Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Jegyzőkönyvek A Képviselő-testület 2010. évi jegyzőkönyvei 2010. december 7-i nyilvános ülés
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

2010. december 7-i nyilvános ülés

23.2010.12.07. nyilvános.doc — Microsoft Word Document, 89Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

9112 Sokorópátka, Öreg utca 1.

Tel. (96) 488-046

Fax: (96) 549-049

Iktatószám: 1-23/2010.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 7-én (kedden) 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: - Czibulya Balázs polgármester

 • az önkormányzati képviselő-testület tagjai:

Inotayné Pécsi Mária

Jelencsics Éva

Mecséri Lajos

Mészáros Sándor

Szakács Sándor

Vigh Sándor

 • Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

 • Papp Gabriella jegyzőkönyvvezető

Czibulya Balázs polgármester köszönti az ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy mind a 7 fő képviselő jelen van, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat:

N a p i r e n d:

 1. Sokorópátka Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Czibulya Balázs polgármester

 1. A 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása

Előadó: Czibulya Balázs polgármester

 1. Többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosításának elfogadása

Előadó: Czibulya Balázs polgármester

 1. A 2010. évi költségvetési rendelet 1. számú módosításának elfogadása

Előadó: Czibulya Balázs polgármester

 1. Egyebek

Előadó: Czibulya Balázs polgármester

A képviselő-testület az előterjesztett napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A napirend tárgyalása:

 1. Sokorópátka Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Czibulya Balázs polgármester elmondja, hogy a költségvetési beszámoló kiküldésre került a képviselők részére. Kérdezi, hogy van-e a képviselőknek kérdése, észrevétele a tárggyal kapcsolatban. Mivel a képviselők nem jelezték hozzászólási szándékukat, így a beszámolót szavazásra bocsátja és annak elfogadását javasolja.

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

97/2010. (XII.7.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Czibulya Balázs polgármester

Határidő: 2010. december 31.

 1. A 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása

A koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Czibulya Balázs polgármester a kiküldött írásos anyag kiegészítéseként elmondja, hogy a költségvetés tág határok között mozog. Pontos adatok még nem állnak rendelkezésre. Annyi már most látható, hogy a bevételek csökkenni fognak.

Mecséri Lajos képviselő szerint a koncepció alapján az önkormányzat működésének feltételei nem biztosítottak. Amennyiben bármely képviselőnek lenne javaslata arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne a bevételeket növelni, a kiadásokat csökkenteni, azt tegye meg.

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

98/2010. (XII.7.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési koncepciót az előterjesztés szerint elfogadja.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a megbízott jegyzőt, hogy a koncepcióban foglaltak alapján állítsa össze a 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetet és a törvényben meghatározott határidőn belül terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Czibulya Balázs polgármester

Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

Határidő: 2010. december 15.

 1. A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosításának elfogadása

A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Czibulya Balázs polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Társulási Tanács az alábbi témakörökben kezdeményezte a megállapodás módosítását:

A pénzügyi-gazdasági feladatokat részben a Munkaszervezet, részben pedig Tét Város Polgármesteri Hivatala látja el. Kényszerhelyzet szülte döntés, mivel nincs vagy nem megfelelő a jelentkező a kistérségi gazdasági előadói állásra, ezért a volt, ma már Tét város alkalmazásában álló előadó viszi az ügyek egy részét március 31-ig, illetve az állás betöltéséig.

Logopédiai szakszolgálati feladatot nem csak saját intézményben, hanem a Téti Kisfaludy ÁMK-n keresztül is biztosítja a Társulás. Ez a változás nem érinti sem a sokorópátkai, sem a kistérségi költségvetést, egy olyan normatíva lehívásáról van szó, amit eddig nem hívtak le.

Felpéc község csatlakozási szándékát fejezte ki a mozgókönyvtári feladatellátáshoz, emiatt a 2. számú mellékletet is módosítani szükséges.

Két új feladattal, a foglalkoztatás és sporttevékenység ellátásával bővülnek a Társulás feladatkörei.

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Társulási Megállapodás módosításának elfogadásához minősített többségre, azaz a megválasztott települési képviselők több mint felének, 4 főnek igen szavazata szükséges.

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

99/2010. (XII.7.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítását az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

A határozatról értesíteni kell Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulását (9100 Tét, Fő utca 94.).

Felelős: Czibulya Balázs polgármester

Határidő: 2010. december 31.

 1. A 2010. évi költségvetési rendelet 1. számú módosításának elfogadása

A rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a költségvetés főösszege 2010. évben 470 millió forintos nagyságrendet képvisel. A rendelet módosítást a kötelező átvezetések és évközi változások indokolják.

(A rendelet-alkotáshoz minősített többségre, a megválasztott települési képviselők több mint felének, 4 főnek igen szavazata szükséges.)

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

5/2010. (XII.8.) számú rendelet:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jegyzőkönyv mellékletét képező - az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.16.) rendeletének módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

Felelős: Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

Határidő: 2010. december 31.

 1. Egyebek

Czibulya Balázs polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Sokorópátka Község Önkormányzata ajánlattételi felhívást tett közzé beszerzési eljárásra az „Intelligens iskola Sokorópátkán” című, TIOP-1.1.1-07/1-2008-0243 regisztrációs számú pályázat eszköz és immateriális javak beszerzése és szolgáltatás nyújtása tárgyában.

A beérkezett 5 db ajánlat bontására december 6-án, 18 órakor került sor. A felhívásra az alábbi ajánlattevők, az alábbi ajánlatokat tették:

 1. Konkoord Kft. (9023 Győr, Fehérvári út 17/b.) Ajánlati ára: 7.002.500 Ft (40.000 Ft-os tanfolyammal együtt)

 2. Albacomp R1 Rendszerintegrációs Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.) Ajánlati ára: 6.976.500 Ft (40.000 Ft-os tanfolyammal együtt)

 3. Info-Rex 3G Számítástechnikai és Kereskedelmi Bt. (9021 Győr, Benczúr u. 3.) Ajánlati ára: 6.999.500 Ft (40.000 Ft-os tanfolyammal együtt)

 4. RI-ZO Informatikai Kft. (9021 Győr, Pannónia u. 53.) Ajánlati ára: 7.045.600 Ft (40.000 Ft-os tanfolyammal együtt)

 5. Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (1133 Budapest, Vág út 2/C.) Ajánlati ára tanfolyam tartására: 40.000 Ft.

A bíráló bizottság szakvéleménye szerint az árajánlatok közel azonos megvalósítási összeget tartalmaztak, ezért az ajánlattételben megfogalmazott bemutatkozás alapján alakította ki álláspontját. Ennek megfelelően az eszköz és immateriális javak tekintetében a Koonkord Kft. ajánlatát, míg a szolgáltatások tekintetében az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete ajánlatát javasolja elfogadni és a pályázat nyerteséül kihirdetni.

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

100/2010. (XII.7.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0243 számú, „Intelligens iskola Sokorópátkán” elnevezésű projekthez kapcsolódó eszköz és immateriális javak beszerzése és szolgáltatás nyújtása tárgyában az alábbi ajánlattevőket választja ki:

a) eszköz és immateriális javak beszerzése: Koonkord Kft. (9023 Győr, Fehérvári út 17/b.) Ajánlati ára: 7.002.500 Ft

b) szolgáltatás nyújtása: Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (1133 Budapest, Vág út 2/C.) Ajánlati ára: 40.000 Ft.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

A határozatról értesíteni kell a nyertes pályázókat.

Felelős: Czibulya Balázs polgármester

Határidő: 2010. december 15.

Czibulya Balázs polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a december 15-i testületi ülésen rendeletet kell alkotni a 2011. január 1-jétől érvényes víz- és csatornahasználati díjakról. 3-4 %-os mértékű a tarifaemelés, a környezetterhelési díj nem fog változni.

A GYŐRSZOL Kft. 2011. január 1-jétől 3-4-szeres mértékben emeli szemétszállítási díjait. A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz tartozó 112 település most szembesül azzal, hogy a GYŐRSZOL az új szemétszállítási projekt megvalósításához 1,5 milliárd forint hitelt vett fel. Ebből a Sokorópátkára eső törlesztő rész kb. 22 millió Ft, amit vagy kifizet az önkormányzat, vagy áthárítja a lakosságra. A futamidő 10 és fél év. A GYŐRSZOL fog számlázni áfával növelt értékben.

A lakosság jelenleg évi 15.600 Ft-ot fizet a szemétszállításért. A jövő évtől, ha nem tesz ki egyáltalán szemetet, akkor is 16.000 Ft-ot kell fizetni, ami magában foglalja a hitel átterhelést is. A barna fedelű bio kuka leadása esetén a szürke kuka tartalmának elszállításáért egy lakóingatlannak 29 ezer forintot kell fizetnie. Amennyiben mindkét kukából szállítat a lakosság szemetet, az évi 52 ezer forintjába fog kerülni.

Minden érintett település ellenzi a magas tarifákat és a hiteltörlesztésre vonatkozó kötelezettségét. A helyi rendeleteket azonban december 31-ig meg kell alkotni, január 1-jétől élni kell az új díjaknak.

Mecséri Lajos képviselő elmondja, hogy az önkormányzat minden évben rekultivációs díjat fizetett a KOMSZOL-nak, amit más településen áthárítottak a lakosságra. Az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé a hitel Sokorópátkára eső részének megfizetését.

Inotayné Pécsi Mária képviselő kérdezi, hogy le lehet-e adni a barna fedelű kukát és ha igen, akkor ki fogja erről értesíteni a lakosságot.

Czibulya Balázs polgármester elmondja, hogy a barna fedelű kuka leadható, de nincs jelentősége a díjfizetés szempontjából. A szemétszállítás kötelező közszolgáltatás, kötelező igénybe venni, így valamilyen tételű díjat mindenképpen fizetni kell a szolgáltató felé, akár szállít el szemet, akár nem.

Kérdések, észrevételek:

Mecséri Lajos képviselő kérdezi, hogy elkezdődtek-e a tárgyalások a bérleti díj emelés ügyében és az intézményvezetőket hívjuk-e a testületi ülésekre.

Czibulya Balázs polgármester mindkét kérdésre nemleges választ adott.

Mészáros Sándor képviselő kérdezi, hogy a Győri utcában az árokmélyítést a közútkezelő csinálta-e.

Czibulya Balázs polgármester elmondja, a Győri út nyugati oldalán egy ingatlantulajdonos saját költségére vállalkozóval végeztette el az árkolást, hogy saját földjéről levezesse a belvizet. A közútkezelő táblát helyezett el a fent említett szakaszon.

Szakács Sándor képviselő kérdezi, hogy a Leader projekttel kapcsolatban van-e újabb fejlemény?

Czibulya Balázs polgármester válaszában elmondja, hogy még nem történt változás. Az idén már nem is várható döntés, csak 2011. első félévében.

Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést 19 óra 30 perckor bezárta.

Czibulya Balázs Dr. Bertalanné Józsa Judit

polgármester megbízott jegyző

3

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930