Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Archívum Hatályon kívül helyezett rendeletek 8/2008. (VIII.30.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.18.) rendelet módosításáról
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

8/2008. (VIII.30.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.18.) rendelet módosításáról

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2008. (VIII.30.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.18.) rendelet módosításáról

2008kvmod.doc — Microsoft Word Document, 724Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

8/2008. (VIII.30.) rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló

2/2008. (II.18.) rendelet módosításáról

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a 2008. évi költségvetését szabályozó 2/2008. (II.18.) rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetését

183.936 ezer Ft költségvetési bevétellel

204.889 ezer Ft költségvetési kiadással,

20.953 ezer Ft hiánnyal jóváhagyja.

A Képviselő-testület

- finanszírozási bevételként a költségvetés működési hiányaként

20.953 ezer Ft működési célú hitel felvételt,

- finanszírozási kiadást nem állapít meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési és finanszírozási

bevételek és kiadások együttes főösszegét 204.889 ezer forintban

ezen belül:

- felhalmozási célú bevételt 30.944 ezer forintban

- felhalmozási célú kiadást 30.944 ezer forintban

melyből:

felújítás összege 7.313 ezer forintban

beruházás összege: 3.800 ezer forintban

felhalmozási célú céltartalék: 17.461 ezer forintban

felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.370 ezer forintban

- a működési célú bevételt 173.945 ezer forintban

- a működési célú kiadásokat 173.945 ezer forintban

ebből:

személyi jellegű kiadásokat 95.633 ezer forintban

a munkaadókat terhelő járulékokat 28.677 ezer forintban

a dologi és egyéb folyó kiadásokat 41.134 ezer forintban

az ellátottak pénzbeni juttatásait 4.387 ezer forintban

működési célú pénzeszközátadást 3.262 ezer forintban

támogatás értékű működési kiadást 352 ezer forintban

működési célú tartalékot 500 ezer forintban

állapítja meg e rendelet 1-13. számú melléklete szerint.

(3) A költségvetési létszámkeretet 46 főben állapítja meg.

Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó szakfeladatok 16 fő

ÁMK 30 fő

- Általános iskolai intézményegység 18 fő

- Napközi otthonos óvodai intézményegység 9 fő

- Gici Tagóvoda 3 fő

Záró rendelkezések

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.18.) rendelet 1-13. számú mellékletét hatályon kívül helyezi.

Sokorópátka, 2008. augusztus 24.

Mecséri Lajos Vehrer Ferencné

polgármester címzetes főjegyző

A rendeletet kihirdettem:

Sokorópátka, 2008. augusztus 30.

Vehrer Ferencné

címzetes főjegyző

1. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2008. (VIII.30.) rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló

2/2008. (II.18.) rendeletének módosításáról

ezer Ft

Bevételek megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosítás összege

Módosított előirányzat

(1)

(2)

(3)

I.

Működési bevételek

50.801

-

50.801

1.

Intézményi működési bevételek

5.701

-

5.701

1.1

Alaptevékenység bevételei

4.631

-

4.631

1.2

Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek

-

-

-

1.3

Intézmények egyéb sajátos bevételei

-

-

-

1.4.

Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések

690

-

690

1.5.

Kamatbevételek

380

-

380

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei(SZJA normatíva nélkül)

45.100

-

45.100

2.2

Helyi adók

2.200

-

2.200

2.2.1

Építményadó

-

-

-

2.2.2

Telekadó

-

-

-

2.2.3

Vállalkozók kommunális adója

-

-

-

2.2.4

Magánszemélyek kommunális adója (működési)

-

-

-

2.2.5

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

-

-

-

2.2.6

Idegenforgalmi adó épület után

-

-

-

2.2.7

Iparűzési adó állandó .jelleggel végzett tevékenység után

2.200

-

2.200

2.2.8

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után

-

-

-

2.3.

Átengedett központi adók

-

-

2.3.1

Szja helyben maradó része

8.117

-

8.117

2.3.2

Jövedelemkülönbség mérséklésére

30.483

-

30.483

2.3.3

Gépjárműadó

3.900

-

3.900

2.3.4

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

-

-

-

2.3.5

Átengedett egyéb központi adók

-

-

-

2.4.

Talajterhelési díj

250

-

250

2.5.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

150

-

150


1. sz. melléklet/2 oldal ezer Ft

II.

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

92.756

11.990

104.746

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása (SZJA normatívval)

69.134

15.953

85.087

1.1

Normatív hozzájárulások

64.673

-

64.673

1.2

Központosított előirányzatok

65

3.555

3.620

1.3

Normatív kötött felhasználású támogatások

2.596

-

2.596

1.3.1

Kiegészítő tám. egyes közokt. Feladatokhoz

187

-

187

1.3.2

Kiegészítő tám. egyes szoc. Feladatokhoz

2.409

-

2.409

1.4

Fejlesztési célú támogatások

1.800

3.963

5.763

1.4.1

Címzett támogatás

-

-

-

1.4.2

Céltámogatás

-

-

-

1.4.3

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás

1.800

-

1.800

1.4.4

Céljellegű decentralizált támogatás

-

3.963

3.963

1.4.5

Egyéb fejlesztési támogatás

-

-

-

1.5

ÖNHIKI

-

1.925

1.925

1.6

Működésképtelen önkorm.tám.

-

3.000

3.000

1.5

Egyéb központi támogatás

-

3.510

3.510

2.

Támogatásértékű bevételek

23.622

- 3.963

19.659

2.1

Támogatásértékű működési bevételek

12.265

-

12.265

2.1.1

-központi költségvetési szervtől

3.516

-

3.516

2.1.2

-társadalombizt. alapból

92

-

92

2.1.3

-többcélú kistérségi társulástól

8.657

-

8.657

2.2

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

11.357

- 3.963

7.394

2.1.1

-központi költségvetési szervtől

4.000

- 3.963

37

2.1.2

-többcélú kistérségi társulástól

7.357

-

7.357

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

730

-

730

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

-

-

-

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

-

-

-

3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kivülről (lakosságtól)

730

-

730

IV.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

6.149

-

6.149

4.1

Helyi adók: magánszem. Komm.adó felhalm. rész

2.700

-

2.700

4.2

Önkormányzati lakótelek, lakások értékesítése

-

-

-

4.3

Privatizációból származó bevétel

-

-

-

4.4

Vállalatértékesítésből származó bevétel

-

-

-

4.5

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

-

-

-

4.6

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

-

-

-

4.7

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

1.474

-

1.474

1. sz. melléklet/3 oldal

4.8

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

1.975

-

1.975

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

-

-

-

VI.

Hitelek

38.097

- 17.144

20.953

1.

Működési célú hitel felvétele

38.097

- 17.144

20.953

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

-

-

-

VII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

15.278

6.232

21.510

1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

15.278

6.232

21.510

Bevételek főösszege

203.811

1.078

204.889


2. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2008. (VIII.30.) rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló

2/2008. (II.18.) rendeletének módosításáról

ezer Ft

Kiadások megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosítás összege

Módosított előirányzat

(1)

(2)

(3)

30.

Személyi juttatások

95.235

398

95.633

31.

Munkaadókat terhelő járulék

28.562

115

28.677

32.

Dologi és egyéb folyó kiadások

41.134

-

41.134

33.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

4.387

-

4.387

34.

Támogatásértékű kiadások

352

-

352

34.1

-működési célra

352

-

352

34.2

-felhalmozási célra

-

-

-

35.

Pénzeszköz átadások állam-háztartáson kívülre

5.632

-

5.632

35.1.

 • Működési célra

3.262

-

3.262

35.2.

 • Fejlesztési célra

2.370

-

2.370

36.

Felhalmozási kiadások

9.113

2.000

11.113

36.1.

 • Felújítások áfával

7.313

-

7.313

36.2.

 • Beruházások áfával

1.800

2.000

3.800

36.3

36.4

 • Beruházáshoz kapcs. Áfa-, és tárgyi eszk., imm. javak ért miatti áfa befizetések

 • hitel kamat

-

-

-

37.

Pénzügyi befektetések kiadásai

-

-

-

38

Kölcsönök nyújtása és törlesztése

-

-

-

39

Hitelek törlesztése

-

-

-

39.1

 • Működési célú

-

-

-

39.2.

 • Fejlesztési célú

-

-

-

40.

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása

-

-

-

41.

Céltartalék

19.396

- 1.435

17.961

41.1

 • Működésre

500

-

500

 • Előzőből: államházt. tartalék

 • Képviselői keret

-

500

-

-

500

41.2

 • Fejlesztésre

18.896

- 1.435

17.461

Kiadások összesen

203.811

1.078

204.889

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3. számú melléklet

8/2008. (VIII.30.) rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló

2/2008. (II.18.) rendeletének módosításáról ezer Ft

Bevételek és kiadások

Eredeti előirányzat

Módosítás összege

Módosított előirányzat

Működési célú bevételek megnevezése

Intézményi működési bevételek (felhalmozási áfa nélkül)

5.701

-

5.701

Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések

-

-

-

Támogatásértékű működési bevételek

12.265

-

12.265

Működési célú kölcsönök (igénybevétele vagy visszafizetése)

-

-

-

Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek működésre fordítandó része

45.100

-

45.100

Normatív hozzájárulások

64.673

-

64.673

Központosított előirányzatok

-

3.555

3.555

Kötött normatív hozzájárulás

2.596

-

2.596

ÖNHIKI

-

1.925

1.925

Működésképtelen önk. Támogatása

-

3.000

3.000

Egyéb központi támogatás

-

3.510

3.510

Működési célú hitelbevétel

38.097

- 17.144

20.953

Előző évi pénzmaradvány műk. része

5.000

5.667

10.667

Működési célú bevételek összesen

173.432

513

173.945

Felhalmozási célú bevételek megnevezése

-

-

Felhalmozási célú támogatások: cél- és címzett támogatás

-

-

-

TEKI, CÉDE

1.800

3.963

5.763

Központosított el.

65

-

65

Szakmai fejlesztési felad, 70%-a.

-

-

-

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

11.357

- 3.963

7.394

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

730

-

730

Társ. Gazd. szemp. elmaradott települések 100% szja. rész.

-

-

-

Lakáshoz jutás feladatai 100%-a

-

-

-

Magánszemélyek által befizetett komm.adó felh.. része

2.700

-

2.700

Felhalmozási pénzből vásárolt rövid lejáratú értékpapír értékesítése, valamint ennek hozama, kamata

-

-

-

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

3.449

-

3.449

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része

10.278

565

10.843

Felhalmozási Áfa visszatérülése, értékesített eszk. iimm. javak áfája

-

-

-

Felhalmozási célú hitel bevétel, vagy felhalm. kölcsön visszatér.

-

-

-

Felhalmozási célú bevételek összesen

30.379

565

30.944

Bevételek összesen

203.811

1.078

204.889

Működési célú kiadások megnevezése

-

-

Személyi juttatások

95.235

398

95.633

Munkaadókat terhelő járulékok

28.562

115

28.677

Dologi és egyéb folyó kiadások (Értékesített tárgyi eszk. imm. javak áfa befizetése nélkül)

41.134

-

41.134

Támogatásértékű működési kiadás

352

-

352

Működési célú pénzeszköz átadások

3.262

-

3.262

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

4.387

-

4.387

Működési célú tartalék

500

-

500

Előzőből: államháztartási tartalék

-

-

-

Működési célú kiadások összesen

173.432

513

173.945

Felhalmozási célú kiadások megnevezése

-

-

Felújítások Áfával

7.313

-

7.313

Beruházások Áfával

1.800

2.000

3.800

Felhalmozási célú kölcsön törlesztése, nyújtása

-

-

-

Felhalmozási célú hitel törlesztése

-

-

-

Felhalmozási célú hitelek kamata

-

-

-

Rövid lej. értékpapír vásárlás (fejlesztési bevételből)

-

-

-

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

-

-

-

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

2.370

-

2.370

Felhalmozási céltartalék

18.896

- 1.435

17.461

Értékesített tárgyi eszk. imm javak Áfa befizetése

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

30.379

565

30.944

Kiadások összesen

203.811

1.078

204.999


4. sz. melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2008. (VIII.30.) rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló

2/2008. (II.18.) rendeletének módosításáról

ezer Ft

Cím, alcím

Intézmény megnevezése

Előirányzat fajtája

Intézményi működési bevételek

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Önkormányzat költségvetési támogatása

Önkorm. sajátos

felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Támogatás-értékű

Bevételek

Véglegesen átvett pénzeszközök

Támogatási kölcsönök visszatér.

Igénybevétele

értékpapírok kibocsátása

Hitelek

Pénzma-radvány

Bevételek összesen.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1.

Polgármesteri Hivatal és a hozzátart. szakfeladatok

a.) eredeti

b)módosított

1.070

1.070

45.100

45.100

69.134

85.087

6.149

6.149

23.622

19.659

730

730

-

-

38.097

20.953

15.278

21.510

199.180

200.258

2.

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

a.) eredeti

b)módosított

4.631

4.631

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.631

4.631

Önkormányzat összesen.

a.) eredeti

b)módosított

5.701

5.701

45.100

45.100

69.134

85.087

6.149

6.149

23.622

19.659

730

730

-

-

38.097

20.953

15.278

21.510

203.811

204.889

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2008. (VIII.30.) rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló

2/2008. (II.18.) rendeletének módosításáról

Működési kiadás részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret 5. sz. melléklet 1. oldal ezer Ft

Cím, alcím

Intézmény megnev.

Szakfeladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Személyi juttatás

Munkáltatót terhelő járulékok

Dologi kiadások és egyéb folyó

Társadalom és szoc. pol. juttatások

Támog.

értékű műk.

kiadás

Működési célú pénzeszk. átadás

Műk.kölcs. nyújt. törl- értékpapír-vás.

Működési

céltartalék

Működési kiadások összesen

Engedélyezett éves létszámkeret

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1.

Polgármesteri

Hivatal

Kisegítő mezőgazdasági szolg

Eredeti

Módosított

1.059

1.059

321

321

510

510

-

-

-

-

-

1.890

1.890

1

1

Közútak üzemeltetése

fenntartása

Eredeti

Módosított

-

-

1.812

1.812

-

-

-

-

-

1.812

1.812

-

Önkormányzat igazgatási tev.

Eredeti

Módosított

22.806

22.806

6.348

6.348

9.051

9.051

-

352

352

3.002

3.002

-

500

500

42.059

42.059

6

6

Város és község gazd. szolg.

Eredeti

Módosított

24

24

10

10

126

126

-

-

-

-

-

160

160

-

Települési vízellátás

Eredeti

Módosított

-

-

72

72

-

-

-

-

-

72

72

-

Közvilágítási feladatok

Eredeti

Módosított

-

-

2.220

2.220

-

-

-

-

-

2.220

2.220

-

Háziorvosi szolg.

Eredeti

Módosított

-

-

282

282

-

-

-

-

-

282

282

-

Anya-gyermek és csecsemővédelem

Eredeti

Módosított

-

-

280

280

-

-

-

-

-

280

280

-

Házi segítségnyújtás

Eredeti

Módosított

763

763

233

233

-

-

-

-

-

-

996

996

1

1

Rendszeres szociális pénzbeni ellátás

Eredeti

Módosított

-

148

148

-

615

615

-

-

-

-

763

763

-

Rendszeres pénzbeni gyermekvéd. ellátás

Eredeti

Módosított

-

-

-

341

341

-

-

-

-

341

341

-

Eseti pénzbeni szoc ellátások

Eredeti

Módosított

-

-

-

1.091

1.091

-

-

-

-

1.091

1.091

-

Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ell.

Eredeti

Módosított

-

-

-

2.340

2.340

-

-

-

-

2.340

2.340

-

Szennyvízelvezetés

Eredeti

Módosított

-

-

1.847

1.847

-

-

-

-

-

1.847

1.847

-

Települési hulladék kezelés

Eredeti

Módosított

6.633

6.633

2.237

2.237

300

300

-

-

260

260

-

-

9.430

9.430

9

8

Sportintézmények, létesítmények működt.

Eredeti

Módosított

-

-

264

264

-

-

-

-

-

264

264

-

P.hiv.

összesen

Eredeti

Módosított

31.285

31.285

9.297

9.297

16.764

16.764

4.387

4.387

352

352

3.262

3.262

-

500

500

65.847

65.847

17

16

Működési kiadás részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret 5.sz. melléklet 2. oldal ezer Ft

Cím, alcím

Intézmény megneve-zése

Feladat, vagy szakfeladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Személyi juttatás

Munkáltatót terhelő járulékok

Dologi kiadások és egyéb folyó

Társadalom és szoc. pol. juttatások

Támog.

értékű

műk.

kiadás

Működési célú pénzesz-köz átadás

Műk.kölcsnyújt. törl értékpapírvás.

Működési

céltar-talék

Működési kiadások össz.

Engedélyezett éves létszámkeret

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

2.

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

2.1

Általános

iskolai int.egység

Iskolás kor. Ált. iskolai oktatás

Eredeti

Módosított

38.918

39.078

11.940

11.995

10.482

10.482

-

-

-

-

-

61.340

61.555

16

17

Sajátos nevelésű igényű tanulók ált. isk. oktatása

Eredeti

Módosított

1.503

1.503

436

436

1.382

1.382

-

-

-

-

-

3.321

3.321

-

Napközi otthoni ellátás

Eredeti

Módosított

2.191

2.191

675

675

72

72

-

-

-

-

-

2.938

2.938

1

1

Általános iskolai intézm. egység

összesen

Eredeti

Módosított

42.612

42.772

13.051

13.106

11.936

11.936

-

-

-

-

-

67.599

67.814

17

18

2.2.

Napközi otthonos óvodai int.egység

Óvodai intézményi étkeztetés

Eredeti

Módosított

1.294

1.294

374

374

2.522

2.522

-

-

-

-

-

4.190

4.190

1

1

Iskolai intézményi étkeztetés

Eredeti

Módosított

1.304

1.304

373

373

2.242

2.242

-

-

-

-

-

3.919

3.919

1

1

Munkahelyi

vendéglátás

Eredeti

Módosított

1.576

1.576

460

460

727

727

-

-

-

-

-

2.763

2.763

1

1

Óvodai nevelés

Eredeti

Módosított

10.328

10.328

2.977

2.977

2.515

2.515

-

-

-

-

-

15.820

15.820

5

5

Szociális étkezt.

Eredeti

Módosított

1.131

1.131

321

321

1.847

1.847

-

-

-

-

-

3.299

3.299

1

1

Napközi otthonos óvodai int.e. összesen

Eredeti

Módosított

15.633

15.633

4.505

4.505

9.853

9.853

-

-

-

-

-

29.991

29.991

9

9

2.3

Gici Tagóvoda

Munkahelyi vendéglátás

Eredeti

Módosított

-

-

264

264

-

-

-

-

-

264

264

-

Óvodai nevelés

Eredeti

Módosított

5.305

5.543

1.593

1.653

59

59

-

-

-

-

-

6.957

7.255

3

3

Gici Tagóvoda összesen

Eredeti

Módosított

5.305

5.543

1.593

1.653

323

323

-

-

-

-

-

7.221

7.519

3

3

Óvodai int.egység összesen:

Eredeti

Módosított

20.938

21.176

6.098

6.158

10.176

10.176

-

-

-

-

-

37.212

37.510

12

12

5. számú melléklet 3. oldal

Működési kiadás részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret

2.3

Közművelődési Intézmény

Közösségi színterek

Eredeti

Módosított

400

400

116

116

1.795

1.795

-

-

-

-

-

2.311

2.311

-

Máshová nem sorolt

kulturális tevékenység

Eredeti

Módosított

-

-

463

463

-

-

-

-

-

463

463

-

Közművelődési Intézmény összesen:

Eredeti

Módosított

400

400

116

116

2.258

2.258

-

-

-

-

-

2.774

2.774

-

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

összesen:

Eredeti

Módosított

63.950

64.348

19.265

19.380

24.370

24.370

-

-

-

-

-

107.585

108.098

29

30

Az önkormányzat 2008. évi működési kiadásainak részletezése és az éves engedélyezett létszámkeret

ezerFt

Cím, alcim

Intézmény megnevezése

Gazdálkodási forma

Előirány-zat fajtája

Személyi juttatás

Munkál-

tatót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Társadalom és szoc. pol. juttatások

Támog.

értékű

műk. kiadás

Működési c. pénz-eszköz átadás

Mük. kölcsön nyújt. és törl.

értékpapír

vásárlás

Céltar-talék műkö-désre (Áht. tart.)

Működési kiadások összesen

Engedé-

lyezett éves létszám

keret

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1.

Polgármesteri Hivatal és hozzátartozó

szakfeladatok

Önállóan

gazdál-

kodó

Eredeti

Módosított

31.285

31.285

9.297

9.297

16.764

16.764

4.387

4.387

352

352

3.262

3.262

-

500

500

65.847

65.847

17

16

2.

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

Részben önállóan gazdál-kodó

Eredeti

Módosított

63.950

64.348

19.265

19.380

24.370

24.370

-

-

-

-

-

107.585

108.098

29

30

Önkormányzat összesen

(5. mell. 1+2. oldal)

Eredeti

Módosított

95.235

95.633

28.562

28.677

41.134

41.134

4.387

4.387

352

352

3.262

3.262

-

500

500

173.432

173.945

46

46

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2008. (VIII.30.) rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló

2/2008. (II.18.) rendeletének módosításáról

6. számú melléklet ezer Ft

Szakfeladat, vagy feladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Felújítások Áfával

Beruh.

Áfával

Pénzügyi befektetések kiadásai

Felhalmozási kölcsönök nyújtása és törlesztése, hiteltörlesztés

Felhalm célú hitel-törlesztés

Fejlesztési célú hitelek kamata

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

Felhalmozási áfa

befizetések

Céltartalék fejlesztésre

Felhalmozási kiadások összesen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1. Önkormányzati igazg. tevékenység

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

-

-

395

395

-

18.896

17.461

19.291

- közmű fejlesztés

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

-

-

65

65

-

-

65

65

- lakáshoz jutás támogatása

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

-

-

330

330

-

-

330

330

2. Óvodai nevelés

Eredeti

Módosított

1.000

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

1.000

- óvoda felújítás

Eredeti

Módosított

1.000

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

1.000

3. Iskolai oktatás

Eredeti

Módosított

1.000

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

1.000

- iskola felújítás

Eredeti

Módosított

1.000

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

1.000

4. Szennyvíz elvezetés

Eredeti

Módosított

-

1.800

1.800

-

-

-

-

1.975

1.975

-

-

3.775

3.775

-Belvíz elvezetés

VII

Eredeti

Módosított

-

1.800

1.800

-

-

-

-

-

-

-

1.800

1.800

- Pannon-Viz Szennyv.elv. rensz.

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

-

-

1.975

1.975

-

-

1.975

1.975

5. Közösségi színterek

Eredeti

Módosított

5.313

5.313

-

2.000

-

-

-

-

-

-

-

5.313

7.313

- Kultúrház felújítás

Eredeti

Módosított

5.313

5.313

-

-

-

-

-

-

-

-

5.313

5.313

- új ingatlan vásárlás

Eredeti

Módosított

-

-

-

2.000

-

-

-

-

-

-

-

2.000

Eredeti

Módosított

7.313

7.313

1.800

3.800

-

-

-

-

2.370

2.370

-

18.896

17.461

30.379

30.944

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2008. (VIII.30.) rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló

2/2008. (II.18.) rendeletének módosításáról

Támogatási értékű pénzeszköz átadások 7. számú melléklet

Támogatás formája

Támogatott szervezet neve

Támogatás jogcíme

Támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadás

Eredeti előirányzata

Módosított előirányzat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

34.1.

Támogatásértékű működési kiadások

352

352

Kisfaludy Könyvtár

Könyvtár ell.

50

50

Fogászati ügyelet

Sürgősségi ellátás Győr

52

52

Egyéb szervezetnek

250

250

35.1

Működési célú átadás ÁHT-on kívülre

3.262

3.262

Nonprofit Szervezetek

támogatás

2.390

2.390

Willi Dent Kft

fogászat

312

312

PROVISIO-MED

Háziorvosi ellátás

300

300

KOMSZOL Kft

Rekult., műk.

260

260

Működési célú támogatásértékű kiadások,

pénzeszköz átadások

Összesen:

3.614

3.614

34.2.

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

35.2

Felhalm célú pénzeszköz átad. ÁHT-on kívül

2.370

2.370

Háztartások

Lakáshoz jutás támogatása

330

330

Háztartások

Közmű 15%

65

65

Pannon Víz Rt

Szennyv. rendsz. felúítás

1.975

1.975

Felhalm. célú támogatásértékű kiadás ,pénzeszköz átadás

Összesen:

2.370

2.370

Támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások

Mindösszesen:

5.984

5.984


Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2008. (VIII.30.) rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló

2/2008. (II.18.) rendeletének módosításáról

8. számú melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai

éves bontásban ezer Ft

Feladat megnevezése

2006. évre ütemezett kiadás

2007. évre ütemezett kiadás

2008. évre ütemezett kiadás

Összesen

Belvíz elvezetés

VII. ütem

2.000

1.100

1.800

4.900

Összesen:

2.000

1.100

1.800

4.900


Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8 /2008. (VIII.30.) rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló

2/2008. (II.18.) rendeletének módosításáról 9. számú melléklet

Az önkormányzat 2007. évi feladatainak finanszírozása és pénzeszközének változása ezer Ft-ban

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

20.978

17.941

15.063

18.691

16.126

22.112

11.930

10.713

1.311

5.442

3.170

15.918

Várható bevételek összesen

11.419

11.574

18.701

12.384

20.566

15.742

13.727

11.407

21.974

16.763

28.234

22.398

204.889

Ebből:

Int. műk.bevétel

572

573

572

573

572

281

-

-

864

572

573

549

5.701

Sajátos műk.bevét.

3.166

3.167

6.015

3.166

3.167

3.165

3.767

3.766

6.015

3.236

3.166

3.304

45.100

Támogatás, tám.ért. bevétel

6.653

7.652

6.653

7.652

11.653

6.653

7.616

7.324

14.653

9.105

9.105

10.027

104.746

Sajátos felh. és tőke jellegű bevétel

1.022

182

174

993

174

174

1.112

207

427

994

297

393

6.149

Felh.és tőke jellegű bevétel

6

-

195

-

-

376

-

110

15

-

-

28

730

Hitel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.856

10.000

8.097

20.953

Előző évi pénzmaradvány

-

-

5.092

-

5.000

5.093

1.232

-

-

-

5.093

-

21.510

Teljesítendő kiadások

14.456

14.452

15.073

14.949

14.580

25.924

14.944

20.809

17.843

19.035

15.486

17.338

204.884

Ebből:

működési

14.456

14.452

14.580

14.456

14.580

14.456

14.451

14.618

14.452

14.151

14.486

14.807

173.945

Adósság szol

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célra átadott

-

-

493

493

-

198

493

-

-

493

-

200

2.370

Fejlesztési kiadás

-

-

-

-

-

7.313

-

1.800

1.000

1.000

-

-

11.113

Tartalék felh.

-

-

-

-

-

3.957

-

4.391

2.391

3.391

1.000

2.331

17.461

Záró pénzkészlet

17.941

15.063

18.691

16.126

22.112

11.930

10.713

1.311

5.442

3.170

15.918

20.978

20.978


10. sz. melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2008. (VIII.30.) rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló

2/2008. (II.18.) rendeletének módosításáról

ezer Ft-ban

Bevételek és kiadások

2008.

2009

2010.

Működési célú bevételek megnevezése

Intézményi működési bevételek (felhalmozási áfa nélkül)

5.701

5.929

6.166

Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések

-

-

-

Támogatás értékű működési bevételek

12.265

12.756

13.266

Működési célú kölcsönök (igénybevétele vagy visszafizetése)

-

-

-

Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek működésre fordítandó része

45.100

46.904

48.780

Normatív hozzájárulások

64.673

67.260

69.950

Kötött normatív hozzájárulások

2.596

2.670

2.750

Központosított előirányzatok

3.555-

-

-

Egyéb központi támogatások

-

-

-

Pénzmaradvány működési része

10.667

4.500

4.000

Működési célú hitelbevétel

20.953

41.660

46.246

Működési célú bevételek összesen

173.945

181.679

191.158

Felhalmozási célú bevételek megnevezése

Felhalmozási célú támogatások: cél- és címzett támogatás

-

-

-

TEKI CÉDE

5.763

-

-

Központosított ei.

65

50

30

Szakmai fejlesztési felad. 70%-a

-

-

-

Támogatás értékű felhalmozási. bevétel

7.394

11.811

12.283

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

730

660

580

Lakáshoz jutás feladatai 100%-a

-

-

-

Magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a

2.700

2.700

2.700

Magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20 %-a

-

-

-

Felhalmozási pénzből vásárolt rövid lejáratú értékpapír értékesítése, valamint ennek hozama, kamata

-

-

-

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

3.449

3.587

3.730

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része

10.843

8.200

6.400

Felhalmozási Áfa visszatérülése, értékesített eszk. imm. javak áfája

-

-

-

Felhalmozási célú hitel bevétel, vagy felhalmozási kölcsön visszatér.

-

-

-

Felhalmozási célú bevételek összesen

30.944

27.008

25.723

Bevételek összesen

204.889

208.687

216.881

Működési célú kiadások megnevezése

Személyi juttatások

95.633

99.997

104.997

Munkaadókat terhelő járulékok

28.677

29.590

31.489

Dologi és egyéb folyó kiadások (Értékesített tárgyi eszk. imm. javak áfa befizetése nélkül)

41.134

43.191

45.351

Támogatás értékű működési kiadás

352

370

389

Működési célú pénzeszköz átadások

3.262

3.425

3.596

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

4.387

4.606

4.836

Működési célú tartalék

500

500

500

Előzőből: államháztartási tartalék

-

-

-

Működési célú kiadások összesen

173.945

181.679

191.158

Felhalmozási célú kiadások megnevezése

Felújítások Áfával

7.313

5.000

5.000

Beruházások Áfával

3.800

1.500

1.000

Pénzügyi befektetések

-

-

-

Felhalmozási célú kölcsön törlesztése, nyújtása

-

-

-

Felhalmozási célú hitel törlesztése

-

-

-

Felhalmozási célú hitelek kamata

-

-

-

Rövid lej. értékpapír vásárlás (fejlesztési bevételből)

-

-

-

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

2.370

2.325

2.335

Felhalmozási céltartalék

17.461

18.183

17.388

Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa befizetés

-

-

-

Értékesített tárgyi eszk. imm javak Áfa befizetése

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

30.944

27.008

25.723

Kiadások összesen

204.889

208.687

216.881


Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2008. (VIII.30.) rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló

2/2008. (II.18.) rendeletének módosításáról

Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

11. sz. melléklet

Hitel: ezer Ft-ban

Sor- sz.

Megnevezés

Felvétel éve

Összege

Lejárati évek

2008. évi törlesztés

Hitel tartozás összesen

2008. jan.1-jén

Tervezett hitelfelvétel összesen

1.

Működési célú

Tőke

-

hitel

2008.

20.953

20.953

20.953

17

12. számú melléklet

a 8/2008. (VIII.30.) rendelethez

Sokorópátka Község Önkormányzata

2008. évi költségvetéséről szóló

2/2008. (II.18.) rendeletének módosításáról

Sokorópátka Községi Önkormányzat 2008. évi működési és felhalmozási bevételeiről

ezer Ft-ban

Intézményi

működési

bevétel

Sajátos

működési

bevétel

Költség-vetési támogatás

működési

Támogatási

értékű működési

bevétel

Működési

pénz-maradvány

Működési

hitel

Működési bevétel

összesen

Önk. sajátos felhal-mozási

és tőkejell.

bevétel

Költség-vetési támogatás felhalm.

Támog.

értékű

felhalm.

bevétel

Felhal-

mozási

pénzeszköz

átvétel

Felhalm

pénz-maradv.

Felhalmo-zási

bevétel

Bevétel

mind-

összesen

Kisegítő mg.

szolgáltatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Óvodai Sp.

intézményi étkeztetés Gic

938

300

-

-

-

-

-

938

300

-

-

-

-

-

-

938

300

Iskolai intézményi

étkeztetés

926

-

-

-

-

-

926

-

-

-

-

-

-

926

Munkahelyi Sp.

Vendéglátás Gic

701

264

-

-

-

-

-

701

264

-

-

-

-

-

-

701

264

Közutak üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkorm. igazga­tási tev.

675

-

-

12.173

10.667

20.953

44.468

-

-

7.394

730

10.843

18.967

63.435

Város és községgazd.

szolgáltatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Települési vízellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közvilágítási feladatok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Országyűlési választás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati választás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati

feladatra nem terv elsz.

-

45.100

79.259

-

-

-

124.359

6.149

5.828

-

-

-

11.977

136.336

Óvodai nevelés

-

-

-

-

-