Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Archívum Hatályon kívül helyezett rendeletek 5/2009. (III.26.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolójáról, valamint a 2008. évi pénzmaradvány elszámolásáról
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

5/2009. (III.26.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolójáról, valamint a 2008. évi pénzmaradvány elszámolásáról

2008. évi zárszámadási rendelet 2009.03.26..doc — Microsoft Word Document, 489Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

5/2009.(III.26.) rendelete

az önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolójáról,

valamint a 2008. évi pénzmaradvány elszámolásáról

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ában nyert felhatalmazás alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint a pénzmaradvány elszámolásáról az alábbi rendeletet alkotja.

  1. Fejezet

2008. évi költségvetés végrehajtása

1.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtását

195.828 ezer Ft bevétellel,

187.821 ezer Ft kiadással állapítja meg.

2.§ Az önkormányzat bevételeinek főösszegét forrásonkénti bontásban az 1,2,5 számú mellékletben foglalt részletezés szerint állapítja meg.

3. § A képviselő-testület a 2008. évi költségvetés részben önálló gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadásait és ezen belül kötelező előirányzatait az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

4. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó szakfeladatok működési kiadásait a 4. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 6. számú melléklet szerinti részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

  1. Fejezet

A pénzmaradvány elszámolása

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi módosított pénzmaradványát 3.206 ezer forintban határozza meg, mely teljes összegében kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a 2008. évben működési pénzmaradvány nem keletkezett.

(3) A 2008. évi fejlesztési pénzmaradvány 3.206 ezer Ft.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi kötött felhasználású normatív állami hozzájárulás elszámolását 63.977 ezer Ft-tal jóváhagyja.

(2) A normatíva elszámolása a következők szerint történik:

a.) normatív állami hozzájárulás visszafizetési kötelezettség: 602 ezer Ft

normatíva hozzájárulás pótigény: 475 ezer Ft

b.) ÖNHIKI-s támogatásból visszafizetési kötelezettség 469 ezer Ft

c.) SZJA jövedelem differenciálás pótigény 96 ezer Ft

összes visszafizetési kötelezettség: 1.071 ezer Ft

összes pótigénylés: 571 ezer Ft.

  1. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

8. § Az önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 447.999 ezer Ft-ban állapítja meg.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 1. számú mellékletben foglalt részletezéssel hagyja jóvá.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámának alakulását az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja.

11. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetését szabályozó 2/2008.(II.18.) és az azt módosító 8/2008.(VIII.30.) rendeletét, a 4/2009.(III.26.) rendeletét, továbbá a 2007. évi költségvetés beszámolójáról és a 2007. évi pénzmaradvány elszámolásáról szóló 4/2008.(IV.22.) rendeletét hatályon kívül helyezi.

Sokorópátka, 2009. március 25.

Mecséri Lajos Vehrer Ferencné

polgármester címzetes főjegyző

A rendeletet kihirdettem:

Sokorópátka, 2009. március 26.

Vehrer Ferencné

címzetes főjegyző

2

1. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2009. (III.26.) rendelete

a 2008. évi költségvetési beszámolóról, valamint a pénzmaradvány elszámolásáról

2008. évi összevont pénzforgalmi mérleg

ezer forintban

Bevételek

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

Össz.

%-a

1. Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

-

25

24

96,00

Intézményi tevékenység bevételei

Kamatbevétel

5.321

380

7.560

380

7.307

372

96,65

97,89

2. Intézményi műk. bevétel össz.

5.701

7.940

7.679

96,71

Helyi adók,

- Iparűzési adó

Személyi jövedelemadó, Gépjárműadó

Pótlék, bírság

Talajterhelési díj

Termőföld bérbead. szárm. bev

2.200

2.200

38.600

3.900

150

250

-

3.731

3.731

38.091

4.097

162

250

-

3.731

3.731

38.091

4.097

161

248

-

100,00

100,00

100,00

100,00

99,38

99,20

-

3. Önkormányzat sajátos műk.

bevételei összesen

45.100

46.331

46.328

99,99

4. Önk. Sajátos felhalm. és tőke jellegű bevétel

- Ebből magánszem. kommunális adója

6.149

2.700

5.254

2.210

5.254

2.210

100,00

100,00

Normatív állami hozzájárulás

- állandó népességszámhoz kötött

- feladat mutatószámhoz kötött

Központosított előirányzatok

Egyéb központosított támogatás

  • ÖNHIKI

  • Működésképtelen tám.

  • központosított kieg. tám. egyes közokt. fel-ra

  • egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása ,

- egyéb központi támogatás

- területi kiegyenlítést szolg. tám.

- céljellegű decentr. támogatás

64.673

3.482

61.194

65

-

-

187

2.409

-

1.800

-

64.104

3.481

60.623

7.150

1.925

3.000

187

1.566

4.404

1.800

3.963

64.104

3.481

60.623

7.150

1.925

3.000

187

1.566

4.404

1.800

3.963

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

5. Önkorm. költségv. tám. össz.

69.134

88.099

88.099

100,00

6. Előző évi köz.i ktv.kieg.

-

1.177

1.177

100,00

7. Támogatás értékű működési bevétel

12.265

20.605

20.606

100,00

8.Támogatás értékű felh. bevétel

11.357

2.758

2.758

100,00

9. Működési célú pénze. átvétel államházt. kívülről

-

1.618

1.618

100,00

10. Felhalm. célú pénze. átvétel államh. kívülről

730

1.382

1.382

100,00

11.Hitelek, értékpapírok bev.

38.097

-

-

-

12. Előző évi pénzm. igénybevétele

15.278

21.510

21.510

100,00

Bevételek összesen:

203.811

196.699

196.435

99,87

13. Kiegyenlítő, függő bevételek

-

-

- 607

-

Bevételek mindösszesen

203.811

196.699

195.828

99,56

2. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2009. (III.26.) rendelete

a 2006. évi költségvetési beszámolóról, valamint a pénzmaradvány elszámolásáról

2008. évi bevételek forrásonként

ezer forintban

Bevételek

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

összesen

%-a

Hatósági jogkörhöz kötött bevételek

-

25

24

96,00

Intézményi tevékenység bevételei

Kamatbevételek

5.321

380

7.560

380

7.307

372

96,65

97,89

Intézményi működési bevételek összesen

5.701

7.940

7.679

96,71

Helyi adók

Személyi jövedelemadó

Gépjárműadó

Egyéb sajátos bevétel

2.200

38.600

3.900

400

3.731

38.091

4.097

412

3.731

38.091

4.097

409

100,00

100,00

100,00

99,27

Önkormányzat sajátos műk.bev. össz

45.100

46.331

46.328

99,99

Tárgyi eszköz értékesítése

-

-

-

-

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

6.149

5.254

5.254

100,00

Normatív állami hozzájárulás

Központosított támogatás

Egyéb támogatások /TEKI/

/ÖNHIKI/

/CÉDE/

Kötött felhalm. támogatások

működésképt. önkorm. támogatása

egyéb költségvetési támogatás

64.673

65

1.800

-

-

2.596

-

-

64.104

7.150

1.800

1.925

3.963

1.753

3.000

4.404

64.104

7.150

1.800

1.925

3.963

1.753

3.000

4.404

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Önkormányzati költségvetési támogatások összesen

69.134

88.099

88.099

100,00

Előző évi közp. költségv. kieg.

-

1.177

1.177

100,00

Támogatás értékű működési bevétel

12.265

20.605

20.606

100,00

Támogatás értékű felh. bevétel

11.357

2.758

2.758

100,00

Működési célú pénze. átvétel államházt. kívülről

730

1.382

1.382

100,00

Felhalm. célú pénze. átvétel államh. kivülről

-

1.618

1.618

100,00

Hitelek bevétele

38.097

-

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

15.278

21.510

21.510

100,00

Kiegyenlítő, függő bevételek

-

-

-607

-

Bevételek összesen

203.811

196.699

195.828

99,56

3. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2009. (III.26.) rendelete

a 2006. évi költségvetési beszámolóról, valamint a pénzmaradvány elszámolásáról

2008. évi kiadások alakulása

ezer forintban

Kiadások

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

összesen

%-a

1.Személyi juttatás

95.235

98.043

98.882

100,86

2.Munkaadót terhelő járulékok

28.562

28.728

29.993

100,40

3.Dologi és folyó kiadások

41.134

37.666

39.520

104,92

Dologi kiadás

Egyéb folyó kiadások

Előző évi maradvány visszafiz.

40.265

869

-

36.940

513

213

38.788

520

212

105,00

101,36

99,53

4. Kamat kiadások

-

43

46

106,98

5.Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

4.387

2.843

2.841

99,93

Felújítási kiadások

Felhalmozási kiadások

7.313

1.800

7.947

7.571

7.947

7.571

100,00

100,00

Hitel kamat

-

-

-

-

6.Felhalmozási kiadások összesen

9.113

15.518

15.518

100,00

7.Támogatás értékű műk. kiadás

352

411

411

100,00

8.Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

3.262

2.783

2.783

100,00

9.Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

2.370

2.735

2.735

100,00

10.Általános és céltartalék

19.396

7.929

-

-

11.Hitelek, értékpapír kiad.

-

-

-

-

Kiadások összesen:

203.811

196.699

192.729

97,98

12.Függő, átfutó kiegy. elsz.

-

-

- 4.908

-

Kiadások mindösszesen

203.811

196.699

187.821

95,49


4. számú melléklet - 1. oldal

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2009. (III.26.) rendelete

a 2008. évi költségvetési beszámolóról, valamint a pénzmaradvány elszámolásáról

Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó intézmények 2008. évi működési kiadásai forrásonként

ezer forintban

Cím, alcím

Intézmény megnev.

Szakfeladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Személyi juttatás

Munkáltatót terhelő járulékok

Dologi kiadások és egyéb folyó

Társadalom és szoc. pol. juttatások

Támog.

értékű műk.

kiadás

Működési célú pénzeszk. átadás

Műk.kölcs. nyújt. törl- értékpapír-vás.

Működési

céltartalék

Működési kiadások összesen

Engedélyezett éves létszámkeret

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1.

Polgármesteri

Hivatal

Kisegítő mezőgazdasági szolg

Eredeti

Módosított

Teljesítés

1.059

-

-

321

-

-

510

510

338

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.890

510

338

1

1

-

Közútak üzemeltetése

fenntartása

Eredeti

Módosított

Teljesítés

-

-

-

-

-

-

1.812

3.514

3.710

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.812

3.514

3.710

-

-

-

Önkormányzat igazgatási tev.

Eredeti

Módosított

Teljesítés

22.806

24.408

24.404

6.348

6.862

7.067

9.051

7.588

7.642

-

-

-

352

411

411

3.002

2.523

2.502

-

-

-

500

-

-

42.059

41.792

42.026

6

6

6

Országgyűlési képviselő választás

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

188

188

-

51

51

-

30

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

269

269

-

-

-

Város és község gazd. szolg.

Eredeti

Módosított

Teljesítés

24

24

-

10

10

-

126

126

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160

160

12

-

-

-

Települési vízellátás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

-

-

-

-

-

-

72

72

64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72

72

64

-

-

-

Közvilágítási feladatok

Eredeti

Módosított

Teljesítés

-

-

-

-

-

-

2.220

2.220

2.288

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.220

2.220

2.288

-

-

-

Háziorvosi ellátás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

-

-

208

-

-

64

282

282

387

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

282

282

659

-

-

1

Anya-gyermek és csecsemővédelem

Eredeti

Módosított

Teljesítés

-

-

-

-

-

-

280

280

136

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

280

280

136

-

-

-

4. sz. melléklet 2. oldal

Házi segítségnyújtás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

763

763

-

233

233

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

996

996

-

1

1

-

Rendszeres szociális pénzbeni ellátás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

-

-

-

148

148

146

-

-

-

615

615

613

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

763

763

759

-

-

-

Rendszeres pénzbeni gyermekvéd. ellátás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

341

275

275

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

341

275

275

-

-

-

Eseti pénzbeni szoc ellátások

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.091

496

386

-

-

-

-

-

-

-

-

1.091

496

386

-

-

Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ell.

Eredeti

Módosított

Teljesítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.340

1.457

1.567

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.340

1.457

1.567

-

-

-

Szennyvízelvezetés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

-

-

-

-

-

-

1.847

395

403

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.847

395

403

-

-

-

Települési hull. kezel

Eredeti

Módosított

Teljesítés

6.633

5.888

5.956

2.237

2.044

1.995

300

50

348

-

-

-

-

-

-

260

260

281

-

-

-

-

-

-

9.430

8.242

8.580

9

8

7

Sportintézmények, létesítmények működt.

Eredeti

Módosított

Teljesítés

-

-

-

-

-

-

264

264

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

264

264

200

-

-

-

P.hiv.

összesen

Eredeti

Módosított

Teljesítés

31.285

31.271

30.756

9.297

9.348

9.323

16.764

15.331

15.558

4.387

2.843

2.841

352

411

411

3.262

2.783

2.783

-

-

-

500

-

-

65.847

61.987

61.672

17

16

14

Működési kiadás részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret 4.sz. melléklet 3. oldal ezer Ft

Cím, alcím

Intézmény megneve-zése

Feladat, vagy szakfeladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Személyi juttatás

Munkáltatót terhelő járulékok

Dologi kiadások és egyéb folyó

Társadalom és szoc. pol. juttatások

Támog.

értékű

műk.

kiadás

Működési célú pénzesz-köz átadás

Műk.kölcsnyújt. törl értékpapírvás.

Működési

céltar-talék

Működési kiadások össz.

Engedélyezett éves létszámkeret

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

2.

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

2.1

Általános

iskolai int.egység

Iskolás kor. Ált. iskolai oktatás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

38.918

41.602

43.933

11.940

11.995

13.578

10.482

10.182

10.474

-

-

-

-

-

61.340

63.779

67.985

16

17

15

Sajátos nevelésű igényű tanulók ált. isk. oktatása

Eredeti

Módosított

Teljesítés

1.503

1.503

1.222

436

436

321

1.382

1.382

2.522

-

-

-

-

-

3.321

3.321

4.065

-

Napközi otthoni ellátás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

2.191

2.191

2.070

675

675

661

72

72

-

-

-

-

-

-

2.938

2.938

2.731

1

1

1

Általános iskolai intézm. egység

összesen

Eredeti

Módosított

Teljesítés

42.612

45.296

47.225

13.051

13.106

14.560

11.936

11.636

12.996

-

-

-

-

-

67.599

70.038

74.781

17

18

16

2.2.

Napközi otthonos óvodai int.egység

Óvodai intézményi étkeztetés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

1.294

1.294

1.999

374

374

589

2.522

2.030

2.728

-

-

-

-

-

4.190

3.698

5.316

1

1

1

Iskolai intézményi étkeztetés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

1.304

1.304

1.956

373

373

577

2.242

2.242

2.568

-

-

-

-

-

3.919

3.919

5.101

1

1

1

Munkahelyi

vendéglátás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

1.576

1.576

848

460

460

245

991

991

1.177

-

-

-

-

-

3.027

3.027

2.270

1

1

1

Óvodai nevelés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

15.633

15.871

14.322

4.570

4.630

4.189

2.574

2.274

2.001

-

-

-

-

-

22.777

22.775

20.512

8

8

8

Szociális étkezt.

Eredeti

Módosított

Teljesítés

1.131

1.131

1.476

321

321

431

1.847

1.847

888

-

-

-

-

-

3.299

3.299

2.795

1

1

-

Napközi otthonos óvodai int.e. összesen

Eredeti

Módosított

Teljesítés

20.938

21.176

20.601

6.098

6.158

6.031

10.176

9.384

9.362

-

-

-

-

-

37.212

36.718

35.994

12

12

11

4. számú melléklet 4. oldal

Működési kiadás részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret

2.3

Közművelődési Intézmény

Közösségi színterek

Eredeti

Módosított

Teljesítés

400

300

300

116

116

79

1.795

895

1.061

-

-

-

-

-

2.311

1.311

1.440

-

Máshová nem sorolt

kulturális tevékenység

Eredeti

Módosított

Teljesítés

-

-

463

463

589

-

-

-

-

-

463

463

589

-

Közművelődési Intézmény összesen:

Eredeti

Módosított

Teljesítés

400

300

300

116

116

79

2.258

1.358

1.650

-

-

-

-

-

2.774

1.774

2.029

-

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

összesen:

Eredeti

Módosított

Teljesítés

63.950

66.772

68.126

19.265

19.380

20.670

24.370

22.378

24.008

-

-

-

-

-

107.585

108.530

112.804

29

30

27

Az önkormányzat 2008. évi működési kiadásainak részletezése és az éves engedélyezett létszámkeret

ezerFt

Cím, alcim

Intézmény megnevezése

Gazdálkodási forma

Előirány-zat fajtája

Személyi juttatás

Munkál-

tatót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Társadalom és szoc. pol. juttatások

Támog.

értékű

műk. kiadás

Működési c. pénz-eszköz átadás

Mük. kölcsön nyújt. és törl.

értékpapír

vásárlás

Céltar-talék műkö-désre (Áht. tart.)

Működési kiadások összesen

Engedé-

lyezett éves létszám

keret

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1.

Polgármesteri Hivatal és hozzátartozó

szakfeladatok

Önállóan

gazdál-

kodó

Eredeti

Módosított

Teljesítés

31.285

31.271

30.756

9.297

9.348

9.323

16.764

15.331

15.558

4.387

2.843

2.841

352

411

411

3.262

2.783

2.783

-

500

-

-

65.847

61.987

61.672

17

16

14

2.

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

Részben önállóan gazdál-kodó

Eredeti

Módosított

Teljesítés

63.950

66.772

68.126

19.265

19.380

20.670

24.370

22.378

24.008

-

-

-

-

-

107.585

108.530

112.804

29

30

27

Önkormányzat összesen

Eredeti

Módosított

Teljesítés

95.235

98.043

98.882

28.562

28.728

29.993

41.134

37.709

39.566

4.387

2.843

2.841

352

411

411

3.262

2.783

2.783

-

500

-

-

173.432

170.517

174.476

46

46

41

5. számú melléklet - 1. oldal

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2009. (III.26.) rendelete

a 2008. évi költségvetési beszámolóról, valamint a pénzmaradvány elszámolásáról

Kimutatás az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi bevételeiről és kiadásairól

ezer forintban

Önállóan,

részben önállóan gazdálkodó

intézmények neve

Bevételek összesen

Ebből

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

Intézményi működési bev.

Költségvetési támogatás

Önkormányzat sajátos működési bevétele

Er.

Mód.

Teljesítés

Er.

Mód.

Teljesítés

Er.

Mód.

Teljesítés

Er.

Mód.

Teljesítés

Er.

Mód.

Teljesítés

előirányzat

össz.

%-a

előirányzat

össz.

%-a

előirányzat

össz.

%-a

előirányzat

össz.

%-a

előirányzat

össz.

%-a

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Általános Művelődési Központ

4.631

7.142

6.978

97,70

-

-

-

-

4.631

6.048

5.883

97,27

-

-

-

-

-

-

-

-

Polgárm. Hiv. és int. Szak.

199.180

189.557

188.850

99,63

-

25

24

96,00

1.070

1.892

1.796

94,93

69.134

88.099

88.099

100,00

45.100

46.331

46.328

99,99

Mindösszesen:

203.811

196.699

195.828

99,56

-

25

24

96,00

5.701

7.940

7.679

96,71

69.134

88.099

88.099

100,00

45.100

46.331

46.328

99,99

Előző évi központi ktsgv. kieg.

Átvett pénzeszköz

Támogatás értékű bevétel

Pénzmaradvány

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Kiegyenlítő függő bevétel

Hitel

Er.

Mód

Telj.

%

Er.

Mód

Telj.

%

Er.

Mód.

Telj.

%

Er.

Mód

Telj.

%

Er.

Mód

Telj

Er.

Mód

Telj

Általános Művelődési Közp.

Polgm. Hiv. és szakf.

-

-

-

1.177

-

1.177

-

100,00

-

24352

1.094

25269

1.095

25269

100,00

100,00

-

15278

-

21510

-

21510

-

100,00

-

6.149

-

5.254

-

5.254

-

100,00

-

-

-

-

-

-607

-

38097

-

-

-

-

Minösszesen:

-

1.177

1.177

100,00

24352

26363

26364

100,00

15278

21510

21510

100,00

6.149

5.254

5.254

100,00

-

-

-607

38097

-

-

5. számú melléklet - 2. oldal

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2009. (III.26.) rendelete

a 2008. évi költségvetési beszámolóról, valamint a pénzmaradvány elszámolásáról

Kimutatás az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi bevételeiről és kiadásairól

ezer forintban

Kiadások összesen

Ebből

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulék

Dologi és folyó kiadások

Er.

Mód.

Teljesítés

Er.

Mód.

Teljesítés

Er.

Mód.

Teljesítés

Er.

Mód.

Teljesítés

Előirányzat

össz.

%-a

előirányzat

össz.

%-a

előirányzat

össz.

%-a

előirányzat

össz.

%-a

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

ÁMK

114.898

119.160

123.434

103,59

63.950

66.772

68.126

102,03

19.265

19.380

20.670

106,66

24.370

22.378

24.008

107,28

Polg.

Hiv. és int.

88.913

77.539

64.387

83,04

31.285

31.271

30.756

98,35

9.297

9.348

9.323

99,73

16.764

15.331

15.558

101,48

Összesen:

203.811

196.699

187.821

95,49

95.235

98.043

98.882

100,86

28.562

28.728

29.993

104,40

41.134

37.709

39.566

104,92

ezer forintban

Társadalmi és szociál politikai juttatások

Támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások

Felhalmozási kiadások

Hitelek

törlesztése

Tartalék

Függő átfutó kiadás

Átl.

Stat létszám

Er.

Mód.

Teljesítés

Er.

Mód.

Teljesítés

Er.

Mód.

Teljesítés

Er.

Mód.

Telje

Er.

Mód.

Telj

előirányzat

Össz.

%-a

előirányzat

Össz.

%-a

előirányzat

Össz.

%-a

előirányzat

Össz.

%-a

előirányzat

Össz.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

ÁMK

-

-

-

-

-

-

-

-

7.313

10.630

10630

100,00

-

-

-

-

-

-

-

27

Hivatal

4.387

2.843

2.841

99,93

5.984

5.929

5.929

100,00

1.800

4.888

4.888

100,00

-

-

-

-

19.396

7.929

-4.908

14

Mindössz:

4.387

2.843

2.841

99,93

5.984

5.929

5.929

100,00

9.113

15.518

15.518

100,00

-

-

-

-

19.396

7.929

-4.908

41


6. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2008. (III.26.) rendelete

a 2007. évi költségvetési beszámolóról, valamint a pénzmaradvány elszámolásáról

Fejlesztési és felújítási kiadások teljesítésének alakulása

ezer forintban

Feladat megnevezése

Eredeti

Mód.

Teljesítés

Előirányzat

össz.

%-a

Fejlesztések feladatonként

1.Immaterális javak

2. Ingatlanok

3. Gépbeszerzés

4. Járművek vásárlása

5. Beruházások áfája

-

1.500

-

-

300

276

5.060

1.494

-

741

276

5.060

1.494

-

741

100,00

100,00

100,00

-

100,00

Összesen

1.800

7.571

7.571

100,00

Felújítások

100,00

1. Ingatlanok

2. Gépek

3. Felújítások áfája

6.094

-

1.219

6.642

-

1.305

6.642

-

1.305

100,00

-

100,00

Összesen:

7.313

7.947

7.947

100,00

12

6/a sz. melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata

2008. évi fejlesztési bevételei és kiadásai

ezer forintban

Bevételek

Jogcím

Eredeti

Módosított

Telj. bevétel

Felhalmozási és tőkejellegű bevételei

3.449

3.044

3.044

Magánszemélyek által fizetett kommunális adó 100 %-a

2.700

2.210

2.210

Támogatás értékű felh. bevétel

11.357

2.758

2.758

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

730

1.382

1.382

Felhalmozási célú támogatás

1.865

5.945

5.945

Értékesített tárgyi eszköz Áfa

-

-

-

Felhalmozási kölcsön visszatérülés

-

-

-

Felhalmozási célú pénzmaradvány

10.278

10.843

10.843

Bevétel főösszege

30.379

26.182

26.182

ezer forintban

Kiadások

Jogcím

Eredeti

Módosított

Teljesített

Felhalmozási kiadás, beruházás létesítés

1.800

7.571

7.571

Felújítási kiadás

7.313

7.947

7.947

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

2.370

2.735

2.735

Értékesített tárgyi eszköz áfa befiz.

-

-

-

Felhalmozási tartalék

18.896

7.929

7.929

Fejlesztési célú hitel törlesztés

Hitel kamata

-

-

-

-

-

-

Kiadás összesen:

30.379

26.182

26.182

7. számú m


Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/b.sz. melléklet 1. oldal

5/2008.(III.26.) rendelete

a 2008. évi költségvetési beszámolóról, valamint a pénzmaradvány elszámolásáról

Szakfeladat, vagy feladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Felújítások Áfával

Beruh.

Áfával

Pénzügyi befektetések kiadásai

Felhalmozási kölcsönök nyújtása és törlesztése, hiteltörlesztés

Felhalm célú hitel-törlesztés

Fejlesztési célú hitelek kamata

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

Felhalmozási áfa

befizetések

Céltartalék fejlesztésre

Felhalmozási kiadások összesen

1. Kisegítő mezőgazd.

szolgáltatás

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

-

-

-

168

168

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

168

168

- fűkasza

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

-

-

168

168

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

168

168

2. Óvodai étkeztetés

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

-

-

169

169

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

169

169

- élelmezési program

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

-

-

169

169

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

169

169

3. Saját v. bérelt ingatlan haszn.

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

432

432

-

1.115

1.115

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.547

1.547

- Dzsem üzem vásárlás

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

-

-

1.115

1.115

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.115

1.115

- Dzsem üzem felújítás

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

432

432

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

432

432

4. Önkormányzati igazg. tevékenység

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

-

-

-

-

-

395

266

266

-

18.896

7.929

7.929

19.291

8.195

8.195

- közmű fejlesztés

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

-

-

-

-

-

65

21

21

-

-

65

21

21

- lakáshoz jutás támogatása

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

-

-

-

-

-

330

245

245

-

-

330

245

245

5. Város és községgazd.

szolgáltatás

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

257

257

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

257

257

- Tűzoltószertár felújítás

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

257

257

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

257

257

6. Óvodai nevelés

Eredeti

Módosított

Teljesített

1.000

414

414

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

414

414

- óvoda felújítás

Eredeti

Módosított

Teljesített

1.000

414

414

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

414

414

14

7. Iskolai oktatás

Eredeti

Módosított

Teljesített

1.000

414

414

-

462

462

-

-

-

-

-

-

-

1.000

876

876

- iskola felújítás

Eredeti

Módosított

Teljesített

1.000

414

414

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

414

414

- taninform

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

-

-

162

162

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

162

162

- projektor

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

-

-

300

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

300

8. Sajátos nevelésű igényű tan. oktatása

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

-

-

411

411

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

411

411

- interaktív tábla

Eredeti Módosított

Teljesített

-

-

-

411

411

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

411

411

9. Háziorvosi szolgálat

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

-

-

612

612

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

612

612

- orvosi műszer beszerzés

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

-

-

612

612

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

612

612

10. Szennyvíz elvezetés

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

1.800

2.304

2.304

-

-

-

-

1.975

2.469

2.469

-

-

3.775

4.773

4.773

-Belvíz elvezetés

VII. ütem

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

1.800

1.800

1.800

-

-

-

-

-

-

-

1.800

1.800

1.800

- belvíz folytatás

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

-

-

504

504

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

504

504

- Pannon-Viz Szennyv.elv. rensz.

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

-

-

-

-

-

-

-

1.975

2.469

2.469

-

-

1.975

2.469

2.469

11. Közösségi színterek

Eredeti

Módosított

Teljesített

5.313

6.430

6.430

-

2.330

2.330

-

-

-

-

-

-

-

5.313

8.760

8.760

- Kultúrház felújítás

Eredeti

Módosított

Teljesített

5.313

6.310

6.310

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.313

6.310

6.310

- új ingatlan vásárlás

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

-

-

2.030

2.030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.030

2.030

- új ingatlan felújítás

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

120

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120

120

- projektor

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

-

-

-

300

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

300

Eredeti

Módosított

Teljesített

7.313

7.947

7.947

1.800

7.571

7.571

-

-

-

-

2.370

2.735

2.735

-

18.896

7.929

7.929

30.379

26.182

26.182

7. számú melléklet 1. oldal

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2009. (III.26.) rendelete

a 2008. évi költségvetési beszámolóról, valamint a pénzmaradvány elszámolásáról

Kimutatás az önkormányzat 2008. évi vagyonáról

2008. december 31-i állapot

ezer forintban

Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve

I. Befektetett eszközök

Tárgyi eszközök és immateriális javak

Bruttó Nettó

Nettó értékből

Imm. jav. Ingatlan Gépek Jármű

Beruhá-

zások

folyamat-

ban lévő

Befekte-

tett pénzügyi eszközök

Üzemelte-tésre átadott eszközök

Eszközök összesen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

ÁMK

Polgármesteri Hivatal és egyéb int.

80.123

357.335

70.944

286.984

685

494

67.670

285.301

2.075

1.189

514

-

1.069

4.211

-

6.800

-

67.169

72.013

365.164

Mindösszesen

437.458

357.928

1.179

352.971

3.264

514

5.280

6.800

67.169

437.177

ezer forintban

II. Forgóeszközök

III.

Eszközök mindösszesen

Készletek

Követelések

Rövid lejáratú értékpapírok

Pénzeszköz

Egyéb aktív pénzügyi eszközök

elszámolása

Összesen

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ÁMK

286

-

-

-

-

286

72.299

Polgármesteri Hivatal

-

395

-

7.475

2.666

10.536

375.700

Mindösszesen:

286

395

-

7.475

2.666

10.822

447.999

16

7. számú melléklet 2. oldal

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2009. (III.26.) rendelete

a 2008. évi költségvetési beszámolóról, valamint a pénzmaradvány elszámolásáról

Kimutatás az önkormányzat 2008. évi vagyonáról

2008. december 31-i állapot

ezer forintban

Önállóan,

részben önállóan gazdálkodó intézmények neve

Saját tőke

Tartalékok

Kötelezettségek

Kötelezett-ségek

összesen

Források

mind-

összesen

Induló tőke

Tőke-

változások

Záró tőke

összesen

Költségvetési tartalék

Vállalk. tartalék

Rövid lejáratú

Hosszú lejáratú

Egyéb passz. el.

ÁMK

Polgármesteri Hivatal és egyéb intézmények

9.278

11.373

63.021

352.939

72.299

364.312

-

3.706

-

-

-

1.247

-

-

-

6.435

-

7.682

72.299

375.700

Mindösszesen

20.651

415.960

436.611

3.706

-

1.247

-

6.435

7.682

447.999

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. május »
május
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031