Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Archívum Hatályon kívül helyezett rendeletek 6/2009. (IV.23.) rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.17.) rendelet módosításáról
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

6/2009. (IV.23.) rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.17.) rendelet módosításáról

2009. évi költségvetési rendelet 1. sz. módosításajó.doc — Microsoft Word Document, 551Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

6/2009. (IV.23.) rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

2/2009. (II.17.) rendelet módosításáról

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a 2009. évi költségvetését szabályozó 2/2009. (II.17.) rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetését

168.540 ezer Ft költségvetési bevétellel

206.638 ezer Ft költségvetési kiadással,

38.098 ezer Ft hiánnyal jóváhagyja.

A Képviselő-testület

- finanszírozási bevételként a költségvetés működési hiányaként

38.098 ezer Ft működési célú hitel felvételt,

- finanszírozási kiadást nem állapít meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési és finanszírozási

bevételek és kiadások együttes főösszegét 206.638 ezer forintban

ezen belül:

- felhalmozási célú bevételt 33.004 ezer forintban

- felhalmozási célú kiadást 33.004 ezer forintban

melyből:

felújítás összege 7.901 ezer forintban

beruházás összege: 13.393 ezer forintban

felhalmozási célú céltartalék: 9.305 ezer forintban

felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.405 ezer forintban

- a működési célú bevételt 173.634 ezer forintban

- a működési célú kiadásokat 173.634 ezer forintban

ebből:

személyi jellegű kiadásokat 95.980 ezer forintban

a munkaadókat terhelő járulékokat 28.836 ezer forintban

a dologi és egyéb folyó kiadásokat 40.851 ezer forintban

az ellátottak pénzbeni juttatásait 4.229 ezer forintban

működési célú pénzeszközátadást 2.736 ezer forintban

támogatás értékű működési kiadást 502 ezer forintban

működési célú tartalékot 500 ezer forintban

állapítja meg e rendelet 1-13. számú melléklete szerint.

Záró rendelkezések

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.17.) rendelet 1, 2, 3 ,4, 6, 9, 10, 12, 13. számú mellékletét hatályon kívül helyezi.

Sokorópátka, 2009.április 21.

Mecséri Lajos Vehrer Ferencné

polgármester címzetes főjegyző

A rendeletet kihirdettem:

Sokorópátka, 2009. április 23.

Vehrer Ferencné

címzetes főjegyző

1. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

6/2009. (IV.23.) rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

2/2009. (II.17.) rendelet módosításáról

ezer Ft

Bevételek megnevezése

Eredeti előirányzat

(1)

(2)

(3)

I.

Működési bevételek

55.148

1.

Intézményi működési bevételek

7.300

1.1

Alaptevékenység bevételei

6.263

1.2

Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek

-

1.3

Intézmények egyéb sajátos bevételei

-

1.4.

Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések

657

1.5.

Kamatbevételek

380

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei(SZJA normatíva nélkül)

47.848

2.2

Helyi adók

3.750

2.2.1

Építményadó

-

2.2.2

Telekadó

-

2.2.3

Vállalkozók kommunális adója

-

2.2.4

Magánszemélyek kommunális adója (működési)

-

2.2.5

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

-

2.2.6

Idegenforgalmi adó épület után

-

2.2.7

Iparűzési adó állandó .jelleggel végzett tevékenység után

3.750

2.2.8

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után

-

2.3.

Átengedett központi adók

2.3.1

Szja helyben maradó része

10.441

2.3.2

Jövedelemkülönbség mérséklésére

29.137

2.3.3

Gépjárműadó

4.100

2.3.4

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

-

2.3.5

Átengedett egyéb központi adók

-

2.4.

Talajterhelési díj

250

2.5.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

170


1. sz. melléklet/2 oldal

ezer Ft

II.

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

103.973

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása (SZJA normatívval)

70.198

1.1

Normatív hozzájárulások

60.021

1.2

Központosított előirányzatok

3.270

1.3

Normatív kötött felhasználású támogatások

6.907

1.3.1

Kiegészítő tám. egyes közokt. Feladatokhoz

244

1.3.2

Kiegészítő tám. egyes szoc. Feladatokhoz

6.663

1.4

Fejlesztési célú támogatások

-

1.4.1

Címzett támogatás

-

1.4.2

Céltámogatás

-

1.4.3

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás

-

1.4.4

Céljellegű decentralizált támogatás

-

1.4.5

Egyéb fejlesztési támogatás

-

1.5

Egyéb központi támogatás

-

2.

Támogatásértékű bevételek

33.775

2.1

Támogatásértékű működési bevételek

10.290

2.1.1

- fejezet kezelésű előir.

2.535

2.1.2

-társadalombizt. alapból

89

2.1.3

-többcélú kistérségi társulástól

7.099

2.1.4

- önkorm. költségv. szerv

567

2.2

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

23.485

2.2.1

-központi költségvetési szervtől

11.681

2.2.2

- fejezet kezelésű előir.

5.505

2.2.3

-többcélú kistérségi társulástól

6.299

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

680

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

-

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

-

3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kivülről (lakosságtól)

680

IV.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

5.533

4.1

Helyi adók: magánszem. Komm.adó felhalm. rész

2.250

4.2

Önkormányzati lakótelek, lakások értékesítése

-

4.3

Privatizációból származó bevétel

-

4.4

Vállalatértékesítésből származó bevétel

-

4.5

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

-

4.6

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

-

4.7

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

1.308

1. sz. melléklet/3 oldal

4.8

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

1.975

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

-

VI.

Hitelek

38.098

1.

Működési célú hitel felvétele

38.098

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

-

VII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

3.206

1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

3.206

Bevételek főösszege

206.638


2. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

6/2009. (IV.23.) rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

2/2009. (II.17.) rendelet módosításáról

ezer Ft

Kiadások megnevezése

Eredeti előirányzat

(1)

(2)

(3)

30.

Személyi juttatások

95.980

31.

Munkaadókat terhelő járulék

28.836

32.

Dologi és egyéb folyó kiadások

40.851

33.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

4.229

34.

Támogatásértékű kiadások

502

34.1

-működési célra

502

34.2

-felhalmozási célra

-

35.

Pénzeszköz átadások állam-háztartáson kívülre

5.141

35.1.

 • Működési célra

2.736

35.2.

 • Fejlesztési célra

2.405

36.

Felhalmozási kiadások

21.294

36.1.

 • Felújítások áfával

7.901

36.2.

 • Beruházások áfával

13.393

36.3

36.4

 • Beruházáshoz kapcs. Áfa-, és tárgyi eszk., imm. javak ért miatti áfa befizetések

 • hitel kamat

-

37.

Pénzügyi befektetések kiadásai

-

38

Kölcsönök nyújtása és törlesztése

-

39

Hitelek törlesztése

-

39.1

 • Működési célú

-

39.2.

 • Fejlesztési célú

-

40.

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása

-

41.

Céltartalék

9.805

41.1

 • Működésre

500

 • Előzőből: államházt. tartalék

 • Képviselői keret

-

500

41.2

 • Fejlesztésre

9.305

Kiadások összesen

206.638

3. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

6/2009. (IV.23.) rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

2/2009. (II.17.) rendelet módosításáról

ezer Ft

Bevételek és kiadások

Eredeti előirányzat

Működési célú bevételek megnevezése

Intézményi működési bevételek (felhalmozási áfa nélkül)

7.300

Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések

-

Támogatásértékű működési bevételek

10.290

Működési célú kölcsönök (igénybevétele vagy visszafizetése)

-

Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek működésre fordítandó része

47.848

Normatív hozzájárulások

60.021

Központosított előirányzatok

-

Kötött normatív hozzájárulás

10.077

Működési célú hitelbevétel

38.098

Előző évi pénzmaradvány műk. része

-

Működési célú bevételek összesen

173.634

Felhalmozási célú bevételek megnevezése

Felhalmozási célú támogatások: cél- és címzett támogatás

-

TEKI, CÉDE

-

Központosított el.

100

Szakmai fejlesztési felad, 70%-a.

-

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

23.485

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

680

Társ. Gazd. szemp. elmaradott települések 100% szja. rész.

-

Lakáshoz jutás feladatai 100%-a

-

Magánszemélyek által befizetett komm.adó felh.. része

2.250

Felhalmozási pénzből vásárolt rövid lejáratú értékpapír értékesítése, valamint ennek hozama, kamata

-

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

3.283

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része

3.206

Felhalmozási Áfa visszatérülése, értékesített eszk. iimm. javak áfája

-

Felhalmozási célú hitel bevétel, vagy felhalm. kölcsön visszatér.

-

Felhalmozási célú bevételek összesen

33.004

Bevételek összesen

206.638

Működési célú kiadások megnevezése

Személyi juttatások

95.980

Munkaadókat terhelő járulékok

28.836

Dologi és egyéb folyó kiadások (Értékesített tárgyi eszk. imm. javak áfa befizetése nélkül)

40.851

Támogatásértékű működési kiadás

502

Működési célú pénzeszköz átadások

2.736

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

4.229

Működési célú tartalék

500

Előzőből: államháztartási tartalék

-

Működési célú kiadások összesen

173.634

Felhalmozási célú kiadások megnevezése

Felújítások Áfával

7.901

Beruházások Áfával

13.393

Felhalmozási célú kölcsön törlesztése, nyújtása

-

Felhalmozási célú hitel törlesztése

-

Felhalmozási célú hitelek kamata

-

Rövid lej. értékpapír vásárlás (fejlesztési bevételből)

-

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

-

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

2.405

Felhalmozási céltartalék

9.305

Értékesített tárgyi eszk. imm javak Áfa befizetése

-

Felhalmozási kiadások összesen

33.004

Kiadások összesen

206.638


4. sz. melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

6/2009. (IV.23.) rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

2/2009. (II.17.) rendelet módosításáról

ezer Ft

Cím, alcím

Intézmény megnevezése

Előirányzat fajtája

Intézményi működési bevételek

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Önkormányzat költségvetési támogatása

Önkorm. sajátos

felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Támogatás-értékű

Bevételek

Véglegesen átvett pénzeszközök

Támogatási kölcsönök visszatér.

Igénybevétele

értékpapírok kibocsátása

Hitelek

Pénzma-radvány

Bevételek összesen.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1.

Polgármesteri Hivatal és a hozzátart. szakfeladatok

a.) eredeti

1.037

47.848

70.198

5.533

33.775

680

-

38.098

3.206

200.375

2.

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

a.) eredeti

6.263

-

-

-

-

-

-

-

-

6.263

Önkormányzat összesen

a.) eredeti

7.300

47.848

70.198

5.533

33.775

680

-

38.098

3.206

206.638

Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

6/2009. (IV.23.) rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

2/2009. (II.17.) rendelet módosításáról

6.sz. melléklet ezer Ft

Szakfeladat, vagy feladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Felújítások Áfával

Beruh.

Áfával

Pénzügyi befektetések kiadásai

Felhalmozási kölcsönök nyújtása és törlesztése, hiteltörlesztés

Felhalm célú hitel-törlesztés

Fejlesztési célú hitelek kamata

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

Felhalmozási áfa

befizetések

Céltartalék fejlesztésre

Felhalmozási kiadások összesen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.Saját v.bérelt ing. hasznosítása

Eredeti

240

-

-

-

-

-

-

-

-

240

-Sp. Fő u. 22. felújítás

Eredeti

240

-

-

-

-

-

-

-

-

240

2. Önkormányzati igazg. tevékenység

Eredeti

-

-

-

-

-

-

430

-

9.305

9.735

- közmű fejlesztés

Eredeti

-

-

-

-

-

-

100

-

-

100

- lakáshoz jutás támogatása

Eredeti

-

-

-

-

-

-

330

-

-

330

3. Város- és községgazd. szolg.

Eredeti

7.440

-

-

-

-

-

-

-

-

7.440

- Tűzoltószertár felúj.

Eredeti

7.440

-

-

-

-

-

-

-

-

7.440

4. Óvodai nevelés

Eredeti

180

-

-

-

-

-

-

-

-

180

- óvoda felújítás

Eredeti

180

-

-

-

-

-

-

-

-

180

5. Iskolai oktatás

Eredeti

41

570

-

-

-

-

-

-

-

611

- iskola felújítás

Eredeti

41

-

-

-

-

-

-

-

-

41

- eszköz beszerzés

Eredeti

-

570

-

-

-

-

-

-

-

570

6. Házi segítségnyújtás

Eredeti

-

7.123

-

-

-

-

-

-

-

7.123

- falubusz vásárlás

Eredeti

-

7.123

-

-

-

-

-

-

-

7.123

7. Szennyvíz elvezetés

Eredeti

-

5.700

-

-

-

-

1.975

-

-

7.675

-Belvíz elvezetés

VII

Eredeti

-

5.700

-

-

-

-

-

-

-

5.700

- Pannon-Viz Szennyv.elv. rensz.

Eredeti

-

-

-

-

-

-

1.975

-

-

1.975

Eredeti

Módosított

7.901

13.393

-

-

-

-

2.405

-

9.305

33.004

Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

6/2009. (IV.23.) rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

2/2009. (II.17.) rendelet módosításáról

9. számú melléklet

Az önkormányzat 2007. évi feladatainak finanszírozása és pénzeszközének változása ezer Ft-ban

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

7.475

6.775

5.516

4.252

1.317

380

980

3.175

293

4.815

477

418

Várható bevételek összesen

13.803

13.874

13.809

12.584

20.766

16.222

21.531

11.736

18.974

20.555

20.889

21.895

206.638

Ebből:

Int. műk.bevétel

572

773

772

773

772

481

-

-

864

772

773

748

7.300

Sajátos műk.bevét.

3.166

3.167

6.015

3.166

3.167

3.165

3.767

4.766

6.015

3.236

3.166

5.052

47.848

Támogatás, tám.ért. bevétel

9.653

9.752

6.653

7.652

11.653

8.870

6.652

6.653

11.653

10.553

6.653

7.576

103.973

Sajátos felh. és tőke jellegű bevétel

406

182

174

993

174

174

1.112

207

427

994

297

393

5.533

Felh.és tőke jellegű bevétel

6

-

195

-

-

326

-

110

15

-

-

28

680

Hitel

-

-

-

-

5.000

-

10.000

-

-

5.000

10.000

8.098

38.098

Előző évi pénzmaradvány

-

-

-

-

-

3.206

-

-

-

-

-

-

3.206

Teljesítendő kiadások

14.503

15.133

15.073

15.519

21.703

15.622

19.336

14.618

14.452

24.893

20.948

14.838

206.638

Ebből:

működési

14.456

14.452

14.580

14.456

14.580

14.456

14.451

14.618

14.452

13.980

14.315

14.838

173.634

Adósság szol

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célra átadott

47

220

493

493

-

166

493

-

-

-

493

-

2.405

Fejlesztési kiadás

-

461

-

570

7.123

-

-

-

-

7.000

6.140

-

21.294

Tartalék felh.

-

-

-

-

-

1.000

4.392

-

-

3.913

-

-

9.305

Záró pénzkészlet

6.775

5.516

4.252

1.317

380

980

3.175

293

4.815

477

418

7.475

7.475


Sokorópátka Község Önkormányzata 10. számú melléklet

Képviselő-testületének

6/2009. (IV.23.) rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

2/2009. (II.17.) rendelet módosításáról

Bevételek és kiadások várható alakulása 2011-ig

ezer Ft-ban

Bevételek és kiadások

2009.

2010.

2011.

Működési célú bevételek megnevezése

Intézményi működési bevételek (felhalmozási áfa nélkül)

7.300

7.599

7.827

Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések

-

-

-

Támogatás értékű működési bevételek

10.290

10.712

11.033

Működési célú kölcsönök (igénybevétele vagy visszafizetése)

-

-

-

Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek működésre fordítandó része

47.848

49.810

51.304

Normatív hozzájárulások

60.021

62.482

64.356

Kötött normatív hozzájárulások

10.077

9.798

10.092

Központosított előirányzatok

-

-

-

Egyéb központi támogatások

-

-

-

Pénzmaradvány működési része

-

-

-

Működési célú hitelbevétel

38.098

39.660

40.850

Működési célú bevételek összesen

173.634

180.061

185.462

Felhalmozási célú bevételek megnevezése

Felhalmozási célú támogatások: cél- és címzett támogatás

-

-

-

TEKI CÉDE

-

-

-

Központosított ei.

100

50

30

Szakmai fejlesztési felad. 70%-a

-

-

-

Támogatás értékű felhalmozási. bevétel

23.485

165.033

12.283

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

680

660

580

Lakáshoz jutás feladatai 100%-a

-

-

-

Magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a

2.250

2.250

2.250

Magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20 %-a

-

-

-

Felhalmozási pénzből vásárolt rövid lejáratú értékpapír értékesítése, valamint ennek hozama, kamata

-

-

-

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

3.283

3.418

3.521

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része

3.206

6.000

6.400

Felhalmozási Áfa visszatérülése, értékesített eszk. imm. javak áfája

-

-

-

Felhalmozási célú hitel bevétel, vagy felhalmozási kölcsön visszatér.

-

20.000

-

Felhalmozási célú bevételek összesen

33.004

197.411

25.064

Bevételek összesen

206.638

377.472

210.526

Működési célú kiadások megnevezése

Személyi juttatások

95.980

99.819

102.814

Munkaadókat terhelő járulékok

28.836

30.018

30.919

Dologi és egyéb folyó kiadások (Értékesített tárgyi eszk. imm. javak áfa befizetése nélkül)

40.851

42.526

43.802

Támogatás értékű működési kiadás

502

523

539

Működési célú pénzeszköz átadások

2.736

2.273

2.354

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

4.229

4.402

4.534

Működési célú tartalék

500

500

500

Előzőből: államháztartási tartalék

-

-

-

Működési célú kiadások összesen

173.634

180.061

185.462

Felhalmozási célú kiadások megnevezése

Felújítások Áfával

7.901

5.000

5.000

Beruházások Áfával

13.393

175.000

6.000

Pénzügyi befektetések

-

-

-

Felhalmozási célú kölcsön törlesztése, nyújtása

-

-

-

Felhalmozási célú hitel törlesztése

-

-

5.000

Felhalmozási célú hitelek kamata

-

-

400

Rövid lej. értékpapír vásárlás (fejlesztési bevételből)

-

-

-

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

2.405

2.504

2.579

Felhalmozási céltartalék

9.305

14.907

6.085

Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa befizetés

-

-

-

Értékesített tárgyi eszk. imm javak Áfa befizetése

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

33.004

197.411

25.064

Kiadások összesen

206.638

377.472

210.526


Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

6/2009. (IV.23.) rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

2/2009. (II.17.) rendelet módosításáról

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

11. sz. melléklet

Hitel: ezer Ft-ban

Sor- sz.

Megnevezés

Felvétel éve

Összege

Lejárati évek

2009. évi törlesztés

Hitel tartozás összesen

2009. jan.1-jén

Tervezett hitelfelvétel összesen

1.

Működési célú

Tőke

-

hitel

2009.

38.098

38.098

38.098

12

12. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

6/2009. (IV.23.) rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

2/2009. (II.17.) rendelet módosításáról

Sokorópátka Községi Önkormányzat 2009. működési és felhalmozási bevételeiről

ezer Ft-ban

Intézményi

működési

bevétel

Sajátos

működési

bevétel

Költség-vetési támogatás

működési

Támogatási

értékű működési

bevétel

Működési

pénz-maradvány

Működési

hitel

Működési bevétel

összesen

Önk. sajátos felhal-mozási

és tőkejell.

bevétel

Költség-vetési támogatás felhalm.

Támog.

értékű

felhalm.

bevétel

Felhal-

mozási

pénzeszköz

átvétel

Felhalm

pénz-maradv.

Felhalmo-zási

bevétel

Bevétel

mind-

összesen

Kisegítő mg.

szolgáltatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Óvodai Sp.

intézményi étkeztetés Gic

1.169

357

-

-

-

-

-

1.169

357

-

-

-

-

-

-

1.169

357

Iskolai intézményi

étkeztetés

1.215

-

-

-

-

-

1.215

-

-

-

-

-

-

1.215

Munkahelyi Sp.

Vendéglátás Gic

1.374

635

-

-

-

-

-

1.374

635

-

-

-

-

-

-

1.374

635

Közutak üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkorm. igazga­tási tev.

642

-

-

10.201

-

38.098

48.941

-

-

23.485

680

3.206

27.371

76.312

Város és községgazd.

szolgáltatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Települési vízellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közvilágítási feladatok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Országyűlési választás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati választás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati

feladatra nem terv elsz.

-

47.848

70.098

-

-

-

117.946

5.533

100

-

-

-

5.633

123.579

Óvodai nevelés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nappali rendszerű ált iskolai oktatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sajátos nevelési igényű tanulók

ált.isk. oktatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Napközi

otthoni ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Háziorvosi

ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Anya-, gyerm.

és csecsemővéd.

-

-

-

89

-

-

89

-

-

-

-

-

-

89

Házi segít­ségnyújtás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális

étkeztetés

1.513

-

-

-

-

-

1.513

-

-

-

-

-

-

1.513

Rendsz. szoc. pénzbeni ell.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rendszeres gyermekvéd. pénzbeni ell.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eseti szociális pénzbeni ell.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eseti gyermekvéd. pénzbeni ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szennyvíz-elvezetés

395

-

-

-

-

-

395

-

-

-

-

-

-

395

Települési hulladék-kezelés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közművelődési tevékenység

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sportintézm. és sportlét. működtetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Máshova nem

sorolt kult.

tevékenység

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Összesen:

7.300

47.848

70.098

10.290

-

38.098

173.634

5.533

100

23.485

680

3.206

33.004

206.638

13. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

6/2009. (IV.23.) rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

2/2009. (II.17.) rendelet módosításáról

2009. működési és felhalmozási kiadásairól

ezer Ft-ban

Személyi

jutta­tások

Munka-

adót

terhelő

járulék

Do­logi

kiadás

E­gyéb

folyó

kiadás

Társadalmi

és

szocpol. juttatások

Tám.og.

értékű

működési

kiadás

Pénzeszk.

át­adott

működési

Tartalék

működési

Működési

kiadások

összesen

Fejleszt.

célú

pénzeszk.

átadás

Felhalmo-zási

kiadás

Fejleszt.

célú

tartalék

Felhal-

mozási hitel

törlesztés

Fejlesztési

kiadások

összesen

Kiadások

mindösszesen

Kisegítő

mezőgazd. szolg.

1.057

321

510

-

-

-

-

-

1.888

-

-

-

-

-

1.888

Óvodai int. Sp. étkeztetés Gic

1.079

176

314

47

1.840

942

-

-

-

-

-

3.233

1.165

-

-

-

-

-

3.233

1.165

Iskolai int. étkeztetés

1.264

360

2.740

-

-

-

-

-

4.364

-

-

-

-

-

4.364

Munkahelyi Sp.

vendéglátás Gic

1.564

-

456

-

1.316

570

-

-

-

-

-

3.336

570

-

-

-

-

-

3.336

570

Közutak üzemeltetése

-

-

1.992

-

-

-

-

-

1.992

-

-

-

-

-

1.992

Saját vagy bérelt ingatlan-hasznosítás

-

-

60

-

-

-

-

-

60

-

240

-

-

240

300

Önkormányzati igazgatási tev.

24.319

6.848

8.247

1.103

-

502

2.446

500

43.965

430

-

9.305

-

9.735

53.700

Város és község- gazd. szolg.

24

10

126

-

-

-

-

-

160

-

7.440

-

-

7.440

7.600

Települési vízellátás

-

-

84

-

-

-

-

-

84

-

-

-

-

-

84

Közvilágítási feladatok

-

-

2.280

-

-

-

-

-

2.280

-

-

-

-

-

2.280

Óvodai nevelés Sp.

Gic

9.879

5.782

2.841

1.770

2.499

58

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.235

7.610

-

-

180

-

-

-

-

-

180

-

15.415

7.610

Nappali rendszerű ált. iskolai oktatás

37.450

11.413

9.511

11

-

-

-

-

58.385

-

611

-

-

611

58.996

Sajátos nevelési igényű tanulók ált. isk. oktatása

2.142

686

973

-

-

-

-

-

3.801

-

-

-

-

-

3.801

Napközi otthoni ellátás

2.189

674

72

-

-

-

-

-

2.935

-

-

-

-

-

2.935

Háziorvosi szolg.

-

-

282

-

-

-

-

-

282

-

-

-

-

-

282

Anya-,gyermek és csecsemővéd.

-

-

277

-

-

-

-

277

-

-

-

-

-

277

Házi segítségnyújtás

738

225

-

-

-

-

-

-

963

-

7.123

-

-

7.123

8.086

Szociális étkeztetés

1.129

321

1.830

40

-

-

-

-

3.320

-

-

-

-

-

3.320

Rendsz. szoc. pénzbeni ellátások

-

148

-

-

615

-

-

-

763

-

-

-

-

-

763

Rendsz. gyermekvéd. pénzbeni ell.

-

-

-

-

290

-

-

-

290

-

-

-

-

-

290

Pénzbeni

Eseti szoc. ellátások

-

-

-

-

1.004

-

-

-

1.004

-

-

-

-

-

1.004

Eseti

pénzbeni

gyermekvéd.i ell.

-

-

-

-

2.320

-

-

-

2.320

-

-

-

-

-

2.320

Szennyvíz-elvezetés

-

-

1.847

-

-

-

-

-

1.847

1.975

5.700

-

-

7.675

9.522

Települési hulladékkezelés

6.788

2.286

300

-

-

-

290

-

9.664

-

-

-

-

-

9.664

Közösségi színterek

400

116

568

-

-

-

-

-

1.084

-

-

-

-

-

1.084

Sportint. és sportlét. működ.

-

-

294

-

-

-

-

-

294

-

-

-

294

Máshová nem sorolt kulturális tevékenység

-

-

463

-

-

-

-

-

463

-

-

-

-

-

463

Összesen:

95.980

28.836

39.681

1.170

4.229

502

2.736

500

173.634

2.405

21.294

9.305

-

33.004

206.638

7

12

13

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. május »
május
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031