Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Jegyzőkönyvek A Képviselő-testület 2010. évi jegyzőkönyvei 2010. november 15-i nyilvános ülés
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

2010. november 15-i nyilvános ülés

21.2010.11.15. nyilvános.doc — Microsoft Word Document, 158Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

9112 Sokorópátka, Öreg utca 1.

Tel. (96) 488-046

Fax: (96) 549-049

Iktatószám: 1-21/2010.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 15-én (hétfőn) 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: - Czibulya Balázs polgármester

 • az önkormányzati képviselő-testület tagjai:

Inotayné Pécsi Mária

Jelencsics Éva

Mecséri Lajos

Mészáros Sándor

Szakács Sándor

Vigh Sándor

 • Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

tanácskozási joggal meghívottak:

 • Kovács Ibolya, a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Közművelődési Intézmény és Könyvtár Intézményegységének vezetője

 • Az 1. napirendi pont tárgyalásánál Szabó István körzeti megbízott és

Tóth István polgárőr

Czibulya Balázs polgármester köszönti az ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy mind a 7 fő képviselő jelen van, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat:

N a p i r e n d:

 1. Rendőrség és Polgárőrség tájékoztatója

Előadó: Szabó István körzeti megbízott és Tóth István a Polgárőr Egyesület elnökhelyettese

 1. Kultúrház bérbeadásáról döntés

Előadó: Czibulya Balázs polgármester

 1. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

 1. Belső ellenőrzési jelentés elfogadása, döntés a 2011. évi belső ellenőrzés témájáról

Előadó: Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

 1. Az ÁMK Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalt módosításának elfogadása

Előadó: Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

 1. Tájékoztató a HelpBox szolgáltatásról

Előadó: Czibulya Balázs polgármester

 1. Tájékoztató holland kapcsolatról

Előadó: Czibulya Balázs polgármester

 1. NYDOP-5.3.1/2F pályázat nyilvánosságért felelős cég és projektmenedzsment kiválasztása

Előadó: Czibulya Balázs polgármester

 1. Döntés iskolabusz iránti csoportos kérelemről

Előadó: Czibulya Balázs polgármester

 1. Döntés a bérleti díjak módosításáról

Előadó: Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

 1. Tájékoztatás a polgármester által végzett munkáról

Előadó: Czibulya Balázs polgármester

 1. Egyebek

Előadó: Czibulya Balázs polgármester

A képviselő-testület az előterjesztett napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A napirend tárgyalása:

 1. Rendőrség és Polgárőrség tájékoztatója

A körzeti megbízott beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Czibulya Balázs polgármester felkéri Szabó István körzeti megbízottat, hogy ismertesse a település közbiztonsági és közlekedési helyzetét.

Szabó István körzeti megbízott köszönti az ülésen megjelenteket. Részletezi a képviselőknek kiosztott tájékoztatón szereplő statisztikai adatokat. Elmondja, hogy az adatokat 2009. június 1-jétől 2009. december 31-ig, valamint 2010. január 1-jétől október 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan tüntette fel. Rongálás, egyéb lopás, lakásbetörés, tulajdon elleni szabálysértés, valamint járművezetés ittas vagy bódult állapotban körében követtek el bűncselekményt. Az elkövető személye minden esetben ismert. Az utóbbi két hónapban elkövetett tulajdon elleni szabálysértések ügyében szomszédos településekről kerültek nézőtérbe gyanúsítottak.

A közlekedési balesetek száma a községben nem jelentős. Közúti jármű ittas vezetése, illetve relatív gyorshajtás miatt volt szükség rendőri intézkedésre.

Hozzászólások:

Vigh Sándor képviselő tudomása szerint az elkövetők újabban gázellenőrként kéredzkednek be a lakásokba. Polgárőrként azt tapasztalja, hogy sok helyen nyitva vannak a kapuk.

Szabó István körzeti megbízott elmondja, hogy az utóbbi időben úgy csalnak ki pénzt idős emberektől, hogy felhívják őket az unokájuk nevében és 200-300 ezer forintot kérnek.

Felajánlja, hogy egy megelőző propaganda anyagot eljuttat az önkormányzat részére és azt a helyi kábel tv-ben adják le.

Czibulya Balázs polgármester hozzáfűzi, hogy örül a lehetőségnek. Az elmúlt hónapokban történt bűnügyek Őt is arra ösztönzik, hogy minden háztartásba eljuttasson egy bűnmegelőző tájékoztatót. Felkéri Tóth Istvánt, a Polgárőr Egyesület elnökhelyettesét, hogy számoljon be munkájukról, tapasztalataikról.

Tóth István a helyi Polgárőr Egyesület nevében köszönti a résztvevőket. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az írásos beszámolót Bonnyai János, az Egyesület titkára fogja elkészíteni. Tevékenységük a bűnmegelőzésen és a lakosság segítésén alapszik. Jelenleg 20 fővel látják el a heti háromszori járőrözést. Pénteken, szombaton és vasárnap este rendszeresen járják a falut. Hétköznap - szabadidejüktől függően - változó napokon, hogy kiszámíthatatlan legyen a jelenlétük. A továbbiakban szorosabb kapcsolatot szeretnének kialakítani a Rendőrséggel, valamint bővíteni szeretnék a taglétszámot, hogy munkájuk még hatékonyabban szolgálja a település lakóinak érdekét. Vállalják a bűnmegelőző tájékoztató elkészítését, valamint annak terjesztését is. Összegezve úgy érzi, hogy az Egyesület elérte azt a célt, amiért megalakult.

Czibulya Balázs polgármester is úgy látja, hogy kevés az Egyesület taglétszáma, ezért toborozni kell a faluban.

Mecséri Lajos képviselő elmondja, hogy a Polgárőr Egyesület megalakulása előtt fogadta el a Képviselő-testület a bűnmegelőzési koncepciót. Javasolja újra átnézni. A lakosságot széleskörűen tájékoztatni szükséges a polgárőrök által, önként vállalt feladatról, hogy ne támadják, hanem becsüljék meg őket. Tíz év eltelt a megalakulás óta, fiatalításra van szükség.

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

82/2010. (XI.15.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a körzeti megbízott tájékoztatóját a település közbiztonságáról és közlekedési helyzetéről, valamint a Polgárőr Egyesület tájékoztatóját elfogadja.

Szabó István és Tóth István a napirend lezárása után elhagyták az üléstermet.

 1. Kultúrház bérbeadásáról döntés

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Czibulya Balázs polgármester elmondja, hogy lakossági igény merült fel a Kultúrház bérbe vételére vonatkozóan. Javaslata, hogy a kisterem nappali időszakban bérbe adható legyen az előterjesztésben meghatározott feltételek mellett.

Felkéri Kovács Ibolyát, az intézmény vezetőjét, hogy részletezze, milyen megkeresések érkeztek hozzá.

Kovács Ibolya a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Közművelődési Intézmény és Könyvtár Intézményegységének vezetője tájékoztatja a képviselőket, hogy kb. kéthetente keresik meg vásározó, ritkábban termékbemutatót tartó vállalkozók, illetve évente egy-egy alkalommal cirkuszosok. Alkalomszerűen családi rendezvényre, zártkörű bálra szeretnék igénybe venni a Kultúrház helyiségeit. Helyi lakosoknak női tornára, táncra, pingpongozásra, egyéb rendezvényekre eddig térítésmentesen biztosították a nagytermet. Ezekben az esetekben nem volt probléma, az intézményt mindig rendben hagyták el, kárt nem okoztak. A Közösségi Házat illetően egészségmegőrző tevékenységgel kapcsolatban volt igény a helyiségre. Amennyiben úgy döntene a Képviselő-testület, hogy bérbe adja a fenti célokra a Kultúrházat, véleménye szerint felügyeletet kellene biztosítani. A nagyterem esetében figyelembe kell venni, hogy ott van az állandó néprajzi kiállítás. Zártkörű bálokra nem javasolja a bérbe adást, mert a fiatalok között konfliktust idézhet elő. A bérbe vevők írjanak alá felelősségi nyilatkozatot, gyermekek esetében a szülő legyen az aláíró.

Mecséri Lajos képviselő szerint a többi bérleti díjjal együtt lenne célszerű tárgyalni a napirendet. A Kultúrház bérbe adásáról eddig az ÁMK vezetője döntött, de nem ellenzi, hogy foglalkozzanak a témával. Véleménye szerint számolni kell azzal, hogy a vizes blokk használatára is igényt tarthatnak a bérbe vevők, az megközelíthető legyen. Az értékek védelme érdekében meg kell oldani a többi helyiség zárhatóságát. Adott esetben a Közösségi Ház is bevonható a bérbe adásba, annak berendezése kevésbé értékes.

Inotayné Pécsi Mária képviselő, ÁMK igazgató elmondja, hogy a szabályzat néhány pontja már nem állja meg a helyét. A felújítást követően, 3-4 éve nem lett kiadva a Kultúrház. Helyi lakosokkal szemben valóban engedményt tettek. Vagyonvédelem szempontjából fenntartásai vannak a fiatalabb generációval kapcsolatban. Az iskolai tornatermet rendszeresen igénybe veszik sportolási célokra, ahol csak kisebb károkozások voltak. Kéri a képviselőket, hogy mondják el álláspontjukat a témával kapcsolatban, kinek adják ki és milyen bérleti díj fejében a Kultúrházat.

Vigh Sándor képviselő szerint nem szabad különbséget tenni a helyi bérbe vevők között. Ha az egyik ember megkapja, a másiknak hogyan lehetne nemet mondani.

Jelencsics Éva képviselő szerint szerződést kell aláíratni az igénybe vevőkkel, amely alapján kártérítési felelősség is terhelné az érintetteket.

Szakács Sándor képviselő elmondja, hogy a néprajzi gyűjteményből tűntek már el dolgok. Bálozás céljára és vásározásra a bérbeadást nem támogatja.

Mecséri Lajos képviselő szerint a vizesblokk használatával legyen drágább a bérleti díj. A téli időszakban magasabb a rezsi, ezzel is kalkulálni kell. Cirkuszosokat nem engedné be.

Inotayné Pécsi Mária képviselő úgy tapasztalta, hogy csak a nem rendeltetésszerű használatnak voltak következményei. Délutáni baráti találkozókra odaadná a helyiséget. Az állandó programok kapcsán, ami általában az intézményrendszerhez köthető, továbbra sem kérne bérleti díjat. Azt javasolja, hogy aki a kulcsot megkapja, az írja alá a felelősségi nyilatkozatot. Aki haszonszerzés céljából veszi igénybe a Kultúrházat, az mindenképpen fizessen bérleti díjat.

Mészáros Sándor képviselő javasolja, hogy a Közösségi Ház bérleti díja legyen magasabb - 2.500 Ft/óra -, mivel ez az intézmény központi helyen van, emiatt bérbe vételére nagyobb lehet az igény.

Czibulya Balázs összefoglalja az elhangzottakat és javaslatot tesz arra, hogy a Kultúrház kisterme kiadható legyen - vizesblokk használattal - előzetes írásbeli kérelem alapján, a bérleti díj előzetes megfizetésével, felelősségi nyilatkozat nagykorú személy általi aláírásával, 8-21 óráig terjedő időszakban, sokorópátkai lakosúaknak ingyenesen, jövedelemszerző tevékenységet végzőknek 1.500 Ft/óra bérleti díj fejében.

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

83/2010. (XI.15.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kultúrház egy termének bérbeadási feltételeit a következőkben határozza meg:

Kizárólag a kistermet adja bérbe - vizesblokk használattal - miután biztosított lesz a külön bejárás ebbe a helyiségbe, valamint a többi helyiség kellően elzárható lesz. A kistermet kizárólag nappali időszakban reggel 8 órától este 9 óráig, bérleti díj ellenében adja ki.

A bérleti díj mértéke 1.500 Ft/óra + 25 % ÁFA.

A Sokorópátkán állandó lakóhellyel rendelkező lakosoknak nem kell bérleti díjat fizetni.

A bérbe adásról a Kultúrház vezetője dönt.

A bérbe adásról szerződést kell kötni, mely szerződést csak nagykorú személlyel, személyi azonosításra alkalmas igazolvány adatainak felvétele alapján lehet megkötni.

A szerződésnek tartalmaznia kell:

- a bérlő, bérbeadó adatait

- a bérlés időtartamát

- a bérlés célját

- a bérlő teljes körű anyagi felelősségvállalását

- a bérleti díj befizetéséről szóló igazolást.

A határozatról értesíteni kell az ÁMK igazgatóját és a Kultúrház vezetőjét.

Felelős: Czibulya Balázs polgármester

Határidő: 2010. november 30.

 1. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

A Szervezeti és Működési Szabályzat tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző ismerteti a képviselőkkel, hogy a kiküldött előterjesztésben vastagon és dőlt betűkkel lettek kiemelve a tervezett módosítások. Miután a képviselők áttekintették a tervezetet, kéri, hogy akinek észrevétele van a módosítással kapcsolatban, az tegye meg.

(A rendelet-alkotáshoz minősített többségre, a megválasztott települési képviselők több mint felének, 4 főnek igen szavazata szükséges.)

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

4/2010. (XI.16.) számú rendelet:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2010. (XI.16.) rendeletét megalkotja, valamint a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003. (IV.30.) rendeletét és az azt módosító 11/2003.(XI.3.) rendeletét, az 5/2007. (III.13.) rendeletét, a 13/2007.(XI.27.) rendeletét, valamint a 6/2008. (VI.16.) rendeletét hatályon kívül helyezi.

A rendelet részletes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

Határidő: 2010. november 30.

 1. Belső ellenőrzési jelentés elfogadása, döntés a 2011. évi belső ellenőrzés témájáról

A belső ellenőrzési jelentés és a 2011. évi belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a téti kistérség útján külső szakértő, a Megoldás 2006. Kft végzi a belső ellenőrzési tevékenységet.

A 2010. évi belső ellenőrzés tárgya az átadott pénzeszközök felülvizsgálata volt. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a pénzeszköz átadás a civil szervezetek részére a belső szabályzatokban, megállapodásokban, szerződésekben foglaltaknak megfelelően történt-e. Az elkészült jelentés alapján biztosítani kell, hogy átadott pénzeszközben csak bejegyzett civil szervezet részesüljön.

Az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. §-a alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó belső ellenőrzési tervet a képviselő-testületnek kell jóváhagynia. A 2011. évi belső ellenőrzési terv tárgya az ügyiratkezelés felülvizsgálata.

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

84/2010. (XI.15.) számú határozat:

a) Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jegyzőkönyv mellékletét képező - a 2010. évi belső ellenőrzési jelentést elfogadja.

A határozatról értesíteni kell a Megoldás 2006. Kft-t.

Felelős: Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

Határidő: 2010. november 30.

b) Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jegyzőkönyv mellékletét képező - 2011. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja, melynek tárgya az ügyiratkezelés felülvizsgálata.

A határozatról értesíteni kell a Megoldás 2006. Kft-t.

Felelős: Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

Határidő: 2010. november 30.

 1. Az ÁMK Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalt módosításának elfogadása

Az alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy az ÁMK alapító okiratát legutóbb a 2010. augusztus 2-i ülésén módosította a Képviselő-testület. Az augusztus 15-én hatályba lépett jogszabály módosítás miatt az alapító okiratban az intézmény feladatait tartalmazó II. részt át kell dolgozni. Megszűnnek a kiegészítő és kisegítő tevékenységek, a feladatokat alap- és vállalkozási tevékenységi körbe kell besorolni.

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

85/2010. (XI.15.) számú határozat:

a) Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jegyzőkönyv mellékletét képező - a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Alapító Okiratának módosítását elfogadja.

Felelős: Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

Határidő: 2010. november 25.

b) Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jegyzőkönyv mellékletét képező - a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja.

Felelős: Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

Határidő: 2010. november 25.

 1. Tájékoztató a HelpBox szolgáltatásról

A HelpBox tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Czibulya Balázs polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a HelpBox rendszer kizárólag üzleti alapon működő rendszer. A szolgáltatás hiánypótló és igen hasznos, önkormányzatunk jelenlegi anyagi helyzete azonban nem teszi lehetővé még a kismértékű támogatást sem. Ha csak 30 fővel és 500 forintos támogatással számolunk, már 180.000 Ft az évi kiadás. Amennyiben lehetőségünk van, ezt a kérdést újra meg kell vizsgálni, legkésőbb egy év múlva.

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

86/2010. (XI.15.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete annak ellenére, hogy hasznosnak és hiányt pótlónak ítéli meg a szolgáltatást, anyagilag nem támogatja. A támogatás lehetőségéről egy év múlva újra tárgyal.

Felelős: Czibulya Balázs polgármester

Határidő: 2010. november 30.

 1. Tájékoztató holland kapcsolatról

Czibulya Balázs polgármester a jegyzőkönyv mellékletét képező tájékoztató alapján egy holland kapcsolat lehetőségét vázolja fel.

 1. NYDOP-5.3.1/2F pályázat nyilvánosságért felelős cég és projektmenedzsment kiválasztása

Az ajánlattételi felhívás és az ajánlatok bontásáról és értékeléséről készült jegyzőkönyv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Czibulya Balázs polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a közoktatási intézmények felújítása és bővítése kapcsán ki kell választani a projektmenedzsmentet és a nyilvánosságot kezelő céget. Ismerteti, hogy az egyszerű beszerzési eljárás keretében 3 ajánlat érkezett. Ajánlatot adott a BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. 5.800.000 Ft-os nettó ajánlati áron, a HHP Contact Tanácsadó Kft. nettó 4.700.000 Ft-os ajánlati áron, valamint a Scardobona Consulting Kft. nettó 5.650.000 Ft-os ajánlati áron. Az ajánlattevők közül a Scardobona Consulting Kft. ajánlata érvénytelen, mivel az adatlaphoz csatolt önéletrajzból nem állapítható meg, hogy az előző három évben (2007-2009) legalább 3, az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósult projekt projektmenedzsment feladatait ellátta.

A két érvényes pályázat közül javasolja az alacsonyabb ajánlati árat tevő HHP Contant Tanácsadó Kft-t a pályázat nyerteséül kiválasztani.

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

87/2010. (XI.15.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0001 számú, „Korszerű oktatási-nevelési környezet megteremtése a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ intézményegységeiben, Sokorópátka” elnevezésű projekthez kapcsolódó projektmenedzsment és nyilvánosság feladatainak ellátására a HHP Contact Tanácsadó Kft-t választja ki.

A szolgáltatás nettó értéke: 4.700.000 Ft

Áfa (25%): 1.175.000 Ft

A szolgáltatás bruttó értéke: 5.875.000 Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

A határozatról értesíteni kell a nyertes HHP Contact Tanácsadó Kft-t (9028 Győr, Szabadi utca 13/C.)

Felelős: Czibulya Balázs polgármester

Határidő: 2010. november 30.

 1. Döntés iskolabusz iránti csoportos kérelemről

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Czibulya Balázs polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy újabb kérelem érkezett az újtelepi szülők részéről a helyi iskolabusz indításával kapcsolatban, mivel a szülők nem fogadják el a Képviselő-testület által korábban hozott elutasító határozatot. Kéri a képviselőket, hogy gondolják át a döntést és az általa felsorolt alternatívákból választva döntsenek. Alapfeltevés, hogy csak az iskolásokat és csak az 1-4. osztályosokat érintheti a döntés, csak a reggeli iskolába jutásról lehet szó, csak előzetes, pontos igényfelmérés és adminisztrálás után indítható a busz, valamint az egész falut érintve kell a szállítást elvégezni.

Előzetes kalkuláció alapján (km, idő, üzemanyagár) a szülőknek ez 8 gyerekkel számolva kb. 1.600 Ft/hó költséget jelentene. Az önkormányzatnak azonban többet az amortizáció miatt. Azzal együtt kb. 6.300 Ft lenne a 8 főre számolt díj gyerekenként havonta. Az elszámolása azonban aggályos, de nem megoldhatatlan. Meg lehet teremteni a térítés befizetések törvényes lehetőségét.

A gyermekek téli időszámítás alatti szállítását javasolja térítés ellenében.

Jelencsics Éva képviselő kérdezi, hogy milyen útvonalon járna a busz, majd elmondja, hogy tudomása szerint a szülők fizetnének a szolgáltatásért.

Czibulya Balázs polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, hogy a busz az Újtelepről indulna, felmenne az iskolához, majd a Rákóczi és a Kossuth utca érintésével ismét az iskolához menne. Ez kb. 15 kilométert és 25 percet jelent.

Inotayné Pécsi Mária képviselő, ÁMK igazgató ismerteti a képviselőkkel, hogy legelőször a gici és bakonytamási tanulókat szállító busszal szerették volna utaztatni gyermekeiket az újtelepi szülők. A buszon így is 48 fő utazik, erre nincs lehetőség. Az iskolabusz járatra a kistérségen keresztül kapnak finanszírozást a Sokorópátkán lakóhellyel nem rendelkező tanulók utaztatására. A tanévkezdést követően készítettek egy felmérést arra vonatkozóan, hogy hány tanulónak igényelnének reggeli felügyeletet az iskolában. Három gyermek esetében kérték a szolgáltatást, így már reggel fél hétkor kinyit az iskola egy felügyelő tanárral. Az újtelepi és a Fő utcai alsó tagozatos gyerekek jelenleg is az iskolabusszal mennek hazafelé. Véleménye szerint akármilyen döntés lesz, biztosan lesz hátrányos következménye.

Megérti, hogy mindenki félti a gyerekét, de úgy véli nagyobb önállóságra kellene nevelni a gyerekeket. Javasolja tájékoztató levélben felhívni az érintettek figyelmét a reggeli felügyeletre és a délutáni hazamenetelre.

Mecséri Lajos képviselő elmondja, hogy polgármesterként még ő kérte az igazgató asszonyt arra, hogy készítsen igényfelmérést a reggeli felügyeletre vonatkozóan. Véleménye szerint nem oldható meg teljes körűen és korrekten a probléma. Morálisan nem ért egyet azzal, hogy fizessenek a szállításért. Az alapfeltevések között kifogásolja, hogy miért csak a kisiskolásokról van szó. Ebben az esetben sincs egyenlő elbánás. Azt kell figyelembe venni, hogy a gyakorlatban nem jellemző településen belül iskolabuszt indítani.

Mészáros Sándor képviselő úgy gondolja, hogy a környékbeli intézményekhez hasonlítva nincsenek nálunk rossz körülmények. Nem lehet ok panaszra, hiszen a településünk nagyon sokat tett a gyerekek érdekében.

Mivel az iskolabuszon csak felügyelettel közlekedhetnek a diákok, erről is gondoskodni kellene szállítás esetén. Ebben az esetben már csak hét gyerek férne fel egy járatra.

Inotayné Pécsi Mária képviselő, ÁMK igazgató szerint probléma merülne fel, ha a sofőr szabadságra megy, illetve pénteki nap is problémás, amikor reggel az időseket orvoshoz szállítja a busz.

Czibulya Balázs polgármester szavazásra teszi, hogy a Képviselő-testület fogadja el a tanulók téli időszámítás alatti szállítását térítés ellenében az alapfeltevésekkel együtt.

A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

88/2010. (XI.15.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskolabusz iránti csoportos kérelmet elutasítja.

A határozatról értesíteni kell az érintetteket.

Felelős: Czibulya Balázs polgármester

Határidő: 2010. november 30.

 1. Döntés a bérleti díjak módosításáról

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Czibulya Balázs polgármester az írásos előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy beszélt a fogorvosi rendelőt bérlő Dr. Pölöskei Jánossal, aki nem zárkózik el a bérleti díj fizetésétől. Kérte, hogy legyen összhangban az ő általa fizetendő díj az orvosi rendelő bérleti díjával. Mivel a háziorvos is vállalkozóként látja el feladatát, vele is tárgyalásokat fog kezdeményezni bérleti díj fizetéséről. A díjemeléseket előre kívánja egyeztetni az érintettekkel.

Az előterjesztésben felvázolta milyen kedvezményeket biztosítana, amennyiben több évi díjat kifizetne egyszerre a bérlő.

Mecséri Lajos képviselőnek tetszik az az alternatíva, ha előre több évet kifizet a bérlő, kedvezményt kap. Javasolja a tárgyalások megkezdését az érintettekkel. A bevételi források növelésével kapcsolatban javasolja, hogy a külső helyszínen tartott esküvőért is fizethetnének a házasulók. Sok helyen gyakorlat ez, amit helyi rendeletben szükséges szabályozni.

A háziorvos részére csak a rendelő után javasolja bérleti díj megállapítását.

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

89/2010. (XI.15.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen

 • a bérleti díjak inflációt meghaladó mértékű növelése érdekében,

 • a fogorvosi és orvosi rendelőt használók bérleti díj fizetésének érdekében,

 • többéves bérleti díjak egyösszegű kifizetése érdekében.

Felelős: Czibulya Balázs polgármester

Határidő: 2010. december 10.

 1. Tájékoztatás a polgármester által végzett munkáról

Czibulya Balázs polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az ingyenes élelmiszer segély kiosztása megtörtént, a csomagot mindenki átvette.

Polgár André belvízelvezetéssel kapcsolatos panaszával kapcsolatban válaszát postai úton megküldte az ügyfél jogi képviselőjének, valamint az ügyfélnek elektronikus formában.

Horváth Miklósnak az önkormányzat ellen a vízügyi hatóságnál tett bejelentésével kapcsolatban elmondja, hogy az első fokon hozott határozat ellen fellebbezést nyújtott be. A fellebbezést később kiegészítette, mivel tudomására jutott, hogy jogszabályváltozás következtében a külterületi árkok állami tulajdonba és kezelésbe fognak kerülni. Ennek megfelelően kérte, hogy a hatóság tekintsen el az elsőfokú határozatában rögzített, tervdokumentáció elkészítésére kötelezéstől. Az eljárásban új helyszíni szemlét tűznek ki.

Mintler Gyula és társainak a külterületi belvízelvezetéssel kapcsolatban felmerült panaszára a major mellett húzódó átereszt kitisztítatta a közmunkásokkal. Megkereste a DIKO-SZOLG Kft. vezetőjét is, aki ígéretet tett arra, hogy árkot húz a tava mellett, valamint a fogadó és a major közé is. Ezekkel az intézkedésekkel megakadályozható, hogy a panaszosok földjére folyjék a víz.

Rally verseny rendezéséhez engedélyt kértek a sokorópátkai külterületi dűlőutakra. Az engedélyt kártérítési és helyreállítási kötelezettséggel adta meg.

A villamosenergia szolgáltató E.ON munkatársai gallyazást végeztek a településen. Amely ház elől nem vitte el a tulajdonos a levágott ágakat, onnan a közmunkások takarították el.

A kiírt jegyzői pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy jelenleg 9 pályázat érkezett be. Ezentúl még hárman érdeklődtek.

A folyamatban lévő pályázatokról elmondja, hogy a belvíz projektnél már csak a zárás van hátra. A projektmenedzsmentnél nehézkesen meg az ügy előbbre. Az óvoda bővítésénél probléma merült fel a tervezéssel kapcsolatban, ugyanis a tervezett bővítmény nem fér rá a telekre. A kerítés közelebb van, mint a telekkönyvi telekhatár. A kerítést mintegy másfél méterrel kellene odébb tenni, ami érinti a szomszéd telkét. Az iskolánál november 19-én kezdődik az építkezés. A nyári szünidő idejére, 2011. július és augusztus hónapra, a kiviteli ütemterv alapján nincs munka tervezve. Elvileg addigra befejezik a munkálatokat. Két hét múlva kerül sor a padlás kiürítésére. Szerencsésnek gondolná, ha a tetőcsere idején nem lenne tanítás az iskolában. A felújítás során a régi nyílászárókat is kicserélik, ami fűtésköltség megtakarítással fog járni.

A projektnyitó rendezvényre december 15-én kerül sor.

Hozzászólások:

Mészáros Sándor képviselő kérdezi, hogy Hankó Zoltán vállalt-e határidőt az árok kihúzására.

Czibulya Balázs polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, hogy a munkát az időjárás és a talajviszonyok függvényében végzik el.

Mecséri Lajos képviselő megemlíti, hogy a Születések Parkjában el lehetne ültetni a 2010. évben született gyermekek tiszteletére a fákat.

Czibulya Balázs polgármester elmondja, hogy az ültetés már megtörtént.

Vigh Sándor képviselő bejelenti, hogy a temetőben lévő közkifolyó meghibásodott, állandóan folyik belőle a víz. Be kellene jelenteni a szolgáltatónál.

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

90/2010. (XI.15.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a legutóbbi ülés óta a polgármester által végzett munkáról szóló beszámolót elfogadja.

 1. Egyéb döntést igénylő ügyek

Czibulya Balázs polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Vig Zoltán Emlék-alapítvány kérelmezte a 2010. évi támogatásának 20.000 Ft-tal történő emelését. A polgármester javaslatot tesz a kérelem támogatására.

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

91/2010. (XI.15.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetése terhére, a Vig Zoltán Emlék-alapítvány 2010. évi támogatását 20.000 Ft-tal megemeli.

A határozatról értesíteni kell Vehrer Ferencnét, a kuratórium elnökét, valamint a Polgármesteri Hivatal pénzügyi előadót.

Felelős: Czibulya Balázs polgármester

Határidő: 2010. november 30.

Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést 22 óra 30 perckor bezárta.

Czibulya Balázs Dr. Bertalanné Józsa Judit

polgármester megbízott jegyző

9

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930