Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Jegyzőkönyvek A Képviselő-testület 2010. évi jegyzőkönyvei 2010. január 27-i nyilvános ülés
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

2010. január 27-i nyilvános ülés

1.2010.01.27. nyilvános.doc — Microsoft Word Document, 147Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

9112 Sokorópátka, Öreg utca 1.

Tel. (96) 488-046

Fax: (96) 549-049

1-1/2010.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 27-én (szerdán) 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: - Mecséri Lajos polgármester

 • az önkormányzati képviselő-testület tagjai:

Inotayné Pécsi Mária

Kissné Sári Katalin

Mészáros Sándor

Pécsi István

Szabó Viktor

Szakács Sándor

Tóth István

 • Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

 • tanácskozási joggal meghívottak:

Kovács Ibolya a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Közművelődési Intézmény és Könyvtár Intézményegység vezetője

Mecséri Lajos polgármester köszönti az ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tag az ülésen megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.

Ismerteti a napirendi pontokat:

N a p i r e n d :

 1. Háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítésére NYDOP-2009 5.2.1/A jelű pályázat benyújtása, vállalkozási szerződések jóváhagyása

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. A helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése építési beruházás NYDOP-4.1.1/B-2f-2009-0008 jelű pályázat keretein belül a belvíz-elvezetési munkálatok kivitelezőjének kiválasztása

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. Szavanna GH Invest KFT Nyíregyháza részére posta ljára Sokorópátka Fő u. 22. sz. alatti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése, napirendjének meghatározása

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. Köztisztviselők teljesítmény-követelményeinek alapját képező 2010. évi célok meghatározása

Előadó: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

 1. Élelmezési nyersanyagnorma a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Napközi Otthonos Óvodai Intézményegység konyhájában

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

 1. Tájékoztató a külterületi utak és árkok mellett történő faértékesítési szándékról

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

A napirend tárgyalása:

 1. Háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítésére NYDOP-2009 5.2.1/A jelű pályázat benyújtása, vállalkozási szerződések jóváhagyása

Mecséri Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a háziorvosi rendelő felújítására a tanulmányt elkészítették. Az energiatakarékossági tárgyú pályázat keretében az épület földenergiával történő fűtése is megvalósításra kerülne. Az akadálymentesítést - EU szabvány alapján - új rámpa építésével kell biztosítani. A pályázat tartalmazza még a nyílászárók cseréjét is. A beruházás költsége a tervezett 10 millió forint helyett 14 millió forintra változott. Az előkészítés költsége 659 ezer forint. A négy vállalkozóval készített 5 db vállalkozási szerződés tartalmát ismerteti. A pályázatírás költsége nem számolható el a pályázatban. A projektmenedzsmentre csak pozitív elbírálás esetén lesz szükség. Kéri a Képviselő-testületet, hogy vegye tudomásul a vállalkozási szerződések megkötéséről szóló tájékoztató.

Az önkormányzat a 10%-os önrészt csak hitelből tudja finanszírozni. Javasolja a pályázat benyújtását.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

1/2010. (I.27.) számú határozat:

a) Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének szándékában áll a Sokorópátka, Fő u. 1. szám alatti háziorvosi rendelő, anya-, gyermekvédelmi tanácsadó és váró felújítása, energia-hatékony korszerűsítése és akadálymentesítése.

Pályázatot nyújt be a NYDOP-2009-5.2.1/A kódszámú pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint:

A projekt megvalósításához szükséges költségek: (bruttó összeg)

Előkészítés 419.000 Ft

(megvalósíthatósági tanulmány 120.000 Ft,

tervezői költség 165.000 Ft,

költségbecslés 65.000 Ft,

rehabilitációs szakértő 69.000 Ft)

Felújítás, akadálymentesítés, építési költség 13.936.125 Ft

Projektmenedzsment 300.000 Ft

(személyi költségek: bér + járulékok)

Műszaki ellenőr 150.000 Ft

Nyilvánosság B,D tábla 100.000 Ft

Beruházás összesen 14.905.125 Ft

A fejlesztés pénzügyi forrása:

NYDOP-2009-5.2.1/A pályázati támogatás (90%) 13.414.612 Ft

Saját forrás (10%) 1.490.513 Ft

Összesen: 14.905.125 Ft

Sokorópátka Község Önkormányzata a saját forrást fejlesztési célú hitel igénybevételével biztosítja. A Képviselő-testület utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázatot nyújtsák be a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit KFT Nyugat-dunántúli Területi Irodájához.

Felelős: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

Határidő: 2010. január 29.

b) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester a projekt előkészítésére szerződést kötött az alábbiak szerint:

A vállalkozó neve

Tevékenység megnevezése

Vállalkozói díj bruttó összege

Papp Róbert Győr

Megvalósíthatósági tanulmány

Pályázatírás

120.000 Ft

240.000 Ft

Ribányi József KFT Tamási

Tervdokumentáció készítés

165.000 Ft

Provisio Studio KFT Sokorópátka

Előzetes tervezői költségbecslés

Projektmenedzsment

65.000 Ft

104.420 Ft

Szűcs Gábor Győr

Rehabilitációs környezettervezés

69.000 Ft

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2010. január 29.

 1. A helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése építési beruházás NYDOP-4.1.1/B-2f-2009-0008 jelű pályázat keretein belül a belvíz-elvezetési munkálatok kivitelezőjének kiválasztása

A közbeszerzési eljárás során készült bontási jegyzőkönyv, szakértői vélemény, bírálati lapok, javaslattételi lap és az összegezés az ajánlatok elbírálásáról szóló dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Mecséri Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a belvíz-elvezetési munkálatok kivitelezésével kapcsolatban közbeszerzési eljárást hirdettünk meg, mely a Közbeszerzési Értesítő 2009. december 18-i számában jelent meg. Elmondja, hogy a projekt megvalósulásával az egész falu területén kiépül a belvízelvezető rendszer. A befejező munkálatok a község szinte minden utcáját érintik. Az Öreg utcában teljes hosszában - mivel keskeny az út - fedett árkot kell építeni. Ezáltal a közlekedésre alkalmas területet is megnöveljük. A beruházással érintett kapubejárókat a jelenlegi állapot szerint köteles visszaállítani a kivitelező. Betonhíd helyett betonhidat kell készíteni, más esetben murvázva lesznek a kapubejárók.

A pályázati anyagot három érdeklődő cég vitte el, egyenként 150 ezer forintért. Két vállalkozás, a győri Kultúrmérnök KFT, valamint a győrújbaráti LANG-SZOLG KFT nyújtott be pályázatot, akik három millió forint letéti díjat fizettek. A pályázatokat egy 3 főből álló bíráló bizottság pontozta. A Kultúrmérnök KFT a beruházást nettó 130 millió forintból, a LANG-SZOLG KFT nettó 134 millió forintból valósítaná meg. A Kultúrmérnök KFT pályázatának elméleti kidolgozottsága jobb, de a gyakorlati megvalósítást tekintve a LANG-SZOLG KFT pályázata előnyösebb. A bíráló bizottság az organizációs terv kidolgozottsága alapján a LANG-SZOLG KFT-t rangsorolta az 1. helyre. Mellette szól, hogy a kitermelt anyagokat, törmelékeket helyben feldolgozza és abból a faluból kivezető külterületi utakat helyreállítja. Ezentúl az elhagyott rekultivációs területeket rendbe teszi, a kitermelt anyagból a sportpályát feltölti.

2010. február 5-én kell szerződést kötni, a projekt várható befejezési időpontja 2010. szeptember 20. Amennyiben az építkezés nem fejeződne be határidőre, a kivitelező 300 ezer forint/nap kötbért köteles fizetni.

A kivitelezésre javasolja a győrújbaráti LANG-SZOLG KFT-t megbízni. Igaz, hogy drágább az ajánlatuk, de a fent említett plusz munkálatok sokkal nagyobb értéket képviselnek, mint nettó 4 millió forintos különbség. Az önkormányzat jól járna, ha ezek az út- és terület karbantartási munkák is megvalósulnának.

Hozzászólások:

Kissné Sári Katalin képviselő elmondja, hogy az Öreg utcában első ütemben megvalósuló ároképítés során a meglévő betonhidak helyett nem csináltak betonhidat, mindenkinek a saját költségén kellett újat csinálnia. Kérdezi, hogy a második ütemben miért járnak jobban az érintettek.

Mecséri Lajos polgármester a hozzászólásra válaszolva elmondja, hogy az Öreg utcában a beruházás előtt nem volt árok, tehát a házak előtt nem hidak, hanem adott esetben betonos bejárók voltak. Az építés során 40-50 cm-es szintkülönbséget kellett kiküszöbölni, a kivitelezés azonban csak a közterület határáig tart. Az érintetteknek a telekhatáron belül is új bejárót kellett kialakítani, ami valóban plusz költséggel járt.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

2/2010. (I.27.) számú határozat:

A Képviselő-testület a helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése építési beruházás beszerzés NYDOP-4.1.1/B-2f-2009-0008 jelű pályázat keretein belül a belvíz-elvezetési munkálatok kivitelezésének nyerteséül első helyen a LANG-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 9081 Győrújbarát, István út 213. székhelyű vállalkozót jelöli meg. Az építési munkák nettó ajánlati ára 133.745.000 Ft.

A második helyen a Kultúrmérnök Építő és Kereskedelmi KFT-t (9024 Győr, Közép utca 14.) végzett.

A határozatról értesíteni kell a nyertes ajánlattevőt, a LANG-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató KFT-t (9081 Győrújbarát, István út 213.), valamint a második helyen végzett ajánlattevőt, a Kultúrmérnök Építő és Kereskedelmi KFT-t (9024 Győr, Közép utca 14.).

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jegyzőkönyv mellékletét képező vállalkozási szerződést kösse meg.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2010. február 5.

 1. Szavanna GH Invest Kft Nyíregyháza részére posta céljára Sokorópátka Fő u. 22. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása

A bérleti szerződés tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Mecséri Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a posta privatizációja során egy nyíregyházi vállalkozás, a Szavanna GH Invest KFT (Nyíregyháza, Korányi F. u. 23.) lett a nyertes. A posta helyiség bérleti szerződését a Magyar Posta 2010. január 22-i hatállyal felmondta. A posta dolgozóit hasonló feltételekkel alkalmazza, mint az előző munkáltató.

A posta az önkormányzattól bérelt helyiségben látta el tevékenységét, amit az új szolgáltató szintén igénybe kíván venni. A bérleti díjat az új bérlő részére változatlan összegben javasolja megállapítani. A 40 m2 alapterületű helyiség után 2010. évre a bérleti díj összege 255.680 Ft + ÁFA, az éves bérleti díj 319.600 Ft + ÁFA, melyet két egyenlő részletben kell megfizetni. A bérleti díj összege évente a KSH által hivatalosan közölt előző évi infláció átlagos mértékének 95%-ával emelkedik.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

3/2010. (I.27.) számú határozat:

A Képviselő-testület a Fő utca 22. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiséget postai szolgáltatás céljára bérbe adja a Szavanna GH Invest KFT Nyíregyháza, Korányi F. u. 23. székhelyű vállalkozónak. A jegyzőkönyv mellékletét képező bérleti szerződés tervezetet jóváhagyja, utasítja a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2010. február 10.

 1. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése, napirendjének meghatározása

Mecséri Lajos polgármester javasolja a Képviselő-testületet, hogy a közmeghallgatás időpontját 2010. február 15-én 18 órára tűzze ki. A belvíz-elvezetési projekt a falu minden utcáját - ezáltal a teljes lakossági kört - érinti, napirendként javasolja a beruházással kapcsolatos lakossági tájékoztatást. Meg kívánja hívni a kivitelezőt is, hogy műszaki kérdésekben a lakosság hozzájuk fordulhasson. Napirendként szeretné előterjeszteni az önkormányzati utak menti fák árverés útján történő értékesítésével kapcsolatos tájékoztatást és a 2009. évi eredményekről szóló beszámolót, valamint ismertetné a 2010. évi feladatokat.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

4/2010. (I.27.) számú határozat:

A Képviselő-testület a közmeghallgatás időpontját 2010. február 15-én 18 órára tűzi ki.

A következő témákat tűzi napirendre:

  1. Tájékoztató a tárgyévben megvalósuló belvíz-elvezetési munkálatokról

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

Varga Károly a kivitelező LANG-SZOLG KFT képviselője

  1. Tájékoztató az önkormányzati utak menti fák árverés útján történő értékesítéséről

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

  1. Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi tevékenységéről és 2010. évi feladatairól

Előadó: Mecséri Lajos polgármester

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2010. február 15.

 1. Köztisztviselők teljesítmény-követelményeinek alapját képező 2010. évi célok meghatározása

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

A képviselő-testület 8 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

5/2010. (I.27.) számú határozat:

A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a köztisztviselők 2010. évi teljesítmény követelményeinek alapját képező célokat a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

Határidő: 2010. március 31. az egyéni teljesítmény-követelmények meghatározása

2010. december 31. az egyéni teljesítmény követelmények értékelése

 1. Élelmezési nyersanyagnorma a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Napközi Otthonos Óvodai Intézményegység konyhájában

Mecséri Lajos polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, a hogy a 2009. évben meghatározott nyersanyagnormából megfelelő színvonalú étkeztetést tudtak biztosítani. Az intézményvezetővel történt egyeztetés során megállapították, hogy nem szükséges a nyersanyagnormát emelni. A normaemelés térítési díj emeléssel is járna. A térítési díjat az élelmiszerárak is befolyásolják, de nem szeretnék emelni, hiszen így is problémás a beszedése. 2010. évre javasolja a nyersanyagnormák változatlanul hagyását.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

6/2010. (I.27.) számú határozat:

A Képviselő-testület a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Sokorópátka Óvodai Intézményegységében működő konyha 7/2009. (II.16.) számú határozatával megállapított élelmezési nyersanyagnormáit 2010. évre is érvényben tartja.

A határozatot meg kell küldeni a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Igazgatójának.

Felelős: Vehrer Ferencné címzetes főjegyző

Határidő: 2010. február 5.

 1. Tájékoztató a külterületi utak és árkok mellett történő faértékesítési szándékról

Mecséri Lajos polgármester a bevételi források növelése érdekében javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi utak, árkok menti fák értékesítésére. A területet szakember segítségével kívánja felméretni. Nem köbméterenkénti áron adná el a fát, hanem szakaszokat jelölne ki, meghatározná a szakasz kikiáltási árát a rajta lévő fa körülbelüli mennyisége alapján. A kikiáltási árat befolyásolja a területen lévő fa fajtája, mennyisége. Megközelítően egyforma mennyiségű fát tartalmazó területeket lenne célszerű kijelölni. A fa árát 5.000 - 7.500 Ft/m3 árban állapítaná meg. A kikiáltási árnak tartalmaznia kell az ÁFA-t is. A terület felmérése után, várhatóan február közepén bonyolítaná le az árverést. A vágást később is végezhetik a vevők, de legkésőbb április 10-ig - a vegetációs időszak végéig - be kellene azt fejezni.

Szakács Sándor képviselő javasolja, hogy első körben legyen maximalizálva a megvehető mennyiség, a rászorultak jussanak fához, ne pedig az üzleti céllal vásárlók. Felpécen kauciót fizettek, amit a terület rendbetétele - tüzelés, szemétgyűjtés - után visszakaptak. Fizessenek itt is kauciót, ha rendbe teszik maguk után a vásárolt szakaszt, az összeget visszakapják.

Mecséri Lajos polgármester kérdezi a képviselőket, hogy milyen köbméterenkénti áron lehet fához jutni az erdészetnél és Felpécen milyen összegű kauciót fizettek a vevők.

Pécsi István képviselő tudomása szerint az erdészetnél 4-5 ezer forintért lehet ágfához jutni.

Szakács Sándor képviselő a kérdésre válaszolva elmondja, hogy Felpécen 5.000 Ft kauciót kellett az érintetteknek fizetni.

Mecséri Lajos polgármester szükségesnek tartja helyszíni szemlén dönteni a faárakról. Felkéri a Képviselő-testület tagjait, tartsanak együttesen helyszíni szemlét 2010. február 10-én. Az értékesítésre kijelölt területek szántó és rét művelési ág mellett: a 082 hrsz-ú Juhászházi út, a 068 hrsz-ú Bőtoroki út a kőhídig, valamint a Vízmosási árok.

Kaució szedése növelné az adminisztrációt, ezért nem javasolja.

A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

7/2010. (I.27.) számú határozat:

A Képviselő-testület szükségesnek tartja a külterületi utak és árkok melletti fák árverés útján történő értékesítését. A közmeghallgatást megelőzően a Képviselő-testület tagjai a kijelölt területeken helyszíni szemlét tartanak.

Felelős: Mecséri Lajos polgármester

Határidő: 2010. február 10.

Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést 19 órakor bezárta.

Mecséri Lajos Vehrer Ferencné

polgármester címzetes főjegyző

8

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930