Sokorópátka község Önkormányzatának

12/2003. (XI. 24.) rendelete

A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos

közszolgáltatás megszervezéséről és kötelező igénybevételéről,

valamint a közterületek tisztántartásáról

Sokorópátka Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv.

(Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a törvény végrehajtására kiadott 241/2000. (XII.23.) Korm. rendeletben, 242/2000. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet (továbbiakban: R.) alkotja.

I. fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. §

 1. A R. hatálya Sokorópátka község egész közigazgatási területére kiterjed.

(2) A R. személyi hatálya az 1. § (1) bekezdésében meghatározott területen lévő valamennyi

ingatlan tulajdonosára és használójára (a továbbiakban: Tulajdonos) kiterjed függetlenül

attól, hogy a tulajdonos jogi, vagy természetes személy ill. jogi személyiséggel nem

rendelkező gazdasági társaság.

 1. A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Tulajdonos ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységre.

 1. A R. hatálya nem terjed ki a folyékony és veszélyes és radioaktív hulladékra, és az ezzel összefüggő tevékenységre.

II. fejezet

A közszolgáltatás megszervezése, ellátásának rendje

2. §

 1. Sokorópátka község Önkormányzata a Hgt. 21. §-ában foglalt hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésére vonatkozó kötelezettségét Győr Város Önkormányzata által szervezett közszolgáltatáshoz való csatlakozás útján teljesíti.

 1. Az Önkormányzat a 2. § (1) bekezdésében szabályozott közszolgáltatás ellátásával a Győri Kommunális Szolgáltató Kft-t Győr, Kálvária u 4-10. (továbbiakban: Közszolgáltató) bízza meg.

 1. Az Önkormányzat a Közszolgáltatóval a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás megszervezésére közszolgáltatási szerződést köt.

 1. A települési szilárd hulladék elhelyezését Győr Város Önkormányzata tulajdonában lévő hulladéklerakó telepen biztosítja - külön megállapodásban foglalt feltételek szerint.

3. §

 1. A helyi közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan tulajdonosa köteles:

 1. A szervezett közszolgáltatás igénybevételéről a szolgáltatást igénybevevő és a Szolgáltató között a Ptk. Közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályai szerint - szerződéses jogviszony jön létre. (Ptk. 387-388. §)

 1. A külterületen keletkező települési szilárd hulladék kezelésére, ártalmatlanítására a megbízott a Szolgáltatóval szerződést köthet, egyébként az ingatlan tulajdonosa köteles a környezetre nem káros hulladék elhelyezését biztosítani.

4. §

 1. A Közszolgáltató a szolgáltatást az Önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés alapján végzi.

A Közszolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a teljesítést csak a jogszabályban, illetve a R-ben meghatározott esetekben szüneteltetheti, illetve korlátozhatja.

 1. Nem jön létre, illetve szünetel a szerződés, ha az ingatlan beépítetlen, lakatlan (üresen áll).

 1. Az ingatlan újbóli használatba vételét a Tulajdonos a Közszolgáltatónak köteles 15 napon belül bejelenteni.

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj megfizetése a használatba vétel időpontjától esedékes, függetlenül a bejelentési kötelezettség teljesítésétől.

 1. A közszolgáltatást igénybe vevő ill. a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos tájékoztatását az Önkormányzat végzi.

5. §

 1. A háztartási szilárd hulladék gyűjtésére és ideiglenes tárolására a Közszolgáltató a Tulajdonos számára egy darab 120 liter űrtartalmú szabvány hulladékgyűjtő-, vagy tároló edényt (továbbiakban: gyűjtőedény) biztosít.

A gyűjtőedények a Közszolgáltató tulajdonát képezik.

 1. A rendszeresített gyűjtőedényt az ingatlanon belül kell elhelyezni, közterületen csak engedéllyel helyezheti el.

 1. A Közszolgáltató a háztartási szilárd hulladékot tartalmazó gyűjtőedényt az ingatlan bejárata előtti járdán, vagy a kapu közelében, közterületen, a járat útvonalától 10 méternél nem távolabb veszi át.

6. §

 1. A háztartási szilárd hulladék begyűjtése, tárolása kizárólag olyan módon történhet, hogy az ne idézzen elő szennyezést sem épületen belül, sem azon kívül, sem pedig közterületen.

 1. A háztartási szilárd hulladék begyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék se a szállító járműbe való ürítéskor, se a szállítás folyamán ne szóródhasson szét, ne porozhasson, és környezetszennyezést ne idézhessen elő.

 1. A háztartási szilárd hulladék begyűjtése, ideiglenes tárolása csak a keletkező hulladékmennyiség és a begyűjtés gyakorisága alapján meghatározható szabványos gyűjtőedényben történhet.

7. §

 1. A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladék, továbbá a naponta keletkező háztartási hulladékmennyiséget meghaladó falomb, és kerti hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal - külön térítés felszámítása nélkül - a hulladékszállító közszolgáltatással megbízott Közszolgáltató közreműködésével a polgármester gondoskodik.

8. §

 1. Az egyéb szilárd hulladék kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél a hulladék keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, ez a kötelezettség az ingatlan tulajdonosát terheli.

 1. A lomtalanítás alá nem tartozó háztartási szilárd hulladék is elszállítható külön megrendelés és díjfizetés alapján.

A közszolgáltatást ellátó szerv kötelezettségei

9. §

 1. A hulladékkezelés rendjét az Önkormányzat és a Közszolgáltató közötti közszolgáltatási szerződés szabályozza.

 1. A hulladékkezelés elfogadott rendjének változása esetén a Közszolgáltató az érdekelteket a változást megelőzően 8 nappal köteles értesíteni.

10. §

 1. A jelen R. alá tartozó és a R. 4. § (1) bekezdésében meghatározott gyűjtőedényben gyűjtött hulladékot a Közszolgáltató köteles a rendszeres hulladék-kezelésbe bevont valamennyi tulajdonos tekintetében elszállítani a kijelölt lerakó telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai és környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni.

 2. A szállítást és a gyűjtőedények kihelyezését úgy kell megszervezni, hogy ünnep-, és munkaszüneti napokon se gyűljön össze annyi hulladék, ami a gyűjtőedények befogadóképességét meghaladja.

 1. Az ürítéskor a gyűjtőedény közterületen található körzetét fel kell takarítani. Az edény ürítése során keletkezett szennyeződés feltakarításáért a Közszolgáltató a felelős.

11. §

 1. A gyűjtőedények használatával kapcsolatos kötelezettségek- karbantartás, javítás, és pótlás teljesítése a közszolgáltató kötelezettsége.

 1. A háztartási szilárd hulladékot tartalmazó gyűjtőedényt az átadási helyre a szállítási napon a szolgáltatást igénybevevő köteles kihelyezni.

 1. A szolgáltatást igénybevevő csak a R-ben meghatározott szabvány gyűjtőedényt használhatja.

 1. A szolgáltatást igénybe vevő a tároló edényzet darabszámának változásával kapcsolatos igényét a Közszolgáltatónak jelenti be.

 1. A tulajdonos köteles a közszolgáltatás díját havi rendszerességgel megfizetni. Ettől a számlázási rendtől a Szolgáltató a ritkább számlázási rend irányába eltérhet.

 1. A gyűjtőedényt a használó köteles lehetőleg vízsugárral, minden év május 1. napjától október 30. napjáig terjedő időszakban szükség szerint legalább havi egy alkalommal kimosni és klór tartalmú oldattal fertőtleníteni. A fertőtlenítés az év további időszakaiban negyedévenként egy alkalommal kötelező.

 1. Tilos a gyűjtőedénybe maró, mérgező anyag állati tetem, trágya, folyékony, gyúlékony hulladék vagy robbanóanyag, égő, parázsló vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a szemétszállítással foglalkozó dolgozók testi épségét, vagy a szállítókocsi berendezésében rongálódást idézhet elő. Ha a közszolgáltató dolgozói azt észlelik, hogy a gyűjtőedényeken az előbbiekben felsorolt anyagot, tárgyat helyeztek el, akkor a szállítást megtagadhatják. A fedelet a gyűjtőedény használata után mindenki köteles gondosan a helyére illeszteni.

 1. Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömődött, vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a használó köteles a hulladékot eltávolítani és az edényt használhatóvá tenni.

A közszolgáltatásért fizetendő díj meghatározása, mértéke

és megállapításának szabályai

12. §

 1. A háztartási szilárd hulladék elszállítása, kezelése, ártalommentes elhelyezése hulladékkezelési közszolgáltatási díj ellenében történik.

 1. A hulladékkezelési közszolgáltatás általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételét az Önkormányzat képviselőtestülete egy évre, július l-jétől - június 30-ig terjedő díjfizetési időszakra, évente rendeletben állapítja meg a közszolgáltató által elkészített, költségelemzéssel és díjkalkulációval alátámasztott javaslat alapján.

 1. Az egységnyi díjtétel a gyűjtőedény egyszeri ürítési díja, amely a közszolgáltatás szállítási költségeit és az edény használati díját is tartalmazza.

 1. A 120 literes gyűjtőedény heti egyszeri ürítési díját a rendelet l. számú melléklete tartalmazza.

 1. A Közszolgáltató és a szolgáltatást igénybevevő megállapodhatnak egynél több gyűjtőedény használatában is. Az alapszolgáltatás feletti további 120 literes edény igénybevétele esetén a további edény ürítési díját a rendelet l. számú melléklete szerint kell megfizetni.

 1. A Közszolgáltató a gyűjtőedényeket heti egy alkalommal üríti.

 1. A tulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás mennyiségének, illetve gyakoriságának szorzata.

13. §

 1. A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybevevője - a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében - meghatározott időszakonként utólag köteles fizetni.

14. §

 1. A kezelési és szeméttelep-használati díj megfizetését az Önkormányzat vállalja.

III. fejezet

Közterületek tisztántartása

15. §

A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról egyrészt az önkormányzat, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok kötelezésével gondoskodik.

Az ingatlantulajdonos feladatai

16. §

(1) Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásával kapcsolatos feladatai:

 1. az ingatlan előtti járdának, (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése; ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak,

 2. az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása, gyommentesítése,

 3. a két szomszédos terület, épület közötti - kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli - közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg,

 4. az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterület szennyeződéstől való megtisztítása.

 1. Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot köteles a rendeletben meghatározott gyűjtőedényzetbe vagy más gyűjtőeszközbe elhelyezni és elszállításáról gondoskodni.

17. §

Az ingatlantulajdonosnak az épülete, telekingatlana tisztántartásával kapcsolatos feladatai:

 1. mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése,

 2. bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda tisztántartása a kivitelező feladata, ha az nem azonos a tulajdonossal; az építési munka kivitelezője köteles az építés területét és közvetlen környékét tisztán tartani.

A kereskedő, utcai árus és rendezvényszervező kötelezettségei

18. §

(1) Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó, és szolgáltató egység előtti és melletti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet a tulajdonos köteles tisztán tartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot összegyűjteni és elszállításáról gondoskodni. A tulajdonos köteles a burkolt területen a síkosság mentesítéséről és a hó eltakarításáról gondoskodni.

19. §

(1) Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és eltávolításáról gondoskodni.

(2) Közterületen rendezett búcsú, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a rendezvény alatt és azt követően a területnek és közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület eredeti állapotban történő visszaadásáról.

Síkosság mentesítés és hóeltakarítás

20. §

(1) A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (homokon, salakon) kívül klorid tartalmú fagyáspontcsökkentő szer (pl. konyhasó) használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának mértéke 40 g/m2-nél több ne legyen. Az ilyen anyagot tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon kell tárolni.

(2) Klorid tartalmú vegyszer használata zöldterületen, illetve azok közvetlen környékén tilos.

Közterület tisztántartásával összefüggő egyéb rendelkezések

21. §

(1) Tilos

 1. a közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, díszcserje stb.) megrongálni, csonkítani, leszakítani,

 2. a parkosított és füvesített zöldterületet rendeltetésellenesen használni.

(2) Ebek által a közterületen okozott szennyezés eltávolításáról az eb tulajdonosa köteles haladéktalanul gondoskodni.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

Szabálysértési rendelkezések

22. §

 1. Az, aki a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott szabálysértési tényállásokat megvalósítja szabálysértést követ el, és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

 1. A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.

Hatályba léptető rendelkezések

23. §

 1. Ez a rendelet 2003. december l-jén lép hatályba.

 1. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 4/1999. (II.19.) rendelet és azt módosító 6/2003. (V.27.) rendelet.

Sokorópátka, 2003. október 21.

Mecséri Lajos Vehrer Ferencné

polgármester jegyző

A rendeletet kihirdettük:

Sokorópátka, 2003. november 24. Vehrer Ferencné

jegyző

l. számú melléklet a 12/2003. (XI. 24.) rendelethez

Hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértéke

Érvényes: 2003. július 1-jétől 2004. június 30-ig.

Sokorópátka község közigazgatási területén

 1. Alapszolgáltatás:

120 literes űrtartalmú gyűjtőedény heti egyszeri ürítési díja:

119,- Ft/ürítés + 12 % ÁFA,

 1. Alapszolgáltatás feletti edényzet igénylése esetén a külön térítés összege

120 literes űrtartalmú gyűjtőedény heti egyszeri ürítés esetén 60 %,

azaz: 71,-Ft/ ürítés + 12 % ÁFA.

9