Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Jegyzőkönyvek A Képviselő-testület 2008. évi jegyzőkönyvei Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 22-én tartott nyilvános üléséről
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 22-én tartott nyilvános üléséről

jkv081022.doc — Microsoft Word Document, 154Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

9112 Sokorópátka, Öreg utca 1.

Tel: 96/488-046

Fax: 96/549-049

E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu

1-22/2008.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 22-én (szerdán) 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

 • Mecséri Lajos polgármester,

 • az önkormányzati képviselő-testület tagjai:

Inotayné Pécsi Mária,

Kissné Sári Katalin,

Mészáros Sándor,

Pécsi István,

Szabó Viktor,

Szakács Sándor és

Tóth István

 • Vehrer Ferencné címzetes főjegyző,

 • Tanácskozási joggal meghívottak:

Mecséri Lajosné a Vöröskereszt Szervezet titkára,

Kovács Zoltán a Sportegyesület elnöke,

Bonnyai János a Polgárőr Szervezet titkára,

Kovács Ibolya a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Közművelődési Intézmény és Könyvtár Intézményegységének vezetője,

Horváthné Fekete Edit a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Óvodai Intézményegységének vezetője,

Szakácsné Szabó Zsuzsanna a Baba-mama Klub vezetője,

Pető Józsefné a Nyugdíjas Klub vezetője és

Sári Lászlóné hitoktató, a Római Katolikus Egyházközség képviselője.

Mecséri Lajos polgármester köszönti az ülés résztvevőit.

Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tag az ülésen megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.

Ismerteti a napirendi pontokat:

N a p i r e n d :

 1. Az önkormányzat elmúlt kétévi tevékenységének értékelése

Előadó Mecséri Lajos polgármester

 1. Együttműködési szándék a Római Katolikus Egyházközséggel a ravatalozó felújítására.

A falumegújításra és fejlesztésre kiírt pályázat benyújtása ravatalozó felújítására

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. Felkészülés Sokorópátka első okleveles említése 750. éves évfordulójának megünneplésére

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból igénybe vehető támogatásokra pályázat benyújtása

a./ Falumegújításra és fejlesztésre: Honfoglalási Park és az Általános Iskola előtti park rendezése, felújítása

b./ Vidéki örökség megőrzéséhez a helyi identitás erősítését szolgáló kiadvány készíttetése

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. Görgényüvegcsűr erdélyi magyar település képviselőivel kapcsolat felvétel lehetőségének egyeztetése

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. Tájékoztató a Nyugdíjas Klub tevékenységéről

Előadó: Pető Józsefné a Nyugdíjas Klub vezetője

 1. A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményével családi napközi ellátásra együttműködési megállapodás jóváhagyása.

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. A gyermekjóléti alapellátások, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások személyi és intézményi térítési díjáról szóló 1/2008.(II.18.) rendelet kiegészítése

Előadó: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

 1. A 2009. évi belső ellenőrzési ütemterv

Előadó: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

 1. Tájékoztató a legutóbbi ülés óta a polgármester által végzett munkáról

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

A képviselő-testület az előterjesztett napirendi pontot egyhangúan elfogadta

A napirend tárgyalása:

 1. Az önkormányzat elmúlt két évi tevékenységének értékelése

Az előterjesztés vázlata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Mecséri Lajos polgármester elmondja, hogy az önkormányzati ciklusból két év, vagyis fele eltelt, ezért szükségesnek tartja a gazdasági és humán programban jóváhagyottak végrehajtásának értékelését. Ismerteti a következő két évi elképzeléseket és feladatokat.

A képviselő-testület 8 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

75/2008. (X. 22.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az önkormányzat az elmúlt két évi tevékenységének értékeléséről, a gazdasági és humán program végrehajtásának helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

 1. Együttműködési szándék a Római Katolikus Egyházközséggel a ravatalozó felújítására.

A falumegújításra és fejlesztésre kiírt pályázat benyújtása ravatalozó felújítására

Mecséri Lajos polgármester az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet: a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter kiírta a falu megújításról szóló pályázatot. Ennek keretében támogatás vehető igénybe a helyi védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró épületek felújítására. A ravatalozó épülete nagyon rossz állapotban van. A temető a Római Katolikus Egyházközség tulajdonát képezi. A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak segítségével 2004. évben a Sapard program keretein belül pályázatot nyújtottunk be az épület felújítására. Építési engedéllyel és költségvetéssel láttuk el akkor a benyújtott pályázatot. Sajnos sikertelen volt. A dokumentáció rendelkezésre áll, igaz az építési engedély lejárt. Amennyiben az egyházközség szükségesnek tartja, az önkormányzat koordinálásával ismét pályázni kellene. Benyújtásához a Győri Püspökség hozzájárulása szükséges.

Az EMVA keretein belül lehetőség lenne az örökségvédelmi pályázati kiírásban a templom felújítására, azonban a történelmi egyházak vezetői megegyeztek abban, hogy mely települések templomainak felújítását támogatják. Úgy tudja, ebben a sokorópátkai nincs benn.

Hozzászólások:

Sári Lászlóné az egyházközség képviseletében, - miután a tanácskozási jogot megkapta - kérdezi, hogy két külön pályázat a ravatalozó és a templom környékének rendbetétele?

Mecséri Lajos polgármester válaszában elmondja, hogy a templom előtti Öreg utca az önkormányzat tulajdona, az iskola előtti térre az önkormányzat nyújt be pályázatot, melyet meg lehet nyújtani a szomszédságában lévő templom előtti résszel.

Sári Lászlóné - miután a tanácskozási jogot megkapta - elmondja, hogy a járda rossz, balesetveszélyes. Véleménye szerint a püspökségre nem számíthat.

A céljuk az, hogy a temetőket önkormányzati tulajdonba adják. Mi lenne a jó, ha a sokorópátkai egyházközség átadná a temetőt az önkormányzatnak?

A pályázat benyújtásához kéri az önkormányzat segítségét. Elmondja, hogy ilyen lehetőség ritkán adódik, élni kell vele.

Vasárnap a mise után döntenek, melyre meghívja a polgármestert.

Pécsi István képviselő, aki egyben egyházközségi képviselő is kéri az önkormányzat segítségét a pályázat benyújtásához. Javasolja, hogy a temető maradjon az egyházközség tulajdona.

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző ismerteti a 135/2008. (X.18.) FVM. rendelet részleteit, a falu megújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatásokról. Javasolja, hogy a kérelmet a helyi egyházközség nyújtsa be, melyhez szükséges a felettes egyházi szerv, vagyis a Győri Püspökség által kiadott egyházi jogi személyiséget tanúsító okiratról szóló igazolás.

A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 %-a. (Költségvetési szerv esetén a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.) A Polgármesteri Hivatal ezúttal is megadja a segítséget a pályázat elkészítéséhez.

Mecséri Lajos összefoglalójában elmondja, hogy jobb, ha az egyházközség nyújtja be a pályázatot, ugyanis akkor nincs szükség saját forrásra. A püspökség anyagi támogatást nem nyújt, de nem akadályozza. Az egyházi főépítész jóváhagyására van szükség. Több alkalommal próbálta telefonon elérni, de nem sikerült.

Kéri a civil szervezetek segítségét, ötleteit. Most nagyobb az esély. Az elsők érnek célhoz. Kéri az egyházközség képviselőit, minél hamarabb döntsenek, mert a pályázat benyújtási határideje november 30. A pályázatíróval fel kell venni a kapcsolatot, melyhez szintén segítséget nyújt.

Bonnyai János a Polgárőr Szervezet titkára - miután a tanácskozási jogot megkapta -kérdezi, hogy mennyire fontos az egyházi főépítész? Segítséget ajánl fel a kapcsolat felvételre.

Mecséri Lajos polgármester válaszában tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kapcsolatot az egyházközségnek kell tartani. Az önkormányzat nem akar egyeztetni a felettes szervvel, segítséget ajánl fel. Szívesen részt vesz a tárgyaláson, de csak a helyi egyházközség képviselőivel együtt. A stratégiát beszéljük meg. A meglévő tervek alapján a leggyorsabb a pályázat elkészítése.

A képviselő-testület 8 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

76/2008. (X. 22.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja az Római Katolikus Egyházközségnek, hogy nyújtson be pályázatot az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújítás című pályázati kiírásra, ravatalozó felújításra. A pályázat elkészítéshez segítséget ajánl fel.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: azonnal, és 2008. november 30.

 1. Felkészülés Sokorópátka első okleveles említése 750. éves évfordulójának megünneplésére

A rendezvények tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Mecséri Lajos polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy szervező bizottságot hozzon létre. A bizottságba jelöli:

Mecséri Lajos polgármestert

Vehrer Ferencné címzetes főjegyzőt,

Inotayné Pécsi Mária képviselő, az ÁMK igazgatóját,

Szakács Sándor képviselő, az ÁMK igazgató-helyettesét,

Kovács Ibolya az ÁMK Közművelődési Intézmény és Könyvtár Intézményegység vezetőjét.

Az ünnepségsorozat jegyében: író-olvasótalálkozó, Erdélyi kapcsolat kialakítása, kiadvány a településről, naptár 2 évre.

Tervezi a népesség erdő megvalósítását a dzsem üzem telkén kettős fasor az 1991-től született gyerekek, egy kis emléktábla, melyet évente lehet bővíteni.

Az ünnepség sorozat zárása a falunap. A Sokoró Fesztivált 2009-ben Sokorópátka rendezi.

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző javasolja a 750. évforduló jegyében kerüljön megnyitásra a közeljövőben a Közművelődési Intézmény és Könyvtár vetítőhelyisége alatti részen berendezett honismereti és néprajzi gyűjtemény. Javasolja új képeslap, reklámtáska, naptár és logó készíttetését.

A képviselő-testület 8 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

77/2008. (X. 22.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sokorópátka első okleveles említésének 750 éves évfordulójának megünneplésére vonatkozó - a jegyzőkönyv mellékletét képező - programtervezetet elfogadja.

A programban foglaltak megvalósítására szervező bizottságot hoz létre.

Tagjai:

 • Mecséri Lajos polgármester

 • Vehrer Ferencné címzetes főjegyző,

 • Inotayné Pécsi Mária képviselő, a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ igazgatója,

 • Szakács Sándor képviselő, a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ igazgató-helyettese,

 • Kovács Ibolya a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Közművelődési Intézmény és Könyvtár Intézményegységének vezetője.

Az évforduló alkalmából képeslapot, naptárt, reklámtáskát és logót készíttet.

A határozatról értesíteni kell az érintetteket.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2008. október 31. és folyamatos 2009. augusztus 20.

 1. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból igénybe vehető támogatásokra pályázat benyújtása

a./ Falumegújításra és fejlesztésre: Honfoglalási Park és az általános iskola előtti park rendezése, felújítása

Mecséri Lajos polgármester ismerteti, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és fejlesztésre kiírt pályázati felhívásra indokolt az önkormányzatnak is pályáznia. Támogatás igénybe vehető védelem alatt nem álló közparkok kialakítására, a meglévők fejlesztésére. Javasolja a polgármesteri hivatal előtti Honfoglalási Park fejlesztését, megtervezését, egy részének díszburkolattal való ellátását. A település két központú, az általános iskola előtti közterület rendezését is szükségesnek tartja. Parkolók kialakítását javasolja.

A támogatás mértéke az összes elszámolható nettó kiadás 100 %-a. A pályázat összeállításához építész és kertész közreműködése szükséges. A pályázat elkészítésére javasolja felkérni a HHP Contact Tanácsadó Kft-t.

Több képviselő támogatja az elképzelést.

A képviselő-testület 8 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

78/2008. (X. 22.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 135/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető pályázati kiírásra.

A képviselő-testületnek szándékában áll a helyi védelem alatt nem álló alábbi közparkok felújítása:

711 hrsz-ú Honfoglalási Park,

748 hrsz-ú általános iskola előtti közterület

A település megjelenését javítja, ezért a fenti fejlesztést szükségesnek tartja, és megvalósítja.

A fenti rendelet alapján a pályázat elkészítésével megbízza a győri HHP Contact Tanácsadó Kft-t.

Felelős: Mecséri Lajos

Határidő: azonnal, és 2008. november 30.

b./ Vidéki örökség megőrzéséhez a helyi identitás erősítését szolgáló kiadvány készíttetése

Mecséri Lajos polgármester elmondja, hogy Sokorópátka első okleveles említésének 750 éves évfordulójára kiadvánnyal is készülni kell. Erre lehetőséget biztosít az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás.

A támogatás célja a kulturális örökség és helyi identitás megőrzése, megújítása és ez által a települések vonzerejének növelése. A 138/2008.(X.18.) FVM. rendelet lehetőséget biztosít tájékoztató kiadványok készítésére a helyi természeti és történelmi értékekről. Ennek keretében javasolja a sokoróaljai néphagyományok kiadását, a környékbeli településekkel együtt. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 %-a. Költségvetési szerv esetén a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.

Több képviselő támogatja a polgármester által előterjesztetteket.

A képviselő-testület 8 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

79/2008. (X. 22.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 138/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzésére igénybe vehető pályázati kiírásra.

A képviselő-testületnek - Sokorópátka első okleveles említésének 750 éves évfordulója tiszteletére - szándékában áll „Néphagyományok a Sokoróalján” címmel tájékoztató kiadvány készíttetése.

A kiadvány célja a kulturális örökség és helyi identitás megőrzése, megújítása és ez által a települések vonzerejének növelése, ezért a fenti fejlesztést szükségesnek tartja, és megvalósítja.

A fenti rendelet alapján a pályázat elkészítésével megbízza a győri HHP Contact Tanácsadó Kft-t.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2008. november 30. és 2009. május 31.

 1. Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása

A megállapodás-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A képviselő-testület 8 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

80/2008. (X. 22.) számú határozat:

a./ Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása - a jegyzőkönyv mellékletét képező- társulási megállapodásának módosítását az előterjesztésnek megfelelően - egységes szerkezetbe foglaltan - elfogadja.

b./ Sokorópátka Község Önkormányzata részt kíván venni 2009. január 1-jétől a házi segítségnyújtás közös feladat ellátásban, melyet a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása működtet a Gyermekjóléti és Szociális Intézménye útján.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított megállapodást aláírja.

A határozatról értesíteni kell a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulását.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: azonnal.

 1. Görgényüvegcsűr erdélyi magyar település képviselőivel kapcsolat felvétel lehetőségének egyeztetése

Mecséri Lajos polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat szervezésében erdélyi tanulmányúton vett részt. Lehetősége nyílt Görgényüvegcsűr település polgármesterével és alpolgármesterével találkozni. Szeretne kapcsolatot kialakítani a két település között, kölcsönösen meglátogatni egymást. A képviselő-testületnek ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy közös kirándulást szervez, az erdélyi látogatás jó alkalom lenne. Amennyiben igény lenne rá, csere-üdültetésre is lehetőség nyílna. Az utazáson a képviselő-testületen kívül részt vehetnének a civil szervezetek képviselői, valamint a képviselők hozzátartozói. Később döntene arról a képviselő-testület, hogy ki milyen térítési díjat fizessen.

Minden elkötelezettség nélkül először az ősz folyamán mi hívnánk meg őket, majd a tavasszal mi mennénk. Térképen bemutatja, hogy hol található az erdélyi település.

Hozzászólások:

Inotayné Pécsi Mária képviselő javasolja, hogy a tavaszi szünetre szervezzük az erdélyi látogatást. Addig felmérjük a fogadókészséget.

Szakács Sándor képviselő javasolja, hogy amennyiben nem telik meg a busz, szülők is részt vehessenek az erdélyi kiránduláson.

Mecséri Lajos polgármester összefoglalójában indokoltnak tartja a kapcsolat felvételt az erdélyi Görgényüvegcsűr község képviselőivel. A kapcsolat felvétel meghívásukkal kezdődne, és a tavasz folyamán meglátogatnánk őket.

A képviselő-testület 7 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

81/2008. (X. 22.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete indítványozza a kapcsolat felvételt az erdélyi Görgényüvegcsűr település képviselőivel.

Felkéri a polgármestert, hívja meg a falu vezetőit.

2009. tavaszára szervezzen látogatást Görgényüvegcsűrre.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2008. november 30. és 2009. április 30.

7. Tájékoztató a Nyugdíjas Klub tevékenységéről

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Pető Józsefné a Nyugdíjas Klub vezetője szóbeli kiegészítést terjeszt a képviselő-testület elé. Tájékoztatja a testületet, hogy a három napos kirándulást mindenki maga finanszírozta.

Köszöni az önkormányzat támogatását.

Hozzászólások:

Sári Lászlóné - miután a tanácskozási jogot megkapta - köszöni a klubvezető által szervezett kirándulásokat. Mindegyiken részt vett, nagyon jól érezte magát.

Mecséri Lajos polgármester köszöni az aktív szervezőmunkát. A programok tartalmasak, jók, a klubtagok szívesen vesznek részt a klub munkájában. További jó munkát, jó egészséget kíván a klub minden tagjának.

A képviselő-testület 8 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

82/2008. (X. 22.) számú határozat:

A képviselő-testület a Nyugdíjas Klub munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Megköszöni a vezető aktív szervező munkát. További tevékenységükhöz jó egészséget kíván.

A határozatot meg kell küldeni a Nyugdíjas Klub vezetőjének.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2008. október 31.

8. A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményével családi napközi ellátásra együttműködési megállapodás jóváhagyása.

A megállapodás-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi

A képviselő-testület 8 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

83/2008. (X. 22.) számú határozat:

A képviselő-testület - a jegyzőkönyv mellékletét képező - Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye családi napközi ellátásra vonatkozó együttműködési megállapodást jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírásával.

A határozatról értesíteni kell a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulását.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2008. október 31.

 1. A gyermekjóléti alapellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások személyi és intézményi térítési díjáról szóló 1/2008.(II.18.) rendelet kiegészítése

A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi

(A rendelet-alkotáshoz minősített többségre, a megválasztott települési képviselők több mint felének, 5 főnek igen szavazata szükséges.)

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

9/2008. (X.23.) rendelet:

A Képviselő-testület - a jegyzőkönyv mellékletét képező - Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti alapellátások, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások személyi és intézményi térítési díjáról szóló 1/2008.(II.18.) rendelet kiegészítéséről szóló rendeletét megalkotja.

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendeletet küldje meg a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztályának.

Felelős: Vehrer Ferencné jegyző

Határidő: 2008. november 10.

 1. A 2009. évi belső ellenőrzési ütemterv

Az ütemterv tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző ismerteti a képviselő-testülettel, hogy az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. §-a alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó belső ellenőrzési tervet a képviselő-testületnek november 15-ig kell jóváhagyni.

A kockázatelemzés és a megtartott egyeztetés alapján javasolja két szabályszerűségi ellenőrzés tartását. Nem került sor ez idáig annak megállapítására, hogy a pénzeszköz átadás a belső megállapodásokban, szerződésekben foglaltaknak megfelelően történik-e.

Szükséges tovább annak megállapítása, hogy a közbeszerzés szabályozása és gyakorlata megfelel-e jogszabályi előírásoknak.

Javasolja e két témát elfogadni.

A képviselő-testület 8 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

84/2008. (X. 22.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jegyzőkönyv mellékletét képező - 2009. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.

A határozatról értesíteni kell a Megoldás 2006. Kft-t.

Felelős: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

Határidő: 2008. november 5.

11. Tájékoztató a legutóbbi ülés óta a polgármester által végzett munkáról

Mecséri Lajos polgármester tájékoztatóját az alábbiakban teszi meg:

Az első napirendi pont keretein belül foglalkozott a legutóbbi ülés óta elbírált pályázatokkal.

A falubusz pályázat nyertes.

Megvásároltuk árverés útján a dzsem üzemet.

Az Öreg utca padka murvázását és az iskola előtti parkoló murvázását megrendelte.

A temetőben történt fa kivágásokról az egyházközség döntött, gyakorlati megvalósítását az önkormányzat biztosította.

A képviselő-testület 8 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

85/2008. (X. 22.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a legutóbbi ülés óta a polgármester által végzett munkáról szóló beszámolót elfogadja.

Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést 21 órakor bezárta.

Mecséri Lajos Vehrer Ferencné

polgármester címzetes főjegyző

11

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. augusztus »
augusztus
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31