Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Jegyzőkönyvek A Képviselő-testület 2010. évi jegyzőkönyvei 2010. június 2-i nyilvános ülés
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

2010. június 2-i nyilvános ülés

12.2010.06.02. nyilvános.doc — Microsoft Word Document, 168Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

9112 Sokorópátka, Öreg utca 1.

Tel. (96) 488-046

Fax: (96) 549-049

1-12/2010.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 2-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: - Mecséri Lajos polgármester

 • az önkormányzati képviselő-testület tagjai:

Inotayné Pécsi Mária

Kissné Sári Katalin

Mészáros Sándor

Pécsi István

Szabó Viktor

Szakács Sándor

Tóth István

 • Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

 • Dr. Bertalanné Józsa Judit Écs-Ravazd körjegyzője

 • a lakosság részéről 8 fő érdeklődő

Mecséri Lajos polgármester köszönti az ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tag közül 8 fő az ülésen megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.

Mecséri Lajos polgármester kérdésére Dr. Bertalanné Józsa Judit Écs-Ravazd körjegyzője hozzájárul ahhoz, hogy a Képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja sokorópátkai jegyzői megbízását.

A polgármester ismerteti a napirendi pontokat.

N a p i r e n d :

 1. Háziorvosi rendelő felújítására, korszerűsítésére, akadálymentesítésére NYDOP-2009 5.2.1/A jelű pályázat támogatási szerződése

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. Tájékoztató a Képviselő-testület legutóbbi ülése óta a polgármester által végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. Az egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok árverés útján történő értékesítése

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. a) Közoktatási infrastruktúra fejlesztési pályázat kivitelező kiválasztására feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása

b) Közoktatási infrastruktúra fejlesztési pályázat keretében műszaki ellenőri tevékenységre beszerzési eljárás lefolytatása

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. a) Sokorópátka község Fenntarthatósági Programja

b) Sokorópátka község Esélyegyenlőségi Terve

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. Dr. Bertalanné Józsa Judit Écs-Ravazd körjegyzőjének megbízása a jegyzői feladatok ellátásával

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

A napirend tárgyalása:

 1. Háziorvosi rendelő felújítására, korszerűsítésére, akadálymentesítésére NYDOP-2009 5.2.1/A jelű pályázat támogatási szerződése

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Mecséri Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

34/2010. (VI.2.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program Irányító Hatóságának, hogy az „Egészségügyi szolgáltatás feltételrendszerének korszerűsítése Sokorópátkán” című NYDOP-5.2.1/A-09-2010-0024 jelű pályázatát támogatásra érdemesnek ítélte.

A Sokorópátka, Fő utca 1. (448. hrsz.) alatt háziorvosi rendelő, anya-gyermekvédelmi tanácsadó és váró energia-hatékony korszerűsítésére és akadálymentesítésére 13.414.612 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított. A beruházás tervezett költsége: 14.905.125 Ft. A projekt megvalósításához szükséges 1.490.513 Ft saját forrást az önkormányzat 2010-2011. évi költségvetésében biztosítja.

A 2010-2011. évre szóló költségvetési tervben a teljes projekt összeg a felhalmozási célú bevételek és kiadások között nevesítetten szerepel.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti humán infrastruktúra-fejlesztésre vonatkozó támogatási szerződést a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. képviselőjével kösse meg.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2010. június 5. és folyamatos

 1. Tájékoztató a Képviselő-testület legutóbbi ülése óta a polgármester által végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Mecséri Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a működésképtelen önkormányzatok támogatására benyújtotta önkormányzatunk a kérelmét 12 millió forint összegben. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések támogatására elkészítettük pályázatunkat 2,4 millió forintról.

Tájékoztatást ad a belvíz projekt állásáról. A támogatási szerződés módosítási kérelme folyamatban van. A közoktatási infrastruktúra pályázat második fordulós döntés előtt áll.

A görgényüvegcsűri testvér település vezetőivel megállapodást írtunk alá az általános iskolás gyermekek csereüdültetéséről. Emiatt a falunap időpontját javasolja 2010. augusztus 7-re kitűzni. Tájékoztatást ad arról, hogy az anyakönyvi igazgatási feladatokat ellenőrizte a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal és a tevékenységet kiválóra értékelte.

Az iktatás, irattározás ellenőrzése június 4-én lesz.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

35/2010. (VI.2.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a legutóbbi ülés óta a polgármester által végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

 1. Az egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok árverés útján történő értékesítése

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Több képviselő javasolja, hogy a kikiáltási árat a 3. alternatíva szerint állapítsa meg a Képviselő-testület.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

36/2010. (VI.2.) számú határozat:

a.) Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi árverési hirdetményt teszi közzé:

A Sokorópátkai Községi Önkormányzat Képviselő-testülete árverés útján történő eladásra meghirdeti az alábbi külterületi ingatlanokat:

Helyrajzi szám

Művelési ág

Terület

AK érték

Tulajdoni

hányad

Kikiáltási ár

nettó

(ezer Ft)

Nagydém

0223/4

szántó

1 ha 3243 m2

33,37

1/1

500

Nagydém

0227/1

szántó

erdő

összesen

1 ha 6397 m2

1655 m2

1 ha 8052 m2

41,32

1/1

700

Sokorópátka

1109

szántó

3749 m2

3,64

1/1

150

Sokorópátka

0156/4

anyaggödör

6343 m2

-

1/1

250

Az árverés időpontja: 2010. június 15. 16 óra

Az árverés helyszíne: Sokorópátkai Polgármesteri Hivatal

A kikiáltási ár alatt nincsen értékesítés.

Az adásvétel költségei a vevőt terhelik.

Az árverésen az ingatlan teljes bruttó összegére kell árverezni, a licitlépcső mértéke 20.000 Ft. Az árverés résztvevői az árverés megkezdése előtt a Polgármesteri Hivatal pénztárában a kikiáltási ár 10 %-ának megfelelő árverési előleget kötelesek letétbe helyezni. Az árverési nyertes az árverési előleg összegét, mint vételár részteljesítési összegét a pénztárban hagyja. Az árverési vevőn kívül többi résztvevőnek a befizetett árverési előleget vissza kell fizetni.

Az árverési nyertes a vételár teljes összegét az eladó önkormányzat számlájára történő utalással 2010. június 30-ig a kialkudott bruttó összegre kiegészíti. A vételár megfizetésével egyidejűleg a felek megkötik az adásvételi szerződést. A teljes vételár megfizetésének elmulasztása az előleg elvesztésével jár.

Az árverés sikertelen és az adás-vétel nem jön létre, ha az árverési vevő nem téríti meg határidőre a teljes vételárat. Ez esetben a második legmagasabb ajánlatot tett árverező nyilatkozik, hogy fenntartja-e még az árverésen általa megtett legmagasabb ajánlatát. Amennyiben a második vevő elfogadó nyilatkozatot tesz, az adásvétel vele jön létre ezen általa tett legmagasabb ajánlat figyelembevételével, amennyiben a nyilatkozattételétől számított 30 napon belül egy összegben teljesíti a fizetési kötelezettséget.

A vevő az ingatlan birtokába a teljes vételár megfizetésének napján léphet.

Az árverési nyertes az árverést követően nyilatkozik, hogy tudomása van az ingatlan természetbeni állapotáról.

Az árverésen részt vevők az árverés során a jelen hirdetményben közölt feltételek elfogadását jegyzőkönyvben is kinyilatkozzák.

b.) A Képviselő-testület az alábbi belterületi ingatlanokat könyv szerinti bruttó értéken értékesíti. Felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonostársakkal vegye fel a kapcsolatot az elővásárlási jog érvényesítése céljából.

Helyrajzi szám

Terület

Tulajdoni hányad

Könyv szerinti érték

28

3492 m2

1/2

698.000

308

445 m2

1/1

45.000

412

3715 m2

288/3840

112.000

c.) Értékesíti továbbá a tűzoltó utánfutót, melynek kikiáltási ára nettó 50.000 Ft.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2010. június 30.

 1. a) Közoktatási infrastruktúra fejlesztési pályázat kivitelező kiválasztására feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása

Az ajánlattételi felhívás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

37/a/2010. (VI.2.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jegyzőkönyv mellékletét képező - a közoktatási infrastruktúra fejlesztésének kivitelezésére kiírt ajánlattételi felhívását jóváhagyja. Utasítja a tisztségviselőket, hogy a beruházásra vonatkozó egyszerű eljárás ajánlattételi felhívást a Közbeszerzési Értesítőben tegyék közzé.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester és

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

Határidő: 2010. július 30.

b) Közoktatási infrastruktúra fejlesztési pályázat keretében műszaki ellenőri tevékenységre beszerzési eljárás lefolytatása

Az ajánlattételi felhívás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

37/b/2010. (VI.2.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jegyzőkönyv mellékletét képező - a közoktatási infrastruktúra fejlesztésének műszaki ellenőrzésére kiírt ajánlattételi felhívását jóváhagyja. Utasítja a tisztségviselőket, hogy az ajánlati felhívást küldje meg a következő vállalkozóknak:

1. GYŐRBER Mérnöki és Szolgáltató Kft.

9022 Győr, Rákóczi F. u. 22.

2. WESTBER Kft.

9030 Győr, Kenderáztató u. 10.

3. ALG Tervező és Szolgáltató Bt.

9023 Győr, Szabolcska M. u. 3.

4. Podráczky László

9023 Győr, Ifjúság krt. 102.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester és

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

Határidő: 2010. július 30.

 1. a) Sokorópátka község Fenntarthatósági Programja

A Fenntarthatósági Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

38/a/2010. (VI.2.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jegyzőkönyv mellékletét képező - Sokorópátka község Fenntarthatósági Programját elfogadja.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: azonnal

b) Sokorópátka község Esélyegyenlőségi Terve

Az Esélyegyenlőségi Terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

38/b/2010. (VI.2.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jegyzőkönyv mellékletét képező - Sokorópátka község Esélyegyenlőségi Tervét elfogadja.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: azonnal

 1. Dr. Bertalanné Józsa Judit Écs-Ravazd körjegyzőjének megbízása a jegyzői feladatok ellátásával

Mecséri Lajos polgármester emlékezteti a Képviselő-testületet, hogy Vehrer Ferencné 2010. május 31-i hatállyal nyugdíjba vonul. Ez a testület nem kíván új jegyzőt kinevezni, ezért az önkormányzati választásokig szeretné megbízni Dr. Bertalanné Józsa Judit Écs-Ravazd körjegyzőjét a jegyzői feladatok ellátásával. Dr. Bertalanné Józsa Judit 18 éve látja el a jegyzői feladatokat. Szakmai tudása és emberi magatartása alkalmassá teszi a feladatok ellátására.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

39/2010. (VI.2.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Bertalanné Józsa Judit Écs-Ravazd körjegyzőjét 2010. június 1-i hatállyal megbízza a jegyzői teendők ellátásával a jegyzői pályázati eljárás lefolytatásának idejére.

Havi illetményét 140.000 Ft-ban állapítja meg. Ezen kívül megilleti az utazási költségtérítés.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: azonnal

Dr. Bertalanné Józsa Judit megköszöni a bizalmat.

Napirend után:

 1. Közérdekű bejelentés, interpelláció, panasz

Horváth Miklósné Sokorópátka, Öreg utca 96/A. szám alatti lakos közérdekű bejelentéssel kíván élni.

Mecséri Lajos polgármester megadja a szót Horváth Miklósnénak.

Horváth Miklósné elmondja, hogy az esőzéseket követő belvíz problémák miatt külterületen több hektár földjük víz alá került. Családi gazdálkodók, a föld számukra létkérdés. Részletezi, hogy mennyibe került a földjeik hektáronkénti megmunkálása.

Mecséri Lajos polgármester a fajlagos költségek felsorolásakor figyelmezteti Horváth Miklósnét, hogy térjen a tárgyra és két percet ad a felszólalásra.

Horváth Miklósné sérelmezi, hogy a polgármester két percre korlátozza a rendelkezésére álló időt, legalább tíz percre van szüksége a probléma tényszerű ismertetéséhez. Amennyiben nem kap több időt, nem folytatja bejelentését.

Mecséri Lajos polgármester öt percre módosítja a felszólalás időkeretét, tömörséget, tényszerűséget kér Horváth Miklósnétól.

Horváth Miklósné elmondja, hogy a belvíz olyan nagyméretű károkat okozott a szántóföldjeiken, ami ellehetetleníti a helyzetüket. A probléma forrását abban látja, hogy a külterületen nem megoldott a belvíz elvezetése, ami az önkormányzat feladata lenne.

Felsorolja, hogy a Búzavölgyből lezúduló víz 6 hektár kukoricájukat, a Berkes csúcstól a Győri útig a 9 hektár napraforgóból 6 hektárt elöntött a csapadékvíz. Az önkormányzat a belterületi utak mellett biztosítja a belvízelvezetést, a külterületi befogadókat viszont nem tisztíttatja ki. Felhívta a közútkezelőt, hogy jöjjenek ki megnézni. A temető mellett kifolyik a víz az árokból, amit a Vízmosási árok sem vezet le és elönti a szántóföldeket. Szakértői vélemény készült a Vízmosási árok minőségéről, amelyben megállapították, hogy az árok magasabban van az útnál. Fényképeket is készített, amit megmutat a képviselőknek. Felkéri a jegyzőt a szakértői vélemény felolvasására.

Elmondja továbbá, hogy az árok mellett eladott, kivágott fák ágai is akadályozzák a vízfolyást. Kb. két hónapja jelezte a jegyzőnek és kérte, hogy intézkedjen az ágak eltávolítása iránt.

Az István majori árok a szakértő véleményével ellentétben nem viszi el a vizet, itt 7 hektár kukoricájuk van víz alatt. A nádasnál szemét okoz elzáródást.

Megoldást szeretne keresni, mivel milliós nagyságrendű a káruk.

Mecséri Lajos polgármester megkérdezi a Képviselő-testülettől, hogy van-e konkrét kérdésük. Várja a javaslatokat. Bejelenti, hogy a faluban többen foglalkoznak mezőgazdasági tevékenységgel, de senki más nem fordult panasszal az önkormányzathoz. Tenk Ákos kérte az önkormányzat segítségét a Győri Vízitársulat megkeresésére az István majori árok rendezése tárgyában. Belterületen is vannak problémák, sok helyen a pincékbe és az alacsonyan fekvő lakóhelyiségekbe befolyt a csapadékvíz. A tömegkommunikációs eszközök rendszeresen az esőzés okozta károkkal foglalkoznak, nálunk viszonylag kisebbek a károk. Megkérdezi a bejelentőt, hogy mi a konkrét kérése az önkormányzathoz.

Inotayné Pécsi Mária képviselő elmondja, hogy gyermekkora óta ilyen csapadékos időben a Majori út mellett mindig állt a víz a szántóföldeken. A szülei földjét is érintette, aminek az alsó részét nem is művelték emiatt. Horváth Miklós amikor a bérleti szerződést megkötötte, akkor is tisztában volt azzal, hogy mély fekvésű mezőgazdasági ingatlanokról van szó.

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy valóban érkezett panasz Horváth Miklósnétól. A bejelentést követő napon, 2010. május 19-én szakértői véleményt kért. Varga Zoltán műszaki szakértő egy bizottsággal járta be az István majori és a Vízmosási árok környékét. Megállapították, hogy a környező területek csapadékvízzel történő elárasztása nem a vízfolyásokból kicsapó vízre vezethető vissza. Az árkok oldalfalain szemrevételezéssel jól megállapítható volt, hogy milyen árokszelvényt vett igénybe a lezúduló víz. Az ingatlanokon elhelyezkedő vizek a szokatlanul nagy mennyiségű csapadékvizek és a területek morfológiai adottságai miatt alakultak ki. A szakvéleményt meg is küldte Horváth Miklósnénak. Ezt követően további esőzések voltak, amelyek tovább növelték a belvízkárokat. A rendkívüli időjárás okozta kárügyben javasolja, hogy a panaszos forduljon a biztosítóhoz. Elképzelhető, hogy a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium is segítséget nyújt a gazdáknak vis maior támogatás keretében.

Horváth Miklósné elmondja, hogy 130 hektárra van biztosításuk, azonban belvízkárra nem kötnek biztosítást.

Mecséri Lajos polgármester összegzi az elhangzottakat és elmondja, hogy intézkedést tett a Vízi Társulatnál az István majori árok tisztítására. Pintér István igazgató a helyszínen járt a polgármester és a károsultak kérésére és ígéretet tett az áteresz helyreállítására.

Horváth Miklósné elmondja, ő úgy gondolta, hogy Sokorópátka polgármestere minden lakosnak képviseli az érdekeit, ugyanis a Vízi Társulat igazgatója szerint a polgármester azt mondta: „mit akarnak, itt csak egy-két hektárjuk van”. Hét hektárjuk van azon a részen.

Véleménye szerint a szakértő nem a valós tényeket írta le, ugyanis öltönyben és félcipőben meg sem tudta közelíteni a területet.

Mecséri Lajos polgármester összefoglalójában elmondja, hogy a szakértői véleményt az ellenkezőjének bizonyításáig el kell fogadni. Nem szükséges emlékeztetni arra, hogy minden lakos érdekét képviselnie kell, ugyanis tisztában van vele. Nem mondta azt, hogy egy-két hektárjuk van, mivel nincs tudomása arról, hogy hol, mekkora területet művelnek. Elvszerűen a többségi érdekek képviseletét próbálja meg ellátni. Május 30-án (vasárnap) a délután nagy részét a faluban töltötte a nagy eső miatt, azonban este fél hétkor már nem ment le megnézni a víz alatti szántó állapotát, ugyanis előtte már látta. A lakossági közvetlen veszélyeztetettséget tartotta fontosabbnak. Horváth Miklósék egyedüli kárbejelentők, míg Sokorópátkán jó néhányan gazdálkodnak. (Rajtuk kívül Tenk Ákosnak volt egy észrevétele a Vízitársulati áteresz javítás ürügyén.) Úgy gondolja hangulatkeltés elsősorban a céljuk, terjesztik a gazdák között azt az elméletet, hogy a belvizeket az önkormányzat vízelvezetési programjának lehet köszönni.

Horváth Miklósné félbeszakítja a polgármestert.

Mecséri Lajos polgármester „Megkérlek Eta, ne vágj a szavamba, én is végighallgattam az előadásodat.” Folytatólagosan elmondja, hogy a belvíz programot a képviselők ismerik. Vannak hiányosságok a Rákóczi utcában, a Kossuth utcában, az Újtelepen. Hosszú időbe telik az eredeti terv módosítása. 14 éve tart a belterületi belvízelvezető árkok kialakítása, amit folytatni kell, de elsősorban a veszélyeztetett helyeken. A Majori útnál a domborzati viszonyok miatt alakult ki a belvízkár. A Rákóczi utcában, a Tuba Kálmánnál lévő áteresz állapota 20 éve ugyanolyan, a Berkes csúcs és a Majori út közötti közút mentén sosem volt árok és a szintkülönbség miatt nem is szükséges, hisz legfeljebb a Rákóczi útra eső víz egy részét tudná befogadni. Horváth Miklós földjén azért áll meg a víz, mert a Rákóczi út és a Győri út között kb. egy kilométer hosszú - több dűlős szántó - a Rákóczi út irányában magasabban fekszik, míg a panaszos területe az alacsonyabb fekvésű területeken van. A Vízmosási árkot nem az önkormányzat kezeli, de ennek ellenére többször kitakaríttatta. A Vízitársulat 3 éves tervében szerepelt az István majori árok tisztítása, felújítása. Engedélyezési tervvel rendelkezik, de a központi támogatások elmaradása miatt nem tudta a Győri Vízitársulat a kivitelezést megvalósítani. Edvi István fogja elvégezni a szükséges munkálatokat, amint az időjárás megengedi.

Összességében megállapítja, hogy Horváth Miklósné külterületi belvíz elvezetési panaszát az önkormányzat megoldani nem tudja.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

40/2010. (VI.2.) számú határozat:

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Miklósné Sokorópátka, Öreg utca 96/A. szám alatti lakosnak a külterületi belvízelvezetésével kapcsolatos panaszára a polgármester válaszát elfogadja.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: azonnal

Horváth Miklósné és fia elhagyta az üléstermet.

 1. Vehrer Ferencné címzetes főjegyző nyugdíjba vonulása

Inotayné Pécsi Mária képviselő a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ igazgatója köszönti a jelenlévőket. Külön köszönti a nyugdíjba vonuló Vehrer Ferencnét. Elmondja, hogy az utóbbi hónapokban már tudtuk, hogy ez a perc hamarosan elérkezik, de szerettük volna ezt mindig kijjebb tolni. Igazán nem is beszéltünk róla, mert úgy voltunk ezzel mint a gyerek, aki úgy gondolja, hogyha nem beszél róla, akkor az nincs is. A jegyzőhöz fordulva mondja: „Különös ajándéka a sorsnak, hogy szülőfaludért dolgozhattál. Ezzel a ajándékkal Te mindig jól gazdálkodtál, hiszen a falu fejlődésének a mozgatója, a motorja voltál és reméljük, hogy maradsz is.” Wass Albert idézettel nyitja meg az iskolások műsorát.

Az általános iskola tanulói verseket mondanak és énekelnek:

Bódi Irén: Az idő vonatán

Reményik Sándor: Mi mindig búcsúzunk

Losonczi Léna: Megvallanám

Balogh József: Mit kívánok

Adamis Anna: Életem lemeze

Adjon az Isten szerencsét

Máté Péter: Emlékezz rám

Mecséri Lajos polgármester méltatja Vehrer Ferencné VB-titkári és jegyzői - felsőfokon végzett - tevékenységét. A falu működése, fejlődése érdekében kifejtett tevékenységét részletezi.

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző megköszöni a műsort, az elismerő szavakat, az ajándékot és a következőket mondja: „Hosszú ideig, közel 40 éven át dolgoztam a közigazgatásban. Nyugdíjba vonulásom rövid megállásra, emlékeztetésre késztet. Amikor Sümegvári István tanácselnök megkeresett azzal, hogy vállaljam a v.b. titkári teendőket, nem gondoltam, hogy a közszolgálatom évtizedekig fog tartani.

Csodálatos az ember: csak a szépre emlékezik. Ha most megkérdeznétek, hogy beszéljek a munkában töltött időmről, azt mondanám, hogy minden probléma ellenére, szép volt, mert fiatal voltam, megtaláltam munkám értelmét.

Az első ügyfél, az első ügy elintézése szorongással töltött el. Akkor még itt volt ezen a helyen a tanácselnöki és v.b. tikári szoba. Írógéppel gépeltünk, indigóval sokszorosítottunk. 1980-ban óvodát építettünk, majd a vízvezeték rendszert. Együtt jöttünk el Mecséri Lajos polgármester úrral 1990-ben Tényőről, és önálló hivatalt alakítottunk ki. Többször segítettük egymást, mint az összekapcsolódott láncszemek. Hamarosan felépíttettük az orvosi rendelőt, a tornatermet, a szennyvízrendszert, gázvezetéket. Később felújíttattuk épületeinket, orvos-lakást, közösségi házat építettünk. Folyamatban van a belvíz elvezetés, az oktatás korszerűsítése.

Igaz szívvel, őszinte tisztelettel és hálával mondok most köszönetet ezen az összejövetelen az évek során tartó, - vitáktól és konfliktusoktól sem teljesen mentes, - korrekt, tartalmas és eredményes együttműködésért. Bízom abban, hogy az ügyért vívott küzdelemben sokszor nem bántottalak meg Benneteket.

Eredményeket csak összefogással lehet elérni. A képviselő-testülettel, intézményvezetőkkel, a hivatali apparátussal együtt értük el a sikereket. Külön köszönöm polgármester úrnak, hogy húsz éven át támogatott munkámban, és elismerte azt. Mindig segített abban is, hogy magánéletemben megoldjam problémáimat. Számára is szent a család. Nekem is mindenkor - legalább szabad idővel - biztosította, hogy jó gyermek, feleség, édesanya és nagymama lehettem.

A mai nap nem jelent végleges elválást, az érzelmi szálak nem szakadnak el. Ha igénylitek, eljövök közétek.

További polgármesteri, képviselői, bizottsági tagsági, intézményegység-vezetői munkátok során is hasonló, áldozatkész településfejlesztési tevékenységet fejtsetek ki Sokorópátka érdekében.

Munkátok folyamán sok-sok sikerélményt, magánéletetekben boldogságot, megelégedettséget és erőt, egészséget kívánok!”

Mecséri Lajos polgármester és a jelenlévők jó pihenést, egészséget kívánnak.

Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést 23 órakor bezárta.

Mecséri Lajos Vehrer Ferencné

polgármester címzetes főjegyző

2

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930