Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Rendeletek 2009 12/2009. (X.27.) rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

12/2009. (X.27.) rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról

12.2009. (X.27.) szoc. rendelet egységes szerkezetben.doc — Microsoft Word Document, 97Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

12/2009. (X.27.) rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) és (3) bekezdéseiben, a 37/D. § (2) és (5) bekezdéseiben, 38. § (1) és (9) bekezdésében, 43/B. § (1) és (3) bekezdésében, 45. §-ában, 46. § (1) bekezdésében, 50. § (2) bekezdésében, a 61. §, valamint a 92. § (1) (2) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja.

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. § E rendelet célja, hogy meghatározza Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testület által biztosított - a szociális igazgatásról és szociális ellátottságról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Sztv.) szabályozott - pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének helyi szabályait, rendelkezzék az ellátások igénybevételének jogosultságáról, az ellátások mértékéről, valamint igénybevétel módjáról, folyósításáról, valamint ellenőrzésének szabályairól.

A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet területi hatálya kiterjed Sokorópátka község közigazgatási területére

(2) A rendelet személyi hatályát a Sztv. 3, 6. és 7. §-ai határozzák meg.

II. FEJEZET

PénzbeLi ellátások

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Időskorúak járadéka

(Sztv. 32/B-D §-hoz)

3. § Az időskorúak járadékának megállapítása az Sztv. 32/B-E. §-aiban meghatározottak szerint történik.

Aktív korúak ellátása

Rendszeres szociális segély

(Sztv. 37/D. § (2) és (5) bekezdéseihez)

Együttműködésre kijelölt szerv

4. § A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósítása feltételeként együttműködésre kötelezhető a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményével (továbbiakban: családsegítő szolgálat).

A beilleszkedést segítő programok típusai

5. § (1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki rendszeres szociális segélyben részesül - kivéve az egészségkárosodottnak minősülő személyek - a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles, amelynek keretében:

 1. a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményével (továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) a rendszeres szociális segélyre való jogosultság megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát, és

 2. a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, és

 3. teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat, és

 4. kapcsolatot tart az együttműködésre kijelölt szervvel.

(2) Az együttműködésre kijelölt szerv által szervezett programok, az életmód és életvezetés megváltoztatásának elősegítésére, a beilleszkedési zavarok leküzdésére, a mentális problémák megoldására irányuló egyéni és csoportos foglalkozások, tanácsadások megszervezésére irányulnak.

(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködési kötelezettségét megszegi, ha:

 1. a beilleszkedési programban kötött megállapodásban meghatározottakat önhibájából nem teljesíti,

 2. az együttműködésre kijelölt szervnél az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott időpontig nem veteti magát nyilvántartásba,

 3. az együttműködésre kijelölt szervnél az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott időpontig a beilleszkedési programról írásban nem állapodik meg.

Lakásfenntartási támogatás

(Sztv. 38. § (1)-(9) bekezdéseihez

6. § (1) A Képviselő-testület az Sztv. 38. § (1) bekezdés a) pontja szerinti normatív lakásfenntar-tási támogatást az Sztv. 38-39. §§-ra figyelemmel állapítja meg.

(2) A helyi lakásfenntartási támogatással kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyako-rolja, figyelembe véve az Sztv. 38. és 39. §-át.

(3) Helyi lakásfenntartási támogatásban az a személy, illetve család részesíthető, akire nézve a következő feltételek együttesen teljesülnek:

a) a háztartásban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öreg­ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: öny.) 200 %-át,

b) a lakásfenntartás havi költségei meghaladják a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át.

(4) A lakásfenntartás indokolt költségeinél a helyi lakásfenntartási támogatás esetén az alábbi kifizetések vehetők számításba:

a) lakbér vagy albérleti díj,

b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete,

c) tüzelőanyag költsége,

d) közös költség,

e) csatornahasználati díj,

f) szemétszállítás költségei,

g) villanyáram költsége

h) vízfogyasztás költsége

i) gázfogyasztás költsége.

(5) A lakásfenntartási költségeket a támogatást igénylő nevére kiállított tárgyhavi, vagy a tárgy-hót megelőző számlával, átutalási postautalvánnyal, a lakáscélú pénzintézeti kölcsönt pénzintézeti igazolással, a lakbér, albérleti díj havi összegét bérleti szerződéssel kell alátámasztani.

7. § (1) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság:

a) ha a háztartásban egy személy lakik, legfeljebb 2 szobás,

b) ha a háztartásban kettő-négy személy lakik, legfeljebb 3 szobás,

c) ha a háztartásban öt vagy ennél több személy lakik, legfeljebb 20 m2/fő,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(2) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függet-lenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

8. § (1) A támogatás a költségvetési év végéig állapítható meg, összege havi 2.500 Ft.

(2) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem az év folyamán bármikor benyújtható, összege a kérelem benyújtásának hónapjában

a) teljes összegű, ha a kérelmet a tárgyhónap 16-át megelőzően nyújtották be,

b) a teljes összeg 50 %-a, ha a kérelmet a tárgyhónap 15-ét követően nyúj­tották be.

A kérelem elbírálása a kérelem benyújtását követő képviselő-testületi ülésen történik.

Ápolási díj

(Sztv. 40-44. §§-hoz)

9. § (1) Az alanyi jogon járó ápolási díj megállapítása az Sztv. 40-44.§-ai alapján történik.

(2) A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozásáért, ápolásáért járó ápolási díj megállapítása az Sztv. 43/A. §-a alapján, az ápolási díj havi összege az Sztv. 44. §-a alapján történik.

(3) A Képviselő - testület méltányosságból ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzá-tartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. A méltányossági ápolási díj megállapításának nem feltétele, hogy az ápoló és az ápolt egy háztartásban éljen.

Az ápolási díj akkor állapítható meg, ha az ápolást végzőnek és vele egy háztartásban élő családtagjának az egy főre jutó nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetén 200 %-át nem haladja meg.

(4) A méltányosságból megállapítható ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a.

(5) Az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítését a jegyző ellenőrizheti. Az ellenőrzés tapasztalatairól tájékoztatja a polgármestert.

(6) Az ápolási díjra való jogosultságot legalább két évente felül kell vizsgálni.

Átmeneti segély

(Sztv. 45. § (3)-(4) bekezdéseihez)

10. § (1) A Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek, valamint családok részére átmeneti segélyt nyújthat, elsősorban akkor, ha

 1. önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról önhibájukon kívül nem tudnak gondoskodni,

 2. alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak.(Ilyen többletkiadás: betegség, elemi kár, egyedi tüzelőanyag beszerzés, közműdíj, gyógyszerköltség, gyógyászati segédeszköz beszerzése stb.)

(2) Átmeneti segély különösen azon rászorulók részére biztosítható, akiknek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, egyedülálló esetén annak 200 %-át, továbbá egyik esetben sem rendelkezik olyan vagyonnal, vagyoni értékű joggal, amelynek hasznosításával létfenntartása biztosítható.

11. § (1) Az átmeneti segélyt úgy kell megválasztani, hogy maradéktalanul szolgálja a segélyben részesülő érdekeit. Az átmeneti segély alkalmanként, vagy havi részletességgel megállapítható.

(2) Természetben kell megállapítani a segélyt abban az esetben, ha feltételezhető, hogy a készpénzsegélyt nem rendeltetésének megfelelően használja fel a jogosult.

(3) Az átmeneti segély alkalmanként megállapítható összege rászorultsághoz igazodva állapítható meg. A segély összege 1.000 Ft-tól az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéig terjedhet. Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben - így többek között haláleset, természeti katasztrófa - az átmeneti segély összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél magasabb is lehet, de nem haladhatja meg a nyugdíjminimum négyszeresét.

(4) Átmeneti segélyben ugyanazon személy egy naptári éven belül legfeljebb 6 alkalommal részesíthető. Amennyiben egy határozatban többszöri segélyezés kerül megállapításra, a határozat rendelkező részében fel kell sorolni a későbbi kifizetések időpontját és a kifizetendő összeget.

12. § (1) Átmeneti segély a rászorult kérelmére, vagy bármely más személy javaslatára, továbbá hivatalból is megadható.

(2) A segély iránti kérelmet szóban, vagy írásban lehet előterjeszteni a Sokorópátka község jegyzőjénél.

(3) A segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

 1. az igénylő és közös háztartásban élő családtagja jövedelmeiről szóló igazolásokat, jövedelemnyilatkozatot,

 2. tartós, vagy időszakos betegség esetén a háziorvos igazolását.

 3. gyógyászati segédeszköz, esetén a szakorvos igazolását, hogy a segédeszköz közgyógyellátás terhére nem rendelhető.

(4) A jegyző környezettanulmányt készíthet a kérelmezőnél és családjánál.

(5) Sürgős esetben - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják - a segély utólagos bizonyítási eljárással, az igénylő nyilatkozat alapján kiutalható.

(6) Az átmeneti segély folyósítása történhet:

 1. posta útján,

 2. házipénztárból,

 3. vásárlási utalvánnyal,

 4. a kérelmezővel kapcsolatban álló intézménynek közvetlen átutalással,

 5. a rászorult költségeinek átvállalásával.

(7) Az átmeneti segély megállapításáról a Képviselő-testület dönt.

Temetési segély

(Sztv. 46. §-hoz)

13. § (1) A Képviselő-testület temetési segélyt nyújthat annak, aki elhunyt eltemettetéséről gondoskodott.

Temetési segélyben részesülhet, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori legalacsonyabb öregségi nyugdíj 300 %-át.

(2) Temetési segély nem állapítható meg annak, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési hozzájárulásban részesült.

(3) A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés - 200.000 Ft - költségeinek 10%-ánál. A temetési segély összege 20.000 Ft.

(4) A temetési segély kifizetése határozat alapján, készpénzben történik.

(5) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 6 hónapon belül lehet benyújtani a jegyzőnél. E határidő elmulasztása jogvesztő.

(6) A kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről a segélykérő nevére kiállított számla eredeti példányát.

(7) A kérelmezőnek nyilatkozni kell arról, hogy a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,

(8) A temetési segély odaítéléséről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

Karácsonyi támogatás

(Sztv. 26. §)

  1. § (1) Amennyiben az Önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi, a karácsonyi ünnepek előtt - a téli időszak többletkiadásainak csökkentésére - a nyugdíjasok, részére átmeneti segélyt biztosíthat, amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, melyről az érintett írásban nyilatkozik.

(2) A támogatás összegét a Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésének függvényében állapítja meg.

Szülési segély

(Sztv. 26. §-hoz)

15. § (1) A Képviselő-testület gyermekenként 10.000 Ft segélyben részesíti azt a kérelmezőt, akinek gyermeke született.

(2) Szülési segélyben részesülhet az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legalacsonyabb összegének 300 %-át.

(3) A kérelmezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legalacsonyabb összegének 300 %-át.

(4) A segély iránti kérelmet a szülést követő három hónapon belül a jegyzőnél lehet benyújtani.

(5) A szülési segély odaítéléséről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

Óvoda-, iskolakezdési, ballagási segély

(Sztv. 26. §-hoz)

16. § (1) A Képviselő-testület gyermekenként 10.000 Ft segélyben részesíti azt a szülőt, aki gyermekét napközi otthonos óvodába, vagy az általános iskola első osztályába beíratta.

(2) A Képviselő-testület a segélyt az október 1-jei statisztikai létszám alapján biztosítja minden évben október 31-ig.

(3) A Képviselő-testület tanulónként 10.000 Ft segélyben részesíti azt a szülőt, akinek gyermeke általános iskolai végzős tanuló.

(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdés szerinti támogatást minden évben június 1-jén fizeti ki a 8. osztályos tanulók részére.

(5) Óvoda-, iskolakezdési és ballagási segélyben részesülhet az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legalacsonyabb összegének 300 %-át.

(6) A kérelmezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legalacsonyabb összegének 300 %-át.

III. FEJEZET

Természetben nyújtott ellátások

17. § (1) E rendelet 9 - 11. §-aiban szabályozott átmeneti segély természetben is nyújtható, amelynek formái:

 1. vásárlási utalvány,

 2. tüzelőanyag,

 3. élelmiszer csomag,

 4. a segély meghatározott célra történő utalása

(2) A vásárlási utalvány összege nem haladhatja meg a 10. §-ában szabályozott segély összegét.

Köztemetés

(Sztv. 48. §-ához)

18. § A köztemetés az Sztv. 48. §-ában szabályozott módon történik.

Méltányossági közgyógyellátás

(Sztv. 50. § (2) bekezdéséhez)

19. § (1) A Sztv. 50. § (1) bekezdésében meghatározott alanyi jogú, illetve a Sztv. 50. § (2) bekezdésében meghatározott normatív alapú közgyógyellátáson túl, szociálisan rászorultnak kell tekinteni és közgyógyellátásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek:

a) az egy főre jutó jövedelme családban élők, illetve családdal egy lakásban élő egyedülálló, valamint egy lakásban együtt élő egyedülállók esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a területileg illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: MEP.) által elismert térítési díjak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja.

b) jövedelme egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a MEP által elismert térítési díjak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-t meghaladja.

 1. Közgyógyellátásban lehet részesíteni azt a személyt is, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a MEP által elismert térítési díjak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja.

 1. A közgyógyellátási jogosultságról a jegyző dönt.

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

(Sztv. 54. §-hoz)

20. § Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása az Sztv. 54. §-ában foglaltak szerint történik.

IV. FEJEZET

Szociális szolgáltatások

Étkeztetés

(Az Sztv. 62. §-hoz)

21. § (1) Napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik az önkormányzat azok részére, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

(2) Az étkeztetés iránti kérelmet a jövedelemigazolásokkal együtt a jegyzőnél kell benyújtani.

(3) Az étkeztetés igénybevételéről, továbbá annak megszüntetéséről a polgármester dönt.

(4) A szociális étkeztetést az önkormányzat az Általános Iskola, Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda Intézményegység konyhájáról biztosítja.

(5) Az étkeztetés történhet házhoz szállítással és a jogosult általi elvitellel.

(6) A házhoz szállításról az önkormányzat gondoskodik.

Házi segítségnyújtás

(Sztv. 63. §-hoz)

22. § (1) A házi segítségnyújtást az önkormányzat a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzata-inak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye szociális gondozó alkalmazásával biztosítja.

Családsegítés

(Sztv. 64. §-hoz)

23. § A családsegítéssel összefüggő feladatokat az önkormányzat a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (családsegítő szolgálat) útján biztosítja.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

(Sztv. 65. §-hoz)

24. § A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az önkormányzat a családsegítő szolgálat útján biztosítja.

Támogató Szolgálat

(Sztv. 65/c. §-hoz)

25. § A támogató szolgálattal kapcsolatos feladatokat az önkormányzat a családsegítő szolgálat útján biztosítja.

V. FEJEZET

TÉRÍTÉSI DÍJ

(Sztv. 115. §-hoz)

26. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásért térítési díjat kell fizetni.

(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegéről az Általános Iskola, Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár Általános Művelődési Központ vezetője írásban értesíti a kötelezettet.

(3) A képviselő-testület az intézményi és személyi térítési díjakat külön rendeletben szabályozza.

VI. fejezet

Eljárási szabályok

27. § (1) A szociális rászorultságtól függően pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet - a szükséges mellékletekkel együtt - a jegyzőnél lehet előterjeszteni.

Szükség esetén a támogatás hivatalból is nyújtható.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. nyilatkozatot a lakásban együtt élő Sztv. 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti család, illetve Sztv. 4. § (1) bekezdés e) pontja szerinti egyedül élő személyek (továbbiakban: együtt élő személyek), lakásfenntartási támogatás esetén az egy lakásban élő személyek számáról.

 2. igazolást az együtt élő személyeknek a jövedelemszámításnál irányadó időszakra eső Sztv. 4. § (1) bekezdésében meghatározott jövedelemről.

 3. az ellátás megállapításához szükséges, az Sztv-ben és e rendeletben meghatározott, egyéb igazolásokat.

A jövedelmi viszonyok számításánál, vizsgálatánál az Sztv. 10. § (2) - (9) bekezdése az irányadó.

(3) A kérelmek alapján az előkészítő eljárás lefolytatása a jegyző feladata.

28. § (1) Az ellátást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A családban életvitelszerűen együtt lakó személyek életmódját, szociális helyzetét, a rászorultságot egységben kell vizsgálni.

Az ellátásokat úgy kell megállapítani, hogy azok elősegítsék a család létfenntartási és lakhatási feltételeit. Amennyiben a család életmódja veszélyezteti az ott élő gyermekek megélhetését, elsősorban természetbeni támogatás formájában kell az ellátást biztosítani.

(2) Az e rendeletben szereplő szociális ellátások igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező minden tőle elvárhatót megtegyen annak érdekében, hogy a szociális problémái részben vagy egészben megoldódjanak.

(3) A benyújtott kérelem valóságtartalma környezettanulmány készítésével vizsgálható.

VII. FEJEZET

Záró rendelkezések

29. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Rendelkezéseit a kihirdetés napján folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell, amennyiben az ügyfél részére nem hátrányos.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztik a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (III.28.) rendelete, valamint az ezt módosító 11/2006. (XI.30.) és 4/2007. (III.13.) rendelete.

Sokorópátka, 2009. október 1.

Mecséri Lajos Vehrer Ferencné

polgármester címzetes főjegyző

A rendeletet kihirdettem.

Sokorópátka, 2009. október 27.

Vehrer Ferencné

címzetes főjegyző

8

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930