Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Jegyzőkönyvek A Képviselő-testület 2008. évi jegyzőkönyvei Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről

jkv080929.doc — Microsoft Word Document, 102Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

9112 Sokorópátka, Öreg utca 1.

Tel: 96/488-046

Fax: 96/549-049

E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu

1-19/2008.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. szeptember 29-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

 • Tóth István alpolgármester;

 • Mecséri Lajos polgármester a 10. napirendi pont tárgyalásától

 • az önkormányzati képviselő-testület tagjai:

Inotayné Pécsi Mária,

Kissné Sári Katalin,

Mészáros Sándor,

Pécsi István,

Szabó Viktor,

Szakács Sándor és

 • Tanácskozási joggal meghívottak:

Horváthné Fekete Edit a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Óvodai Intézményegység vezetője,

Kovács Ibolya a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Közművelődési Intézmény és Könyvtár Intézményegység vezetője;

Hajnik Mária, Balogh Dezsőné és Inotay Gusztávné az ÁMK dolgozói, érdeklődők;

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző.

Tóth István alpolgármester köszönti az ülés résztvevőit. Bejelenti, hogy a polgármester hivatalos ügyben távol van, az ülésről késni fog. Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tag közül 7 fő az ülésen megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.

Ismerteti a napirendi pontokat:

N a p i r e n d :

 1. A Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ tevékenységéről beszámoló, felkészülés a 2008/2009. tanévre.

Előadó: Inotayné Pécsi Mária ÁMK igazgató

 1. A Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ átfogó nevelési-oktatási programjának felülvizsgálata és kiegészítése

Előadó: Inotayné Pécsi Mária ÁMK igazgató

 1. Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Előadó: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

 1. A Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központnál közalkalmazotti létszámcsökkentés elrendelése

Előadó: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

 1. Magyar Államkincstár által tartott ellenőrzés a központi költségvetésből származó 2007. évi normatívák igénylésének vizsgálatáról

Előadó: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

 1. Tűzoltószertár felújítás kivitelezőjének kiválasztása

Előadó: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

 1. Orvosi műszer beszerzésre kiírt pályázat nyertesének kiválasztása

Előadó: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

8. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi pályázati fordulóhoz csatlakozási nyilatkozat jóváhagyása

Előadó: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

 1. Dzsem üzem árverése

Előadó: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

 1. Tájékoztató a legutóbbi ülés óta a polgármester által végzett munkáról

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

A napirend tárgyalása:

 1. A Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ tevékenységéről beszámoló, felkészülés a 2008/2009. tanévre.

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Inotayné Pécsi Mária képviselő, az ÁMK igazgatója kiegészíti az írásos előterjesztést: elmondja, hogy a beszámoló kiegészült a gici tagóvoda tevékenységével.

Az iskolánk célja, hogy minden gyereket a képességeinek megfelelően fejlesszünk. A gyermekek jelentős része komolyan veszi az iskolai munkát, de egyre több gyerek van aki nem.

Hatékonyabb motiváció érdekében bevezettük a pontgyűjtő akciót, ami véleményem szerint sikeres volt. Ugyancsak nagy sikert aratott a kéthetes napközis tábor.

Büszkék vagyunk az ÖKO iskola címre.

A minőségirányítási program alkalmazása ebben az évben kötelező. A beszámoló tartalmazza az elégedettség mérés eredményét.

Megköszöni az intézmény irányába nyújtott pozitív hozzáállását a polgármester, a jegyző, a képviselő-testület és a hivatali dolgozók részéről.

Horváthné Fekete Edit óvoda intézményegység vezető kiegészíti az írásos előterjesztést a köszönet szavaival.

Kovács Ibolya Közművelődési Intézmény és Könyvtár intézményegység vezető röviden összefoglalja az írásban kiküldött anyagot.

Szabó Viktor képviselő elismerően nyilatkozik a közoktatási intézményben folyó munkáról.

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző véleménye szerint az iskolában folyó oktató-nevelő munka színvonalas, igényes. Korszerű eszközöket alkalmaznak pl: az elégedettség mérés, mellyel kapcsolatosan megemlíti a polgármesteri hivatal munkájára vonatkozó elégedettség mérést.

Örül annak, hogy önálló honlapja lesz a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központnak. Elismeri az igazgató-helyettes e téren kifejtett munkáját, továbbá a Kisalföld Klub vezetői tevékenységét. Az interaktív tábla gyakorlati alkalmazását szeretné megtekinteni. A Közművelődési Intézményegység vezetőjének pályázata elkészítéséhez, melyet a település első okleveles említésének 750 éves évfordulója ünnepélyes megrendezésére készít, felajánlja segítségét. Megköszöni az igazgató és a közalkalmazotti közösség lelkiismeretes munkáját.

Inotayné Pécsi Mária képviselő, az ÁMK igazgatója megköszöni az elismerő szavakat és felajánlja, hogy pedagógiai napon bemutatja a képviselő-testületnek az interaktív tábla működését.

A képviselő-testület 7 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

62/2008. (IX.29.) számú határozat:

A képviselő-testület a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ 2007/2008. tanévben végzett tevékenységéről, és a 2008/2009. tanévre vonatkozó felkészülésről szóló beszámolót elfogadja.

Megköszöni az ÁMK igazgatónak és közalkalmazotti közösségének az oktató-nevelő munkát és további tevékenységükhöz sikereket kíván.

A határozatot meg kell küldeni az ÁMK igazgatójának.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2008. október 5.

2. A Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ átfogó nevelési-oktatási programjának felülvizsgálata és kiegészítése

A pedagógiai és nevelési program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Inotayné Pécsi Mária képviselő, az ÁMK igazgatója elmondja, hogy szükségessé vált az Általános Iskolai Intézményegység Pedagógiai Programjának kiegészítésére, többek között az esélyegyenlőségi programban meghatározottakkal.

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző ismerteti, hogy a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ átfogó nevelési-oktatási pedagógiai programot készített, melyet a nevelő-testület elfogadott. Javasolja, hogy az intézmény honlapján hozzák nyilvánosságra. Szükségesnek tartja, hogy a többcélú intézmény művelődési programjával egészítsék ki a legközelebbi felülvizsgálat során a nevelési-oktatási feladatot átfogó pedagógiai programot. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 47-48. §-ában foglaltaknak megfelel a program, a nevelő-testület elfogadta, ezért a fenntartó önkormányzatnak javasolja annak jóváhagyását.

A képviselő-testület 7 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

63/2008. (IX.29.) számú határozat:

a./ A Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Óvodai Intézményegységének és a Gici Tagóvodának Nevelési Programját jóváhagyja.

A Sokorópátkai Napközi Otthonos Óvoda 83/2004.(VII.30.) számú határozatával jóváhagyott Nevelési Programját hatályon kívül helyezi.

b./ A Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Általános Iskolai Intézményegység 72/2007.(X.10.) számú határozatával jóváhagyott Pedagógiai Programját a jegyzőkönyv mellékletét képező kiegészítéssel és módosítással jóváhagyja.

c./ A nevelési-oktatási feladatot átfogó pedagógiai programot egységes szerkezetben jóváhagyja.

A határozatról értesíteni kell a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ igazgatóját.

Felelős: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

Határidő: 2008. szeptember 30.

 1. Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző röviden összefoglalja az írásban kiküldött beszámolót. Az első félévben az önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések támogatása címén 1.925 ezer Ft-ot, a működésképtelen önkormányzatok támogatása címén 3 millió Ft támogatást kaptunk. A bérpolitikai intézkedések pótelőirányzata 3.555 ezer Ft volt. Takarékos gazdálkodás mellett a működés zavartalan volt. A fenti pótelőirányzatok a betervezett hitel előirányzatot csökkentették.

Legfontosabb beruházásunk az I. félévben az Öreg utca belvízelvezetésének folytatása volt, mely 1.800 ezer Ft-ot tett ki. Megvásároltuk az Öreg utca 6. szám alatti épületet 2 millió Ft-ért. Felújítottuk a közművelődési intézményt 5.263 ezer Ft értékben. Számos projekt előkészítésére, tervekre, megvalósíthatósági tanulmányokra fizettünk ki összegeket. Pl.: óvoda, iskola, tűzoltószertár felújítása, belvízelvezetés megvalósítása stb.

A képviselő-testület 7 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

64/2008. (IX.29.) számú határozat:

A képviselő-testület - a jegyzőkönyv mellékletét képező - az önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2008. december 31.

 1. A Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központnál közalkalmazotti létszámcsökkentés elrendelése

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Gic Község Önkormányzatának kérésére szükséges a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ létszámkeretét 2008. október 1-i hatállyal csökkenteni. A jelenlegi létszám az iskolai intézményegységben 18 fő, az óvodai intézményegységben 12 fő, összesen 30 fő.

A közszférában töltött életpálya elismerésének és méltó lezárásának lehetővé tétele érdekében a prémium évek programról az Országgyűlés megalkotta a 2004. évi CXXII. törvényt. Röviden ismerteti a törvényben foglaltak lényegét. A gici tagóvodában van olyan dolgozó, aki a törvényben foglalt feltételeknek megfelel. Emiatt létszám-és bér takarékossági szempontokat figyelembe véve a gici önkormányzat javaslatára támogatja a létszámcsökkentést, mellyel az ÁMK vezetői is egyetértenek. A prémiumévek programban részt vevő személy juttatását és munkáltatói közterheit a központi költségvetés megtéríti. A közalkalmazott kinevezés módosítást megelőző hónapban meglévő havi átlagos statisztikai állományi létszámát 18 hónapig nem lehet emelni.

Javasolja a fenti létszámcsökkentést.

A képviselő-testület 7 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

65/2008. (IX.29.) számú határozat:

A képviselő-testület a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ közalkalmazotti létszámkeretét 2008. október 1-i hatállyal 30 főről 29 főre csökkenti.

Felkéri az ÁMK igazgatót, hogy lehetőség szerint a prémiumévek programban való részvétellel hajtsa végre a létszámcsökkentést.

A kinevezés módosítást megelőző szeptember hónapban meglévő havi átlagos statisztikai állományi létszámát a kinevezés módosítás időpontjától számított 18 hónapig nem emelheti.

Ha a prémium évek program igénybevételével lehetséges a létszámcsökkentés, utasítja az ÁMK igazgatót és a jegyzőt, hogy a költségvetési megtérítés igénylése iránt a szükséges intézkedést tegyék meg.

Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.18.) rendeletén a legközelebbi módosításkor e változást át kell vezetni.

A határozatot meg kell küldeni az ÁMK igazgatójának és Gic Község Önkormányzatának.

Felelős: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző és

Inotayné Pécsi Mária ÁMK igazgatója

Határidő: 2008. október 1.

5. Magyar Államkincstár által tartott ellenőrzés a központi költségvetésből származó 2007. évi normatívák igénylésének vizsgálatáról.

A Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága által végzett ellenőrzésről készült jegyzőkönyv csatolva

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző ismerteti, hogy a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága helyszíni ellenőrzést tartott az önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások és támogatások, illetve egyéb központi költségvetési támogatások 2007. évi elszámolásáról.

A vizsgálat megállapította, hogy az önkormányzat elszámolásában közölt és az igazgatóság által megállapított normatív támogatás között eltérés nincs.

A képviselő-testület 7 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

66/2008. (IX.29.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága által végzett a központi költségvetésből származó 2007. évi normatív hozzájárulások és támogatások, illetve egyéb központi költségvetési támogatások igénylésének ellenőrzésről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

Határidő: 2008. október 5.

 1. Tűzoltószertár felújítás kivitelezőjének kiválasztása

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a HÖF-CÉDE pályázaton az önkormányzat 5.745.119 Ft támogatásban részesült. A fejlesztés megvalósításához 1.597.938 Ft saját forrás szükséges. A projekt pénzügyi szükséglete összesen 7.343.057 Ft.

A műszaki ellenőrzés és bonyolítás költségigénye 340.000 Ft.

A kivitelező kiválasztására beszerzési eljárást folytattunk le. 2008. szeptember 19-én négy vállalkozónak ajánlatkérést küldtünk. Az ajánlatot a következő kivitelezőktől kértük:

F.M.T.Ö. Bt. Kajárpéc, Öreghegy u.19.

BAUTASA Bt. Győrújbarát, Komlóhát u.37.

HN MANZÁRD Kft Ravazd, Szőlőhegy u.3/A.

2 Szántó Bt. Ravazd, Szőlőhegy u. 32.

Felkérésre egy ajánlat érkezett, 2 Szántó Építőipari és Kereskedelmi Bt. 9091 Ravazd, Szőlőhegy u.32. Az ajánlati ár összege nettó: 7.430.215 Ft. Az ajánlat megfelel az előírt formai és tartalmi szempontoknak. A felhívásnak megfelelően tárgyalást tartottunk.

Az ajánlati árat sikerült kisebb összegben megállapítani a következők miatt:

Jelentős tétel a magas tető kialakítása, a cserép és a fólia ára. Felvettük a kapcsolatot a TONBACH Magyarország Zrt. csornai üzemével és kb. 60 %-os árengedményt ad a cserép árából. Apróbb műszaki tartalom csökkentéssel a vállalkozói díj összege nettó 5.917.000 Ft, melynek ÁFA vonzata 1.183.400 Ft.

Az említett kivitelező végezte a Közművelődési Intézmény és Könyvtár felújítását. Kéri a képviselőket, mondják el tapasztalataikat a kivitelezőről. Az ajánlat kérésre egy kivitelező jelentkezett, a rendelkezésünkre álló pénzügyi forrás 7.003.057 Ft, az ajánlati ár bruttó 7.100.400 Ft. Ha az ajánlattevő a képviselő-testületnek megfelel, javasolja a fejlesztési tartalék terhére 97.343 Ft-tal kiegészíteni a pénzügyi keretet.

Szabó Viktor képviselő véleménye szerint a közművelődési intézmény és könyvtár akadály mentesítése és felújítása sikeresen befejeződött, nagyon szép lett, nem volt probléma a kivitelezővel.

A képviselő-testület 7 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

67/2008. (IX.29.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tűzoltószertár átalakítása, felújítása kiviteli munkáival a 2 Szántó Építőipari és Kereskedelmi Bt. Ravazd, Szőlőhegy u. 32. ajánlattevőt bízza meg.

A vállalkozási díj összege nettó 5.917.000 Ft, ÁFA tartalma 1.183.400 Ft, Bruttó összege 7.100.400 Ft.

Megbízza a polgármestert - a jegyzőkönyv mellékletét képező -

vállalkozási szerződés-tervezet aláírásával.

A határozatról értesíteni kell a 2 Szántó B t-t és a HHP Contact Kft-t, mint bonyolítót.

Felelős: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

Határidő: 2008. október 6.

 1. Orvosi műszer beszerzésre kiírt pályázat nyertesének kiválasztása

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző ismerteti a képviselő-testülettel, hogy orvosi műszer beszerzésére HÖF-TEKI 2008. évi keretéből 660.000 Ft támogatásban részesültünk. A fejlesztés megvalósításához 167.100 Ft saját forrás szükséges, melyből 84.000 Ft-ot Sokorópátka Község Önkormányzata, 83.100 Ft-ot Tényő Község Önkormányzata biztosít. Az eszköz beszerzésre a következő orvosi műszer kereskedőktől kértünk ajánlatot:

Rextra Kft Győr, Kodály Zoltán u.1.

Wolf Kft. Győr, Szigethy Attila u.78.

Medexpert Kft. Budapest Törökkő u. 5-7.

Határidőre egy vállalkozó tett ajánlatot: Rextra Kft. Győr, az ajánlat bruttó értéke 827.160 Ft. A beérkezett ajánlat megfelelt az előírt formai és tartalmi szempontoknak. Tényő Község Önkormányzata vállalta, hogy a TEKI támogatás megérkezéséig az orvosi műszerek beszerzési árának 50 %-át megelőlegezi.

Tekintettel arra, hogy egy ajánlattevő van, az ajánlati ár megfelel a pénzügyi feltételeknek, javasolja vele a szállítási szerződést megkötni.

A képviselő-testület 7 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

68/2008. (IX.29.) számú határozat:

A képviselő-testület az orvosi műszerek beszerzésére kiírt eljárásra, az eszközök megvásárlására a Rextra Kft. Győr, Kodály Zoltán u.1. szám alatti ajánlattevőt választja ki. Az ajánlat bruttó értéke 827.160 Ft.

Megbízza a polgármestert - a jegyzőkönyv mellékletét képező -

Eszközvásárlási szerződés-tervezet aláírásával.

A határozatról értesíteni kell a Rextra Kft-t.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2008. október 6.

8. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi pályázati fordulóhoz csatlakozási nyilatkozat jóváhagyása

A csatlakozási nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a korábbi évekhez hasonlóan lehetőség van a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi pályázati fordulójához csatlakozni. Ismerteti a csatlakozási nyilatkozatban foglaltakat.

Javasolja a nyilatkozat elfogadását.

A képviselő-testület 7 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

69/2008. (IX.29.) számú határozat:

A képviselő-testület - a jegyzőkönyv mellékletét képező - a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához a csatlakozási nyilatkozatot elfogadja.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: azonnal.

9. Dzsem üzem árverése

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a sokorópátkai 680/A. helyrajzi számú, Fő utca 22. szám alatti épület 92/165 részére árverést tűzött ki Szabó S. Tamás önálló bírósági végrehajtó. Az ingatlan árverési hirdetmény a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Az ingatlannak 73/165 részarányban Sokorópátka Község Önkormányzata a tulajdonosa, és postai szolgáltatás céljára bérbeadás útján hasznosítjuk.

A 92/165 tulajdoni hányad becsértéke 2.230.000 Ft.

Az árverés időpontja 2008. október 6. Az árverésen az ingatlan becsértéke a kikiáltási ár, melyet a becsérték feléig lehet leszállítani. Javasolja, hogy amennyiben lehetőség van rá, 1.115.000 Ft-ért az önkormányzat vásárolja meg.

Több képviselő támogatja a vagyongyarapodást.

A képviselő-testület 7 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

70/2008. (IX.29.) számú határozat:

A képviselő-testület szükségesnek tartja a sokorópátkai 680/A. helyrajzi számú, Fő utca 22. szám alatti épület 92/165 tulajdoni hányadára meghirdetett ingatlan árverésen való részvételt.

Meghatalmazza a jegyzőt, hogy Sokorópátka Község Önkormányzata nevében 2008. október 6-án árverezzen.

Az ingatlant lehetőség szerint a becsérték felének megfelelő összegben 1.115.000 Ft-ért vásárolja meg.

Felelős: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

Határidő: 2008. október 6.

Mecséri Lajos polgármester megérkezett, átveszi az ülés vezetését.

 1. Tájékoztató a legutóbbi ülés óta a polgármester által végzett munkáról

Mecséri Lajos polgármester ismerteti a Pannónia Kincse LEADER Közösség ülésén elhangzottakat, amely miatt elkésett a testületi ülésről és elnézést kért. Az ülés kitűzését követően derült ki, hogy a LEADER Közösség ülése is ebben az időpontban lesz.

Az IKSZT pályázatot benyújtottuk. Együttműködő partner: Gic, Écs és Kajárpéc Község Önkormányzata, továbbá a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ, a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár és a Reflex Környezetvédő Egyesület. A pályázat két fordulós, az elsőben a címet lehet elnyerni, a másodikban pedig szeretnénk felújítani a közelmúltban vásárolt Öreg utca 6. szám alatti épületet.

A kistérségi hulladékgazdálkodási pályázaton nyertünk közel 1 millió Ft-ot. Ebből megszüntetjük az illegális szeméttelepeket. A legközelebbi közmeghallgatáson foglalkozunk a környezetvédelmi témával.

Örömmel tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a FVM. kiírására 9 személyes kisbuszt nyertünk.

Tényő és Győrszemere Község Önkormányzata szennyvízhálózat kiépítésére nyújt be pályázatot. A Téti szennyvíztisztítóhoz csatlakoznak, melyhez a mi hozzájárulásunk szükséges. A hozzájárulást ahhoz a feltételhez köti, hogy a téti tisztító tulajdonjogát rendezzék olyan arányban, ahogy annak megépítéséhez hozzájárultunk.

A szennyvíz pályázat kapcsán elkészített demográfiai adatokból megállapítható, hogy a település lélekszáma növekszik, kor összetétele javul, fiatalodik.

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megkezdte működését a családi napközi. A lakosság részéről pozitív visszhangja van.

Pannonhalmi pályázatíró jelentkezett, olyan konstrukcióval, amelyben a saját forrást megelőlegezi. Az egyházközséghez irányítja, ugyanis a római katolikus templom felújítására szükség lenne. A pályázat elkészítéséhez szervező és adminisztrációs munkával hozzájárulunk.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

71/2008. (IX. 29.) számú határozat:

A képviselő-testület a legutóbbi ülés óta a polgármester által végzett munkáról szóló beszámolót elfogadja.

Napirend után

Interpellációk:

Szakács Sándor képviselő szükségesnek tartja, hogy ismét elővegyük az önkormányzati telkek kialakításáról szóló terveket. Jobban növekedne a falu lélekszáma és az intézmények kihasználtsága is hosszú távon biztosítva lenne, ha olcsó önkormányzati telek kínálat lenne. Ha továbbra sem sikerül a Nucz dombon, javasolja máshol, esetleg a Petőfi utca folytatásában a telkek kialakítását.

Mecséri Lajos polgármester válaszában elmondja, hogy megváltoztak a körülmények 3-4 évhez képest. A Nucz dombon a szerviz úton kellene kialakítani minden infrastruktúrát, melyhez jelenleg pályázati forrás nincsen. Ezekbe a telkekbe beinvesztáltunk több, mint fél millió Ft-ot, és nem sikerült megszerezni. A Rákóczi utcában a telkek mély fekvésűek, minden infrastruktúra rendelkezésre áll, azonban a telkekhez egyenként szennyvíz átemelőt kellene építeni, amely nagyon megdrágítaná a telkeket. A Petőfi utca folytatásában a rendezési tervben új út kialakítása, illetve a jelenlegi szélesítése szerepel, nagy ráfordítással, kevés eredményt lehetne elérni. Mindenesetre az elvvel egyetért, foglalkozni kell a témával. Esetlegesen telekadó kivetésével ösztönözni lehetne a lakosságot a kb. 80 foghíjas telek beépítésére.

Szakács Sándor képviselő javasolja, hogy a település honlapjára, a sokoropatka.kisalfold.hu honlapra, kábel tévére tegyük fel az eladó házakat, telkeket, továbbá hirdetmény útján is tegyük közzé.

Kissné Sári Katalin képviselő panaszolja, hogy a Sokorópátkáról Győr felé 12 óra 30 perckor induló autóbuszt a Tényőről induló várja be, mert a túlzsúfoltságot csökkenteni lehet.

Szabó Viktor képviselő azt kifogásolja, hogy a Győrből, Sokorópátkára 14 óra 55 perckor induló autóbusz két ajtós, nyáron, amikor kevesebb utas volt rajta, három ajtós volt.

Mecséri Lajos polgármester egyetért az eladó telkek különböző formában történő hirdetésével. Ehhez segítséget nyújt.

A Volán-nal kapcsolatos panaszokat továbbítja.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

72/2008. (IX. 29.) számú határozat:

A képviselő-testület az interpellációkra adott választ elfogadja.

Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést 23 órakor bezárta.

Mecséri Lajos Tóth István Vehrer Ferencné

polgármester alpolgármester címzetes főjegyző

10

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. augusztus »
augusztus
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31