Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

10/2003.(X.31.) rendelete

a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 47. §. (1) d), 49. §. (2) és 50. §. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi népszavazás, népi kezdeményezés helyi végrehajtásának szabályozására az alábbi rendeletet alkotja.

Helyi népszavazás és népi kezdeményezés

 1. §. A helyi népszavazásban az vehet részt, aki a helyi önkormányzati választáson választójogosult.

 2. §. (1) A helyi népszavazást a polgármesternél a választópolgárok 15%-a kezdeményezheti.

(2) A Képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a választópolgárok 20%-a kezdeményezte.

 1. §. (1) A népi kezdeményezés benyújtásához a választópolgárok 8%-ának írásbeli indítványa szükséges.

  1. A Képviselő-testület köteles napirendre tűzni azt a népi kezdeményezést, amelyet a választópolgárok 10%-a indítványozott.

Eljárási szabályok

 1. §. (1) Helyi népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést és a népi kezdeményezést írásban kell benyújtani a polgármesterhez.

  1. Az aláírásgyűjtő ívek egy példányát az aláírásgyűjtés megkezdése előtt - hitelesítés céljából - be kell nyújtani a jegyzőhöz.

  2. Az aláírásgyűjtő íveken a saját kezű aláírás mellett - az aláírás hitelességének ellenőrzése céljából - fel kell tüntetni a kezdeményező olvasható családi és utónevét, lakcímét, valamint személyi azonosítóját.

  3. Az aláírásgyűjtő ívet az aláírást gyűjtő polgárnak is el kell az aláírásával látnia.

  4. Valamennyi aláírásgyűjtő ívet a népszavazásra javasolt kérdéssel, illetve a népi kezdeményezés tárgyának a pontos szöveg szerinti megfogalmazásával kell kezdeni. Az aláírásoknak a kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük.

  5. A helyi népszavazásra irányuló kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra a választópolgárok egyértelmű igen vagy nem választ tudjanak adni.

5.§ (1) A népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezésről a polgármester bejelentését követő 30 napon belül a Képviselő-testület dönt.

(2) A helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozatot az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni.

 1. A helyi népszavazás eredményét az önkormányzati rendeletre vonatkozó szabályok szerint kell kihirdetni.

6.§ A helyi népszavazás és népi kezdeményezés lebonyolításával kapcsolatos valamennyi költség az önkormányzat költségvetését terheli.

 1. §. Záró rendelkezések

 1. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénynek, és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló rendelkezései alkalmazandók.

 2. Ez a rendelet 2003. október 31-én lép hatályba.

Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 1. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Sokorópátka Község Önkormányzatának a népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 4/1993.(VI.15.) rendelete.

Sokorópátka, 2003. október 20.

Mecséri Lajos Vehrer Ferencné

polgármester jegyző

A rendeletet kihirdettük:

Sokorópátka, 2003. október 31.

Vehrer Ferencné

jegyző