítő tám. egyes szoc. Feladatokhoz

13.048

1.4

Fejlesztési célú támogatások

-

1.4.1

Címzett támogatás

-

1.4.2

Céltámogatás

-

1.4.3

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás

-

1.4.4

Céljellegű decentralizált támogatás

-

1.4.5

Egyéb fejlesztési támogatás

-

1.5

Egyéb központi támogatás

-

2.

Támogatásértékű bevételek

234.155

2.1

Támogatásértékű működési bevételek

21.995

2.1.1

- fejezet kezelésű előir.

13.560

2.1.2.

-Központi költségvetési szervtől

-

2.1.3

-társadalombizt. alapból

92

2.1.4

-többcélú kistérségi társulástól

6.482

2.1.5

- önkorm. költségv. szerv

1.861

2.2

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

212.160

2.2.1

-fejezet kezelésű előír.

190.672

2.2.2

-központi költségvetési szervtől

15.366

2.2.4

-többcélú kistérségi társulástól

6.122

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

650

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kivülről (lakosságtól)

650

IV.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

6.171

4.1

Helyi adók: magánszem. Komm.adó felhalm. rész

2.270

4.2

Önkormányzati lakótelek, lakások értékesítése

-

4.3

Privatizációból származó bevétel

-

4.4

Vállalatértékesítésből származó bevétel

-

4.5

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

-

4.6

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

-

4.7

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

1.926

1. sz. melléklet/3 oldal

4.8

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

1.975

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

-

VI.

Hitelek

58.498

1.

Működési célú hitel felvétele

36.306

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

22.192

VII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

2.678

1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2.678

Bevételek főösszege

436.341


2. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2010. (II.16.) rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

ezer Ft

Kiadások megnevezése

(1)

(2)

30.

Személyi juttatások

101.321

31.

Munkaadókat terhelő járulék

25.502

32.

Dologi és egyéb folyó kiadások

60.078

33.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

3.375

34.

Támogatásértékű kiadások

52

34.1

-működési célra

52

34.2

-felhalmozási célra

-

35.

Pénzeszköz átadások állam-háztartáson kívülre

4.577

35.1.

 • Működési célra

2.108

35.2.

 • Fejlesztési célra

2.469

36.

Felhalmozási kiadások

231.566

36.1.

 • Felújítások áfával

54.244

36.2.

 • Beruházások áfával

177.322

36.3

36.4

 • Beruházáshoz kapcs. Áfa-, és tárgyi eszk., imm. javak ért miatti áfa befizetések

 • hitel kamat

-

37.

Pénzügyi befektetések kiadásai

-

38

Kölcsönök nyújtása és törlesztése

-

39

Hitelek törlesztése

-

39.1

 • Működési célú

-

39.2.

 • Fejlesztési célú

-

40.

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása

-

41.

Céltartalék

9.870

41.1

 • Működésre

-

 • Előzőből: államházt. tartalék

 • Képviselői keret

-

41.2

 • Fejlesztésre

9.870

Kiadások összesen

436.341

3. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2010. (II.16.) rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

ezer Ft

Bevételek és kiadások

Eredeti előirányzat

Működési célú bevételek megnevezése

Intézményi működési bevételek (felhalmozási áfa nélkül)

9.488

Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések

-

Támogatásértékű működési bevételek

21.995

Működési célú kölcsönök (igénybevétele vagy visszafizetése)

-

Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek működésre fordítandó része

48.438

Normatív hozzájárulások

58.901

Központosított előirányzatok

4.260

Kötött normatív hozzájárulás

13.048

Működési célú hitelbevétel

36.306

Előző évi pénzmaradvány műk. része

-

Működési célú bevételek összesen

192.436

Felhalmozási célú bevételek megnevezése

Felhalmozási célú támogatások: cél- és címzett támogatás

-

TEKI, CÉDE

-

Központosított el.

54

Szakmai fejlesztési felad, 70%-a.

-

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

212.160

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

650

Társ. Gazd. szemp. elmaradott települések 100% szja. rész.

Lakáshoz jutás feladatai 100%-a

Magánszemélyek által befizetett komm.adó felh.. része

2.270

Felhalmozási pénzből vásárolt rövid lejáratú értékpapír értékesítése, valamint ennek hozama, kamata

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

3.901

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része

2.678

Felhalmozási Áfa visszatérülése, értékesített eszk. iimm. javak áfája

Felhalmozási célú hitel bevétel, vagy felhalm. kölcsön visszatér.

22.192

Felhalmozási célú bevételek összesen

243.905

Bevételek összesen

436.341

Működési célú kiadások megnevezése

Személyi juttatások

101.321

Munkaadókat terhelő járulékok

25.502

Dologi és egyéb folyó kiadások (Értékesített tárgyi eszk. imm. javak áfa befizetése nélkül)

60.078

Támogatásértékű működési kiadás

52

Működési célú pénzeszköz átadások

2.108

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

3.375

Működési célú tartalék

-

Előzőből: államháztartási tartalék

-

Működési célú kiadások összesen

192.436

Felhalmozási célú kiadások megnevezése

Felújítások Áfával

54.244

Beruházások Áfával

177.322

Felhalmozási célú kölcsön törlesztése, nyújtása

-

Felhalmozási célú hitel törlesztése

-

Felhalmozási célú hitelek kamata

-

Rövid lej. értékpapír vásárlás (fejlesztési bevételből)

-

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

-

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

2.469

Felhalmozási céltartalék

9.870

Értékesített tárgyi eszk. imm javak Áfa befizetése

-

Felhalmozási kiadások összesen

243.905

Kiadások összesen

436.341


4. sz. melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2010. (II.16.) rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

ezer Ft

Cím, alcím

Intézmény megnevezése

Előirányzat fajtája

Intézményi működési bevételek

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Önkormányzat költségvetési támogatása

Önkorm. sajátos

felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Támogatás-értékű

Bevételek

Véglegesen átvett pénzeszközök

Támogatási kölcsönök visszatér.

Igénybevétele

értékpapírok kibocsátása

Hitelek

Pénzma-radvány

Bevételek összesen.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1.

Polgármesteri Hivatal és a hozzátart. szakfeladatok

a.) eredeti

1.125

48.438

76.263

6.171

157.903

650

-

58.498

2.678

351.726

2.

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

a.) eredeti

8.363

-

-

-

76.252

-

-

-

84.615

Önkormányzat összesen

a.) eredeti

9.488

48.438

76.263

6.171

234.155

650

-

58.498

2.678

436.341

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2010. (II.16.) rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Működési kiadás részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret 5. sz. melléklet 1. oldal ezer Ft

Cím, alcím

Intézmény megnev.

Szakfeladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Személyi juttatás

Munkáltatót terhelő járulékok

Dologi kiadások és egyéb folyó

Társadalom és szoc. pol. juttatások

Támog.

értékű műk.

kiadás

Működési célú pénzeszk. átadás

Műk.kölcs. nyújt. törl- értékpapír-vás.

Működési

céltartalék

Működési kiadások összesen

Engedélyezett éves létszámkeret

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1.

Polgármesteri Hivatal

Eredeti

Kisegítő mezőg. szolg.

Eredeti

531

531

-

Települési hulladékkezelés

Eredeti

2642

662

300

3604

3

Közutak üz., fenntartása

Eredeti

3063

3063

-

Nem lakóing. bérbeadása

Eredeti

1044

1044

-

Igazgatási tevékenység

Eredeti

20449

4619

9954

35022

6

Közvilágítás

Eredeti

2500

2500

-

Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások

Eredeti

288

288

-

Ár- és belvízvédelem

Eredeti

1250

1250

-

Háziorvosi alapellátás

Eredeti

306

306

-

Fogorvosi alapellátás

Eredeti

348

348

-

Fogorvosi ügyelet

Eredeti

52

52

-

Ifjúság eü-i gondozás

Eredeti

236

236

-

Rendszeres szoc. segély

Eredeti

110

110

-

Ápolási díj

Eredeti

11

46

57

-

Rendsz. gyerm.v. pénzbeni ellátás

Eredeti

487

487

-

Átmeneti segély

Eredeti

400

400

-

Temetési segély

Eredeti

280

280

-

Rendk. gyerm.v. tám.

Eredeti

1570

1570

-

Mozgáskorl. közl. tám.

Eredeti

77

77

-

Egyéb önk.eseti pénzb. ell.

Eredeti

200

200

-

Közgyógyellátás

Eredeti

205

205

--

Házi segítségnyújtás

Eredeti

717

180

12

909

1

Civil szervezetek tám.

Eredeti

1460

1460

-

Közcélú foglalkoztatás

Eredeti

9923

2679

12602

15

Sportlétesítmények műk.

Eredeti

294

294

-

Eredeti

33.731

8.151

19.478

3.375

52

2.108

-

-

66.895

25

5. sz. melléklet 2. oldal

Működési kiadás részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret ezer Ft

Cím, alcím

Intézmény megneve-zése

Feladat, vagy szakfeladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Személyi juttatás

Munkáltatót terhelő járulékok

Dologi kiadások és egyéb folyó

Társadalom és szoc. pol. juttatások

Támog.

értékű

műk.

kiadás

Működési célú pénzesz-köz átadás

Műk.kölcsnyújt. törl értékpapírvás.

Működési

céltar-talék

Műkö-dési kiadások össz.

Engedélye-zett éves létszámkeret

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

2.

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

2.1

Általános iskolai int.e.

Iskolás kor. Ált. isk. okt. 1-4. o.

5-8. o.

Eredeti

11504

2942

14017

28463

3

Eredeti

29138

7539

8082

44759

11

Saj. nev. ig. tan. ált.isk. okt. 1-4.o

Eredeti

2133

554

221

2908

1

5-8.o

Eredeti

1692

426

201

2319

1

Napközi o. ell.

Eredeti

1819

469

119

2407

1

Ált. isk. int. e. összesen:

Eredeti

46.286

11.930

22.640

80.856

17

2.2

Napközi otth. óvodai int.e.

Óvodai intézményi étkeztetés Sokorópátka

Eredeti

999

253

3522

4774

1

Gic

Eredeti

250

63

1048

1361

-

Iskolai intézményi étkeztetés

Eredeti

1400

354

3534

5288

1

Munkah. vendégl.

Eredeti

1955

504

1064

3523

1

Egyéb vendéglátás

Eredeti

1811

1811

-

Óvodai nevelés

Eredeti

9589

2405

2712

14706

5

Bölcsőde

Eredeti

1299

330

700

2329

1

Szociális étkezt.

Eredeti

2168

2168

-

Napközi otth. óvodai int.e. összesen:

Eredeti

15.492

3.909

16.559

35.960

9

2.3

Gici Tagóvoda

Munkah. vendégl.

Eredeti

135

135

-

Óvodai nevelés

Eredeti

5412

1412

105

6929

3

Gici T. össz.

Eredeti

5.412

1.412

240

7.064

3

Óvodai int.e. összesen:

Eredeti

20.904

5.321

16.799

43.024

12

5. számú melléklet 3. oldal

Működési kiadás részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret

2.4

Közművelődési intézmény

Közművelődési intézmény, közösségi színterek

Eredeti

400

100

1161

1661

-

Közművelődési int. összesen:

Eredeti

400

100

1.161

1.661

-

Sokorói Közoktatási és Közműv. Központ összesen:

67.590

17.351

40.600

125.541

29

Az önkormányzat 2010. évi működési kiadásainak részletezése és az éves engedélyezett létszámkeret

ezer Ft

Cím, alcím

Intézmény megnevezése

Gazdálko-dási forma

Előirány-zat fajtája

Személyi juttatás

Munkál-tatót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Társadalom és szoc. pol. juttatások

Támog. értékű műk. kiadás

Működési c. pénz-eszköz átadás

Műk. kölcsön nyújt. és törl. értékpapír vásárlás

Céltar-talék műkö-désre (Áht. tart.)

Működési kiadások összesen

Engedé-lyezett éves létszám keret

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1.

Polgármesteri Hivatal és hozzátartozó szakfeladatok

Önállóan gazdál-kodó

Eredeti

33.731

8.151

19.478

3.375

52

2.108

-

-

66.895

25

2.

Sokorói Közoktatási és Közműv. Központ

Részben önállóan

gazdál-kodó

Eredeti

67.590

17.351

40.600

-

-

-

-

-

125.541

29

Önkormányzat összesen

(5. mell. 1+2. oldal)

Eredeti

101.321

25.502

60.078

3.375

52

2.108

-

-

192.436

54

Szakfeladat, vagy feladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Felújítások Áfával

Beruh.

Áfával

Pénzügyi befektetések kiadásai

Felhalmozási kölcsönök nyújtása és törlesztése, hiteltörlesztés

Felhalm célú hitel-törlesztés

Fejlesztési célú hitelek kamata

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

Felhalmozási áfa

befizetések

Céltartalék fejlesztésre

Felhalmozási kiadások összesen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.Szennyvízelvezetés

Eredeti

1975

1975

- Pannon-Viz Szennyv.elv. rensz.

Eredeti

1975

1975

2. Önkormányzati igazg. tevékenység

Eredeti

9870

9870

3. Ár-és belvízvédelem

Eredeti

177.322

177.322

-Belvízelvezetés

Eredeti

177.322

177.322

4. Iskolai oktatás

Eredeti

53.585

53.585

- iskola, óvoda felújítás, korszerűsítés

Eredeti

53.585

53.585

5. Háziorvosi ellátás

Eredeti

659

659

-Orvosi rend.,szolg.lakás felújítás, korszerűsítés

Eredeti

659

659

6. Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás

Eredeti

494

494

- közmű fejlesztés

Eredeti

54

54

- lakáshoz jutás támogatása

Eredeti

440

440

Eredeti

Módosított

54.244

177.322

2.469

9870

243.905

6.sz. melléklet ezer Ft

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2010. (II.16.) rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Támogatás formája

Támogatott szervezet neve

Támogatás jogcíme

Támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadás

Eredeti előirányzata

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

34.1.

Támogatásértékű működési kiadások

52

Fogászati ügyelet

Sürgősségi ellátás Győr

52

Egyéb szervezetnek

-

35.1

Működési célú átadás ÁHT-on kívülre

2.108

Nonprofit Szervezetek

támogatás

1.460

Willi Dent Kft

fogászat

348

KOMSZOL Kft

Rekult., műk.

300

Működési célú támogatásértékű kiadások,

pénzeszköz átadások

Összesen:

2.160

34.2.

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

-

35.2

Felhalm célú pénzeszköz átad. ÁHT-on kívül

2.469

Háztartások

Lakáshoz jutás támogatása

440

Háztartások

Közmű 15%

54

Pannon Víz Rt

Szennyv. rendsz. felúítás

1.975

Felhalm. célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás

Összesen:

2.469

Támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások

Mindösszesen:

4.629

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2010. (II.16.) rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Támogatási értékű pénzeszköz átadások 7. számú melléklet


Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2010. (II.16.) rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

8. számú melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai

éves bontásban ezer Ft

Feladat megnevezése

2010. évre ütemezett kiadás

2011. évre ütemezett kiadás

Összesen

NYDOP-5.3.1.

Közoktatási infrastruktúra óvoda, iskola korszerűsítése, felújítása

48.227

97.968

146.195

Összesen:

48.227

97.968

146.195


Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2010. (II.16.) rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

9. számú melléklet

Az önkormányzat 2010. évi feladatainak finanszírozása és pénzeszközének változása ezer Ft-ban

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

3321

-920

-4198

-2533

-5898

-712

-5616

-4480

-8826

-1226

-44

15549

Várható bevételek összesen

615

774

17738

12584

7

10849

17080

11272

55174

17655

214100

35734

436341

Ebből:

Int. műk.bevétel

772

773

772

773

772

481

549

536

1064

772

973

1251

9488

Sajátos műk.bevét.

3166

3167

7020

3166

3167

3165

3767

3766

7015

4236

3499

3304

48438

Támogatás, tám.ért. bevétel

6653

7652

6653

7652

11653

6653

6652

6653

31653

6653

186653

25238

310418

Sajátos felh. és tőke jellegű bevétel

1022

182

174

993

174

174

1112

207

427

994

297

415

6171

Felh.és tőke jellegű bevétel

2

-

119

-

-

376

-

110

15

-

-

28

650

Hitel

-

-

3000

-

5000

-

5000

-

15000

5000

20000

5498

58498

Előző évi pénzmaradvány

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2678

-

2678

Teljesítendő kiadások

15456

15452

16073

15949

15580

15753

15944

15618

47574

16473

198507

47962

436341

Ebből:

működési

15456

15452

15580

15456

15580

15456

15451

15618

15452

15980

15315

20640

192436

Adósság szol

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célra átadott

-

-

493

493

-

297

493

-

-

493

-

200

2469

Fejlesztési kiadás

-

-

-

-

-

-

-

-

27122

-

177322

27122

231566

Tartalék felh.

-

-

-

-

-

-

-

-

4000

-

5870

-

9870

Záró pénzkészlet

-520

-4198

-2533

-5898

-712

-5616

-4480

-8826

-1226

-44

-15549

-3321

-3321


Sokorópátka Község Önkormányzata 10. számú melléklet

Képviselő-testületének

1/2010. (II.16.) rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Bevételek és kiadások várható alakulása 2011-ig

ezer Ft-ban

Bevételek és kiadások

2010.

2011.

2012.

Működési célú bevételek megnevezése

Intézményi működési bevételek (felhalmozási áfa nélkül)

9488

9500

9600

Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések

-

-

-

Támogatás értékű működési bevételek

21995

22985

23652

Működési célú kölcsönök (igénybevétele vagy visszafizetése)

-

-

-

Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek működésre fordítandó része

48438

50618

52086

Normatív hozzájárulások

58901

61552

63337

Kötött normatív hozzájárulások

13048

13635

14030

Központosított előirányzatok

4260

4866

5183

Egyéb központi támogatások

-

-

-

Pénzmaradvány működési része

-

-

-

Működési célú hitelbevétel

36306

37940

39040

Működési célú bevételek összesen

192436

201096

206928

Felhalmozási célú bevételek megnevezése

Felhalmozási célú támogatások: cél- és címzett támogatás

-

-

-

TEKI CÉDE

-

-

-

Központosított ei.

54

50

50

Szakmai fejlesztési felad. 70%-a

-

-

-

Támogatás értékű felhalmozási. bevétel

212160

82968

-

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

650

500

550

Lakáshoz jutás feladatai 100%-a

-

-

-

Magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a

2270

2300

2500

Magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20 %-a

-

-

-

Felhalmozási pénzből vásárolt rövid lejáratú értékpapír értékesítése, valamint ennek hozama, kamata

-

-

-

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

3901

4077

4195

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része

2678

-

-

Felhalmozási Áfa visszatérülése, értékesített eszk. imm. javak áfája

-

-

-

Felhalmozási célú hitel bevétel, vagy felhalmozási kölcsön visszatér.

22192

15000

-

Felhalmozási célú bevételek összesen

243905

104895

7295

Bevételek összesen

436341

305991

214223

Működési célú kiadások megnevezése

Személyi juttatások

101321

105880

108951

Munkaadókat terhelő járulékok

25502

26650

27423

Dologi és egyéb folyó kiadások (Értékesített tárgyi eszk. imm. javak áfa befizetése nélkül)

60078

62782

64604

Támogatás értékű működési kiadás

52

55

55

Működési célú pénzeszköz átadások

2108

2202

2266

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

3375

3527

3629

Működési célú tartalék

-

-

-

Előzőből: államháztartási tartalék

-

-

-

Működési célú kiadások összesen

192436

201096

206928

Felhalmozási célú kiadások megnevezése

Felújítások Áfával

54244

97968

-

Beruházások Áfával

177322

1000

-

Pénzügyi befektetések

-

-

-

Felhalmozási célú kölcsön törlesztése, nyújtása

-

-

-

Felhalmozási célú hitel törlesztése

-

2000

4000

Felhalmozási célú hitelek kamata

-

800

1500

Rövid lej. értékpapír vásárlás (fejlesztési bevételből)

-

-

-

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

2464

3127

1795

Felhalmozási céltartalék

9870

-

-

Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa befizetés

-

-

-

Értékesített tárgyi eszk. imm javak Áfa befizetése

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

243905

104895

7295

Kiadások összesen

436341

305991

214223


Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2010. (II.16.) rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

11. sz. melléklet

Hitel: ezer Ft-ban

Sor- sz.

Megnevezés

Felvétel éve

Összege

Lejárati évek

2010. évi törlesztés

Hitel tartozás összesen

2010. jan.1-jén

Tervezett hitelfelvétel összesen

1.

Működési célú

Tőke

-

hitel

2010.

36.306

36.306

2.

Fejlesztési célú hitel

2010.

Tőke

22.192

-

22.192

Összesen

58.497

58.497


Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2010. (II.16.) rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Sokorópátka Községi Önkormányzat 2010. évi működési és felhalmozási bevételei

12.sz.melléklet ezer Ft-ban

Intézményi működési bevétel

Sajátos működési bevétel

Költség-vetési támogatás működési

Támogatási értékű működési bevétel

Működési hitel

Működési bevétel összesen

Önk. sajátos felhal-mozási és tőkejell. bevétel

Költség-vetési támogatás felhalm.

Támog. értékű felhalm. bevétel

Felhal-mozási pénzeszköz átvétel

Felhal-mozási pénzma-radvány

Felhal-mozási hitel

Felhalmo-zási bevétel

Bevétel mind-összesen

014034

Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás

50

-

-

-

-

50

-

-

-

-

-

-

-

50

562912

Óvodai étkezés Sp.

1962

-

-

-

-

1962

-

-

-

-

-

-

-

1962

562912

Óvodai étkezés Gic

406

-

-

-

-

406

-

-

-

-

-

-

-

406

562913

Intézményi étkezés

1046

-

-

-

-

1046

-

-

-

-

-

-

-

1046

562917

Munkahelyi étkezés Sp.

967

-

-

-

-

967

-

-

-

-

-

-

-

967

562917

Munkahelyi étkezés Gic

194

-

-

-

-

194

-

-

-

-

-

-

-

194

562920

Egyéb vendéglátás

2244

-

-

-

-

2244

-

-

-

-

-

-

-

2244

682002

Nem lakóing.bérbeadása

975

-

-

-

-

975

3901

-

-

-

-

-

3901

4876

841126

Igazgatási tevékenység

100

-

-

-

36306

36406

-

-

-

650

2678

-

3328

39734

841901

Önkorm.v.többc.kist.társ.elszámolásai

-

48.438

76.209

-

-

124647

2270

54

-

-

-

-

2324

126971

842541

Ár-és belvízvédelem

-

-

-

-

-

-

-

-

157811

-

-

16833

174644

174644

851011

Óvodai ellátás Gic

-

-

-

1861

-

1861

-

-

-

-

-

-

-

1861

852011

Ált.isk.nevelés 1-4.évf.

-

-

-

13560

-

13560

-

-

-

-

-

-

-

13560

852021

Ált.isk.nevelés 5-8.évf.

-

-

-

6122

-

6122

-

-

54349

-

-

5359

59708

65830

869042

Ifj. egészségügyi gond.

-

-

-

92

-

92

-

-

-

-

-

-

-

92

889101

Bölcsődei ellátás

271

-

-

-

-

271

-

-

-

-

-

-

-

271

889921

Szociális étkezés

1273

-

-

-

-

1273

-

-

-

-

-

-

-

1273

910502

Közműv.int.,közösségi szint.

-

-

-

360

-

360

-

-

-

-

-

-

-

360

Összesen:

9488

48.438

76.209

21995

36306

192436

6171

54

212160

650

2678

22192

243905

436341

Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2010. (II.16.) rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

2010. évi működési és felhalmozási kiadások

13.sz.melléklet ezer Ft-ban

Személyi

jutta­tások

Munka-

adót

terhelő

járulék

Do­logi

kiadás

E­gyéb

folyó

kiadás

Társadalmi

és

szocpol. juttatások

Támog.

értékű

működési

kiadás

Pénzeszk.

át­adott

működési

Működési kiadások összesen

Fejleszt. célú pénzeszköz átadás

Felhal-mozási

kiadás

Fejleszt.

célú

tartalék

Felhal-

mozási hitel

törlesz-tés

Fejlesztési

kiadások

összesen

Kiadások

mind-összesen

014034

Kisegítő mezőg.szolg.

-

-

531

-

-

-

-

531

-

-

-

-

-

531

370000

Szennyvíz elvez.

-

-

-

-

-

-

-

-

1975

-

-

-

1975

1975

382101

Települési hull.kez.

2642

662

-

-

-

-

300

3604

-

-

-

-

-

3604

522110

Közutak üz.,fenntartása

-

-

3063

-

-

-

-

3063

-

-

-

-

-

3063

562912

Óvodai étkezés Sp.

999

253

3507

15

-

-

-

4774

-

-

-

-

-

4774

562912

Óvodai étkezés Gic

250

63

1044

4

-

-

-

1361

-

-

-

-

-

1361

562913

Intézményi étkezés

1400

354

3515

19

-

-

-

5288

-

-

-

-

-

5288

562917

Munkah. étkezés Sp.

1955

504

1045

19

-

-

-

3523

-

-

-

-

-

3523

562917

Munkah. étkezés Gic

-

-

135

-

-

-

-

135

-

-

-

-

-

135

562920

Egyéb vendéglátás