Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Archívum Hatályon kívül helyezett rendeletek 2/2009. (II.17.) rendelet az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

2/2009. (II.17.) rendelet az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

09kvrend.doc — Microsoft Word Document, 558Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2/2009. (II.17.) rendelete

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a 2009. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki.

2. § (1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a képviselő-testület a címrendet a (2) - (4) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ alkot egy címet. Ennek részletezését a 4. és 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.

(4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások- a 2. és 5. számú melléklet szerinti felsorolásban - külön-külön - címet alkotnak.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetését

173.264 ezer Ft költségvetési bevétellel

211.362 ezer Ft költségvetési kiadással,

38.098 ezer Ft hiánnyal jóváhagyja.

A Képviselő-testület

- finanszírozási bevételként a költségvetés működési hiányaként

38.098 ezer Ft működési célú hitel felvételt,

- finanszírozási kiadást nem állapít meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési és finanszírozási

bevételek és kiadások együttes főösszegét 211.362 ezer forintban

ezen belül:

- felhalmozási célú bevételt 37.728 ezer forintban

- felhalmozási célú kiadást 37.728 ezer forintban

melyből:

felújítás összege 7.901 ezer forintban

beruházás összege: 13.393 ezer forintban

felhalmozási célú céltartalék: 14.029 ezer forintban

felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.405 ezer forintban

- a működési célú bevételt 173.634 ezer forintban

- a működési célú kiadásokat 173.634 ezer forintban

ebből:

személyi jellegű kiadásokat 95.980 ezer forintban

a munkaadókat terhelő járulékokat 28.836 ezer forintban

a dologi és egyéb folyó kiadásokat 40.851 ezer forintban

az ellátottak pénzbeni juttatásait 4.229 ezer forintban

működési célú pénzeszközátadást 2.736 ezer forintban

támogatás értékű működési kiadást 502 ezer forintban

működési célú tartalékot 500 ezer forintban

állapítja meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3 sz. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési létszámkeretet 46 főben állapítja meg.

Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó szakfeladatok 17 fő

ÁMK 29 fő

- Általános iskolai intézményegység 17 fő

- Napközi otthonos óvodai intézményegység 9 fő

- Gici Tagóvoda (2 fő + 1 fő prémium éves programban

részesülő) 3 fő

4. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezek kötelező előirányzatait - (címenként) a 2. és 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatot 7.901 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (címenként) a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. § Az önkormányzat fejlesztési mérlegét 37.728 ezer forint összegben, a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

7. § A társadalom és szociálpolitikai juttatásokat az önkormányzat szociális rendeletének megfelelő részletezettséggel a 13. számú melléklet szerint 4.229 ezer forint összegben hagyja jóvá.

Általános és céltartalék

8. § (1) Az önkormányzat általános működési tartalékát 500 ezer forint összegben hagyja jóvá, melyből képviselői keret 500 ezer forint.

(2) A Képviselő-testület államháztartási tartalékot nem határoz meg.

(3) A Képviselő-testület fejlesztési céltartalékát 14.029 ezer forint összegben hagyja jóvá.

A céltartalékot pályázati eszközök elnyeréséhez saját forrásként biztosítja.

Több éves kihatással járó feladatok

9. § A képviselő-testület több éves kihatással járó feladatokat belvíz elvezetés címén tervez, a 8. sz. melléklet szerint.

A későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott éves költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

A több éves bevételek és kiadások várható alakulását bemutató mérleget a 10. számú melléklet tartalmazza.

Európai Uniós projektek

10.§ Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projekthez történő hozzájárulást tervez:

- Belterületi vízelrendezés NYDOP-2007-4.1.1/1.

2009. évben 855 ezer Ft

2010. évben 24.755 ezer Ft

- EMVA a 9/2008. (I.24.) FVM. rendelet alapján a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében falubusz vásárláshoz 2009. évben 1.187 ezer Ft.

Közvetett támogatások

11.§ A képviselő-testület közvetett támogatásokat (adóelengedést, kedvezményt) nem tervez.

III.

A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési hiányát 38.098 ezer forint összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület utasítja a tisztségviselőket, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) önkormányzatok kiegészítő támogatására pályázatot nyújtsanak be. A pályázat benyújtásához a polgármester a szükséges intézkedéseket tegye meg.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges időben a szükséges intézkedéseket tegye meg a működési hitel felvételére.

13. § (1) A képviselő-testület az államháztartási törvény 74. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát - 100 ezer forint erejéig- a polgármesterre ruházza át.

(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években -a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb- többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

14. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület a 13. § (3) bekezdésben foglalt módon dönt.

15. § Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a 9. számú melléklet tartalmazza.

16. § A Képviselő-testület valamennyi önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételét kizárólag fejlesztési célra használhatja fel.

Átmeneti gazdálkodás

17. § (1) Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 77. § (1) és (2) bekezdésében adott felhatalmazás alapján - mivel az önkormányzat 2009. január 1-jéig költségvetési rendeletét nem alkotta meg, - a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(2) A polgármester a 2009. évi költségvetés elfogadásakor - az (1) bekezdésben foglaltak alapján - a Képviselő-testület felé elszámol a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat e rendeletbe történő illesztéssel.

Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. nap­jától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg az Önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámolójáról, valamint a 2007. évi pénzmaradvány elszámolásáról szóló 4/2008. (IV.22.) rendeletét hatályon kívül helyezi.

Sokorópátka, 2009. február 6.

Mecséri Lajos Vehrer Ferencné

polgármester címzetes főjegyző

A rendeletet kihirdettem:

Sokorópátka, 2009. február 17.

Vehrer Ferencné

címzetes főjegyző

1. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2009. (II.17.) rendeletéhez

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételei

ezer Ft

Bevételek megnevezése

Eredeti előirányzat

(1)

(2)

(3)

I.

Működési bevételek

55.148

1.

Intézményi működési bevételek

7.300

1.1

Alaptevékenység bevételei

6.263

1.2

Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek

-

1.3

Intézmények egyéb sajátos bevételei

-

1.4.

Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések

657

1.5.

Kamatbevételek

380

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei(SZJA normatíva nélkül)

47.848

2.2

Helyi adók

3.750

2.2.1

Építményadó

-

2.2.2

Telekadó

-

2.2.3

Vállalkozók kommunális adója

-

2.2.4

Magánszemélyek kommunális adója (működési)

-

2.2.5

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

-

2.2.6

Idegenforgalmi adó épület után

-

2.2.7

Iparűzési adó állandó .jelleggel végzett tevékenység után

3.750

2.2.8

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után

-

2.3.

Átengedett központi adók

2.3.1

Szja helyben maradó része

10.441

2.3.2

Jövedelemkülönbség mérséklésére

29.137

2.3.3

Gépjárműadó

4.100

2.3.4

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

-

2.3.5

Átengedett egyéb központi adók

-

2.4.

Talajterhelési díj

250

2.5.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

170


1. sz. melléklet/2 oldal

ezer Ft

II.

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

103.973

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása (SZJA normatívval)

70.858

1.1

Normatív hozzájárulások

60.021

1.2

Központosított előirányzatok

3.270

1.3

Normatív kötött felhasználású támogatások

6.907

1.3.1

Kiegészítő tám. egyes közokt. Feladatokhoz

244

1.3.2

Kiegészítő tám. egyes szoc. Feladatokhoz

6.663

1.4

Fejlesztési célú támogatások

660

1.4.1

Címzett támogatás

-

1.4.2

Céltámogatás

-

1.4.3

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás

660

1.4.4

Céljellegű decentralizált támogatás

-

1.4.5

Egyéb fejlesztési támogatás

-

1.5

Egyéb központi támogatás

-

2.

Támogatásértékű bevételek

33.115

2.1

Támogatásértékű működési bevételek

10.290

2.1.1

- fejezet kezelésű előir.

2.535

2.1.2

-társadalombizt. alapból

89

2.1.3

-többcélú kistérségi társulástól

7.099

2.1.4

- önkorm. költségv. szerv

567

2.2

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

22.825

2.2.1

-központi költségvetési szervtől

11.681

2.2.2

- fejezet kezelésű előir.

4.845

2.2.3

-többcélú kistérségi társulástól

6.299

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

680

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

-

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

-

3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kivülről (lakosságtól)

680

IV.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

5.533

4.1

Helyi adók: magánszem. Komm.adó felhalm. rész

2.250

4.2

Önkormányzati lakótelek, lakások értékesítése

-

4.3

Privatizációból származó bevétel

-

4.4

Vállalatértékesítésből származó bevétel

-

4.5

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

-

4.6

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

-

4.7

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

1.308

1. sz. melléklet/3 oldal

4.8

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

1.975

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

-

VI.

Hitelek

38.098

1.

Működési célú hitel felvétele

38.098

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

-

VII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

7.930

1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

7.930

Bevételek főösszege

211.362


2. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2009. (II.17.) rendeletéhez

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadásai

ezer Ft

Kiadások megnevezése

Eredeti előirányzat

(1)

(2)

(3)

30.

Személyi juttatások

95.980

31.

Munkaadókat terhelő járulék

28.836

32.

Dologi és egyéb folyó kiadások

40.851

33.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

4.229

34.

Támogatásértékű kiadások

502

34.1

-működési célra

502

34.2

-felhalmozási célra

-

35.

Pénzeszköz átadások állam-háztartáson kívülre

5.141

35.1.

 • Működési célra

2.736

35.2.

 • Fejlesztési célra

2.405

36.

Felhalmozási kiadások

21.294

36.1.

 • Felújítások áfával

7.901

36.2.

 • Beruházások áfával

13.393

36.3

36.4

 • Beruházáshoz kapcs. Áfa-, és tárgyi eszk., imm. javak ért miatti áfa befizetések

 • hitel kamat

-

37.

Pénzügyi befektetések kiadásai

-

38

Kölcsönök nyújtása és törlesztése

-

39

Hitelek törlesztése

-

39.1

 • Működési célú

-

39.2.

 • Fejlesztési célú

-

40.

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása

-

41.

Céltartalék

14.529

41.1

 • Működésre

500

 • Előzőből: államházt. tartalék

 • Képviselői keret

-

500

41.2

 • Fejlesztésre

14.029

Kiadások összesen

211.362

3. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2009. (II.17.) rendeletéhez

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft

Bevételek és kiadások

Eredeti előirányzat

Működési célú bevételek megnevezése

Intézményi működési bevételek (felhalmozási áfa nélkül)

7.300

Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések

-

Támogatásértékű működési bevételek

10.290

Működési célú kölcsönök (igénybevétele vagy visszafizetése)

-

Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek működésre fordítandó része

47.848

Normatív hozzájárulások

60.021

Központosított előirányzatok

-

Kötött normatív hozzájárulás

10.077

Működési célú hitelbevétel

38.098

Előző évi pénzmaradvány műk. része

-

Működési célú bevételek összesen

173.634

Felhalmozási célú bevételek megnevezése

Felhalmozási célú támogatások: cél- és címzett támogatás

-

TEKI, CÉDE

660

Központosított el.

100

Szakmai fejlesztési felad, 70%-a.

-

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

22.825

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

680

Társ. Gazd. szemp. elmaradott települések 100% szja. rész.

-

Lakáshoz jutás feladatai 100%-a

-

Magánszemélyek által befizetett komm.adó felh.. része

2.250

Felhalmozási pénzből vásárolt rövid lejáratú értékpapír értékesítése, valamint ennek hozama, kamata

-

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

3.283

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része

7.930

Felhalmozási Áfa visszatérülése, értékesített eszk. iimm. javak áfája

-

Felhalmozási célú hitel bevétel, vagy felhalm. kölcsön visszatér.

-

Felhalmozási célú bevételek összesen

37.728

Bevételek összesen

211.362

Működési célú kiadások megnevezése

Személyi juttatások

95.980

Munkaadókat terhelő járulékok

28.836

Dologi és egyéb folyó kiadások (Értékesített tárgyi eszk. imm. javak áfa befizetése nélkül)

40.851

Támogatásértékű működési kiadás

502

Működési célú pénzeszköz átadások

2.736

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

4.229

Működési célú tartalék

500

Előzőből: államháztartási tartalék

-

Működési célú kiadások összesen

173.634

Felhalmozási célú kiadások megnevezése

Felújítások Áfával

7.901

Beruházások Áfával

13.393

Felhalmozási célú kölcsön törlesztése, nyújtása

-

Felhalmozási célú hitel törlesztése

-

Felhalmozási célú hitelek kamata

-

Rövid lej. értékpapír vásárlás (fejlesztési bevételből)

-

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

-

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

2.405

Felhalmozási céltartalék

14.029

Értékesített tárgyi eszk. imm javak Áfa befizetése

-

Felhalmozási kiadások összesen

37.728

Kiadások összesen

211.362


4. sz. melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2009. (II.17.) rendeletéhez

az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételei

ezer Ft

Cím, alcím

Intézmény megnevezése

Előirányzat fajtája

Intézményi működési bevételek

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Önkormányzat költségvetési támogatása

Önkorm. sajátos

felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Támogatás-értékű

Bevételek

Véglegesen átvett pénzeszközök

Támogatási kölcsönök visszatér.

Igénybevétele

értékpapírok kibocsátása

Hitelek

Pénzma-radvány

Bevételek összesen.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1.

Polgármesteri Hivatal és a hozzátart. szakfeladatok

a.) eredeti

1.037

47.848

70.858

5.533

33.115

680

-

38.098

7.930

205.099

2.

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

a.) eredeti

6.263

-

-

-

-

-

-

-

-

6.263

Önkormányzat összesen

a.) eredeti

7.300

47.848

70.858

5.533

33.115

680

-

38.098

7.930

211.362

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2009. (II.17.) rendeletéhez

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadásai

Működési kiadás részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret 5. sz. melléklet 1. oldal ezer Ft

Cím, alcím

Intézmény megnev.

Szakfeladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Személyi juttatás

Munkáltatót terhelő járulékok

Dologi kiadások és egyéb folyó

Társadalom és szoc. pol. juttatások

Támog.

értékű műk.

kiadás

Működési célú pénzeszk. átadás

Műk.kölcs. nyújt. törl- értékpapír-vás

Működési

céltartalék

Működési kiadások összesen

Engedélyezett éves létszámkeret

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1.

Polgármesteri

Hivatal

Kisegítő mezőgazdasági szolg

Eredeti

1.057

321

510

-

-

-

-

-

1.888

1

Közútak üzemeltetése

fenntartása

Eredeti

-

-

1.992

-

-

-

-

-

1.992

-

Saját v. bérelt ingatlan haszn.

Eredeti

-

-

60

-

-

-

-

-

60

-

Önkormányzat igazgatási tev.

Eredeti

24.319

6.848

9.350

-

502

2.446

-

500

43.965

6

Város és község gazd. szolg.

Eredeti

24

10

126

-

-

-

-

-

160

-

Települési vízellátás

Eredeti

-

-

84

-

-

-

-

-

84

-

Közvilágítási feladatok

Eredeti

-

-

2.280

-

-

-

-

-

2.280

-

Háziorvosi szolg.

Eredeti

-

-

282

-

-

-

-

-

282

-

Anya-gyermek és csecsemővédelem

Eredeti

-

-

277

-

-

-

-

-

277

-

Házi segítségnyújtás

Eredeti

738

225

-

-

-

-

-

-

963

1

Rendszeres szociális pénzbeni ellátás

Eredeti

-

148

-

615

-

-

-

-

763

-

Rendszeres pénzbeni gyermekvéd. ellátás

Eredeti

-

-

-

290

-

-

-

-

290

-

Eseti pénzbeni szoc ellátások

Eredeti

-

-

-

1.004

-

-

-

-

1.004

-

Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ell.

Eredeti

-

-

-

2.320

-

-

-

-

2.320

-

Szennyvízelvezetés

Eredeti

-

-

1.847

-

-

-

-

-

1.847

-

Települési hulladék kezelés

Eredeti

6.788

2.286

300

-

-

290

-

-

9.664

9

Sportintézmények, létesítmények működt.

Eredeti

-

-

294

-

-

-

-

-

294

-

P.hiv.

összesen

Eredeti

32.926

9.838

17.402

4.229

502

2.736

-

500

68.133

17

5. sz. melléklet 2. oldal

Működési kiadás részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret ezer Ft

Cím, alcím

Intézmény megnevezése

Feladat, vagy szakfeladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Személyi juttatás

Munkáltatót terhelő járulékok

Dologi kiadások és egyéb folyó

Társadalom és szoc. pol. juttatások

Támog.

értékű

műk.

kiadás

Működési célú pénzesz-köz átadás

Műk.kölcsnyújt. törl értékpapírvás.

Működési

céltar-talék

Műkö-dési kiadások össz.

Engedélye-zett éves létszámkeret

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

2.

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

2.1

Általános

iskolai int.egység

Iskolás kor. Ált. iskolai oktatás

Eredeti

37.450

11.413

9.522

-

-

-

-

-

58.385

16

Sajátos nevelésű igényű tanulók ált. isk. oktatása

Eredeti

2.142

686

973

-

-

-

-

-

3.801

-

Napközi otthoni ellátás

Eredeti

2.189

674

72

-

-

-

-

-

2.935

1

Általános iskolai intézm. egység

összesen

Eredeti

41.781

12.773

10.567

-

-

-

-

-

65.121

17

2.2.

Napközi otthonos óvodai int.egység

Óvodai intézményi étkeztetés

Eredeti

1.079

314

1.840

-

-

-

-

-

3.233

1

Iskolai intézményi étkeztetés

Eredeti

1.264

360

2.740

-

-

-

-

-

4.364

1

Munkahelyi

vendéglátás

Eredeti

1.564

456

1.316

-

-

-

-

-

3.336

1

Óvodai nevelés

Eredeti

9.879

2.841

2.515

-

-

-

-

-

15.235

5

Szociális étkezt.

Eredeti

1.129

321

1.870

-

-

-

-

-

3.320

1

Napközi otthonos óvodai int.e. összesen

Eredeti

14.915

4.292

10.281

-

-

-

-

-

29.488

9

2.3

Gici Tagóvoda

Óvodai int. étkezt.

Eredeti

176

47

942

1.165

Munkahelyi vendéglátás

Eredeti

-

-

570

-

-

-

-

-

570

-

Óvodai nevelés

Eredeti

5.782

1.770

58

-

-

-

-

-

7.610

3

Gici Tagóvoda összesen

5.958

1.817

1.570

-

-

-

-

-

9.345

3

Óvodai int.egység összesen:

Eredeti

20.873

6.109

11.851

-

-

-

-

-

38.833

12

5. számú melléklet 3. oldal

Működési kiadás részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret

2.3

Közművelődési Intézmény

Közösségi színterek

Eredeti

400

116

568

-

-

-

-

-

1.084

-

Máshová nem sorolt

kulturális tevékenység

Eredeti

-

-

463

-

-

-

-

-

463

-

Közművelődési Intézmény összesen:

Eredeti

400

116

1.031

-

-

-

-

-

1.547

-

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

összesen:

63.054

18.998

23.449

-

-

-

-

-

105.501

29

Az önkormányzat 2009. évi működési kiadásainak részletezése és az éves engedélyezett létszámkeret

ezerFt

Cím, alcim

Intézmény megnevezése

Gazdálkodási forma

Előirány-zat fajtája

Személyi juttatás

Munkál-

tatót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Társadalom és szoc. pol. juttatások

Támog.

értékű

műk. kiadás

Működési c. pénz-eszköz átadás

Mük. kölcsön nyújt. és törl.

értékpapír

vásárlás

Céltar-talék műkö-désre (Áht. tart.)

Működési kiadások összesen

Engedé-

lyezett éves létszám

keret

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1.

Polgármesteri Hivatal és hozzátartozó

szakfeladatok

Önállóan

gazdál-

kodó

Eredeti

32.926

9.838

17.402

4.229

502

2.736

-

500

68.133

17

2.

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

Részben önállóan gazdál-kodó

Eredeti

63.054

18.998

23.499

-

-

-

-

-

105.501

29

Önkormányzat összesen

(5. mell. 1+2. oldal)

Eredeti

95.980

28.836

40.851

4.229

502

2.736

-

500

173.634

46

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2009. (II.17.) rendeletéhez

Az Önkormányzat 2009. évi felhalmozási feladatainak részletezése

6.sz. melléklet ezer Ft

Szakfeladat, vagy feladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Felújítások Áfával

Beruh.

Áfával

Pénzügyi befektetések kiadásai

Felhalmozási kölcsönök nyújtása és törlesztése, hiteltörlesztés

Felhalm célú hitel-törlesztés

Fejlesztési célú hitelek kamata

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

Felhalmozási áfa

befizetések

Céltartalék fejlesztésre

Felhalmozási kiadások összesen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.Saját v.bérelt ing. hasznosítása

Eredeti

240

-

-

-

-

-

-

-

-

240

-Sp. Fő u. 22. felújítás

Eredeti

240

-

-

-

-

-

-

-

-

240

2. Önkormányzati igazg. tevékenység

Eredeti

-

-

-

-

-

-

430

-

14.029

14.459

- közmű fejlesztés

Eredeti

-

-

-

-

-

-

100

-

-

100

- lakáshoz jutás támogatása

Eredeti

-

-

-

-

-

-

330

-

-

330

3. Város- és községgazd. szolg.

Eredeti

7.440

-

-

-

-

-

-

-

-

7.440

- Tűzoltószertár felúj.

Eredeti

7.440

-

-

-

-

-

-

-

-

7.440

4. Óvodai nevelés

Eredeti

180

-

-

-

-

-

-

-

-

180

- óvoda felújítás

Eredeti

180

-

-

-

-

-

-

-

-

180

5. Iskolai oktatás

Eredeti

41

570

-

-

-

-

-

-

-

611

- iskola felújítás

Eredeti

41

-

-

-

-

-

-

-

-

41

- eszköz beszerzés

Eredeti

-

570

-

-

-

-

-

-

-

570

6. Házi segítségnyújtás

Eredeti

-

7.123

-

-

-

-

-

-

-

7.123

- falubusz vásárlás

Eredeti

-

7.123

-

-

-

-

-

-

-

7.123

7. Szennyvíz elvezetés

Eredeti

-

5.700

-

-

-

-

1.975

-

-

7.675

-Belvíz elvezetés

VII

Eredeti

-

5.700

-

-

-

-

-

-

-

5.700

- Pannon-Viz Szennyv.elv. rensz.

Eredeti

-

-

-

-

-

-

1.975

-

-

1.975

Eredeti

Módosított

7.901

13.393

-

-

-

-

2.405

-

14.029

37.728

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2009. (II.17.) rendeletéhez

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

Támogatási értékű pénzeszköz átadások 7. számú melléklet

Támogatás formája

Támogatott szervezet neve

Támogatás jogcíme

Támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadás

Eredeti előirányzata

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

34.1.

Támogatásértékű működési kiadások

502

Kisfaludy Könyvtár

Könyvtár ell.

50

Fogászati ügyelet

Sürgősségi ellátás Győr

52

Egyéb szervezetnek

400

35.1

Működési célú átadás ÁHT-on kívülre

2.736

Nonprofit Szervezetek

támogatás

2.110

Willi Dent Kft

fogászat

336

KOMSZOL Kft

Rekult., műk.

290

Működési célú támogatásértékű kiadások,

pénzeszköz átadások

Összesen:

3.238

34.2.

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

35.2

Felhalm célú pénzeszköz átad. ÁHT-on kívül

2.405

Háztartások

Lakáshoz jutás támogatása

330

Háztartások

Közmű 15%

100

Pannon Víz Rt

Szennyv. rendsz. felúítás

1.975

Felhalm. célú támogatásértékű kiadás ,pénzeszköz átadás

Összesen:

2.405

Támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások

Mindösszesen:

5.643


Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2009. (II.17.) rendeletéhez

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

8. számú melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai

éves bontásban ezer Ft

Feladat megnevezése

2009. évre ütemezett kiadás

2010. évre ütemezett kiadás

Összesen

Belvíz elvezetés

5.700

165.033

170.733

Összesen:

5.700

165.033

170.733


Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2009. (II.17.) rendeletéhez

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

9. számú melléklet

Az önkormányzat 2007. évi feladatainak finanszírozása és pénzeszközének változása ezer Ft-ban

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

7.475

6.775

5.516

9.344

6.409

5.472

1.312

7.899

5.017

2.099

2.399

3.273

Várható bevételek összesen

13.803

13.874

18.901

12.584

20.766

15.854

21.531

11.736

18.974

20.555

20.889

21.895

211.362

Ebből:

Int. műk.bevétel

572

773

772

773

772

481

-

-

864

772

773

748

7.300

Sajátos műk.bevét.

3.166

3.167

6.015

3.166

3.167

3.165

3.767

4.766

6.015

3.236

3.166

5.052

47.848

Támogatás, tám.ért. bevétel

9.653

9.752

6.653

7.652

11.653

8.870

6.652

6.653

11.653

10.553

6.653

7.576

103.973

Sajátos felh. és tőke jellegű bevétel

406

182

174

993

174

174

1.112

207

427

994

297

393

5.533

Felh.és tőke jellegű bevétel

6

-

195

-

-

326

-

110

15

-

-

28

680

Hitel

-

-

-

-

5.000

-

10.000

-

-

5.000

10.000

8.098

38.098

Előző évi pénzmaradvány

-

-

5.092

-

-

2.838

-

-

-

-

-

-

7.930

Teljesítendő kiadások

14.503

15.133

15.073

15.519

21.703

20.014

14.944

14.618

21.892

20.255

20.015

17.693

211.362

Ebből:

működési

14.456

14.452

14.580

14.456

14.580

14.456

14.451

14.618

14.452

13.980

14.315

14.838

173.634

Adósság szol

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célra átadott

47

220

493

493

-

166

493

-

-

493

-

-

2.405

Fejlesztési kiadás

-

461

-

570

7.123

-

-

-

7.440

-

5.700

-

21.294

Tartalék felh.

-

-

-

-

-

5.392

-

-

-

5.782

-

2.855

14.029

Záró pénzkészlet

6.775

5.516

9.344

6.409

5.472

1.312

7.899

5.017

2.099

2.399

3.273

7.475

7.475


10. sz. melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2009. (II.17.) rendeletéhez

Bevételek és kiadások várható alakulása 2011-ig

ezer Ft-ban

Bevételek és kiadások

2009.

2010.

2011.

Működési célú bevételek megnevezése

Intézményi működési bevételek (felhalmozási áfa nélkül)

7.300

7.599

7.827

Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések

-

-

-

Támogatás értékű működési bevételek

10.290

10.712

11.033

Működési célú kölcsönök (igénybevétele vagy visszafizetése)

-

-

-

Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek működésre fordítandó része

47.848

49.810

51.304

Normatív hozzájárulások

60.021

62.482

64.356

Kötött normatív hozzájárulások

10.077

9.798

10.092

Központosított előirányzatok

-

-

-

Egyéb központi támogatások

-

-

-

Pénzmaradvány működési része

-

-

-

Működési célú hitelbevétel

38.098

39.660

40.850

Működési célú bevételek összesen

173.634

180.061

185.462

Felhalmozási célú bevételek megnevezése

Felhalmozási célú támogatások: cél- és címzett támogatás

-

-

-

TEKI CÉDE

660

-

-

Központosított ei.

100

50

30

Szakmai fejlesztési felad. 70%-a

-

-

-

Támogatás értékű felhalmozási. bevétel

22.825

165.033

12.283

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

680

660

580

Lakáshoz jutás feladatai 100%-a

-

-

-

Magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a

2.250

2.250

2.250

Magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20 %-a

-

-

-

Felhalmozási pénzből vásárolt rövid lejáratú értékpapír értékesítése, valamint ennek hozama, kamata

-

-

-

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

3.283

3.418

3.521

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része

7.930

6.000

6.400

Felhalmozási Áfa visszatérülése, értékesített eszk. imm. javak áfája

-

-

-

Felhalmozási célú hitel bevétel, vagy felhalmozási kölcsön visszatér.

-

20.000

-

Felhalmozási célú bevételek összesen

37.728

197.411

25.064

Bevételek összesen

211.362

377.472

210.526

Működési célú kiadások megnevezése

Személyi juttatások

95.980

99.819

102.814

Munkaadókat terhelő járulékok

28.836

30.018

30.919

Dologi és egyéb folyó kiadások (Értékesített tárgyi eszk. imm. javak áfa befizetése nélkül)

40.851

42.526

43.802

Támogatás értékű működési kiadás

502

523

539

Működési célú pénzeszköz átadások

2.736

2.273

2.354

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

4.229

4.402

4.534

Működési célú tartalék

500

500

500

Előzőből: államháztartási tartalék

-

-

-

Működési célú kiadások összesen

173.634

180.061

185.462

Felhalmozási célú kiadások megnevezése

Felújítások Áfával

7.901

5.000

5.000

Beruházások Áfával

13.393

175.000

6.000

Pénzügyi befektetések

-

-

-

Felhalmozási célú kölcsön törlesztése, nyújtása

-

-

-

Felhalmozási célú hitel törlesztése

-

-

5.000

Felhalmozási célú hitelek kamata

-

-

400

Rövid lej. értékpapír vásárlás (fejlesztési bevételből)

-

-

-

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

2.405

2.504

2.579

Felhalmozási céltartalék

14.029

14.907

6.085

Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa befizetés

-

-

-

Értékesített tárgyi eszk. imm javak Áfa befizetése

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

37.728

197.411

25.064

Kiadások összesen

211.362

377.472

210.526


Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2009. (II.17.) rendeletéhez

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

11. sz. melléklet

Hitel: ezer Ft-ban

Sor- sz.

Megnevezés

Felvétel éve

Összege

Lejárati évek

2009. évi törlesztés

Hitel tartozás összesen

2009. jan.1-jén

Tervezett hitelfelvétel összesen

1.

Működési célú

Tőke

-

hitel

2009.

38.098

38.098

38.098

20

12. számú melléklet

a 2/2009. (II.17.) rendeletéhez

Sokorópátka Községi Önkormányzat 2009. működési és felhalmozási bevételeiről

ezer Ft-ban

Intézményi

működési

bevétel

Sajátos

működési

bevétel

Költség-vetési támogatás

működési

Támogatási

értékű működési

bevétel

Működési

pénz-maradvány

Működési

hitel

Működési bevétel

összesen

Önk. sajátos felhal-mozási

és tőkejell.

bevétel

Költség-vetési támogatás felhalm.

Támog.

értékű

felhalm.

bevétel

Felhal-

mozási

pénzeszköz

átvétel

Felhalm

pénz-maradv.

Felhalmo-zási

bevétel

Bevétel

mind-

összesen

Kisegítő mg.

szolgáltatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Óvodai Sp.

intézményi étkeztetés Gic

1.169

357

-

-

-

-

-

1.169

357

-

-

-

-

-

-

1.169

357

Iskolai intézményi

étkeztetés

1.215

-

-

-

-

-

1.215

-

-

-

-

-

-

1.215

Munkahelyi Sp.

Vendéglátás Gic

1.374

635

-

-

-

-

-

1.374

635

-

-

-

-

-

-

1.374

635

Közutak üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkorm. igazga­tási tev.

642

-

-

10.201

-

38.098

48.941

-

-

22.825

680

7.930

31.435

80.376

Város és községgazd.

szolgáltatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Települési vízellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közvilágítási feladatok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Országyűlési választás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati választás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati

feladatra nem terv elsz.

-

47.848

70.098

-

-

-

117.946

5.533

760

-

-

-

6.293

124.239

Óvodai nevelés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nappali rendszerű ált iskolai oktatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sajátos nevelési igényű tanulók

ált.isk. oktatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Napközi

otthoni ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Háziorvosi

ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Anya-, gyerm.

és csecsemővéd.

-

-

-

89

-

-

89

-

-

-

-

-

-

89

Házi segít­ségnyújtás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális

étkeztetés

1.513

-

-

-

-

-

1.513

-

-

-

-

-

-

1.513

Rendsz. szoc. pénzbeni ell.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rendszeres gyermekvéd. pénzbeni ell.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eseti szociális pénzbeni ell.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eseti gyermekvéd. pénzbeni ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szennyvíz-elvezetés

395

-

-

-

-

-

395

-

-

-

-

-

-

395

Települési hulladék-kezelés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közművelődési tevékenység

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sportintézm. és sportlét. működtetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Máshova nem

sorolt kult.

tevékenység

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Összesen:

7.300

47.848

70.098

10.290

-

38.098

173.634

5.533

760

22.825

680

7.930

37.728

211.362

13. számú melléklet

a 2/2009. (II.17.) rendelethez Sokorópátka Községi Önkormányzat

2009. működési és felhalmozási kiadásairól

ezer Ft-ban