Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Jegyzőkönyvek A Képviselő-testület 2010. évi jegyzőkönyvei 2010. október 14-i nyilvános, alakuló ülés
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

2010. október 14-i nyilvános, alakuló ülés

20.2010.10.14. alakuló ülés.doc — Microsoft Word Document, 169Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

9112 Sokorópátka, Öreg utca 1.

Tel. (96) 488-046

Fax: (96) 549-049

Iktatószám: 1-20/2010.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én (csütörtökön) 18 órai kezdettel tartott nyilvános, ünnepélyes alakuló üléséről.

Jelen vannak: - Czibulya Balázs polgármester

 • az önkormányzati képviselő-testület tagjai:

Inotayné Pécsi Mária

Jelencsics Éva

Mecséri Lajos

Mészáros Sándor

Szakács Sándor

Vigh Sándor

 • Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

tanácskozási joggal meghívottak:

 • Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

 • Mondovics Sándorné, a Helyi Választási Bizottság elnöke

 • Kovács Ibolya, a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Közművelődési Intézmény és Könyvtár Intézményegységének vezetője

 • Szalainé Pécsi Rita a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Napköziotthonos Óvoda Intézményegységének vezetője

 • Szakácsné Szabó Zsuzsanna védőnő

Mecséri Lajos korelnök köszönti az ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy mind a 7 fő képviselő jelen van, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.

Ismerteti képviselő-testülettel, hogy a kiküldött meghívótól eltérően a polgármester javaslatot tett a 4. napirendi pont módosítására. Czibulya Balázs polgármester az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztását 4. a) pontra javasolja módosítani, valamint javasolja felvenni a 4. napirend b) pontjaként az SZMSZ módosítását, illetve a 4. napirend c) pontjaként a Szociális Bizottság tagjainak megválasztását.

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

63/2010. (X.14.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4. napirendi pontot az alábbiak szerint módosította:

 1. Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása

 2. A Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

 3. a Szociális Bizottság tagjainak megválasztása

Mecséri Lajos korelnök ismerteti a napirendi pontokat:

N a p i r e n d:

 1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről

Előadó: Mondovics Sándorné HVB elnök

 1. A képviselők eskütétele, megbízó levelek átadása

Előadó: Mondovics Sándorné HVB elnök

 1. A polgármester eskütétele, megbízólevél átadása

Előadó: Mondovics Sándorné HVB elnök

 1. a) Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása

Előadó: Mecséri Lajos korelnök

b) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Mecséri Lajos korelnök

c) A Szociális Bizottság tagjainak megválasztása

Előadó: Mecséri Lajos korelnök

 1. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele

Előadó: Mecséri Lajos korelnök

 1. A polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának és egyéb juttatásainak meghatározása

Előadó: Mecséri Lajos korelnök

 1. Döntés a képviselői tiszteletdíjakról

Előadó: Mecséri Lajos korelnök

 1. Döntés a volt főállású polgármester három havi adható juttatásáról

Előadó: Czibulya Balázs polgármester

 1. A polgármesteri program ismertetése, az önkormányzat gazdasági programjának előkészítése

Előadó: Czibulya Balázs polgármester

 1. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, összeférhetetlenség szabályairól, az SZMSZ felülvizsgálatának szükségességéről szóló tájékoztató

Előadó: Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

 1. Döntés közbeszerzési eljárás keretében a közoktatási infrastruktúra pályázat kivitelezőjének kiválasztásáról

Előadó: Czibulya Balázs polgármester

 1. Döntés a jegyzői pályázat kiírásáról

Előadó: Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

 1. Egyebek

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

64/2010. (X.14.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztett napirendi pontokat elfogadta.

A napirend tárgyalása:

 1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről

A választás végleges eredményéről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

65/2010. (X.14.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jegyzőkönyv mellékletét képező - a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatóját a 2010. október 3-i önkormányzati képviselők és polgármester választás végleges eredményéről elfogadja, mely szerint

Sokorópátka község polgármestere: Czibulya Balázs

a Képviselő-testület tagjai: Inotayné Pécsi Mária, Jelencsics Éva, Mecséri Lajos, Mészáros Sándor, Szakács Sándor, Vigh Sándor

A Helyi Választási Bizottság elnöke a megbízóleveleket átadja.

Mecséri Lajos korelnök tájékoztatja képviselőket, hogy az alakuló ülésen és az év hátralévő részében a határozatok és rendeletek sorszámozása folyamatosan történik.

 1. A képviselők eskütétele, megbízó levelek átadása

Mecséri Lajos korelnök bejelenti, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 19. §-a alapján a települési képviselő az alakuló ülésen, illetve megválasztását követő első ülésen esküt tesz. A Helyi Választási Bizottság elnökének előolvasása után a képviselők a következő esküt tették:

„Én, Inotayné Pécsi Mária, Jelencsics Éva, Mecséri Lajos, Mészáros Sándor, Szakács Sándor, Vigh Sándor esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Sokorópátka fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.

(Az esküt tevő meggyőződése szerint: Isten engem úgy segéljen!”)

A képviselők aláírták az esküokmányt, melynek másolata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 1. A polgármester eskütétele, megbízólevél átadása

Mecséri Lajos korelnök bejelenti, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 32. §-a szerint a polgármester a megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt. A Helyi Választási Bizottság elnökének előolvasása után Czibulya Balázs polgármester a következő esküt tette:

„Én, Czibulya Balázs esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Sokorópátka fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen!”

A polgármester aláírta az esküokmányt, melynek másolata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 1. a) Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása

Mecséri Lajos korelnök ismerteti a képviselőkkel, hogy az önkormányzat működésének egyik legfontosabb jogszabályi alapja a Szervezeti és Működési Szabályzat. A bekövetkezett törvényi változások, szervezeti módosítások szükségessé teszik, illetve tehetik az SZMSZ módosítását, kiegészítését, illetve egyes bizottságok létrehozását már az alakuló ülésen.

Korábbi években létrehozásra került és működött az Ügyrendi Bizottság, amely a választások lebonyolításával, ügyrendi kérdésekkel, az SZMSZ módosításával, a polgármester díjazásával, a vagyonnyilatkozatok kezelésével foglalkozott.

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2003.(IV.30.) rendeletével alkotta meg a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely tartalmazza az Ügyrendi Bizottság létrehozását. A rendelet melléklete tartalmazza az Ügyrendi Bizottság által ellátott feladatokat.

A képviselő-testület tagjainak és a Bizottság tagjainak felsorolását a rendelet függeléke tartalmazza, melynek változása nem minősül rendeletmódosításnak, csak cserének. A mai ülésen javasolja az Ügyrendi Bizottság személyi összetételének módosítását.

A bizottság tagjai csak képviselők lehetnek. Felkéri a polgármestert, tegyen javaslatot az Ügyrendi Bizottság tagjaira.

Czibulya Balázs polgármester az Ügyrendi Bizottság tagjainak javasolja Mecséri Lajos, Mészáros Sándor és Vigh Sándor képviselőket megválasztani.

Mecséri Lajos korelnök szavazásra teszi Mecséri Lajos képviselő Ügyrendi Bizottsági tagságára tett javaslatot. Személyes érintettségét bejelentette, előzetes egyeztetés alapján a döntéshozatalban nem vesz részt.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és egy tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

66/2010. (X.14.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztotta Mecséri Lajos képviselőt.

Mecséri Lajos korelnök szavazásra teszi Mészáros Sándor képviselő Ügyrendi Bizottsági tagságára tett javaslatot.

Mészáros Sándor képviselő személyes érintettségét bejelentette, előzetes egyeztetés alapján a döntéshozatalban nem vesz részt.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és egy tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

67/2010. (X.14.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztotta Mészáros Sándor képviselőt.

Mecséri Lajos korelnök szavazásra teszi Vigh Sándor képviselő Ügyrendi Bizottsági tagságára tett javaslatot.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és egy tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

68/2010. (X.14.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztotta Vigh Sándor képviselőt.

Mecséri Lajos korelnök megállapítja, hogy a szavazások eredményeként az Ügyrendi Bizottság tagjai Mecséri Lajos, Mészáros Sándor és Vigh Sándor képviselők.

4. b) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Mecséri Lajos korelnök elmondja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására az alakuló ülést követő 6 hónap áll rendelkezésre, ennek határideje 2011. április 14.

A Szabályzat részleges módosítására - a polgármester javaslata alapján - a mai ülésen kerül sor, mert a Szociális Bizottság struktúrájában változtatást javasol. A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003.(IV.30.) rendelet 26. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Szociális Bizottság 5 főből áll. Ez a bizottság a módosító javaslat szerint 3 tagú legyen. A módosítás érinti a 2. számú függelék módosítását is.

(A rendelet-alkotáshoz minősített többségre, a megválasztott települési képviselők több mint felének, 4 főnek igen szavazata szükséges.)

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

3/2010. (X.15.) rendelet:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003. (IV.30.) rendeletét módosítja, a rendelet részletes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

Határidő: 2010. október 31.

4. c) A Szociális Bizottság tagjainak megválasztása

Mecséri Lajos korelnök ismerteti, hogy az SZMSZ elfogadott módosítása szerint a képviselő-testület 1 elnökből és 2 tagból álló Szociális Bizottságot választ. Az elnök és legalább 1 tag települési képviselő lehet. A bizottság feladat és hatásköre: a szociális törvény hatálya alá tartozó ügyekben előkészítő, véleményező, javaslattevő és ellenőrző, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó ügyekben előkészítő, véleményező, javaslattevő szerepet tölt be, illetve szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását.

Felkéri a polgármestert, tegyen javaslatot a Szociális Bizottság tagjainak személyére.

Czibulya Balázs polgármester a Szociális Bizottság tagjainak javasolja Inotayné Pécsi Mária, Jelencsics Éva képviselőket, valamint Szakácsné Szabó Zsuzsanna védőnőt külsős tagként megválasztani. A bizottság elnökének Inotayné Pécsi Máriát javasolja megválasztani.

Mecséri Lajos korelnök szavazásra teszi Inotayné Pécsi Mária képviselő Szociális Bizottság elnökére tett javaslatot.

Inotayné Pécsi Mária képviselő személyes érintettségét bejelentette, előzetes egyeztetés alapján a döntéshozatalban nem vesz részt.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és egy tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

69/2010. (X.14.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Bizottság elnökének megválasztotta Inotayné Pécsi Mária képviselőt.

Mecséri Lajos korelnök szavazásra teszi Jelencsics Éva képviselő Szociális Bizottsági tagságára tett javaslatot.

Jelencsics Éva képviselő személyes érintettségét bejelentette, előzetes egyeztetés alapján a döntéshozatalban nem vesz részt.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és egy tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

70/2010. (X.14.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Bizottság tagjának megválasztotta Jelencsics Éva képviselőt.

Mecséri Lajos korelnök szavazásra teszi Szakácsné Szabó Zsuzsanna védőnő Szociális Bizottsági tagságára tett javaslatot.

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

71/2010. (X.14.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Bizottság tagjának megválasztotta Szakácsné Szabó Zsuzsanna védőnőt.

Mecséri Lajos korelnök megállapítja, hogy a szavazások eredményeként a Szociális Bizottság elnöke Inotayné Pécsi Mária, tagjai Jelencsics Éva és Szakácsné Szabó Zsuzsanna.

Szakácsné Szabó Zsuzsanna bizottsági tag a következő esküt tette a Helyi Választási Bizottság elnökének előolvasása után::

„Én, Szakácsné Szabó Zsuzsanna esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; bizottsági tagsági tisztségemből eredő feladataimat Sokorópátka fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.

(Az esküt tevő meggyőződése szerint: Isten engem úgy segéljen!”)

Szakácsné Szabó Zsuzsanna aláírta az esküokmányt, melynek másolata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 1. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele

Az esküokmány másolata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Mecséri Lajos korelnök tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzati törvény 34. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület - saját tagjai közül - a polgármester javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére alpolgármestert választ. A Szervezeti és Működés Szabályzat szerint 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármestert lehet választani. Felkéri a polgármestert, tegyen javaslatot az alpolgármester személyére.

Czibulya Balázs polgármester Szakács Sándor képviselőt javasolja alpolgármesternek megválasztani.

Szakács Sándor képviselő személyes érintettségét bejelentette, előzetes egyeztetés alapján a döntéshozatalban nem vesz részt. Nyilvános ülés tartásába beleegyezik.

A titkos szavazás lebonyolítására a korelnök szünetet rendel el. A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a titkos szavazást az Ügyrendi Bizottság bonyolítja.

Az Ügyrendi Bizottság tagjai a szünetben elnököt választanak maguk közül.

Szünet után:

Mecséri Lajos korelnök, az Ügyrendi Bizottság tagja ismerteti, hogy a bizottság elnökének Vigh Sándort választották meg.

Kihirdeti a titkos szavazás eredményét.

A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet e jegyzőkönyvhöz csatoljuk.

A szavazáson rész vett a 7 fő képviselőből 6 fő.

Az urnában lévő szavazatok száma: 6

Érvényes szavazatok száma: 6

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Szakács Sándor jelöltre leadott érvényes szavazat: 6

Bejelenti, hogy a titkos szavazás útján minősített többséggel megválasztott alpolgármester Szakács Sándor, majd az alpolgármestert felkéri eskütételre.

A Helyi Választási Bizottság elnökének előolvasása után Szakács Sándor alpolgármester a következő esküt tette:

„Én, Szakács Sándor esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Sokorópátka fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.

(Az esküt tevő meggyőződése szerint: Isten engem úgy segéljen!”)

Az alpolgármester aláírta az esküokmányt, melynek másolata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 1. A polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának és egyéb juttatásainak meghatározása

Mecséri Lajos korelnök bejelenti, hogy a napirendet nyilvános ülés keretében kell tárgyalni, mivel a polgármester illetménye közérdekű adatnak minősül.

Bejelenti, hogy előzetes egyeztetés alapján a polgármester a döntéshozatalban nem vesz részt.

A polgármester nyilatkozatát úgy tette meg, hogy megválasztása esetén főállásban látja el tisztségét. Illetményének megállapítása a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló törvény rendelkezései szerint történik. Azokon a településeken, ahol a polgármester tisztségét főállásban látja el, illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben megállapított köztisztviselői illetményalap - ami jelenleg 38.650 Ft - és az alábbi keretek között meghatározott szorzószám szorzataként összegszerűen kell megállapítani:

1000 - 2999 lakosú település esetén a szorzószám 8,5 - 11,0.

Ennek alapján a polgármester illetménye 328.525 forinttól 425.150 forintig terjedhet.

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a polgármester illetményét a köztisztviselői illetményalap és 9,0-es szorzószám szorzataként, havi 347.850 forintban állapítsa meg.

A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

72/2010. (X.14.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Czibulya Balázs polgármester illetményét 2010. október 4-től a köztisztviselői illetményalap és 9,0-es szorzószám szorzataként havi 347.850 forintban állapítja meg.

A határozatról értesíteni kell a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságát (9024 Győr, Hunyadi u. 6/a.).

Felelős: Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

Határidő: 2010. október 21.

Mecséri Lajos korelnök tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a polgármestert az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény értelmében a polgármesternek a polgármesteri tisztség ellátásával összefüggő, a képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységével összefüggő költségét meg kell téríteni. A polgármestert választása szerint költségátalány is megilleti. Mértéke a képviselő-testület döntése alapján a polgármester illetményének 20-30 %-ának megfelelő összeg.

Czibulya Balázs polgármester kérte a költségátalány megállapítását, annak mértékéről dönteni kell, részére az alakuló ülésen megállapítható a költségátalány.

Javasolja a költségátalány mértékét a polgármesteri illetmény 25%-ában, vagyis havi 86.700 forintban megállapítani.

A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

73/2010. (X.14.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Czibulya Balázs polgármester költségátalányát 2010. október 4-től havi 86.700 forintban állapítja meg.

A határozatról értesíteni kell a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságát (9024 Győr, Hunyadi u. 6/a.).

Felelős: Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

Határidő: 2010. október 21.

Előzetes egyeztetés alapján Szakács Sándor alpolgármester nem tart igényt tiszteletdíjra és költségtérítést.

A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

74/2010. (X.14.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Szakács Sándor alpolgármester tiszteletdíjra és költségtérítésre nem tart igényt.

 1. Döntés a képviselői tiszteletdíjakról

Mecséri Lajos korelnök tájékoztatja a képviselőket, hogy előzetes egyeztetés alapján a képviselők nem tartanak igényt tiszteletdíjra.

A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

75/2010. (X.14.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a képviselők tiszteletdíjra nem tartanak igényt.

A korelnök felkéri Czibulya Balázs polgármestert az ülés további vezetésére.

 1. Döntés a volt főállású polgármester három havi adható juttatásáról

Czibulya Balázs polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy jogszabály alapján a volt főállású polgármester részére három havi illetményének megfelelő összegű juttatás adható. Miután egyeztetett a pénzügyi előadóval, hogy a költségvetésben rendelkezésre áll-e a fedezet, javasolja a három havi juttatás megállapítását.

Mecséri Lajos képviselő, volt főállású polgármester személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

76/2010. (X.14.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mecséri Lajos volt főállású polgármester részére három havi illetményének kifizetését állapítja meg.

A határozatról értesíteni kell a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságát (9024 Győr, Hunyadi u. 6/a.).

Felelős: Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

Határidő: 2010. október 21.

 1. A polgármesteri program ismertetése, az önkormányzat gazdasági programjának előkészítése

A polgármesteri program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Czibulya Balázs polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a gazdasági programot 6 hónapon belül kell megalkotni. Részletezi polgármesteri programját, melyet írásos formában minden képviselő részére kiosztott. Kéri a képviselőket, hogy tegyenek észrevételt a programmal kapcsolatban. Várja a képviselők ötleteit, javaslatait.

Inotayné Pécsi Mária képviselő úgy gondolja, élni kell a lehetőséggel és javasolja képviselőtársainak, hogy a program áttanulmányozása után juttassák el a polgármester részére javaslataikat.

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

77/2010. (X.14.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester programját elfogadja. Tudomásul veszi egyúttal, hogy a polgármesteri program alapját képezi Sokorópátka Község Önkormányzatának 4 évre készülő gazdasági programjának, melyet a képviselő-testület hat hónapon belül megalkot.

Felelős: Czibulya Balázs polgármester

Határidő: 2011. április 14.

 1. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, összeférhetetlenség szabályairól, az SZMSZ felülvizsgálatának szükségességéről szóló tájékoztató

A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 1. Döntés közbeszerzési eljárás keretében a közoktatási infrastruktúra pályázat kivitelezőjének kiválasztásáról

A hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásban lefolytatott tárgyalásról készült jegyzőkönyv e jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Czibulya Balázs polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a közoktatási infrastruktúra pályázat közbeszerzési eljárása két fordulóban történt. Az első fordulóban két vállalkozás nyújtott be pályázatot. Mindketten magasabb ajánlati árat nyújtottak be a kivitelezésre, mint a rendelkezésre álló forrás. A második fordulóban már csak az Euro Generál Kft. nyújtott be ajánlatot 100.500 ezer forintos összegben. Amennyiben a képviselő-testület meghozza döntését a kivitelező személyére vonatkozóan, már másnap megtörténik a szerződés aláírása és megkezdődhet a munka.

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

78/2010. (X.14.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „XXI. századi oktatási-nevelési feltételek megteremtése Sokorópátkán” NYDOP-5.3.1/2F-2010-0001 jelű pályázat közbeszerzési eljárásában az oktatási intézmények felújítása és bővítése munkálatainak kivitelezésére az Euro Generál Építő és Szolgáltató Kft-t (9026 Győr, Vízmű u. 2.) választja ki.

Az építési munkálatok ajánlati ára nettó : 100.500.000 Ft

Áfa (25%): 25.125.000 Ft

bruttó: 125. 625.000 Ft

azaz százhuszonötmillió-hatszázhuszonötezer forint.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

A határozatról értesíteni kell az Euro Generál Építő és Szolgáltató Kft. (9026 Győr, Vízmű u. 2.) kivitelezőt, valamint a HHP Contact Kft. (9027 Győr, Gesztenyefa u. 4.) közbeszerzési tanácsadót.

Felelős: Czibulya Balázs polgármester

Határidő: azonnal

 1. Döntés a jegyzői pályázat kiírásáról

A pályázati kiírás tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Czibulya Balázs polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a jegyzői állás betöltésére legkorábban 2011. január 1-jén kerülhet sor. A pályázatot kötelezően közzé kell tenni a Kormányzati Személyzeti Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) honlapján. A publikálástól számított 30 napon belül nyújtható be pályázat, mely határidő várhatóan 2010. november közepén lesz. A Képviselő-testület a beérkező pályázatokat 2010. december 20-ig bírálja el. Javasolná előnyben részesíteni azt a pályázót, aki vállalná, hogy helyben lakjon. A pályázati feltételek kötelező előírásain túl javasolja előnyként megjelölni az anyakönyvi szakvizsgával való rendelkezést, valamint önkormányzatnál szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalatot. A kötelező közzétételi helyen túl javasolja a pályázat megjelentetését a település honlapján, ingyenes álláskereső portálokon, valamint egyszeri alkalommal a Kisalföld napilapban.

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

79/2010. (X.14.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a jegyzői munkakör betöltésére.

Felkéri a megbízott jegyzőt, hogy a - jegyzőkönyv mellékletét képező - pályázati kiírást tegye közzé a Kormányzati Személyzeti Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) honlapján, a település honlapján és egyszeri alkalommal, szombati napon a Kisalföld napilapban.

Felelős: Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

Határidő: 2010. október 25.

 1. Egyebek

Czibulya Balázs polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Ravatalozó felújítására Hegedűsné Mészáros Nóra (vagy HHP) által írt pályázat 250 ezer forintos pályázatírói díja nincs kifizetve. A pályázatíró díját a pályázat sikerességétől függetlenül ki kell fizetni. A pályázat elbírálására várhatóan még október hónapban sor kerül. A LEADER program keretében az eredeti 6,5 millió forint helyett 3 millió forintot biztosítanának a kivitelezésre, mivel a beruházás nem felújítás, hanem bővítés. Utána kell nézni, miért csökkentették a támogatás összegét.

Javasolja, hogy a pályázat elbírálása után, az önkormányzat lehetőségeihez mérten a pályázatírói díj összegét támogatásként biztosítsa a pályázatot benyújtó Egyházközség részére.

Hozzászólások:

Mecséri Lajos képviselő kérdezi, hogy a 250 ezer forint csak a pályázatírásra szól-e?

Czibulya Balázs polgármester válaszában elmondja, hogy tudomása szerint a 250 ezer forint csak a pályázatírásra szól.

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

80/2010. (X.14.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 250.000 Ft támogatást biztosít az Egyházközség részére a Ravatalozó felújítására készített pályázat pályázatírói díjának rendezésére.

Felelős: Czibulya Balázs polgármester

Határidő: 2010. november 15.

Czibulya Balázs polgármester elmondja, hogy a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsában a polgármester helyettesítésére ki kell jelölni egy képviselőt. Szeretné, ha akadályoztatás esetén bármely képviselő jogosult lenne a képviseletre.

Hozzászólások:

Inotayné Pécsi Mária képviselő javasolja, hogy első helyen az alpolgármester, utána pedig a többi képviselő ABC sorrendben legyen jogosult a képviseletre.

A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

81/2010. (X.14.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsában a polgármester helyettesítésére első helyen kijelöli Szakács Sándor alpolgármestert. Akadályoztatás esetén a képviselők az alábbi sorrendben jogosultak a képviseletre: Inotayné Pécsi Mária, Jelencsics Éva, Mecséri Lajos, Mészáros Sándor, Vigh Sándor.

A határozatról értesíteni kell a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulását (9100 Tét, Fő utca 94.)

Felelős: Czibulya Balázs polgármester

Határidő: 2010. október 21.

Czibulya Balázs polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy újabb kérelem érkezett az újtelepi szülők részéről a helyi iskolabusz indításával kapcsolatban, mivel a szülők nem fogadják el a tárgyban hozott korábbi képviselő-testületi döntést. Felolvassa a kérelmezők levelét. Mivel még nem áll rendelkezésére elég információ az üggyel kapcsolatban, a következő testületi ülésen terjeszti elő döntésre a kérelmet.

A futballpálya tereprendezésével kapcsolatban elmondja, hogy a terület nyugati oldalán fekvő szántóföld két tulajdonosa (Szabó Zoltán és Laczó Tibor) felajánlott az önkormányzat részére 10 m széles földdarabot a pálya megnagyobbításához. Az eljárás folyamata iránt érdeklődött az építési előadótól, mikor tudomására jutott, hogy a településrendezési tervben a futballpálya nyugati oldalán egy út szerepel. A megvalósításhoz rendezési tervet kellene módosítani. Amennyiben engedély nélkül elkészülne a futballpálya nagyobbítása nyugati irányba, szankcióként elrendelnék az eredeti állapot visszaállítását.

A pálya mérete a tereprendezést követően nagyobb lesz, de még így is csak harmadosztályú pálya marad. Vízelvezető árok kialakítása is szükségessé vált, mivel átvágtak egy vízeret és a pálya közepén jelenleg áll a víz. A pálya szélén gondoskodni kell a föld megtámasztásáról is.

Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést 20 óra 30 perckor bezárta.

Czibulya Balázs Dr. Bertalanné Józsa Judit

polgármester megbízott jegyző

14

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930