Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Jegyzőkönyvek A Képviselő-testület 2010. évi jegyzőkönyvei 2010. február 15-i nyilvános ülés
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

2010. február 15-i nyilvános ülés

4.2010.02.15. nyilvános.doc — Microsoft Word Document, 147Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

9112 Sokorópátka, Öreg utca 1.

Tel. (96) 488-046

Fax: (96) 549-049

1-4/2010.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 15-én (hétfőn) 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: - Mecséri Lajos polgármester

 • az önkormányzati képviselő-testület tagjai:

Inotayné Pécsi Mária

Kissné Sári Katalin

Mészáros Sándor

Pécsi István

Szabó Viktor

Szakács Sándor

Tóth István

 • Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

Tanácskozási joggal meghívottak:

 • Horváthné Fekete Edit Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Óvodai Intézményegységének vezetője

Mecséri Lajos polgármester köszönti az ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tag közül 8 fő az ülésen megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat.

N a p i r e n d :

 1. A Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Gici Tagóvoda 2009. évi bevételeiről és kiadásairól elszámolás

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. A Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ 2010. évi költségvetésének tervezete

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. A külterületi utak és árkok melletti fasor árverés útján történő értékesítése

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. A 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. Köztisztviselők, közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók cafetéria juttatása

Előadó: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

 1. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2010. évi bérleti díja

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének megtárgyalása és jóváhagyása

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

A napirend tárgyalása:

 1. A Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Gici Tagóvoda 2009. évi bevételeiről és kiadásairól elszámolás

Az elszámolás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző elmondja, hogy az ÁMK egészének a 2009. évi költségvetési zárszámadása még nem készült el. A Gici Tagóvoda elszámolása azonban készen van, melyet a gici polgármesterrel és a gazdálkodási előadóval egyeztettek. Az intézmény vezetője is megismerte az elszámolást.

Mecséri Lajos polgármester elmondja, hogy 2009. évben az intézmény működtetése zavartalan volt. Kiemeli, hogy pályázatokból több előre nem tervezett feladatot is sikerült megvalósítani.

A beszámolót elfogadásra ajánlja.

A képviselő-testület 8 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

12/2010.(II. 15.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gici Tagóvoda működésének elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja.

A Gici Tagóvoda 2009. évi elszámolását

8.157 ezer Ft bevétellel

8.725 ezer Ft kiadással

568 ezer Ft többletráfordítással jóváhagyja.

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Gic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 394 ezer Ft-ot átutalt Sokorópátka Község Önkormányzatának számlájára a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Gici Tagóvoda 2009. évi kiadásainak fedezetére. Felkéri, hogy a fennmaradó 174 ezer Ft átutalásáról gondoskodjon.

A határozatot meg kell küldeni Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2010. február 28.

 1. A Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ 2010. évi költségvetésének tervezete

A költségvetés és annak szöveges indoklása a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Mecséri Lajos polgármester ismerteti, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 3. számú mellékletének 16.6.2. pontja alapján a költségvetési normatíva igénylés egyik feltétele az érintett nevelés, oktatási intézmény közös üzemeltetése az intézmény költségvetésének közös meghatározása.

Röviden összefoglalja a kiküldött írásos előterjesztést.

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző ismerteti, hogy az előkészítő eljárás során a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdése alapján egyeztetést tartottak Gic és Bakonytamási község tisztségviselőivel, kikérték az óvodai és iskolai intézményegység, a tagóvoda közalkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek a szülői szervezeteknek és az iskolai diákönkormányzat véleményét. Valamennyien elfogadásra ajánlották a költségvetés tervezetét. Az alkalmazotti közösség kérte, hogy amennyiben lehetőség van rá, a betervezett évi 96.000 forintos cafetéria keretet 120.000 forintra emelje az Önkormányzat. Az egyeztetési eljárásról készült dokumentumok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

A kialakult világgazdasági válság nálunk is igen erősen érezteti hatását. Nominálisan csökkent a költségvetési törvényben az önkormányzatoknak biztosított hozzájárulások és támogatások együttes összege. Ezen kívül csökkent a gyermeklétszám. 2008. október 1-jén a gici tagóvoda ellátottainak száma 14 fő volt, 2009. október 1-jén 11 fő. A bejáró gyermekek száma háromról egy főre csökkent. Emiatt a korábbiaknál jóval takarékosabb, ésszerűbb gazdálkodást kell folytatni. A kiadások csökkentésére intézkedési terv készült.

Bakonytamási Község Önkormányzata az ÁMK 2010. évi költségvetését változtatás nélkül elfogadta. 8/2010.(II.9.) számú Képviselő-testületi határozatuk a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Gic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai napon tárgyalta a napirendet. 15/2010.(II.15.) számú határozatával egyhangúlag elfogadta a költségvetést. Felkérte az intézményvezetőt, hogy a normatíva pótigénylés során a gici tagóvodába járó elmaradt egy fő és a sajátos nevelési igényű két fő, továbbá a bejáró két gyermek után az igénylést nyújtsa be. Kérte, hogy a tagóvoda költségeinek elszámolásához tételes kimutatást küldjünk. A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Mecséri Lajos polgármester elmondja, hogy nehéz év lesz a 2010, ugyanis működési hitel igénybevételére lesz szükség.

A képviselő-testület 8 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

13/2010.(II. 15.) számú határozat:

a./ A Képviselő-testület a Sokorópátka - Gic - Bakonytamási községek által fenntartott Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ 2010. évi költségvetését

74.066 ezer Ft bevétellel,

108.152 ezer Ft kiadással,

34.086 ezer Ft többletráfordítással jóváhagyja.

b./ A gici tagóvoda 2010. évi költségvetését

6.564 ezer Ft bevétellel,

8.425 ezer Ft kiadással,

1.861 ezer Ft többletráfordítással jóváhagyja.

Gic Község Önkormányzata a Gici Tagóvoda működéséhez 1.861 ezer Ft-tal hozzájárul.

c./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a gici tagóvodába járó gyermekek száma a 2009. október 1-jei statisztikai létszámhoz viszonyítva növekedett. Felkéri a jegyzőt, hogy a legközelebbi normatíva igényléskor e tényre legyen figyelemmel.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: azonnal, és 2010. július 20. és december 31.

 1. A külterületi utak és árkok melletti fasor árverés útján történő értékesítése

A tájékoztató az önkormányzati utak melletti fák árveréséről, a helyszínről készített térkép és felosztási vázrajz, az árverési jegyzőkönyv tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Mecséri Lajos polgármester összefoglalja a 2010. február 10-én tartott helyszíni szemle tapasztalatait. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az előző képviselő-testületi ülés óta három területen mérette fel szakemberrel az értékesítendő fákat, melyről kimutatást készített. Az értékesítésre kijelölt területek szántó és rét művelési ág mellett: a 082 hrsz-ú Juhászházi út, a 068 hrsz-ú Bőtoroki út a kőhídig, valamint a 019 hrsz-ú Vízmosási árok.

Összesen 32 szakasz került kijelölésre. A meghagyandó fákat piros festékkel jelölték meg, a többi kivágható.

Az egyes szakaszok kikiáltási árát a rajta lévő fa mennyisége alapján határozták meg. A javasolt kikiáltási árat a mellékelt kimutatáson láthatják a képviselők, keményfa, puhafa bontásban. Az ár az általános forgalmi adót tartalmazza.

Az árverés során korlátozva lesz a megvásárolható mennyiség. Első körben egy személy egy szakaszt vásárolhat. Szeretné, ha a kedvező áron árverezett fához a rászorultak is hozzájuthatnának. Elmondja, hogy az utóbbi időben gyakran kérnek a rászorultak átmeneti segélyt téli tüzelő beszerzéséhez, valamint szóbeszéd tárgya a faluban a fakivágás az önkormányzati területekről.

Az árverés időpontját 2010. február 20-án 8 órára javasolja kitűzni. A megjelentekről jelenléti ívet készítenek. Befizetni a helyszínen lehet. A vágást azonnal meg lehet kezdeni, de legkésőbb 2010. április 10-ig be kell fejezni a munkát. A fák őrzését az önkormányzat nem tudja vállalni. A hulladék eltakarításáról gondoskodni kell. A fakivágás során esetlegesen okozott kárt az árverési vevőnek kell megtérítenie.

Az elkészült kimutatással ő csak javaslatot készített, kéri a képviselőket, hogy ha van valakinek más javaslata, terjessze elő.

Tóth István képviselő kérdezi, el kell-e tüzelni a gallyakat? Megállapítja, hogy a tüzelés több munkával jár, mint a favágás.

Pécsi István képviselő javasolja, hogy az ágakat az árokpartra rakják ki. Az árokban nem maradhat, mert akadályozza a vízfolyást.

Inotayné Pécsi Mária képviselő javaslata az, hogy tüzeljék el a gallyakat, az ne maradjon ott szemétnek. Javasolja, hogy a kivágás is szabályozva legyen.

Szakács Sándor képviselő javasolja, legyen kaució, másképpen nem lehet kikényszeríteni, hogy eltakarítsák a szemetet.

Mecséri Lajos polgármester javasolja, hogy tüzeljék el a gallyakat, csináljanak rendet maguk után. Megállapítja azonban, hogy a vizes, nyers ágakat nagyon nehéz eltüzelni. Kaució letételét nem javasolja, mert bonyolítja az eljárást.

A képviselő-testület 8 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

14/2010.(II. 15.) számú határozat:

A Képviselő-testület árverés útján értékesíti a sokorópátkai külterületi

a 082 hrsz-ú Juhászházi út,

a 068 hrsz-ú Bőtoroki út, a Főmajortól a kőhídig, valamint

a 019 hrsz-ú Vízmosási árok mellett lévő lábon álló tűzifát.

A kikiáltási árat (a becsértéket) a jegyzőkönyv mellékletét képező kimutatás tartalmazza.

Az árverés időpontja: 2010. február 20. 8 óra

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2010. február 20.

A polgármester a Képviselő-testületi ülést megszakítja, közmeghallgatás következik. A közmeghallgatásról külön jegyzőkönyv készült.

A közmeghallgatás után:

Kissné Sári Katalin képviselő távozott.

 1. A 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása

A közfoglalkoztatási terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Mecséri Lajos polgármester jékoztatja a Képviselő-testületet, hogy tavalyi tapasztalok alapján állítottuk össze. A tendencia növekvő, még növekedés várható. A munkák hasonlóak a tavalyihoz. 563 ezer Ft-ba fog kerülni a 15 fő foglalkoztatása.

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

15/2010. (II.15.) számú határozat:

A Képviselő-testület - a jegyzőkönyv mellékletét képező - 2010. évre szóló közfoglalkoztatási tervet jóváhagyja.

A határozatot meg kell küldeni a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Államháztartási Iroda (9024 Győr, Hunyadi u. 6/A.), valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (9021 Győr, Városház tér 3.) részére.

Felelős: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

Határidő: 2010. február 20.

 1. Köztisztviselők, közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók cafetéria juttatása

Az előterjesztés és a köztisztviselők által választható béren kívüli juttatások rendszerének szabályozásáról szóló cafetéria szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 2009. évi CIX. törvény hatályon kívül helyezett több juttatást, ami a köztisztviselőket illette meg. Helyette bevezette a béren kívüli kötelező cafetériát, mely minimum 193.250 Ft/fő/év. Részletezi az adható juttatásokat, melyek adómentesek, melyeknek milyen közteher vonzata van. A közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére nem kötelező a cafetéria. 2009. december 31-ig havi 6.000 Ft hideg étkezési utalványt kaptak. Az étkezést kötelezően igénybevevők, az étel előállításában és felszolgálásában résztvevők 12.000 Ft/fő/hó meleg étkezési térítést kaptak. A cafetéria rendszer keretében a dolgozó saját maga dönti el, hogyan kívánja felhasználni a keretösszeget. Tekintettel arra, hogy az egyeztető eljárás során nézetkülönbségek voltak, ismerteti a tervezett négy alternatívát. A költségvetésbe a 3. alternatívát állítottuk be béren kívüli juttatásként. A köztisztviselők tekintetében a kötelezőn felül, illetve a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá esők részére évi 96.000 Ft/fő, önkormányzati szinten 5.064 ezer Ft kiadást jelent.

Inotayné Pécsi Mária képviselő, ÁMK igazgató elmondja, hogy az előző években kétféle juttatás volt az ÁMK intézményeiben. Az iskolában hideg étkezési utalványt kaptak, az óvodai alkalmazottak havi 12.000 Ft melegétkezésben részesültek. A hideg utalványnak nagyon magas lett a járuléka, ezt elvetettük. Az óvodai dolgozók kötelező étkezők, egy havi étkezésük 8.000 Ft körül van. Kéri, vegyék figyelembe, ezek a dolgozók 70-80 ezer Ft körül keresnek havi szinten, megterhelő lenne számukra, ha még az étkezést is ki kellene fizetniük. Kompenzálásképpen szeretné kérni, hogy a közalkalmazottak is kapjanak havi bruttó 10 ezer Ft juttatást. Ismeri és tudja milyen az önkormányzat anyagi helyzete, de kéri a képviselők mérlegelését. Ruhapénz megszűnt a közalkalmazottaknak. Tavaly az étkezési utalványon kívül semmi más juttatásban nem részesültek. Örül a havi 8.000 Ft-os juttatásnak, de kéri mérlegeljék a havi 10.000 Ft-os lehetőséget is.

Szabó Viktor képviselő megállapítja, szégyen, hogy ezen kell osztozkodni. Az alacsonyabb jövedelműek járnak rosszul emellett a szabályozás mellett. A győri Móra Ferenc iskolában a tavalyi év végéig havi 4.500 Ft béren kívüli juttatás volt, most semmit sem kapnak.

Inotayné Pécsi Mária képviselő, ÁMK igazgató szeretné, ha nem a dolgozókon fognánk meg a pénzt. Tavaly tudomásul vették, hogy az étkezési utalványon kívül más béren kívüli juttatás nincs, de 2008. évben nagyon örültek az üdülési csekknek.

Tóth István képviselő javasolja, hogy a cafetéria juttatás fedezze az étkezési térítési díjukat. A kötelező étkeztetést igénybevevőknek ne legyen többlet kiadásuk az előző évhez képest.

Mecséri Lajos polgármester elmondja, hogy a környékbeli önkormányzatokhoz viszonyítva mi nem adunk keveset. Nem zárja ki a költségvetés a második félévi juttatások lehetőségét. A törvényben előírt kötelező juttatásokról szól a költségvetés. Válság van, azt sugallják központilag, hogy takarékoskodjuk. Ehhez képest mi többet akarunk adni ebben a költségvetésben, mint az előző évben. Vissza nem akarunk lépni, a havi 8.000 Ft-tal a tavalyi szintet lehet tartani. Kompromisszumként, ha a Képviselő-testület elfogadja a havi 10.000 Ft cafetéria juttatást, a hitel terhére lehet csak emelni az összeget. Nem támogatja az évi 120 ezer Ft-os cafetériát. A Megyei Önkormányzatnál a dolgozók a bérük, a képviselők tiszteletdíjuk egy részéről lemondtak, tudomásul vették a kedvezőtlen finanszírozást. Az étkezést kötelezően igénybevevő óvodai dolgozók béren kívüli juttatásának esetleges emelésével egyetért, de a többi dolgozóéval nem. Olyan világot élünk, örülni kell annak is, ha van munkahelyük.

Inotayné Pécsi Mária képviselő, ÁMK igazgató elmondja, az ÁMK dolgozóinak nem vethető a szemére, hogy nem tesznek meg mindent a munkájuk során. Ha nem lenne óvoda és iskola, akkor a munkájuk is megszűnne. Rendezvényeken rendszeresen, lelkiismeretesen részt vesznek. Létszámokat elemzi: A Napközi Otthonos Óvodában ezelőtt öt évvel 31 gyermek volt, ma 48. Az óvónők száma változatlan, 3 fő. Az iskolában a nyugdíjba vonuló pedagógus helyett nem alkalmaztak másikat. A dolgozók nem elégedetlenek. Intézményvezetőként a közalkalmazottak érdekeit képviseli. Ebben a helyzetben ezt kell tennie.

Mecséri Lajos polgármester elmondja, célunk mindig is az volt, hogy megmaradjon az oktatási intézményünk. A konyha kiadásával 6 millió Ft-ot tudnánk spórolni. Ott is a személyi érdekeket tartottuk szem előtt.

Önhikis pályázat után térjünk vissza a kérdésre.

Szakács Sándor képviselő szerint gesztusként kellene kezelni ezt a személyenként havi 1000 Ft-os pluszjuttatást. Pedagógusként kötelező ott lenni a rendezvényeken, pedig ez nincs benne a munkaköri leírásukban. Akkor miért nem kaphatnak pluszjuttatást. Javasolja, hogy a bérleti díjak emelésével teremtsen fedezetet az önkormányzat a béren kívüli juttatásokra.

Mészáros Sándor képviselő megállapítja, hogy a kevésnek is örülni kell, több mint a semmi. Azt is díjazni kell, hogy megmarad a munkahelyük a pedagógusoknak.

Mecséri Lajos polgármester felsorolja, hogy a környéken mely települések zárták be az iskolát. Tényőn nem fizetnek túlóradíjat, nálunk ez évi kb. 4 millió forint a vonzataival. Helyteleníti, hogy a pedagógusok kötelességből mennek el a rendezvényekre. A cafetéria havi 8 ezerről 10 ezer forintra történő emelése önkormányzati szinten több mint 1 millió forint többletráfordítást jelent. Félő, hogy az emeléssel a hitelképességünket a pénzintézet megkérdőjelezi.

Inotayné Pécsi Mária képviselő, ÁMK igazgató visszavonja a betervezett havi 8 ezer forint cafetéria juttatás 10 ezer forintra történő emelésére tett javaslatát.

Mecséri Lajos polgármester összefoglalja az elhangzottakat. Javasolja, hogy a cafetéria juttatást havi 8 ezer forintban állapítsa meg a Képviselő-testület. Amennyiben az Önhiki-s és a működésképtelen pályázat pozitív elbírálás alá esik, térjünk vissza a napirendre.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

16/2010. (II.15.) számú határozat:

A Képviselő-testület a köztisztviselők részére 289.250 Ft/fő/év,

A közalkalmazottak és a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó nem közmunkások részére 96.000 Ft/fő/év cafetéria juttatást állapít meg.

A köztisztviselők által választható béren kívüli juttatások rendszerének szabályozásáról szóló - a jegyzőkönyv mellékletét képező - cafetéria szabályzatot elfogadja.

Felkéri az ÁMK igazgatóját, hogy a Közalkalmazotti Szabályzat cafetéria rendszerrel történő kiegészítéséről gondoskodjon.

Felelős: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

Inotayné Pécsi Mária ÁMK igazgató

Határidő: 2010. március 1. és folyamatos

 1. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2010. évi bérleti díja

A helyiségbérleti díjakról szóló kimutatás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Mecséri Lajos polgármester úgy gondolja csak akkor érdemes változtatni a bérleti díjakon, ha jelentősebb bevételt lehet vele elérni. Javasolja, most csak arról döntsenek, hogy változtatnak-e vagy sem. Az összegszerű változtatáshoz jobban elő kell készíteni az előterjesztést, érvényben lévő szerződéseket kell módosítani. A helyiségek használatát a jelenleginél jobban kell koordinálni, mert a fűtési költség nagyon magas. A 2010. január 1-jétől érvényes bérleti díjak a következők:

Bérlő neve

A bérlemény helye, funkciója

Sokorópátka

Alapterülete m2

Éves bérleti díj (Ft)

Magyar Telekom Nyrt. Budapest

Öreg utca 49.

hírközlési torony

91

342.100

Németh Anna és Társa Bt. Tét

Öreg utca 1. gyógyszertár

19

391.200

Sokoro Dzsem KFT Komárom

Fő utca 22. dzsemüzem

92

573.360

Szavanna GH Invest KFT Nyíregyháza

Fő utca 22. posta

40

319.600

Dr. Pölöskei János Budapest

Fő utca 1. fogorvosi rendelő

14

-

Dr. Molnár Helga Sokorópátka

Fő utca 1. szolgálati lakás

63

-

Provisio-Med KFT Sokorópátka

Fő utca 1. orvosi rendelő

137

-

A tornaterem, a kultúrház és a közösségi ház bérleti díját az ÁMK igazgatója szabja ki és szedi be.

Mészáros Sándor képviselő kérdezi, hogy az orvos és a fogorvos miért nem fizet bérleti díjat? Emlékezete szerint csak azt kérték, hogy a kezdeti időben ne kelljen bérleti díjat fizetniük.

Inotayné Pécsi Mária képviselő szerint, ha a gyógyszertár fizet bérleti díjat, akkor a doktornő is fizessen. A tevékenységük megkezdéshez elegendő segítséget kaptak. Kéri a Képviselő-testületet, gondolkozzanak el bérleti díj megállapításán. Elmondja, hogy a Kultúrházban kevés rendezvény van. Nem jelentős az intézmény rezsiköltsége. A tornaterem használata iránt nagyobb az érdeklődés. Ott kellene bérleti díjat kiszabni. Sérelmezi, hogy foci kupanapot szerveznek „Pedró Kupa” elnevezéssel február 28-án a sportegyesület támogatására, és konkrét tények elé állítják az intézmény vezetőjét. Az iskola minden helyiségét használni akarják, a vagyontárgyakért az intézményvezető a felelős. A bérleti díjakat rendezni kell.

Tóth István képviselő nem kérne a doktornőtől bérleti díjat. Attól tart, hogy emiatt máshova menne. Kevés a háziorvos, nehéz lenne új orvost találni. A fogorvostól lehetne kérni bérleti díjat.

Szakács Sándor képviselő elmondja, hogy az iskolában már szereltek fel termosztátokat. Az intézmény méretéhez képest nem magas a fűtésszámla. Más intézményekbe is javasolja a felszerelést, így csökkenteni lehetne a fűtésdíjat.

Szabó Viktor képviselő soknak tartja a sportszervezet támogatását.

Mecséri Lajos polgármester összegzi az elhangzottakat: a sportegyesület támogatását 1,2 millió forintról 800 ezer forintra csökkentettük. Nagyon magasak a verseny engedélyeztetésével kapcsolatos díjak. A falunak szükséges van a civil szervezetekre. Javasolja, hogy továbbra is térítésmentesen használhassák a civilek a helyiségeket. Javasolja továbbá, hogy a fentebb leírt bérleti díjakat továbbra is tartsa érvényben a Képviselő-testület.

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

17/2010. (II.15.) számú határozat:

A Képviselő-testület - a jegyzőkönyv mellékletét képező - a beszámolóban elhangzott bérleti díjakat érvényben tartja.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2010. február 15. és folyamatos

 1. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének megtárgyalása és jóváhagyása

Az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Mecséri Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 36 millió Ft működési hiánnyal, 20 millió Ft-os fejlesztési hitellel állt össze a költségvetés. 2010. más év lesz, mint az előzőek. A saját pénzeszközt meg kell tartani, fel kell venni a 4%-os, hosszú lejáratú hitelt. 5 év múlva lejár a havi 70 ezer Ft-os, világító testek korszerűsítéséért fizetendő bérleti díj. A közvilágítás korszerűsítés törlesztő részletéből még kevesebb van hátra. Ezek a működési kiadások megszűnnek néhány év múlva. Az idei fejlesztések felőrlik a pénzbeli tartalékokat. A fejlesztési bevételeket működési célra kell felhasználni, mivel a fejlesztési hitel kamata jóval kisebb, mint a működési hitelé.

A költségek nagyobb részét az ÁMK működése teszi ki. Több éve önhiki-sek, működésképtelenek vagyunk. A működésképtelen pályázat már beadható. Az idén 7-8 millió Ft várható ezekből a támogatásokból.

A költségvetésben vannak megszorítások. Bérleti díjak emelését nem terveztük. Az önkormányzati intézmények havi gázszámlája milliós tétel. Takarékoskodni kell.

Fontos, hogy a kötelező feladatok mellett önként vállalt feladatokat is támogassunk.

A dologi kiadásokat nem tudjuk emelni. Bérfejlesztést nem lehet végrehajtani, nincs rá lehetőség.

Közcélú foglalkoztatásra 15 fő szociálisan rászorult személy foglalkoztatását terveztük be. Mivel a munkanélküliségi adatok növekvő tendenciát mutatnak, a tavalyihoz képest 3 fővel növelve készítettük el a költségvetést.

Amennyiben a gazdaságban nem következik be pozitív változás, az önkormányzatok helyzetében sem várható javulás.

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző elmondja, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésében leírt egyeztető eljárásokat lefolytattuk, melyet az 1. napirendi pontnál részleteztünk. A Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ bevételei 34.086 ezer forinttal alacsonyabbak a kiadásoknál. A gici önkormányzat ennek részbeni kompenzálására 1.861 ezer forint pénzeszközt ad át. Bakonytamási Község Önkormányzata anyagiakkal nem támogatja az ÁMK működését. Az önkormányzat egészének működési hiánya 36.306 ezer forint. A hiány csökkentésére intézkedési tervet dolgoztunk ki. El kell készíteni a polgármester úr által említett két pályázatot. A folyamatban lévő, már elnyert pályázatokról beszél. A futó projektek, az elnyert pályázatok megtekinthetőek a www.sokoropatka.hu honlapon.

Mecséri Lajos polgármester összefoglalja az elhangzottakat és a költségvetési rendelet tervezetet - szöveges beszámolóval együtt - elfogadásra ajánlja.

(A rendelet-alkotáshoz minősített többségre, a megválasztott települési képviselők több mint felének, 5 főnek igen szavazata szükséges.)

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

1/2010. (II.15.) rendelet:

A Képviselő-testület - a jegyzőkönyv mellékletét képező - Sokorópátka Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletét megalkotja.

Felelős: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

Határidő: 2010. február 15. és december 31.

Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést 22 óra 30 perckor bezárta.

Mecséri Lajos Vehrer Ferencné

polgármester címzetes főjegyző

10

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930