Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Jegyzőkönyvek A Képviselő-testület 2010. évi jegyzőkönyvei 2010. április 7-i nyilvános ülés
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

2010. április 7-i nyilvános ülés

8.2010.04.07. nyilvános.doc — Microsoft Word Document, 106Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

9112 Sokorópátka, Öreg utca 1.

Tel. (96) 488-046

Fax: (96) 549-049

1-8/2010.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 7-én (szerdán) 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: - Mecséri Lajos polgármester

 • az önkormányzati képviselő-testület tagjai:

Inotayné Pécsi Mária

Kissné Sári Katalin

Szabó Viktor

Szakács Sándor

Tóth István

 • Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

 • Szalai Lászlóné a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének vezetője

Igazoltan távol van: Mészáros Sándor és Pécsi István képviselő

Mecséri Lajos polgármester köszönti az ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tag közül 6 fő az ülésen megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat.

N a p i r e n d :

 1. Hitel felvétel a belvíz-elvezetés beruházás saját forrásának biztosítására és a támogatás megelőlegezésére

Előadó: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

 1. A Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ 2009. évi költségvetési beszámolója

Előadó: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

 1. Az önkormányzat 2009. évi zárszámadásának megtárgyalása, a 2009. évi pénzmaradvány elszámolása, beszámoló az adóztatásról

Előadó: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

 1. Jelentés a 2009. évi belső ellenőrzésről

Előadó: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

 1. Közbeszerzési Szabályzat módosítása, egységes szerkezetbe foglalása

Előadó: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

 1. A 2010. évi közbeszerzési terv jóváhagyása

Előadó: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

 1. A családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése, a családsegítés helyzete

Előadó: Szalai Lászlóné a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének vezetője

 1. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása, a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések átfogó értékelése

Előadó: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

A napirend tárgyalása:

 1. Hitel felvétel a belvíz-elvezetés beruházás saját forrásának biztosítására és a támogatás megelőlegezésére

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a belvíz-elvezetés beruházás saját forrás fedezetére hitelt kell felvenni. Kétféle hitelről van szó:

a) „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Hitelprogram keretein belül éven túli beruházási hitel igénybe vételére vagyunk jogosultak 11.307.889 Ft erejéig. Ez az összeg a projekt megvalósításához szükséges saját forrás. A hitelt 20 éves futamidőre biztosítják. A hiteltörlesztést 2013-ban kell megkezdeni. A kamatláb mindössze 3 %. A következő önkormányzati ciklus képviselő-testületének nem okozhat gondot a törlesztés. Az önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel az állami hozzájáruláson, állami támogatáson, a személyi jövedelemadón, valamint az államháztartás keretében átcsoportosított, illetve működési célú támogatási értékű bevételein kívüli valamennyi költségvetési bevételét, valamint mindenkori helyi adóbevételének OTP Bank NYRT-re történő engedményezését.

b) A belvíz projekt megvalósítása során a keletkező kiadások és a támogatás folyósítása között ütem eltolódás jelentkezik. Ki kell fizetni a 15 %-os saját forrást, melyből utólag az Európai Uniós pályázatból megkapjuk 60 %-át. Be kell fizetni az általános forgalmi adót is. Nagy összegű, több mint 44 millió forintos kivitelezői számlákat és a projektmenedzsment számláját kell májusban teljesíteni. Emiatt 25 millió Ft folyószámlahitel felvétele szükséges. A rendelkezésre tartás 2011. márciusáig szükséges. A hitel törlesztése folyamatosan történik, olyan ütemben, ahogy a támogatást visszaigényeljük. A kamatláb változó, 10-12 % között lesz. Az önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét, valamint mindenkori helyi adóbevételének OTP Bank NYRT-re történő engedményezését.

Mecséri Lajos polgármester elmondja, hogy előreláthatólag csak a következő számla benyújtásáig lesz szükség a hitel igénybevételére. A nagyobb összegű folyószámlahitel ez év decemberében lejár. Éven túl a 11.300 ezer forintos hitelt kell kezelni. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a közvilágítás- és az intézmények világítás korszerűsítésének törlesztése négy, illetve öt éven belül lejár, ami jelenleg évi 2.160 ezer forintos kiadást jelent. Ezután a hosszú távú hitelre várhatóan évi kb. 600 ezer forintot kell majd törleszteni.

Amennyiben önkormányzati ingatlant is meg kell terhelni jelzáloggal, akkor valamelyik korlátozottan forgalomképes ingatlant át kell minősíteni forgalomképessé. Erre a célra fel lehetne ajánlani a tűzoltószertárt, a sportöltözőt vagy a közösségi házat.

Kéri a szerződéskötésre a Képviselő-testület felhatalmazását.

A képviselő-testület 6 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

21/2010. (IV. 7.) számú határozat:

1./ Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Sikeres Magyar-országért” Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Hitelprogram keretein belül éven túli beruházási hitel igénybevételét rendeli el.

A hitel célja: Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése, belvíz-elvezetés, NYDOP-2007-4.1.1/1. projekt megvalósításához saját forrás biztosítása.

A hitel összege: 11.307.889 forint.

A hitel futamideje: 2010. május 3 - 2030. március 5.

Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal:

 • a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy

 • a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja.

Az önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel az állami hozzájáruláson, állami támogatáson, a személyi jövedelemadón, valamint az államháztartás keretében átcsoportosított, illetve működési célú támogatási értékű bevételein kívüli valamennyi költségvetési bevételét, valamint mindenkori helyi adóbevételének OTP Bank NYRT-re történő engedményezését.

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. törvény 88. § (2) bekezdésében meghatározott korlátozás alá.

2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek és a Jegyzőnek, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

Határidő: 2010. április 8.

22/2010. (IV. 7.) számú határozat:

1./ Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete folyószámla-hitel igénybevételét rendeli el.

A hitel célja: Működési bevétel - kiadás ütem eltolódás áthidalása

A hitel összege: 25.000.000 forint.

A hitel futamideje: 2010. május 3 - 2011. május 2.

Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal:

 • a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy

 • a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja.

Az önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét, valamint mindenkori helyi adóbevételének OTP Bank NYRT-re történő engedményezését.

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. törvény 88. § (2) bekezdésében meghatározott korlátozás alá.

2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek és a Jegyzőnek, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

Határidő: 2010. április 8.

 1. A Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ 2009. évi költségvetési beszámolója

A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2009. februárjában a Képviselő-testület 68.095 ezer Ft bevétellel és 100.632 ezer Ft kiadással hagyta jóvá a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ költségvetését. Takarékos gazdálkodásra törekedtünk. 2009. szeptember 1-jétől a napközi otthonos óvodai intézményegység egységes óvoda-bölcsődeként működik. A feladatbővülés miatt a foglalkoztatotti létszám 29 főről 30 főre emelkedett. Az óvodai ellátottak száma is növekvő tendenciát mutat. Ennek következtében az intézményi étkeztetési térítési díjból származó bevételek is növekedtek. A TÁMOP 3.1.4 pályázaton elnyert 20.861 ezer forintból 7.301 ezer forintot kaptunk meg, mely összeget 1.235 ezer forint kivételével fel is használtunk az elmúlt évben. Gic Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz 568 ezer forint volt. A teljesített működési bevétel 92.085 ezer Ft.

Kiadások tekintetében az iskolai intézményegységnél a teljesített kiadások 7.305 ezer forinttal túllépték a tervezettet, viszont az óvodai intézményegységnél 4.935 ezer forint megtakarítás történt. Fejlesztési kiadásokra - pályázati tervekre, falubusz beszerzésre - 12.592 ezer forintot fordítottunk. A többletkiadás éves szinten 29.373 ezer Ft.

A képviselő-testület 6 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

23/2010. (IV. 7.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jegyzőkönyv mellékletét képező - a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ 2009. évi költségvetésének teljesítését

92.085 ezer Ft működési bevétellel

108.876 ezer Ft működési kiadással

12.592 ezer Ft fejlesztési kiadással

29.383 ezer Ft többlet-ráfordítással jóváhagyja.

A határozatot meg kell küldeni Gic és Bakonytamási községek önkormányzata képviselő-testületeinek.

Felelős: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

Határidő: 2010. április 30.

 1. Az önkormányzat 2009. évi zárszámadásának megtárgyalása, a 2009. évi pénzmaradvány elszámolása, beszámoló az adóztatásról

A beszámoló és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

(A rendelet-alkotáshoz minősített többségre, a megválasztott települési képviselők több mint felének, 5 főnek igen szavazata szükséges.)

A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

2/2010. (IV.8.) rendelet:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jegyzőkönyv mellékletét képező - az önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolójáról, valamint a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendeletét megalkotja.

Felelős: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

Határidő: 2010. április 30.

 1. Jelentés a 2009. évi belső ellenőrzésről

A belső ellenőrzési jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzési tevékenységet továbbra is a Megoldás 2006 KFT látja el. Az ellenőrzési terv szerint 2009. évben a beszerzési eljárásokat ellenőrizték. A Tűzoltószertár felújítását és a falubusz vásárlását vizsgálták. A beszerzések 8 millió Ft alattiak voltak, amely nem érte el a közbeszerzési értékhatárt, ezért az eljárásokat a beszerzési szabályzatunk alapján bonyolítottuk. Az ellenőrzés megállapította, hogy az eljárások a szabályozásnak megfelelően valósultak meg, azonban az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások miatt a szabályzatot aktualizálni kell.

A képviselő-testület 6 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

24/2010. (IV. 7.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jegyzőkönyv mellékletét képező - 2009. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést elfogadja.

Felelős: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

Határidő: 2010. április 30.

 1. Közbeszerzési Szabályzat módosítása, egységes szerkezetbe foglalása

A Közbeszerzési Szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A képviselő-testület 6 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

25/2010. (IV. 7.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jegyzőkönyv mellékletét képező - a Közbeszerzési Szabályzat módosítását, egységes szerkezetbe foglalását jóváhagyja.

Felelős: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

Határidő: 2010. április 30.

 1. A 2010. évi közbeszerzési terv jóváhagyása

A közbeszerzési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy jogszabály előírása alapján minden éven el kell fogadni a közbeszerzési tervet. Az idei évben az iskola és az óvoda felújítására, illetve eszközbeszerzésére kell közbeszerzést lebonyolítani. Mindkét beruházás során a közbeszerzési törvény szerint kell eljárni, mivel a megvalósítás becsült költsége meghaladja a 8 millió forintot. Az időbeli ütemezést tekintve az építési beruházás közbeszerzését május - július hónapokban, az árubeszerzési eljárást június - augusztus hónapokban kell végrehajtani.

Hozzászólások:

Inotayné Pécsi Mária képviselő, ÁMK igazgató kérdezi, hogy mikorra várható a szerződéskötés. Volt-e hiánypótlás. A gyerekek elhelyezése probléma lenne, ha a nyár folyamán az új rész nem készülne el, a régi pedig még felújítás alatt állna.

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző a kérdésre válaszolva elmondja, hogy a második fordulós döntés még nem történt meg. A szerződéskötés várható időpontja 2010. augusztus hónap. Lehetőség van feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására, melyet május - július hónapra tervezünk. A harmadik mérföldkő során felmerült hiánypótlást teljesítettük. A második fordulós döntést követően lehet kezdeni a kivitelezést az új épületrésszel. Az átalakítási munkákat célszerű jövő évre tervezni, amikor az új épületrészt már használatba lehet venni.

Mecséri Lajos polgármester elmondja, hogy a felújításra benyújtott pályázat 99%-ban nyertes pályázatnak tekinthető. Figyelni kell arra, hogy a két év alatt megvalósuló pályázatot nem lehet az előzetes költségekből kihozni. Az elmúlt két évben - a tervezés óta eltelt időszakban - bekövetkezett árnövekedések következtében a projekt megvalósítása a tervezettnél kb. 5%-kal többe fog kerülni.

A képviselő-testület 6 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

26/2010. (IV. 7.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jegyzőkönyv mellékletét képező - a 2010. évi Közbeszerzési Tervet jóváhagyja.

Felelős: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

Határidő: 2010. április 30.

 1. A családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése, a családsegítés helyzete

A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szalai Lászlóné a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének vezetője köszönti a Képviselő-testület tagjait, majd elmondja, hogy gyermekjóléti és családsegítő tevékenységet látnak el a településen. Munkájuk során a szociális és a gyermekvédelmi törvény alapján járnak el.

Sokorópátka községben alacsony a gondozásra szorulók száma. A jelzőrendszer működésében vannak hiányosságok, de alapvetően jól működik. Átmeneti nevelt gyermek a faluban nincs és védelembe vett, veszélyeztetett gyerekek sincsenek.

Ő maga gondnoki feladatokat is ellát, így gyakran jön Sokorópátkára.

A településen működő családi napközi 2009. augusztus 31-i hatállyal megszűnt. Az ellátott gyermekek az egységes óvoda-bölcsődébe kerültek át.

Mecséri Lajos polgármester örül annak, hogy községünkben kevesen szorulnak ellátásra. Megköszöni az intézményvezető beszámolóját és megjelenését.

A képviselő-testület 6 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

27/2010. (IV. 7.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jegyzőkönyv mellékletét képező - a gyermekjóléti szolgálat 2009. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

A határozatot meg kell küldeni a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2010. április 30.

 1. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása, a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések átfogó értékelése

A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző röviden összefoglalja az elektronikus úton kiküldött beszámoló lényegét.

A képviselő-testület 6 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

28/2010. (IV. 7.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jegyzőkönyv mellékletét képező - a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekről szóló átfogó értékelést elfogadja.

A határozatot meg kell küldeni a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának.

Felelős: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

Határidő: 2010. május 31.

Napirend után:

Hozzászólások:

Tóth István képviselő kérdezi, hogy a belvíz-elvezetés kivitelezése során az Öreg utcára mikor kerül sor? A Fő utcán úgy tapasztalja, hogy az ároképítéssel nagyon keskeny lesz az útpadka.

Inotayné Pécsi Mária képviselő szerint nagyon mély lesz az árok a Fő utcán.

Szabó Viktor képviselő örül annak, hogy ezután már nem az úton fog folyni a víz.

Mecséri Lajos polgármester elmondja, hogy az Öreg utcában a kivitelezés a tanévhez igazodik, a nyáron kerül megvalósításra. A Fő utcában 80 cm-es átmérőjű csöveket kell lefektetni a tervek alapján. A Közútkezelő ennek megfelelően megadta a hozzájárulását.

Tájékoztatja továbbá a képviselőket, hogy a belvíz-elvezetés tervének módosítása van folyamatban. A tervezés időszakában nem volt lehetőség a terv véleményezésére, ezért a település néhány pontján nem az igények szerint lenne kialakítva a belvíz elvezetése. A Majori útnál fedett árokra lenne szükség, ami helyett nyílt árkot terveztek. Az Iparsor végén az utolsó házaknál nincs hely árokra, a terveken viszont ott is kiépített árok szerepel. A Kossuth utcában a futballpályánál fel kellett volna tölteni a területet, hogy betonárkot lehessen kialakítani. A temető mellett viszont szükséges lenne a földárkot fedett betonárokkal kiváltani, ami a tervben nem szerepel. 71 méter hosszú szakaszról van szó, amit parkolóként lehetne hasznosítani.

Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést 18 órakor bezárta.

Mecséri Lajos Vehrer Ferencné

polgármester címzetes főjegyző

9

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930