Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2003.(IX.12.) rendelete

a köztisztviselők díjazásáról

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A köztisztviselők jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) 67. §. (1) bekezdése, a Ktv. 44/A. §-ának (1) - (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

  1. §. A rendelet hatálya

E rendelet hatálya kiterjed a Sokorópátkai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre és az ügykezelőre.

  1. §. Illetménykiegészítés

A köztisztviselő, ügykezelő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke:

- felsőfokú végzettség esetén alapilletményének

10%-a

- középiskolai végzettség esetén alapilletményének

10%-a

  1. §. Vegyes és záró rendelkezések

  1. E rendelet 2003. július 1-jén lép hatályba.

  2. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Köztisztviselők díjazásáról szóló 10/2001.(X.3.) rendelet, és az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 2/2003.(II.7.) rendelet 7. §-a.

Sokorópátka, 2003. szeptember 9.

Mecséri Lajos Vehrer Ferencné

polgármester jegyző

A rendeletet kihirdettük:

Sokorópátka, 2003. szeptember 12.

Vehrer Ferencné

jegyző