Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Rendeletek 2007 2/2007. (II.13.) rendelet és annak mellékletei az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

2/2007. (II.13.) rendelet és annak mellékletei az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

kv2007.doc — Microsoft Word Document, 695Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2/2007. (II.13.) rendelete

az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a 2007. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki.

2. § (1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a képviselő-testület a címrendet a (2) - (4) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő ÁMK alkot egy címet. Ennek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.

(4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások- a 2. és 5. számú melléklet szerinti felsorolásban - külön-külön - címet alkotnak.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2006. évi költségvetését

155.506 ezer Ft költségvetési bevétellel

186.163 ezer Ft költségvetési kiadással,

30.657 ezer Ft hiánnyal jóváhagyja.

A Képviselő-testület

- finanszírozási bevételként a költségvetés működési hiányaként

30.657 ezer Ft működési célú hitel felvételt,

- finanszírozási kiadást nem állapít meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési és finanszírozási

bevételek és kiadások együttes főösszegét 186.163 ezer forintban

ezen belül:

- felhalmozási célú bevételt 30.002 ezer forintban

- felhalmozási célú kiadást 30.002 ezer forintban

melyből:

felújítás összege 1.000 ezer forintban

beruházás összege: 11.277 ezer forintban

felhalmozási célú céltartalék: 13.567 ezer forintban

felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4. 158 ezer forintban

- a működési célú bevételt 156.161 ezer forintban

- a működési célú kiadásokat 156.161 ezer forintban

ebből:

személyi jellegű kiadásokat 83.193 ezer forintban

a munkaadókat terhelő járulékokat 26.410 ezer forintban

a dologi és egyéb folyó kiadásokat 39.049 ezer forintban

az ellátottak pénzbeni juttatásait 3.999 ezer forintban

működési célú pénzeszközátadást 2.860 ezer forintban

működési célú tartalékot 150 ezer forintban

állapítja meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét s 3 sz. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési létszámkeretet 43 főben állapítja meg.

Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó szakfeladatok 17 fő

ÁMK 26 fő

- Általános iskola 17 fő

- Napközi Otthonos Óvoda 9 fő

4. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen kötelező előirányzatait - (címenként) a 2. és 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatot 1.000 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (címenként) a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. § Az önkormányzat fejlesztési mérlegét 30.002 ezer forint összegben, a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

7. § A társadalom és szociálpolitikai juttatásokat az önkormányzat szociális rendeletének megfelelő részletezettséggel a 13. számú melléklet szerint 3.999 ezer forint összegben hagyja jóvá.

Általános és céltartalék

8. § (1) Az önkormányzat általános működési tartalékát 500 ezer forint összegben hagyja jóvá, melyből képviselői keret 500 ezer forint.

(2) A Képviselő-testület államháztartási tartalékot nem határoz meg.

(3) A Képviselő-testület fejlesztési céltartalékát 13.567 ezer forint összegben hagyja jóvá.

A céltartalékot pályázati eszközök elnyeréséhez saját forrásként biztosítja.

Több éves kihatással járó feladatok

9. § A képviselő-testület több éves kihatással járó feladatokat belvíz elvezetés címén tervez.

A későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott éves költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

A több éves bevételek és kiadások várható alakulását bemutató mérleget a 10. számú melléklet tartalmazza.

Európai Uniós projektek

10.§ Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projekthez történő hozzájárulást nem tervez.

Közvetett támogatások

11.§ A képviselő-testület közvetett támogatásokat (adóelengedést, kedvezményt) nem tervez.

III.

A 2007. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési hiányát 30.657 ezer forint összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület utasítja a tisztségviselőket, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) önkormányzatok kiegészítő támogatására pályázatot nyújtsanak be. A pályázat benyújtásához a polgármester a szükséges intézkedéseket tegye meg.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges időben a szükséges intézkedéseket megtegye a működési hitel felvételére.

13. § (1) A képviselő-testület az államháztartási törvény 74. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát - 100 ezer forint erejéig- a polgármesterre ruházza át.

(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években -a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb- többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

14. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület a 13. § (3) bekezdésben foglalt módon dönt.

15. § Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a 9. számú melléklet tartalmazza.

16. § A Képviselő-testület valamennyi önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételét kizárólag fejlesztési célra használhatja fel.

Átmeneti gazdálkodás

17. § (1) Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 77. § (1) és (2) bekezdésében adott felhatalmazás alapján - mivel az önkormányzat 2007. január 1-jéig költségvetési rendeletét nem alkotta meg, - a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(2) A polgármester a 2007. évi költségvetés elfogadásakor - az (1) bekezdésben foglaltak alapján - a Képviselő-testület felé elszámol a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat e rendeletbe történő illesztéssel.

Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. január 1. nap­jától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg az Önkormányzat 2005. évi költségvetési beszámolójáról, valamint a 2005. évi pénzmaradvány elszámolásáról szóló 5/2006. (IV.19.) rendeletét hatályon kívül helyezi.

Sokorópátka, 2007. február 06.

Mecséri Lajos Vehrer Ferencné

polgármester jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Sokorópátka, 2007. február 13.

Vehrer Ferencné

jegyző

1. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2007. (II.13.) rendeletéhez

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek megnevezése

Eredeti előirányzat

(1)

(2)

(3)

I.

Működési bevételek

56.893

1.

Intézményi működési bevételek

5.835

1.1

Alaptevékenység bevételei

4.858

1.2

Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek

-

1.3

Intézmények egyéb sajátos bevételei

-

1.4.

Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések

677

1.5.

Kamatbevételek

300

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

51.058

2.2

Helyi adók

2.150

2.2.1

Építményadó

-

2.2.2

Telekadó

-

2.2.3

Vállalkozók kommunális adója

-

2.2.4

Magánszemélyek kommunális adója

-

2.2.5

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

-

2.2.6

Idegenforgalmi adó épület után

-

2.2.7

Iparűzési adó állandó .jelleggel végzett tevékenység után

2.150

2.2.8

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után

-

2.3.

Átengedett központi adók

48.678

2.3.1

Szja helyben maradó része

7.514

2.3.2

Jövedelemkülönbség mérséklésére

26.787

2.3.3

Szja normativ módon elosztott része

10.827

2.3.4

Gépjárműadó

3.550

2.3.5

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

-

2.3.6

Átengedett egyéb központi adók

-

2.4.

Talajterhelési díj

130

2.5.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

100


1. sz. melléklet/2 oldal

ezer Ft

II.

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

80.322

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

67.469

1.1

Normatív hozzájárulások

53.211

1.2

Központosított előirányzatok

443

1.3

Normatív kötött felhasználású támogatások

1.715

1.3.1

Kiegészítő tám. egyes közokt. Feladatokhoz

187

1.3.2

Kiegészítő tám. egyes szoc. Feladatokhoz

1.528

1.4

Fejlesztési célú támogatások

12.100

1.4.1

Címzett támogatás

-

1.4.2

Céltámogatás

-

1.4.3

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás

11.100

1.4.4

Céljellegű decentralizált támogatás

1.000

1.4.5

Egyéb fejlesztési támogatás

-

1.5

Egyéb központi támogatás

-

2.

Támogatásértékű bevételek

12.853

2.1

Támogatásértékű működési bevételek

9.253

2.1.1

-központi költségvetési szervtől

5.570

2.1.2

-társadalombizt. alapból

83

2.1.3

-többcélú kistérségi társulástól

3.600

2.2

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

3.600

2.1.1

-központi költségvetési szervtől

-

2.1.2

-többcélú kistérségi társulástól

3.600

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2.080

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

-

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

-

3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kivülről

2.080

IV.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

4.381

4.1

Önkormányzati lakások értékesítése

-

4.2

Önkormányzati lakótelek értékesítése

-

4.3

Privatizációból származó bevétel

-

4.4

Vállalatértékesítésből származó bevétel

-

4.5

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

-

4.6

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

-

4.7

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

995

1. sz. melléklet/3 oldal

4.8

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

3.386

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

-

VI.

Hitelek

30.657

1.

Működési célú hitel felvétele

30.657

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

-

VII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

11.830

1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

11.830

Bevételek főösszege

186.163


2. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2007 (II.13.) rendeletéhez

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

Kiadások megnevezése

Eredeti előirányzat

(1)

(2)

(3)

30.

Személyi juttatások

83.193

31.

Munkaadókat terhelő járulék

26.410

32.

Dologi és egyéb folyó kiadások

39.049

33.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

3.999

34.

Támogatásértékű kiadások

150

34.1

-működési célra

150

34.2

-felhalmozási célra

-

35.

Pénzeszköz átadások állam-háztartáson kívülre

7.018

35.1.

 • Működési célra

2.860

35.2.

 • Fejlesztési célra

4.158

36.

Felhalmozási kiadások

12.277

36.1.

 • Felújítások áfával

1.000

36.2.

 • Beruházások áfával

11.277

36.3

36.4

 • Beruházáshoz kapcs. Áfa-, és tárgyi eszk., imm. javak ért miatti áfa befizetések

 • hitel kamat

-

37.

Pénzügyi befektetések kiadásai

-

38

Kölcsönök nyújtása és törlesztése

-

39

Hitelek törlesztése

-

39.1

 • Működési célú

-

39.2.

 • Fejlesztési célú

-

40.

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása

-

41.

Céltartalék

14.067

41.1

 • Működésre

500

 • Előzőből: államházt. tartalék

 • Képviselői keret

-

500

41.2

 • Fejlesztésre

13.567

Kiadások összesen

186.163

3. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2007 (II.13.) rendeletéhez

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek és kiadások

Eredeti előirányzat

Működési célú bevételek megnevezése

Intézményi működési bevételek (felhalmozási áfa nélkül)

5.835

Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések

-

Támogatásértékű működési bevételek

9.253

Működési célú kölcsönök (igénybevétele vagy visszafizetése)

-

Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek működésre fordítandó része

51.058

Normatív hozzájárulások

51.643

Központosított előirányzatok

-

Kötött normatív hozzájárulás

1.715

Működési célú hitelbevétel

30.657

Előző évi pénzmaradvány műk. része

6.000

Működési célú bevételek összesen

156.161

Felhalmozási célú bevételek megnevezése

Felhalmozási célú támogatások: cél- és címzett támogatás

-

TEKI, CÉDE

12.100

Központosított el.

443

Szakmai fejlesztési felad, 70%-a.

-

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

3.600

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2.080

Társ. Gazd. szemp. elmaradott települések 100% szja. rész.

-

Lakáshoz jutás feladatai 100%-a

1.568

Magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20 %-a

-

Felhalmozási pénzből vásárolt rövid lejáratú értékpapír értékesítése, valamint ennek hozama, kamata

-

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

4.381

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része

5.830

Felhalmozási Áfa visszatérülése, értékesített eszk. iimm. javak áfája

-

Felhalmozási célú hitel bevétel, vagy felhalm. kölcsön visszatér.

-

Felhalmozási célú bevételek összesen

30.002

Bevételek összesen

186.163

Működési célú kiadások megnevezése

Személyi juttatások

83.193

Munkaadókat terhelő járulékok

26.410

Dologi és egyéb folyó kiadások (Értékesített tárgyi eszk. imm. javak áfa befizetése nélkül)

39.049

Támogatásértékű működési kiadás

150

Működési célú pénzeszköz átadások

2.860

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

3.999

Működési célú tartalék

500

Előzőből: államháztartási tartalék

-

Működési célú kiadások összesen

156.161

Felhalmozási célú kiadások megnevezése

Felújítások Áfával

1.000

Beruházások Áfával

11.277

Felhalmozási célú kölcsön törlesztése, nyújtása

-

Felhalmozási célú hitel törlesztése

-

Felhalmozási célú hitelek kamata

-

Rövid lej. értékpapír vásárlás (fejlesztési bevételből)

-

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

-

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

4.158

Felhalmozási céltartalék

13.567

Értékesített tárgyi eszk. imm javak Áfa befizetése

-

Felhalmozási kiadások összesen

30.002

Kiadások összesen

186.163


4. sz. melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2007 (II.13.) rendeletéhez

az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

ezer Ft

Cím, alcím

Intézmény megnevezése

Előirányzat fajtája

Intézményi működési bevételek

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Önkormányzat költségvetési támogatása

Önkorm. sajátos

felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Támogatás-értékű

Bevételek

Véglegesen átvett pénzeszközök

Támogatási kölcsönök visszatér.

Igénybevétele

értékpapírok kibocsátása

Hitelek

Pénzma-radvány

Bevételek összesen.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1.

Polgármesteri Hivatal és a hozzátart. szakfeladatok

a.) eredeti

977

51.058

67.469

4.381

12.853

2.080

-

30.657

11.830

181.305

2.

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

a.) eredeti

4.858

-

-

-

-

-

-

-

-

4.858

Önkormányzat összesen.

a.) eredeti

5.835

51.058

67.469

4.381

12.853

2.080

-

30.657

11.830

186.163

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2007 (II.13.) rendeletéhez

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

Működési kiadás részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret 5. sz. melléklet 1. oldal ezer Ft

Cím, alcím

Intézmény megnev.

Szakfeladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Személyi juttatás

Munkáltatót terhelő járulékok

Dologi kiadások és egyéb folyó

Társadalom és szoc. pol. juttatások

Támog.

értékű műk.

kiadás

Működési célú pénzeszk. átadás

Műk.kölcs. nyújt. törl- értékpapír-vás.

Működési

céltartalék

Működési kiadások összesen

Engedélyezett éves létszámkeret

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1.

Polgármesteri

Hivatal

Kisegítő mezőgazdasági szolg

Eredeti

964

313

484

-

-

-

-

-

1.761

1

Közútak üzemeltetése

fenntartása

Eredeti

-

-

414

-

-

-

-

-

414

-

Önkormányzat igazgatási tev.

Eredeti

18.948

5.384

7.510

-

150

2.600

-

500

35.092

6

Város és község gazd. szolg.

Eredeti

24

10

120

-

-

-

-

-

154

-

Települési vízellátás

Eredeti

-

-

66

-

-

-

-

-

66

-

Közvilágítási feladatok

Eredeti

-

-

2.100

-

-

-

-

-

2.100

-

Háziorvosi ellátás

Eredeti

-

-

276

-

-

-

-

-

276

-

Anya-gyermek és csecsemővédelem

Eredeti

-

-

197

-

-

-

-

-

197

-

Házi segítségnyújtás

Eredeti

696

225

7

-

-

-

-

-

928

1

Rendszeres szociális pénzbeni ellátás

Eredeti

-

94

-

520

-

-

-

-

614

-

Rendszeres pénzbeni gyermekvéd. ellátás

Eredeti

-

-

-

345

-

-

-

-

345

-

Eseti pénzbeni szoc ellátások

Eredeti

-

-

-

994

-

-

-

-

994

-

Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ell.

Eredeti

-

-

-

2.140

-

-

-

-

2.140

-

Szennyvízelvezetés

Eredeti

-

-

6.677

-

-

-

-

-

6.677

-

Települési hull. kezel

Eredeti

6.156

2.136

305

-

-

260

-

-

8.857

9

Sportintézmények, létesítmények működt.

Eredeti

-

P.hiv.

összesen

Eredeti

26.788

8.162

18.288

3.999

150

2.860

-

500

60.747

17

5. sz. melléklet 2. oldal

Működési kiadás részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret ezer Ft

Cím, alcím

Intézmény megneve-zése

Feladat, vagy szakfeladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Személyi juttatás

Munkáltatót terhelő járulékok

Dologi kiadások és egyéb folyó

Társadalom és szoc. pol. juttatások

Támog.

értékű

műk.

kiadás

Működési célú pénzesz-köz átadás

Műk.kölcsnyújt. törl értékpapírvás.

Működési

céltar-talék

Műkö-dési kiadások össz.

Engedélye-zett éves létszámkeret

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

2.

Sokorói Közokta-tási és Közművelődési Központ

2.1

Általános Iskola

Intézményi vagyon működtetése

Eredeti

5.048

1.626

7.262

-

-

-

-

-

13.936

4

Iskolás kor. Ált. iskolai oktatás

Eredeti

34.205

11.329

3.626

-

-

-

-

-

49.160

12

Sajátos nevelésű igényű tanulók ált. isk. oktatása

Eredeti

750

218

737

-

-

-

-

-

1.705

-

Napközi otthoni ellátás

Eredeti

2.348

800

70

-

-

-

-

-

3.218

1

Általános Iskola összesen

Eredeti

Módosított

42.351

13.973

11.695

-

-

-

-

-

68.019

17

2.2.

Napközi Otthonos Óvoda

Óvodai intézményi étkeztetés

Eredeti

859

260

1.307

-

-

-

-

-

2.426

1

Iskolai intézményi étkeztetés

Eredeti

1.164

354

2.112

-

-

-

-

-

3.630

1

Munkahelyi vendéglátás

Eredeti

1.449

445

771

-

-

-

-

-

2.665

1

Intézményi vagyon működtetése

Eredeti

-

-

1.771

-

-

-

-

-

1.771

-

Óvodai nevelés

Eredeti

9.218

2.787

647

-

-

-

-

-

12.652

5

Szociális étkezt.

Eredeti

964

313

1.616

-

-

-

-

-

2.893

1

Óvoda összesen:

Eredeti

Módosított

13.654

4.159

8.224

-

-

-

-

-

26.037

9

5. számú melléklet 3. oldal

Működési kiadás részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret

2.3

Közművelő-dési Intézmény

Közművelődési tevékenység

Eredeti

400

116

274

-

-

-

-

-

790

-

Máshová nem sorolt

kulturális tev.

Eredeti

-

-

568

-

-

-

-

-

568

-

Közművelő-dési Intézmény összesen:

Eredeti

400

116

842

-

-

-

-

-

1.358

-

Sokorói Közoktatási és Közműv. Központ

összesen:

56.405

18.248

20.761

-

-

-

-

-

95.414

26

Az önkormányzat 2006. évi működési kiadásainak részletezése és az éves engedélyezett létszámkeret

ezerFt

Cím, alcim

Intézmény megnevezése

Gazdálkodási forma

Előirány-zat fajtája

Személyi juttatás

Munkál-

tatót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Társadalom és szoc. pol. juttatások

Támog.

értékű

műk. kiadás

Műkö-dési c. pénz-eszköz átadás

Mük. kölcsön nyújt. és törl.értékpapír

vásárlás

Céltar-talék műkö-désre (Áht. tart.)

Működési kiadások összesen

Engedé-

lyezett éves létszám

keret

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1.

Polgármesteri Hivatal és hozzátart. szakfeladatok

Eredeti

26.788

8.162

18.288

3.999

150

2.860

-

500

60.747

17

2.

Sokorói Közoktatási és Közművelő-dési Központ

Részben önállóan gazdál-kodó

Eredeti

56.405

18.248

20.761

-

-

-

-

-

95.414

26

Önkormányzat összesen (5. mell. 1+2. oldal)

Eredeti

83.193

26.410

39.049

3.999

150

2.860

-

500

156.161

43

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2007 (II.13.) rendeletéhez

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

6.sz. melléklet

Az önkormányzat (1. cím) felhalmozási feladatainak részletezése ezer Ft

Szakfeladat, vagy feladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Felújítások Áfával

Beruházások Áfával

Pénzügyi befektetések kiadásai

Felhalmozási kölcsönök nyújtása és törlesztése, hiteltörlesztés

Felhalm célú hitel-törlesztés

Fejlesztési célú hitelek kamata

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

Felhalmozási áfa

befizetések

Céltartalék fejlesztésre

Felhalmozási kiadások összesen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1. Önkormányzati igazg. tevékenység

Eredeti

-

-

-

-

-

-

772

-

13.567

14.339

- közmű fejlesztés

Eredeti

-

-

-

-

-

-

442

-

-

442

- lakáshoz jutás támogatása

Eredeti

-

-

-

-

-

-

330

-

-

330

2. Iskolai oktatás

Eredeti

-

177

-

-

-

-

-

-

-

177

- informatikai eszközbeszerzés

Eredeti

-

177

-

-

-

-

-

-

-

177

3. Szennyvíz elvezetés

Eredeti

-

11.100

-

-

-

-

3.386

-

-

14.486

-Belvíz elvezetés

VI-VII

Eredeti

-

11.100

-

-

-

-

-

-

-

11.100

- Pannon-Viz Szennyv.elv. rensz.

Eredeti

-

-

-

-

-

-

3.386

-

-

3.386

4. Sport tevékenység

Eredeti

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

- Sportöltöző felújítás

Eredeti

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

Eredeti

Módosított

1.000

11.277

-

-

-

-

4.158

-

13.567

30.002

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2007 (II.13.) rendeletéhez

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

Támogatás formája

Támogatott szervezet neve

Támogatás jogcíme

Támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadás

Eredeti előirányzata

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

34.1.

Támogatásértékű működési kiadások

150

Kisfaludy Könyvtár

Könyvtár ell.

100

Fogászati ügyelet

50

35.1

Működési célú átadá ÁHT-on kívülre

2.860

Nonprofit Sz.

támogatás

2.300

Willi Dent Kft

fogászat

300

KOMSZOL Kft

Rekult., műk.

260

Működési célú támogatásértékű kiadások,

pénzeszk átad

Összesen:

3.010

34.2.

Támogatásértékű felhalmozási kiad.

-

35.2

Felhalm célú pénzesk átad. ÁHT-on kívül

4.158

Háztartások

Lakáshoz jut.

330

Háztartások

Közmű 15%

442

Pannon Víz Rt

Szennyv. Rensz. felúj

3.386

Felhalm. célú támogatásértékű kiad,pénzeszk. átadás

Összesen:

4.158

Támogatásértékű kiadások, pénzeszk. átad

Mindösszesen:

7.168


Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2007 (II.13.) rendeletéhez

Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

8. számú melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai

éves bontásban ezer Ft

Feladat megnevezése

2005.évre ütemezett kiadás

2006. évre ütemezett kiadás

2007. évre ütemezett kiadás

2008. évre ütemezett kiadás

Összesen

Belvíz elvezetés

VI. ütem

2.000

500

10.000

-

12.500

Belvíz elvezetés

VII. ütem

-

2.000

1.100

1.800

4.900

Összesen:

2.000

2.500

11.100

1.800

17.400


Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2007 (II.13.) rendeletéhez

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

9. számú melléklet

Az önkormányzat 2007. évi feladatainak finanszírozása és pénzeszközének változása ezer Ft-ban

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

21.077

18.700

15.777

19.616

17.506

20.031

11.521

17.947

14.424

20.164

7.731

18.216

Várható bevételek összesen

10.775

10.896

17.067

11.707

19.889

14.111

20.243

9.448

18.712

10.777

23.956

18.582

186.163

Ebből:

Int. műk.bevétel

583

584

583

584

583

292

-

-

875

583

584

584

5.835

Saját műk.bevét.

3.761

3.760

6.610

3.760

3.761

3.760

3.761

3.760

6.610

3.830

3.760

3.925

51.058

Támogatás, tám.ért. bevétel

5.518

6.517

5.518

6.517

10.518

5.518

5.517

5.518

10.517

5.517

5.518

7.629

80.322

Saját felh. és tőke jellegű bevétel

875

35

27

846

27

27

965

60

280

847

150

242

4.381

Felh.és tőke jellegű bevétel

38

-

386

-

-

571

-

110

430

-

-

545

2.080

Hitel

-

-

-

-

5.000

-

10.000

-

-

-

10.000

5.657

30.657

Előző évi pénzmaradvány

-

-

3.943

-

-

3.943

-

-

-

-

3.944

-

11.830

Teljesítendő kiadások

13.152

13.819

13.228

13.817

17.364

22.621

13.817

12.971

12.972

23.210

13.471

15.721

186.163

Ebből:

működési

12.975

12.972

12.971

12.971

12.972

12.972

12.971

12.971

12.972

12.972

12.971

12.971

155.661

Adósság szol

-

Felhalmozási célra átadott

-

847

257

846

-

258

846

-

-

847

-

257

4.158

Fejlesztési kiadás

177

-

-

-

1.000

5.000

-

-

-

5.000

-

1.100

12.277

Tartalék felh.

-

-

-

-

3.392

4.391

-

-

-

4.391

500

1.393

14.067

Záró pénzkészlet

18.700

15.777

19.616

17.506

20.031

11.521

17.947

14.424

20.164

7.731

18.216

21.077

21.077


10. sz. melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2007 (II.13.) rendeletéhez

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Bevételek és kiadások

2007.

2008.

2009.

Működési célú bevételek megnevezése

Intézményi működési bevételek (felhalmozási áfa nélkül)

5.835

5.987

6.238

Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések

-

-

-

Támogatás értékű működési bevételek

9.253

9.494

9.893

Működési célú kölcsönök (igénybevétele vagy visszafizetése)

-

-

-

Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek működésre fordítandó része

51.058

52.386

54.586

Normatív hozzájárulások

51.643

52.986

55.211

Kötött normatív hozzájárulások

1.715

1.760

1.834

Központosított előirányzatok

-

-

-

Egyéb központi támogatások

-

-

-

Pénzmaradvány működési része

6.000

4.000

2.000

Működési célú hitelbevétel

30.657

33.902

36.898

Működési célú bevételek összesen

156.161

160.515

166.660

Felhalmozási célú bevételek megnevezése

Felhalmozási célú támogatások: cél- és címzett támogatás

-

-

-

TEKI CÉDE

12.100

1.800

2.000

Központosított ei.

443

225

100

Szakmai fejlesztési felad. 70%-a

-

-

-

Támogatás értékű felhalm. bevétel

3.600

3.694

3.849

Felhalm. célú pénzeszköz átvétel

2.080

2.134

2.224

Lakáshoz jutás feladatai 100%-a

1.568

1.609

1.677

Magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a

-

-

-

Magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20 %-a

-

-

-

Felhalmozási pénzből vásárolt rövid lejáratú értékpapír értékesítése, valamint ennek hozama, kamata

-

-

-

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

4.381

4.495

4.684

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része

5.830

3.000

2.000

Felhalmozási Áfa visszatérülése, értékesített eszk. iimm. javak áfája

-

-

-

Felhalmozási célú hitel bevétel, vagy felhalm. kölcsön visszatér.

-

-

-

Felhalmozási célú bevételek összesen

30.002

16.957

16.534

Bevételek összesen

186.163

177.472

183.194

Működési célú kiadások megnevezése

Személyi juttatások

83.193

85.356

88.941

Munkaadókat terhelő járulékok

26.410

27.097

28.235

Dologi és egyéb folyó kiadások (Értékesített tárgyi eszk. imm. javak áfa befizetése nélkül)

39.049

40.338

41.548

Támogatás értékű működési kiadás

150

150

150

Működési célú pénzeszköz átadások

2.860

2.955

3.043

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

3.999

4.119

4.243

Működési célú tartalék

500

500

500

Előzőből: államháztartási tartalék

-

-

-

Működési célú kiadások összesen

156.161

160.515

166.660

Felhalmozási célú kiadások megnevezése

Felújítások Áfával

1.000

1.040

1.118

Beruházások Áfával

11.277

6.500

6.988

Pénzügyi befektetések

-

-

-

Felhalmozási célú kölcsön törlesztése, nyújtása

-

-

-

Felhalmozási célú hitel törlesztése

-

-

-

Felhalmozási célú hitelek kamata

-

-

-

Rövid lej. értékpapír vásárlás (fejlesztési bevételből)

-

-

-

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

4.158

3.611

3.486

Felhalmozási céltartalék

13.567

5.806

4.942

Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa befizetés

-

-

-

Értékesített tárgyi eszk. imm javak Áfa befizetése

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

30.002

16.957

16.534

Kiadások összesen

186.163

177.472

183.194


Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2007 (II.13.) rendeletéhez

Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

11. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sor- sz.

Megnevezés

Felvétel éve

Összege

Lejárati évek

2007. évi törlesztés

Hitel tartozás összesen

2007. jan.1-jén

Tervezett hitelfelvétel összesen

1.

Működési célú

Tőke

-

30.657

hitel

2007.

30.657

30.657

12. számú melléklet

a 2/2007 (II.13.) rendeletéhez

Sokorópátka Községi Önkormányzat 2007. működési és felhalmozási bevételeiről

ezer Ft-ban

Intézményi

működési

bevétel

Sajátos

működési

bevétel

Költség-vetési támogatás

működési

Támogatási

értékű működési

bevétel

Működési

pénz-maradvány

Működési

hitel

Működési bevétel

összesen

Felhal-mozási

és tőkejell.

bevétel

Költség-vetési támogatás felhalm.

Támog.

értékű

felhalm.

bevétel

Felhal-

mozási

pénzeszköz

átvétel

Felhalm

pénz-maradv.

Felhalmo-zási

bevétel

Bevétel

mind-

összesen

Kisegítő mg.

szolgáltatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Óvodai

intézményi étkeztetés

1084

-

-

-

-

-

1.084

-

-

-

-

-

-

1.084

Iskolai intézményi

étkeztetés

1.439

-

-

-

-

-

1.439

-

-

-

-

-

-

1.439

Munkahelyi vendéglátás

852

-

-

-

-

-

852

-

-

-

-

-

-

852

Közutak üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkorm. igazga­tási tev.

300

-

-

9.170

6.000

30.657

46.127

-

-

3.600

2.080

5.830

11.510

57.637

Intézményi vagyon működt. Iskola

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Intézményi vagyon működt.

Óvoda

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Város és községgazd.

szolgáltatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

797

797

Települési vízellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közvilágítási feladatok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Országyűlési választás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati választás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati

feladatra nem terv elsz.

-

51.058

53.358

-

-

-

104.416

4.381

14.111

-

-

-

18.492

122.908

Óvodai nevelés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Iskolás korúak

ált. isk. okt.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fogyatékos tanulók ált.

isk. oktatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Napközi

otthoni ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Háziorvosi

ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Anya-, gyerm.

és csecsemővéd.

-

-

-

83

-

-

83

-

-

-

-

-

-

83

Házi segít­ségnyújtás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális

étkeztetés

1.483

-

-

-

-

-

1.483

-

-

-

-

-

-

1.483

Rendsz. szoc. pénzbeni ell.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rendszeres gyermekvéd. pénzbeni ell.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eseti szociális pénzbeni ell.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eseti gyermekvéd. pénzbeni ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szennyvíz-elvezetés

677

-

-

-

-

-

677

-

-

-

-

-

-

677

Települési hulladék-kezelés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közművelődési tevékenység

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sportintézm. és sportlét. működtetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Máshova nem

sorolt kult.

tevékenység

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Összesen:

5.835

51.058

53.358

9.253

6.000

30.657

156.161

4.381

14.111

3.600

2.080

5.830

30.002

186.163

13. számú melléklet

a 2/2007 (II.13.) rendelethez Sokorópátka Községi Önkormányzat

2007. működési és felhalmozási kiadásairól

ezer Ft-ban

Személyi

jutta­tások

Munka-

adót

terhelő

járulék

Do­logi

kiadás

E­gyéb

folyó

kiadás

Társadalmi

és

szocpol. juttatások

Tám.og.

értékű

működési

kiadás

Pénzeszk.

át­adott

működési

Tartalék

működési

Működési

kiadások

összesen

Fejleszt.

célú

pénzeszk.

átadás

Felhalmo-zási

kiadás

Fejleszt.

célú

tartalék

Felhal-

mozási hitel

törlesztés

Fejlesztési

kiadások

összesen

Kiadások

mindösszesen

Kiegészítő

mezőgazd. szolg.

964

313

474

10

-

-

-

-

1.761

-

-

-

-

-

1.761

Óvodai int. étkeztetés

859

260

1.286

21

-

-

-

-

2.426

-

-

-

-

-

2.426

Iskolai int. étkeztetés

1.164

354

2.101

11

-

-

-

-

3.630

-

-

-

-

-

3.630

Munkahelyi vendéglátás

1.449

445

751

20

-

-

-

-

2.665

-

-

-

-

-

2.665

Közutak üzemeltetése

-

-

414

-

-

-

-

-

414

-

-

-

-

-

414

Önkormányzati igazgatási tev.

18.948

5.384

7.190

320

-

150

2.600

500

35.092

772