Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Archívum Hatályon kívül helyezett rendeletek 2/2010.(IV.8.) rendelet az önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolójáról, valamint a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásáról
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

2/2010.(IV.8.) rendelet az önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolójáról, valamint a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásáról

2.2010.(IV.8.) rendelet az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról.doc — Microsoft Word Document, 534Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2/2010. (IV.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolójáról,

valamint a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásáról

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ában nyert felhatalmazás alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint a pénzmaradvány elszámolásáról az alábbi rendeletet alkotja.

  1. Fejezet

2009. évi költségvetés végrehajtása

1.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtását

195.745 ezer Ft bevétellel,

196.193 ezer Ft kiadással állapítja meg.

2.§ Az önkormányzat bevételeinek főösszegét forrásonkénti bontásban az 1,2,5 számú mellékletben foglalt részletezés szerint állapítja meg.

3. § A képviselő-testület a 2009. évi költségvetés részben önálló gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadásait és ezen belül kötelező előirányzatait az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

4. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó szakfeladatok működési kiadásait a 4. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 6. számú melléklet szerinti részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

  1. Fejezet

A pénzmaradvány elszámolása

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi módosított pénzmaradványát 2.457 ezer forintban határozza meg, mely teljes összegében kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy 2009. évben működési pénzmaradvány nem keletkezett.

(3) A 2008. évi fejlesztési pénzmaradvány 2.457 ezer Ft.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi kötött felhasználású normatív állami hozzájárulás elszámolását 61.772 ezer Ft-tal jóváhagyja.

(2) A normatíva elszámolásait a következők szerint hagyja jóvá:

a.) normatív állami hozzájárulás visszafizetési kötelezettség: 957 ezer Ft

normatíva hozzájárulás pótigény: 2.552 ezer Ft

b.) ÖNHIKI-s támogatásból visszafizetési kötelezettség 884 ezer Ft

c.) SZJA jövedelem differenciálás pótigény 8 ezer Ft

d.) Kereset-kiegészítés és járulékcsökkentés hatásának elszámolásából visszafizetési kötelezettség 194 ezer Ft

összes visszafizetési kötelezettség: 2.035 ezer Ft

összes pótigénylés: 2.560 ezer Ft.

  1. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

8. § Az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 453.604 ezer Ft-ban állapítja meg.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 1. és 3. számú mellékletben foglalt részletezéssel hagyja jóvá.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye létszámának alakulását az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja.

11. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetését szabályozó 2/2009.(II.17.) és az azt módosító 7/2009.(VIII.31.) rendeletét, a 13/2009.(XII.22.) rendeletét hatályon kívül helyezi.

Sokorópátka, 2010. március 30.

Mecséri Lajos Vehrer Ferencné

polgármester címzetes főjegyző

A rendeletet kihirdettem:

Sokorópátka, 2010. április 8.

Vehrer Ferencné

címzetes főjegyző

1. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2010. (IV.8.) önkormányzati rendelete

a 2009. évi költségvetési beszámolóról, valamint a pénzmaradvány elszámolásáról

2009. évi összevont pénzforgalmi mérleg

ezer forintban

Bevételek

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

Össz.

%-a

1. Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

-

40

40

100.00

Intézményi tevékenység bevételei

Kamatbevétel

6.920

380

9.667

380

9.667

80

100,00

21,05

2. Intézményi műk. bevétel össz.

7.300

10.047

9.747

97,01

Helyi adók,

- Iparűzési adó

Személyi jövedelemadó, Gépjárműadó

Pótlék, bírság

Talajterhelési díj

Termőföld bérbead. szárm. bev

Egyéb sajátos bevétel

3.750

3.750

39.578

4.100

250

170

-

-

6.613

6.613

38.764

4.100

250

140

-

30

4.557

4.557

38.764

3.757

179

79

-

30

68,91

68,91

100,00

91,63

71,60

56,43

-

100,00

3. Önkormányzat sajátos műk.

bevételei összesen

47.848

49.897

47.366

94,93

4. Önk. Sajátos felhalm. és tőke jellegű bevétel

- Ebből magánszem. kommunális adója

5.533

2.250

5.788

2.266

5.788

2.266

100,00

100,00

Normatív állami hozzájárulás

- állandó népességszámhoz kötött

- feladat mutatószámhoz kötött

Központosított előirányzatok

Egyéb központosított támogatás

  • ÖNHIKI

  • Működésképtelen tám.

  • központosított kieg. tám. egyes közokt. fel-ra

  • egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása ,

- Vis mayor támogatás

- területi kiegyenlítést szolg. tám.

- céljellegű decentr. támogatás

60.021

3.872

56.149

3.270

6.907

-

-

244

6.663

-

-

-

59.932

3.872

56.060

9.204

12.890

6.854

2.000

245

3.791

2.500

660

5.745

59.931

3.872

56.060

9.204

12.890

6.854

2.000

245

3.791

2.500

660

5.745

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

5. Önkorm. költségv. tám. össz.

70.198

90.931

90.931

100,00

6. Előző évi köz.i ktv.kieg.

-

-

-

100,00

7. Támogatás értékű működési bevétel

10.290

27.836

27.836

100,00

8.Támogatás értékű felh. bevétel

23.485

9.363

9.363

100,00

9. Tárgyi eszköz értékesítése

-

32

32

100,00

10. Felhalm. célú pénze. átvétel államh. kívülről

680

1.104

1.104

100,00

11.Hitelek, értékpapírok bev.

38.098

222

222

100,00

12. Előző évi pénzm. igénybevétele

7.930

3.706

3.706

100,00

Bevételek összesen:

211.362

198.966

196.135

98,58

13. Kiegyenlítő, függő bevételek

-

-

-390

-

Bevételek mindösszesen

211.362

198.966

195.745

98,38

2. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2010. (IV.8.) önkormányzati rendelete

a 2009. évi költségvetési beszámolóról, valamint a pénzmaradvány elszámolásáról

2009. évi bevételek forrásonként

ezer forintban

Bevételek

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

összesen

%-a

Hatósági jogkörhöz kötött bevételek

-

40

40

100,00

Intézményi tevékenység bevételei

Kamatbevételek

6.920

380

9.667

380

9.667

80

100,00

21,05

Intézményi működési bevételek összesen

7.300

10.047

9.747

97,01

Helyi adók

Személyi jövedelemadó

Gépjárműadó

Egyéb sajátos bevétel

3.750

39.578

4.100

420

6.613

38.764

4.100

420

4.557

38.764

3.757

288

68,91

100,00

91,63

68,57

Önkormányzat sajátos műk.bev. össz

47.848

49.897

47.366

94,93

Tárgyi eszköz értékesítése

-

32

32

100,00

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

5.533

5.788

5.788

100,00

Normatív állami hozzájárulás

Központosított támogatás

Egyéb támogatások /TEKI/

/ÖNHIKI/

/CÉDE/

Kötött felhalm. támogatások

működésképt. önkorm. támogatása

egyéb költségvetési támogatás

60.021

3.270

-

-

-

6.907

-

-

59.932

9.204

660

6.854

5.745

4.036

2.000

2.500

59.932

9.204

660

6.854

5.745

4.036

2.000

2.500

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Önkormányzati költségvetési támogatások összesen

70.198

90.931

90.931

100,00

Előző évi közp. költségv. kieg.

-

-

-

-

Támogatás értékű működési bevétel

10.290

27.836

27.836

100,00

Támogatás értékű felh. bevétel

23.485

9.363

9.363

100,00

Működési célú pénze. átvétel államházt. kívülről

-

-

-

-

Felhalm. célú pénze. átvétel államh. kivülről

680

1.104

1.104

100,00

Hitelek bevétele

38.098

222

222

100,00

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

7.930

3.706

3.706

100,00

Kiegyenlítő, függő bevételek

-

-

-390

-

Bevételek összesen

211.362

198.966

195.745

98,38

3. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2010. (IV.8.) önkormányzati rendelete

a 2009. évi költségvetési beszámolóról, valamint a pénzmaradvány elszámolásáról

2009. évi kiadások alakulása

ezer forintban

Kiadások

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

Összesen

%-a

1.Személyi juttatás

95.980

93.815

93.815

100,00

2.Munkaadót terhelő járulékok

28.836

27.088

27.088

100,00

3.Dologi és folyó kiadások

40.851

40.597

40.597

100,00

Dologi kiadás

Egyéb folyó kiadások

Előző évi maradvány visszafiz.

39.681

1.170

-

39.360

736

501

39.360

736

501

100,00

100,00

100,00

4. Kamat kiadások

-

22

22

100,00

5.Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

4.229

3.608

3.608

100,00

Felújítási kiadások

Felhalmozási kiadások

7.901

13.393

12.935

9.931

12.935

9.931

100,00

100,00

Hitel kamat

-

-

-

-

6.Felhalmozási kiadások összesen

21.294

22.866

22.866

100,00

7.Támogatás értékű műk. kiadás

502

416

416

100,00

8.Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

2.736

2.680

2.680

100,00

9.Tartalék értékű felhalmozási kiadás

-

331

331

100,00

10.felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

2.405

2.558

2.558

100,00

11.Általános és céltartalék

14.529

4.985

-

-

12.Hitelek, értékpapír kiad.

-

-

-

-

Kiadások összesen:

211.362

198.966

193.981

97,49

13.Függő, átfutó kiegy. elsz.

-

-

2.212

-

Kiadások mindösszesen

211.362

198.966

196.193

98,61


4. számú melléklet - 1. oldal

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2010. (IV.8.) önkormányzati rendelete

a 2009. évi költségvetési beszámolóról, valamint a pénzmaradvány elszámolásáról

Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó intézmények 2009. évi működési kiadásai

ezer forintban

Cím, alcím

Intézmény megnev.

Szakfeladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Személyi juttatás

Munkáltatót terhelő járulékok

Dologi kiadások és egyéb folyó

Társadalom és szoc. pol. juttatások

Támog.

értékű műk.

kiadás

Működési célú pénzeszk. átadás

Műk.kölcs. nyújt. törl- értékpapír-vás.

Működési

céltartalék

Működési kiadások összesen

Engedélyezett éves létszámkeret

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1.

Polgármesteri

Hivatal

Kisegítő mezőgazdasági szolg

Eredeti

Módosított

Teljesített

1.057

-

-

321

-

-

510

477

477

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.888

477

477

1

-

-

Közútak üzemeltetése

fenntartása

Eredeti

Módosított

-

-

-

-

-

-

1.992

180

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.992

180

180

-

-

-

Saját vagy bérelt ingatlan haszn.

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

-

-

-

-

-

60

59

59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

59

59

-

-

-

Önkormányzat igazgatási tev.

Eredeti

Módosított

Teljesített

24.319

26.810

26.810

6.848

7.523

7.523

9.350

10.908

10.908

-

-

-

502

353

353

2.446

2.376

2.376

-

-

-

500

-

-

43.965

47.970

47.970

6

6

6

Országgyűlési képviselő választás

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

173

173

-

47

47

-

82

82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

302

302

-

-

-

Város és község gazd. szolg.

Eredeti

Módosított

Teljesített

24

-

-

10

-

-

126

39

39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160

39

39

-

-

-

Települési vízellátás

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

-

-

-

-

-

84

69

69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84

69

69

-

-

-

Közvilágítási feladatok

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

-

-

-

-

-

2.280

2.157

2.157

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.280

2.157

2.157

-

-

-

Háziorvosi ellátás

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

-

-

-

-

-

282

108

108

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

282

108

108

-

-

-

Anya-gyermek és csecsemővédelem

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

-

-

-

-

-

277

155

155

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

277

155

155

-

-

-

Házi segítségnyújtás

Eredeti

Módosított

Teljesített

738

-

-

225

-

-

-

85

85

-

-

-

-

63

63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

963

148

148

1

-

-

Rendszeres szociális pénzbeni ellátás

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

-

-

148

139

139

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

763

888

888

-

-

-

Rendszeres pénzbeni gyermekvéd. ellátás

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

290

441

441

-

-

-

Eseti pénzbeni szoc ellátások

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.004

816

816

-

-

-

Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ell.

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.320

1.602

1.602

-

-

-

Szennyvízelvezetés

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

-

-

-

-

-

1.847

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.847

-

-

-

-

-

Települési hull. kezel

Eredeti

Módosított

Teljesített

6.788

4.766

4.766

2.286

989

989

300

9

9

-

-

-

-

-

-

290

304

304

-

-

-

-

-

-

9.664

6.068

6.068

9

7

7

Sportintézmények, létesítmények működt.

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

-

-

-

-

-

294

106

106

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

294

106

106

-

-

-

P.hiv.

összesen

Eredeti

Módosított

Teljesített

32.926

31.749

31.749

9.838

8.698

8.698

17.402

14.434

14.434

4.229

3.608

3.608

502

416

416

2.736

2.680

2.680

-

-

-

500

-

-

68.133

61.585

61.585

17

13

13

Működési kiadás részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret 4.sz. melléklet 3. oldal ezer Ft

Cím, alcím

Intézmény megneve-zése

Feladat, vagy szakfeladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Személyi juttatás

Munkáltatót terhelő járulékok

Dologi kiadások és egyéb folyó

Társadalom és szoc. pol. juttatások

Támog.

értékű

műk.

kiadás

Működési célú pénzesz-köz átadás

Műk.kölcsnyújt. törl értékpapírvás.

Működési

céltar-talék

Működési kiadások össz.

Engedélyezett éves létszámkeret

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

2.

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

2.1

Általános

iskolai int.egység

Iskolás kor. Ált. iskolai oktatás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

37.450

40.347

40.347

11.413

12.613

12.613

9.522

15.869

15.869

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58.385

68.829

68.829

16

17

17

Sajátos nevelésű igényű tanulók ált. isk. oktatása

Eredeti

Módosított

Teljesítés

2.142

496

496

686

66

66

973

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.801

562

562

-

-

-

Napközi otthoni ellátás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

2.189

2.301

2.301

674

732

732

72

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.935

3.035

3.035

1

1

1

Általános iskolai intézm. egység

összesen

Eredeti

Módosított

Teljesítés

41.781

43.144

43.144

12.773

13.411

13.411

10.567

15.871

15.871

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.121

72.426

72.426

17

18

18

2.2.

Napközi otthonos óvodai int.egység

Óvodai intézményi étkeztetés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

1.079

1.321

1.321

314

369

369

1.840

2.404

2.404

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.233

4.094

4.094

1

1

1

Iskolai intézményi étkeztetés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

1.264

1.596

1.596

360

450

450

2.740

2.934

2.934

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.364

4.980

4.980

1

1

1

Munkahelyi

vendéglátás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

1.564

432

432

456

123

123

1.316

796

796

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.336

1.354

1.354

1

1

1

Óvodai nevelés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

9.879

7.217

7.217

2.841

1.962

1.962

2.515

2.012

2.012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.235

11.191

11.191

5

5

5

Bölcsődei ellátás

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

52

52

-

5

5

-

65

65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

122

122

-

-

-

Szociális étkezt.

Eredeti

Módosított

Teljesítés

1.129

2.066

2.066

321

270

270

1.870

476

476

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.320

2.812

2.812

1

1

1

Napközi otthonos óvodai int.e. összesen

Eredeti

Módosított

Teljesítés

14.915

12.687

12.687

4.292

3.179

3.179

10.281

8.687

8.687

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.488

24.553

24.553

9

9

9

2.3

Gici Tagóvoda

Óvodai int.étkeztetés

Eredeti

Módosított

Teljesített

176

330

330

47

93

93

942

602

602

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.165

1.025

1.025

-

-

-

Munkahelyi vendéglátás

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

72

72

-

20

20

570

132

132

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

570

224

224

-

-

-

Óvodai nevelés

Eredeti

Módosított

Teljesített

5.782

5.533

5.533

1.770

1.611

1.611

58

98

98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.610

7.242

7.242

3

3

3

Gici Tagóvoda összesen

Eredeti

Módosított

Teljesített

5.958

5.935

5.935

1.817

1.724

1.724

1.570

832

832

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.345

8.491

8.491

3

3

3

Óvodai int.egység összesen

Eredeti

Módosított

Teljesített

20.873

18.622

18.622

6.109

4.903

4.903

11.851

9.519

9.519

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38.833

33.044

33.044

12

12

12

4.számú melléklet-4.oldal

Működési kiadás részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret

2.4

Közművelődési Intézmény

Közösségi színterek

Eredeti

Módosított

Teljesítés

400

300

300

116

76

76

568

257

257

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.084

633

633

-

-

-

Máshová nem sorolt

kulturális tevékenység

Eredeti

Módosított

Teljesítés

-

-

-

-

-

-

463

538

538

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

463

538

538

-

-

-

Közművelődési Intézmény összesen:

Eredeti

Módosított

Teljesítés

400

300

300

116

76

76

1.031

795

795

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.547

1.171

1.171

-

-

-

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

összesen:

Eredeti

Módosított

Teljesítés

63.054

62.066

62.066

18.998

18.390

18.390

23.449

26.185

26.185

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105.501

106.641

106.641

29

30

30

Az önkormányzat 2009. évi működési kiadásainak részletezése és az éves engedélyezett létszámkeret 4.számú melléklet-5.oldal

ezerFt

Cím, alcim

Intézmény megnevezése

Gazdálkodási forma

Előirány-zat fajtája

Személyi juttatás

Munkál-

tatót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Társadalom és szoc. pol. juttatások

Támog.

értékű

műk. kiadás

Működési c. pénz-eszköz átadás

Mük. kölcsön nyújt. és törl.

értékpapír

vásárlás

Céltar-talék műkö-désre (Áht. tart.)

Működési kiadások összesen

Engedé-

lyezett éves létszám

keret

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1.

Polgármesteri Hivatal és hozzátartozó

szakfeladatok

Önállóan

gazdál-

kodó

Eredeti

Módosított

Teljesítés

32.926

31.749

31.749

9.838

8.698

8.698

17.402

14.434

14.434

4.229

3.608

3.608

502

416

416

2.736

2.680

2.680

-

-

-

500

-

-

68.133

61.585

61.585

17

13

13

2.

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

Részben önállóan gazdál-kodó

Eredeti

Módosított

Teljesítés

63.054

62.066

62.066

18.998

18.390

18.390

23.499

26.185

26.185

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105.501

106.641

106.641

29

30

30

Önkormányzat összesen

Eredeti

Módosított

Teljesítés

95.980

93.815

93.815

28.836

27.088

27.088

40.851

40.619

40.619

4.29

3.608

3.608

502

416

416

2.736

2.680

2.680

-

-

-

500

-

-

173.634

168.226

168.226

46

43

43

5. számú melléklet - 1. oldal

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2010. (IV.8.) önkormányzati rendelete

a 2009. évi költségvetési beszámolóról, valamint a pénzmaradvány elszámolásáról

Kimutatás az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételeiről és kiadásairól

ezer forintban

Önállóan,

részben önállóan gazdálkodó

intézmények neve

Bevételek összesen

Ebből

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

Intézményi működési bev.

Költségvetési támogatás

Önkormányzat sajátos működési bevétele

Er.

Mód.

Teljesítés

Er.

Mód.

Teljesítés

Er.

Mód.

Teljesítés

Er.

Mód.

Teljesítés

Er.

Mód.

Teljesítés

előirányzat

össz.

%-a

előirányzat

össz.

%-a

előirányzat

össz.

%-a

előirányzat

össz.

%-a

előirányzat

össz.

%-a

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

ÁMK

73.799

93.597

93.397

100,00

-

-

-

-

6.263

7.187

7.187

100,00

53.570

59.522

59.522

100,00

-

-

-

-

Polgárm.Hiv.és int.szak.

137.563

105.369

102.148

96,94

-

40

40

100,00

1.037

2.860

2.560

89,51

16.628

31.409

31.404

100,00

47.848

49.897

47.366

94,93

Mindösszesen

211.362

198.966

195.745

98,38

-

40

40

100,00

7.300

10.047

9.747

97,01

70.198

90.931

90.931

100,00

47.848

49.897

47.366

94,93

Tárgyi eszköz értékesítése

Átvett pénzeszköz

Támogatás értékű bevétel

Pénzmaradvány

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Kiegyenlítő függő bevétel

Hitel

Er.

Mód

Telj.

%

Er.

Mód

Telj.

%

Er.

Mód.

Telj.

%

Er.

Mód

Telj.

%

Er.

Mód

Telj

Er.

Mód

Telj

Általános Művelődési Közp.

Polgm. Hiv. és szakf.

-

-

16

16

16

16

100,00

100,00

13.966

20.489

26.872

11.431

26.872

11.431

100,00

100,00

-

7.930

-

3.706

-

3.706

-

100,00

-

5.533

-

5.788

-

5.788

-

100,00

-

-

-

-

-

-390

-

38.098

-

222

-

222

Minösszesen:

32

32

100,00

34.455

38.303

38.303

100,00

7.930

3.706

3.706

100,00

5.533

5.788

5.788

100,00

-

-

-390

38.098

222

222

-

5. számú melléklet - 2. oldal

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2010. (IV.8.) önkormányzati rendelete

a 2009. évi költségvetési beszámolóról, valamint a pénzmaradvány elszámolásáról

Kimutatás az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételeiről és kiadásairól

ezer forintban

Kiadások összesen

Ebből

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulék

Dologi és folyó kiadások

Er.

Mód.

Teljesítés

Er.

Mód.

Teljesítés

Er.

Mód.

Teljesítés

Er.

Mód.

Teljesítés

Előirányzat

össz.

%-a

előirányzat

össz.

%-a

előirányzat

össz.

%-a

előirányzat

össz.

%-a

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Polg.

Hiv. és int.

105.070

84.317

81.544

96,71

32.926

31.749

31.749

100,00

9.838

8.698

8.698

100,00

17.402

14.434

14.434

100,00

ÁMK

106.292

114.649

114.649

100,00

63.054

62.066

62.066

100,00

18.998

18.390

18.390

100,00

23.449

26.185

26.185

100,00

Összesen:

211.362

198.966

196.193

98,61

95.980

93.815

93.815

100,00

28.836

27.088

27.088

100,00

40.851

40.619

40.619

100,00

ezer forintban

Társadalmi és szociál politikai juttatások

Támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások

Felhalmozási kiadások

Hitelek

törlesztése

Tartalék

Függő átfutó kiadás

Átl.

Stat létszám

Er.

Mód.

Teljesítés

Er.

Mód.

Teljesítés

Er.

Mód.

Teljesítés

Er.

Mód.

Telje

Er.

Mód.

Telj

előirányzat

Össz.

%-a

előirányzat

Össz.

%-a

előirányzat

Össz.

%-a

előirányzat

Össz.

%-a

előirányzat

Össz.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

ÁMK

-

-

-

-

-

-

-

-

791

8.008

8.008

100,00

-

-

-

-

-

-

-

30

Hivatal

4.229

3.608

3.608

100,00

5.693

5.985

5.985

100,00

20.503

14.858

14.858

100,00

-

-

-

-

14.529

4.985

2.212

13

Mindössz:

4.229

3.608

3.608

100,00

5.693

5.985

5.985

100,00

21.294

22.866

22.866

100,00

-

-

-

-

14.529

4.985

2.212

43


6. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2010. (IV.8.) önkormányzati rendelete

a 2009. évi költségvetési beszámolóról, valamint a pénzmaradvány elszámolásáról

Fejlesztési és felújítási kiadások teljesítésének alakulása

ezer forintban

Feladat megnevezése

Eredeti

Mód.

Teljesítés

Előirányzat

össz.

%-a

Beruházások feladatonként

1.Immaterális javak

2. Ingatlanok

3. Berendezések,gépbeszerzés

4. Járművek vásárlása

5. Beruházások áfája

-

4.750

475

5.936

2.232

336

168

1.766

6.061

1.600

336

168

1.766

6.061

1.600

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Összesen

13.393

9.931

9.931

100,00

Felújítások

1. Ingatlanok

2. Gépek

3. Felújítások áfája

6.584

-

1.317

10.615

-

2.320

10.615

-

2.320

100,00

100,00

100,00

Összesen:

7.901

12.935

12.935

100.00

6/a sz. melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata

2009. évi fejlesztési bevételei és kiadásai

ezer forintban

Bevételek

Jogcím

Eredeti

Módosított

Telj. bevétel

Felhalmozási és tőkejellegű bevételei

3.283

3.522

3.522

Magánszemélyek által fizetett kommunális adó 100 %-a

2.250

2.266

2.266

Támogatás értékű felh. bevétel

23.485

9.363

9.363

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

680

1.104

1.104

Felhalmozási célú támogatás

100

6.523

6.523

Értékesített tárgyi eszköz Áfa

-

40

40

Felhalmozási kölcsön visszatérülés

-

-

-

Felhalmozási célú pénzmaradvány

7.930

7.929

7.929

Bevétel főösszege

37.728

30.747

30.747

ezer forintban

Kiadások

Jogcím

Eredeti

Módosított

Teljesített

Felhalmozási kiadás, beruházás létesítés

13.393

9.931

9.931

Felújítási kiadás

7.901

12.935

12.935

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

-

330

330

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

2.405

2.558

2.558

Értékesített tárgyi eszköz áfa befiz.

-

8

8

Felhalmozási tartalék

14.029

4.985

4.985

Fejlesztési célú hitel törlesztés

Hitel kamata

-

-

-

Kiadás összesen:

37.728

30.747

30.747

7. számú m


Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/b.sz. melléklet 1. oldal

2/2010.(IV.8.) önkormányzati rendelete

a 2009. évi költségvetési beszámolóról, valamint a pénzmaradvány elszámolásáról

Szakfeladat, vagy feladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Felújítások Áfával

Beruh.

Áfával

Pénzügyi befektetések kiadásai

Felhalmozási kölcsönök nyújtása és törlesztése, hiteltörlesztés

Felhalm célú hitel-törlesztés kamata

Támogatás értékű felhalm. kiadás

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

Felhalmozási áfa

befizetések

Céltartalék fejlesztésre

Felhalmozási kiadások összesen

1. Saját vagy béreli ingatlan haszn.

Eredeti

Módosított

Teljesített

240

-

-

240

-

-

- Sp. Fő u.22

felújítása

Eredeti

Módosított

Teljesített

240

-

-

2. Önkormányzati igazg. tevékenység

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

84

84

-

330

330

430

583

583

-

8

8

14.029

4.985

4.985

14.459

5.990

5.990

- közmű fejlesztés

Eredeti

Módosított

Teljesített

100

118

118

100

118

118

- lakáshoz jutás támogatása

Eredeti

Módosított

Teljesített

330

465

465

330

465

465

-értékesítés,áfa bevétel

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

8

8

-

8

8

-szoftver beszerzés

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

-

-

-

84

84

-

84

84

-orvosi műszerre átadott pénzeszköz

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

331

331

-

331

331

3. Város és községgazd.

szolgáltatás

Eredeti

Módosított

Teljesített

7.440

7.441

7.441

7.440

7.441

7.441

- Tűzoltószertár felújítás

Eredeti

Módosított

Teljesített

7.440

7.441

7.441

7.440

7.441

7.441

4. Óvodai nevelés

Eredeti

Módosított

Teljesített

180

2.705

2.705

180

2.705

2.705

- óvoda felújítás

Eredeti

Módosított

Teljesített

180

2.705

2.705

180

2.705

2.705

5. Iskolai oktatás

Eredeti

Módosított

Teljesített

41

2.539

2.539

570

2.514

2.514

611

5.053

5.053

- iskola felújítás

Eredeti

Módosított

Teljesített

41

2.539

2.539

41

2.539

2.539

- taninform és szoftver

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

332

332

-

332

332

- eszközvásárlás

Eredeti

Módosított

Teljesített

570

2.182

2.182

570

2.182

2.182

6. Házi segítségnyújtás

Eredeti

Módosított

Teljesített

7.123

7.123

7.123

7.123

7.123

7.123

- falubusz vásárlása

Eredeti Módosított

Teljesített

7.123

7.123

7.123

7.123

7.123

7.123

7. Szennyvíz elvezetés

Eredeti

Módosított

Teljesített

5.700

210

210

5.700

210

210

-Belvíz elvezetés

Eredeti

Módosított

Teljesített

5.700

210

210

5.700

210

210

- Pannon-Viz Szennyv.elv. rensz.

Eredeti

Módosított

Teljesített

1.975

1.975

1.975

1.975

1.975

1.975

8. Közösségi színterek

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

250

250

-

250

250

- Öreg u.6. felújítás

Eredeti

Módosított

Teljesített

-

250

250

-

250

250

Eredeti

Módosított

Teljesített

7.901

12.935

12.935

13.393

9.931

9.931

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

330

330

2.405

2.558

2.558

-

8

8

14.029

4.985

4.985

37.728

30.747

30.747

7. számú melléklet 1. oldal

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2010. (IV.8.) önkormányzati rendelete

a 2009. évi költségvetési beszámolóról, valamint a pénzmaradvány elszámolásáról

Kimutatás az önkormányzat 2009. évi vagyonáról

2009. december 31-i állapot

ezer forintban

Önállóan gazdálkodó önállóan gazdálkodó és működő intézmények neve

I. Befektetett eszközök

Tárgyi eszközök és immateriális javak

Bruttó Nettó

Nettó értékből

Imm. jav. Ingatlan Gépek Jármű

Beruhá-

zások

folyamat-

ban lévő

Befekte-

tett pénzügyi eszközök

Üzemelte-tésre átadott eszközök

Eszközök összesen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

ÁMK

Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatok

81.835

372.806

54.312

307.770

852

304

73.620

276.952

2.950

1.192

514

5.698

2.253

8.474

-

6.800

-

64.332

79.910

364.031

Mindösszesen

454.641

362.082

1156

350.572

4.142

6.212

10.727

6.800

64.332

443.941

ezer forintban

II. Forgóeszközök

III.

Eszközök mindösszesen

Készletek

Követelések

Rövid lejáratú értékpapírok

Pénzeszköz

Egyéb aktív pénzügyi eszközök

elszámolása

Összesen

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ÁMK

218

-

-

-

-

218

77.113

Polgármesteri Hivatal

-

1.246

-

3.321

4.878

9.445

376.491

Mindösszesen:

218

1.246

-

3.321

4.878

9.663

453.604

7. számú melléklet 2. oldal

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2010. (IV.8.) önkormányzati rendelete

a 2009. évi költségvetési beszámolóról, valamint a pénzmaradvány elszámolásáról