Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Jegyzőkönyvek A Képviselő-testület 2010. évi jegyzőkönyvei 2010. szeptember 8-i nyilvános ülés
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

2010. szeptember 8-i nyilvános ülés

17.2010.09.08. nyilvános.doc — Microsoft Word Document, 138Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

9112 Sokorópátka, Öreg utca 1.

Tel. (96) 488-046

Fax: (96) 549-049

1-17/2010.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 8-án (szerdán) 17 óra 30 perces kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: - Mecséri Lajos polgármester

 • az önkormányzati képviselő-testület tagjai:

Inotayné Pécsi Mária

Kissné Sári Katalin

Mészáros Sándor

Pécsi István

Szabó Viktor

Szakács Sándor

Tóth István

 • Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

tanácskozási joggal meghívottak:

 • Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

 • Kovács Ibolya, a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Közművelődési Intézmény és Könyvtár Intézményegységének vezetője

 • Szalainé Pécsi Rita a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Napköziotthonos Óvoda Intézményegységének vezetője

 • az ÁMK Iskolai és Óvodai Intézményegységének dolgozói közül 20 fő

 • a 2010. évi önkormányzati képviselő és polgármester választás 2 polgármesterjelöltje, valamint 3 képviselőjelölt

Mecséri Lajos polgármester köszönti az ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tag közül 8 fő az ülésen megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.

A polgármester ismerteti a napirendi pontokat.

N a p i r e n d :

 1. Beszámoló a Sokorópátkai Általános Iskola, Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár ÁMK munkájáról, tájékoztató a 2010/2011. tanévre való felkészülésről

Előadó: Inotayné Pécsi Mária ÁMK igazgató

 1. A Sokorópátkai Általános Iskola, Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár ÁMK Pedagógiai - Nevelési - Művelődési Programjának jóváhagyása

Előadó: Inotayné Pécsi Mária ÁMK igazgató

 1. Beszámoló az önkormányzat költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. EU Önerő Alapra pályázat benyújtása

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. Helyi iskolabusz indítása

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat 2011. évi fordulójához

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. Egyéb ügyek, bejelentések

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

Interpellációk, kérdések.

A napirend tárgyalása:

 1. Beszámoló a Sokorópátkai Általános Iskola, Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár ÁMK munkájáról, tájékoztató a 2010/2011. tanévre való felkészülésről

A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Inotayné Pécsi Mária az ÁMK igazgatója köszönti a megjelenteket. Mivel az előterjesztést a Képviselő-testület tagjai megkapták, a beszámolót részletesen nem ismerteti. Kiegészítésképpen elmondja, hogy az ÁMK beszámolója több részből áll. A négy intézményegység külön-külön készítette el a beszámolóját, ezt fűzték egybe. Megállapítható, hogy az intézmény személyi és tárgyi feltételei mellett az intézmény jól működtethető. A beszámoló során áttekintették az éves programokat, a kimagasló teljesítményt nyújtó tanulókat most név szerint is megemlítik. Elmondja, hogy a TÁMOP pályázat keretében sok feladatuk volt. Az elmúlt évben 120 órás továbbképzésen kellett részt vennie minden pedagógusnak.

A szakmai megújulást várhatóan követni fogja az infrastrukturális megújulás is a folyamatban lévő pályázat megvalósulásával.

A szakos ellátottságot - kisebb problémák után - sikerült megoldani. Az új pedagógusok igyekeznek beilleszkedni és megfelelni a helyi pedagógiai programnak. Reméli, ez a jó helyzet egész évben megmarad.

Megköszöni az Önkormányzat vezetőinek és a Képviselő-testületnek az éven át nyújtott támogatást, mely hozzásegítette őket az eredményes munkavégzéshez.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

51/2010. (IX.08.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jegyzőkönyv mellékletét képező - a Sokorópátkai Általános Iskola, Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár ÁMK 2009/2010. tanévben végzett tevékenységéről, és a 2010/2011. tanévre vonatkozó felkészülésről szóló beszámolót elfogadja.

Megköszöni az ÁMK igazgatónak és közalkalmazotti közösségének az oktató-nevelő munkát és további tevékenységükhöz sok sikert kíván.

A határozatot meg kell küldeni az ÁMK igazgatójának.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2010. szeptember 20.

 1. A Sokorópátkai Általános Iskola, Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár ÁMK Pedagógiai - Nevelési - Művelődési Programjának jóváhagyása

A Pedagógiai - Nevelési - Művelődési Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Inotayné Pécsi Mária az ÁMK igazgatója tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a közoktatási törvény módosítása következtében az intézmény pedagógiai programját is módosítaniuk kellett. Az általános iskola alsó tagozatában a 2. évfolyamtól visszatérnek a szöveges értékelésről az érdemjeggyel történő értékelésre. Az osztályismétlésről történő döntés ismét a pedagógus kompetenciája. Tájékoztatást ad arról, hogy kilátásban van a közoktatási törvény teljes átdolgozása.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

52/2010. (IX.08.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jegyzőkönyv mellékletét képező - a Sokorópátkai Általános Iskola, Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár Általános Művelődési Központ Pedagógiai - Nevelési - Művelődési Programját jóváhagyja.

A 71/2009.(VIII.31.) számú határozattal jóváhagyott Pedagógiai - Nevelési - Művelődési Programot hatályon kívül helyezi.

A határozatról értesíteni kell az ÁMK igazgatóját.

Felelős: Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

Határidő: 2010. szeptember 15.

 1. Beszámoló az önkormányzat költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Mecséri Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a pályázatok önrészének finanszírozására az első költségvetési félévben két hitelfelvétel történt. Az iskola és az óvoda bővítésére további hitelfelvétel válhat szükségessé. A pályázatok általában előfinanszírozásúak, csak később lehet lehívni a támogatásokat. Növelte a költségeket az is, hogy az Áfa időközben 20 %-ról 25 %-ra emelkedett. Sok pénz áll a pályázatokban, ami a támogatások lehívásával visszatérül. Az önkormányzat 40 embernek jelent stabil munkahelyet jó működési feltételek mellett. A költségvetést a takarékos gazdálkodás jellemezte. Az állami finanszírozás csökkent, egyre nehezebb az életben maradás. A működésképtelen pályázat elbírálására szeptemberben kerül sor.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

53/2010. (IX.08.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jegyzőkönyv mellékletét képező - az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2010. december 31.

 1. EU Önerő Alapra pályázat benyújtása

Mecséri Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a közoktatási infrastruktúra pályázathoz 10 % saját forrást kell biztosítania az önkormányzatnak. A központi költségvetés Önerő Alapjából lehetőség van a saját forrás 50%-ának megpályázására. A pályázat benyújtási határideje október 1. Pályázati feltétel, hogy támogatási szerződéssel kell rendelkezni. Jelenleg még nem áll rendelkezésünkre, de bármelyik nap megjöhet. Javasolja a pályázat benyújtását, a szerződést pedig beküldjük hiánypótlásban, amennyiben nem lesz meg határidőre.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

54/2010. (IX.08.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évben megvalósítja a NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0001 jelű „Korszerű oktatási-nevelési környezet megteremtése a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Intézményegységeiben, Sokorópátka” című közoktatási infrastruktúra fejlesztése elnevezésű projektet.

A beruházás összköltsége: 143.662.613 Ft

Megítélt támogatás: 129.296.352 Ft

A beruházás pénzügyi ütemezése: 2008. évben 828.000 Ft

2009. évben 3.456.000 Ft

2010. évben 65.458.000 Ft

2011. évben 73.920.613 Ft

Összesen: 143.662.613 Ft

A beruházás pénzügyi forrásainak összetétele:

90 % EU Alapból igényelt támogatás

10 % saját forrás

A beruházás pénzügyi forrásainak ütemezése:

EU Alapból igényelt támogatás

Saját forrás

2010.

62.767.800 Ft

6.974.200 Ft

2011.

66.528.552 Ft

7.392.061 Ft

Összesen:

129.296.352 Ft

14.366.261 Ft

Saját forrás: 14.366.261 Ft

Saját forrás biztosításának módja: Sokorópátka Község Önkormányzata az uniós pályázat megvalósításához a saját forrást vállalja, amelyet a 2010. és 2011. évi fejlesztési tartalék terhére biztosít.

Utasítja a polgármestert és a megbízott jegyzőt, hogy a 8/2010.(II.26.) ÖM rendelet alapján az európai uniós fejlesztési pályázati forrás kiegészítésére a pályázatot készítse el és a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodájához nyújtsa be.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Dr. Bertalanné Józsa Judit megbízott jegyző

Határidő: 2010. október 1.

 1. Helyi iskolabusz indítása

Mecséri Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselőket, hogy hat Újtelep utcai és egy Fő utcai szülő közös kérelemmel fordult hozzá helyi iskolabusz indítása tárgyában. Kérték, hogy alsó tagozatos gyermekeiket az Újtelepről falubusszal szállítsa az önkormányzat iskolába. Amennyiben ez nem lenne megoldható, kérik, hogy reggel 6 óra 30 perctől legyen ügyelet az iskolában. A kérelem összesen 9 gyermek érdekét érinti.

Inotayné Pécsi Mária képviselő, ÁMK igazgató elmondja az üggyel kapcsolatban, hogy már korábban is felmerült ilyen jellegű kérés az újtelepi szülők részéről. Szerették volna, ha a Gicről és Bakonytamásiról bejáró gyermekeket szállító iskolabusszal járhattak volna gyermekeik az iskolába. Erre többek között azért nem volt mód, mivel a busz megtelik, mire felveszi a bejáró 35 gici és 12 bakonytamási iskolást. Megkeresett több, kisebb-nagyobb környékbeli oktatási intézményt, hogy ott mi a kialakult szokás a gyermekfelügyelettel és a gyermekek iskolába szállításával kapcsolatban. Felsorolja az információkat. Helyi iskolabusz sehol sem működik. A gyermekek tanórán kívüli felügyelete mindenhol kedvezőtlenebb a sokorópátkainál. Szülői értekezleten felmérik az igényeket a gyermekfelügyeletre vonatkozóan. Egy-két alsó tagozatos gyermek felügyelete az óvodában is megoldható, ugyanis az intézmény már reggel 6 órától nyitva van. Amennyiben tíznél több gyermeket érint a kérdés, más megoldást keresnek. Kérdezi a polgármestertől, hogy hány gyermekről van szó.

Mecséri Lajos polgármester válaszában elmondja, hogy 8 Újtelepi és 1 Fő utcai gyermekről van szó. A bejáró iskolásokat szállító buszra az újtelepiek már nem férnének fel, a helyközi járatra pedig - szállításuk esetén - felügyeletet kellene biztosítani. Amennyiben a falubusz szállítaná őket, úgy a falu másik végén lakó, Rákóczi utcai szülők is joggal igényelhetnék ezt a szolgáltatást. Úgy gondolja, hogy az oktatási intézményünk által nyújtott szolgáltatás jobb, mint az átlag és mivel a szállítás többlet költséggel járna, nem javasolja az Újtelepi gyerekek falubusszal történő szállítását.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

55/2010. (IX.08.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Újtelepi és Fő utcai alsó tagozatos gyermekek falubusszal történő iskolába szállítását nem biztosítja.

Az ÁMK az igények felmérése után biztosítja az alsó tagozatos gyermekek felügyeletét az óvodában reggel 6 órától, vagy az iskolában 6 óra 30 perctől.

A határozatot közölni kell a kérelmet aláíró szülőkkel.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2010. szeptember 30.

 1. Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat 2011. évi fordulójához

A csatlakozási nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Mecséri Lajos polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a korábbi évekhez hasonlóan lehetőség van a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi pályázati fordulójához csatlakozni. Ismerteti a csatlakozási nyilatkozatban foglaltakat. Javasolja a nyilatkozat elfogadását.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

56/2010. (IX.08.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jegyzőkönyv mellékletét képező - a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához a csatlakozási nyilatkozatot elfogadja.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2010. szeptember 30.

 1. Egyéb ügyek

Mecséri Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az óvoda és iskola bővítés kivitelezésére korábban lefolytatott közbeszerzési eljárás nem volt eredményes, mivel nem állt rendelkezésre az a fedezet, amennyiért a kivitelezést vállalták volna. A hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás során a Mikolasek Kft. nem nyújtott be ajánlatot, az Euro Generál Kft. az előzetesen adott 111 millió forintos ajánlatánál maradt. A kivitelezésre 94 millió forint van a beruházás költségvetésében, ezért további tárgyalásokat kell folytatni. A beruházást az intézmény megmaradása érdekében meg kell valósítani.

A belvízelvezetéssel kapcsolatosan feljelentést tettek az önkormányzat ellen. Az I. fokú vízügyi hatóság felszólított bennünket, hogy nem vezetjük el a külterületi árkokban a vizet. Közös szemlére fog sor kerülni az ügyben.

A Fő utca 20. szám alatti lakóház tűzesetével kapcsolatban elmondja, hogy az osztrák állampolgárságú lakó el akarta zárni az ingatlant a posta irányából. Mivel bedobálta az önkormányzat tulajdonában lévő posta épület ablakait, ezért feljelentést tett. A kiérkező rendőröket látva felgyújtotta a házat. Tudomása szerint ausztriai egészségügyi intézményben van azóta a tettes.

Tájékoztatást ad arról, hogy az önkormányzat részt vesz az élelmiszersegély programban a Katolikus Karitász szervezeten keresztül. Tartós élelmiszereket biztosítanak az arra rászoruló lakosságnak. Pályázati adatlapot kell kitölteni, mellékelni kell a jövedelemigazolásokat, ami alapján az önkormányzat a rászorultságot megállapítja.

Elmondja, hogy a jegyzői állás betöltésére a pályázatot a leendő Képviselő-testület írja ki. Az a testület határozza meg a pályázat feltételeit, aki együtt fog dolgozni a jegyzővel.

A belvízelvezetési projekthez kapcsolódóan a faluba vezető dűlőutakra sárrázókat épít a kivitelező. A bontott, 500 köbméternyi betontörmelék kerül felhasználásra erre a célra. Általában 50-100 méter hosszban építik meg a sárrázókat, ami által megakadályozható az aszfaltos utak besározása. Az ároképítés során felmerült hibákat kijavították. A Kontrán az elmaradt padka kialakítása aszfaltozással lesz megoldva, mivel itt erős a víz sodrása, ami a murvát kimosná. A Temetőnél - az eredeti terv módosítása után - fedett árok lett kialakítva, ami parkolóként hasznosítható. Az Újtelepen nem volt megfelelő az árkolás, szikkasztó árkot kellett csinálni. A több esetben előfordult reklamációkat követően azt tapasztalta, hogy a lakosság örül a végeredménynek. A beruházás záró rendezvényére szeptember 15-én 16 órakor kerül sor. Az átadásra Dr. Szakács Imrét, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Elnökét kérte fel.

A korábbi években épült árkok felülvizsgálatát meg kell rendelni, az öt év garancia lejárata előtt.

Az építés során kitermelt föld a sportpálya kiegyenlítésére kerül felhasználásra.

A Tűzoltószertár javítását a jövő héten garanciában elvégzi a Két Szántó Kft.

Az önkormányzat 20 évét átfogó kiadvány várhatóan a választások előtt elkészül. Az ezer példányban készülő könyvből minden lakásba eljuttatnak egy példányt. A Sokorópátkai Krónika kiadásának támogatására a belvízelvezetés kivitelezője, a Lang Szolg Kft. 500.000 Ft-ot ajánlott fel. Ezen kívül támogatja a Sokoró Karate Sportegyesületet 200.000 Ft-tal az önkormányzaton keresztül. A támogatás feltétele, hogy a kiadványban meg kell jelentetni a Lang Szolg Kft-t, mint támogatót, és egy - a kivitelező által készített - oldalt a könyvben elhelyezni, valamint a Sokoró Karate Sportegyesület edzőtermében ki kell függeszteni a támogató reklámfeliratát. A kivitelezőt 25 példány megilleti a könyvből.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

57/2010. (IX.08.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és megköszöni a Lang Szolg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek (9081 Győrújbarát, István út 213.) a Sokorópátkai Krónika kiadásához nyújtott 500.000 Ft támogatást, valamint a Sokoró Karate Sportegyesület részére biztosított 200.000 Ft támogatást.

A Képviselő-testület gondoskodik a 200.000 Ft támogatásnak a Sokoró Karate Sportegyesület folyószámlájára történő átutalásáról, valamint felkéri az egyesület vezetőjét, hogy az edzőteremben a támogató reklámfeliratát függessze ki.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Sokorópátkai Krónika kiadványban feltünteti a Lang Szolg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t, mint támogatót.

Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést írja alá.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2010. szeptember 30.

A falopási ügyet lezárta a rendőrség. Azt a megállapítást tették, hogy a vádlott tulajdonában lévő területen történt a favágás. Nem gondolkodik fellebbezésen, úgy érzi nincs értelme.

Hozzászólások:

Mészáros Sándor képviselő véleménye szerint el kellene gondolkodni azon, hogy elfogadható-e a rendőrség által hozott döntés. A többi tulajdonos is azt fogja gondolni, hogy a föld szélén lévő fa az övé. Ha ismerjük az utak szélességét, megmérhetnénk, hogy az önkormányzat területén vannak-e a fák.

Inotayné Pécsi Mária képviselő szerint, ha ismerjük is az utak paramétereit, úgy véli a mi méréseink nem számítanának hivatalos adatnak. Az elkövetőt nem az önkormányzat, hanem a rendőrség mentette fel a felelősség alól.

Szakács Sándor képviselő nevetségesnek tartja a döntést, hiszen az adott helyszínen tarvágás történt. Véleménye szerint a jogellenes cselekedetet az is bizonyítja, hogy a tettes később ki akarta fizetni a fa árát, valamint a fa eladási hirdetését a kábel tévéről levetette.

Mecséri Lajos polgármester a hozzászólásokra válaszolva elmondja, hogy nem is vizsgálták az ügyet részleteiben. Két alkalommal jelezte a rendőrség, hogy kijön szemlét tartani. Mindkét esetben biztosítottunk embert, aki megmutatta volna a terepet, de egyik alkalommal sem jöttek. Az önkormányzat feljelentésében megjelölt tanúkat meg sem hallgatták. A döntés morálisan nem fogadható el, de meg kell vizsgálni, hogy az ügy anyagi vonzata arányban áll-e a morális oldallal. Továbbra is fenntartja azt, hogy ne nyújtson be az önkormányzat fellebbezést.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

58/2010. (IX.08.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem nyújt be fellebbezést a falopás tárgyában hozott rendőrségi döntés ellen.

Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést 20 órakor bezárta.

Mecséri Lajos Dr. Bertalanné Józsa Judit

polgármester megbízott jegyző

9

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930