Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Jegyzőkönyvek A Képviselő-testület 2008. évi jegyzőkönyvei Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 29-én tartott nyilvános üléséről
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 29-én tartott nyilvános üléséről

jkv081229.doc — Microsoft Word Document, 76Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

9112 Sokorópátka, Öreg utca 1.

Tel: 96/488-046

Fax: 96/549-049

E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu

1-27/2008.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 29-én (hétfőn) 17 óra 30 perces kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

 • Mecséri Lajos polgármester,

 • az önkormányzati képviselő-testület tagjai:

Inotayné Pécsi Mária,

Kissné Sári Katalin,

Mészáros Sándor,

Pécsi István,

Szabó Viktor,

Szakács Sándor és

Tóth István

 • Vehrer Ferencné címzetes főjegyző,

 • Tanácskozási joggal meghívottak:

Kovács Ibolya a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Közművelődési Intézmény és Könyvtár Intézményegységének vezetője, a Dalárda vezetője,

Mecséri Lajosné a Vöröskereszt Szervezet titkára,

Kovács Zoltán a Sportegyesület elnöke,

Szájer Ferenc a Sokorópátkai Polgárőr Egyesület elnöke,

Bonnyai János a Sokorópátkai Polgárőr Egyesület titkára,

Szakácsné Szabó Zsuzsanna a Baba-mama Klub vezetője,

Pető Józsefné a Nyugdíjas Klub vezetője és

Németh Szabolcs a Sokorópátkai Mustármag Egyesület képviseletében, valamint

a Polgármesteri Hivatal dolgozói 6 fő.

Mecséri Lajos polgármester köszönti az ülés résztvevőit.

Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tag megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.

Ismerteti a napirendi pontokat:

N a p i r e n d :

 1. Ivóvíz- és csatorna-szolgáltatási díjak megállapítása

Előadó: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

 1. Az Öreg utca forgalmi rendjének szabályozása

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. Sokorópátka Község Önkormányzata 2009. évi munkaterve

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézmény rendszer átszervezéséhez állásfoglalás

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. Tájékoztató a civil szervezetek és az egyházközség részére biztosított támogatásról

Előadó: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

 1. Tájékoztató a legutóbbi ülés óta a polgármester által végzett munkáról

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

A képviselő-testület az előterjesztett napirendi pontot egyhangúan elfogadta

A napirend tárgyalása:

 1. Ivóvíz- és csatorna-szolgáltatási díjak megállapítása

Az előterjesztés és a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

(A rendelet-alkotáshoz minősített többségre, a megválasztott települési képviselők több mint felének, 5 főnek igen szavazata szükséges.)

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

10/2008. (XII. 30.) rendelet:

A Képviselő-testület - a jegyzőkönyv mellékletét képező - Sokorópátka Községi Önkormányzat illetékességi területén érvényes ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjáról szóló rendeletét megalkotja.

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendeletet küldje meg a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztályának és a PANNON-Víz, Csatornamű és Fürdő Zrt-nek.

Felelős: Vehrer Ferencné jegyző

Határidő: 2008. december 31.

 1. Az Öreg utca forgalmi rendjének kialakítása

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Hozzászólások:

Pécsi István képviselő véleménye szerint hiába van a 40 km-es tábla, ha nem tartják be.


Mészáros Sándor képviselő a javaslatot jónak tartja.

Mecséri Lajos összefoglalójában elmondja, hogy a sebességkorlátozással kapcsolatosan jogkövető magatartást várunk el.

A képviselő-testület 8 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

98/2008. (XII. 29.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzata, mint a közút kezelője a közúti közlekedésről szóló 1998. évi I. tv. 34. § (2) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján az Öreg utcában a közút forgalmi rendjét az alábbiakban alakítja ki:

 1. Az Öreg utca 3. szám alatt működő óvoda ellátottainak védelme érdekében az intézménytől mindkét irányban 50 méterre az úttest mellett a menetirány szerinti jobb oldalon a

KRESZ 30. ábra szerinti „Gyermekek” táblát helyez ki.

 1. Az Öreg utca páros oldalán az óvodától 50 méterre az úttest mellett a menetirány szerinti jobb oldalon a

KRESZ 30. ábra szerinti „Sebességkorlátozás 40 km-re” korlátozást jelző táblát időkorlát kiegészítő táblával:

Munkanapon 7-8 óráig” felirattal helyez ki.

Az Öreg utca páratlan oldalán az utca északi végén a Temető mellett kihelyezett „Sebességkorlátozás 40 km-re tábla alá kiegészítő táblát helyez el, melyben szintén időkorlátot jelöl: „Munkanapon 7-8 óráig” felirattal.

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a táblák kihelyezéséről gondoskodjanak.

A határozatról értesíteni kell Bogdányi Gábor Sokorópátka, Rákóczi utca 12/G. szám alatti lakost, mint közérdekű bejelentőt.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester és

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

Határidő: 2009. január 30.

 1. Sokorópátka Község Önkormányzata 2009. évi munkaterve

Az előterjesztés és a munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi

A képviselő-testület 8 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

99/2008. (XII. 29.) számú határozat:

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező 2009. évi munkatervét elfogadja.

 1. Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézményrendszer átszervezéséhez állásfoglalás

Mecséri Lajos polgármester ismerteti a képviselő-testülettel, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Elnökének megkeresését, melyben állásfoglalást kér a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézmények átszervezésével kapcsolatosan.

A képviselő-testület 8 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

100/2008. (XII. 29.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézmények átszervezésével egyetért.

A határozatról értesíteni kell Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökét.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2008. december 31.

5. Tájékoztató a civil szervezetek és az egyházközség részére biztosított támogatásról

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző röviden ismerteti a jegyzőkönyv mellékletét képező 2008. március 1-jén hatályba lépett szabályzatot, mely a támogatások, pénzeszköz átadások igénylésének, jóváhagyásának, folyósításának, elszámolásának rendjével foglalkozik.

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat a 2008. évi költségvetésében 2.390 ezer Ft előirányzatot hagyott jóvá a civil szervezetek támogatása címén. A 2008. december 10-i ülésén 120 ezer Ft támogatást nyújtott az egyházközség részére.

A testületi ülés időpontjáig kifizetett támogatás összege 2.539 ezer Ft. Részletezése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A tervezett és a kifizetett támogatások a következőképpen alakultak:

ezer forintban

Sorsz.

A szervezet neve

Eredeti előirányzat

Teljesített támogatás

1.

Sport Egyesület

1.410

1.427

2.

Polgárőr Egyesület

150

150

3.

Mustármag Egyesület

150

150

4.

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány

90

90

5.

Baba-mama klub

100

112

6.

Dalárda

90

110

7.

Vöröskereszt Alapszervezet

150

130

8.

Nyugdíjas Klub

250

250

9.

Római Katolikus Egyházközség

-----

120

Összesen:

2.390

2.539

Felkéri a jelenlévő civil szervezetek vezetőit, hogy az átvett támogatás felhasználásának elszámolásáról minél hamarabb gondoskodjanak.

Az eredeti előirányzathoz képest a felhasználás magasabb, ezért javasolja a 2008. évi költségvetési rendelet módosításakor az előirányzatot 2.390 ezer Ft-ról 2.539 ezer Ft-ra növelje.

Tájékoztatja a szervezetek vezetőit, hogy a 2009. évi támogatási igényt írásban kell bejelenteni. Ehhez formanyomtatványt biztosítunk.

További tevékenységükhöz sikereket kíván.

A képviselő-testület 8 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

101/2008. (XII. 29.) számú határozat:

A képviselő-testület a társadalmi, civil szervezeteknek, alapítványnak és egyházközségnek biztosított 2008. évi támogatásról szóló beszámolót jóváhagyja.

Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.18.) rendeletének módosításakor az előirányzatot 2.390 ezer Ft-ról 2.539 ezer Ft-ra emeli.

Felkéri a civil szervezetek vezetőit, hogy a szabályzatban foglaltaknak megfelelően a biztosított támogatásról számoljanak el.

A határozatról értesíteni kell a civil szervezetek vezetőit és a Római Katolikus Egyházközség képviselőjét.

Felelős: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

Határidő: 2009. január 15.

6. Tájékoztató a legutóbbi ülés óta a polgármester által végzett munkáról

Mecséri Lajos polgármester tájékoztatóját az alábbiakban teszi meg:

 • Sokorópátka első okleveles említésének 750 éves évfordulója kapcsán a 2009. június 11-15. között a Győri Vásáron önálló pavilont rendezhetünk be.

 • Folyamatban lévő pályázatok:

Falumegújításra az önkormányzat és az egyházközség is pályázott. A Honfoglalási Park és a posta épület felújítására, a születések parkjának létesítésére az önkormányzat nyújtott be pályázatot. A beruházás 30 millió Ft-ba kerül, az ÁFA összege a saját forrás.

A ravatalozó felújítására az egyházközség nyújtott be pályázatot. A tervezés költségeit az önkormányzat fizette ki.

 • A KEOP keretein belül belvíz elvezetésre elnyert pályázat második fordulójára készülünk. A kivitelezés 2010-ben indul. 3,7 km árokburkolás valósul meg pár hónap alatt.

 • Iskolai pályázatok: 1,9 és 1,7 millió Ft, szakmai eszközök fejlesztésére.

 • Az IKSZT pályázat elbírálása folyamatban van. 30 milliárd Ft áll rendelkezésre országosan, 900 pályázatra. Kétfordulós, első fordulóban a cím elnyerése, második fordulóban az Öreg utca 6. szám alatti ingatlan felújítására lehet pályázni.

 • Szlovákia és Magyarország egyes intézményeinek energia racionálására pályázatot írtak ki, melyre a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása is pályázott, ezen belül Sokorópátka község is.

 • A CÉDE pályázaton nyert összegből a tűzoltószertár felújítása megkezdődött. A cserepet már ide szállította a kivitelező, hamarosan folytatódik a munka.

 • A TEKI pályázatból az orvosi műszer beszerzés megtörtént, az önrészt a két önkormányzat biztosította.

Hozzászólások:

Szabó Viktor képviselő köszönetét fejezi ki az ÁMK igazgatójának, mivel a sokorópátkai iskola jó hírét vitte a Móra iskolába.

Mecséri Lajos polgármester az ÁMK igazgatójának elismerő szavait tolmácsolja.

A képviselő-testület 8 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

102/2008. (XII. 29.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a legutóbbi ülés óta a polgármester által végzett munkáról szóló beszámolót elfogadja.

Napirend után:

Mecséri Lajos polgármester megköszönte a jelenlévők 2008. évi munkáját, sikerekben gazdag boldog újévet kívánt.

Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést 19 órakor bezárta.

Mecséri Lajos Vehrer Ferencné

polgármester címzetes főjegyző

7

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. április »
április
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930