Itt vagyunk: Főoldal Önkormányzat Archívum Hatályon kívül helyezett rendeletek 2/2008. (II.18.) rendelet az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 
Bekezdések

2/2008. (II.18.) rendelet az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

2_2008.doc — Microsoft Word Document, 685Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Sokorópátka Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2/2008. (II.18.) rendelete

az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a 2008. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki.

2. § (1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a képviselő-testület a címrendet a (2) - (4) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ alkot egy címet. Ennek részletezését a 4. és 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.

(4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások- a 2. és 5. számú melléklet szerinti felsorolásban - külön-külön - címet alkotnak.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetését

165.714 ezer Ft költségvetési bevétellel

203.811 ezer Ft költségvetési kiadással,

38.097 ezer Ft hiánnyal jóváhagyja.

A Képviselő-testület

- finanszírozási bevételként a költségvetés működési hiányaként

38.097 ezer Ft működési célú hitel felvételt,

- finanszírozási kiadást nem állapít meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési és finanszírozási

bevételek és kiadások együttes főösszegét 203.811 ezer forintban

ezen belül:

- felhalmozási célú bevételt 30.379 ezer forintban

- felhalmozási célú kiadást 30.379 ezer forintban

melyből:

felújítás összege 7.313 ezer forintban

beruházás összege: 1.800 ezer forintban

felhalmozási célú céltartalék: 18.896 ezer forintban

felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.370 ezer forintban

- a működési célú bevételt 173.432 ezer forintban

- a működési célú kiadásokat 173.432 ezer forintban

ebből:

személyi jellegű kiadásokat 95.235 ezer forintban

a munkaadókat terhelő járulékokat 28.562 ezer forintban

a dologi és egyéb folyó kiadásokat 41.134 ezer forintban

az ellátottak pénzbeni juttatásait 4.387 ezer forintban

működési célú pénzeszközátadást 3.262 ezer forintban

támogatás értékű működési kiadást 352 ezer forintban

működési célú tartalékot 500 ezer forintban

állapítja meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3 sz. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési létszámkeretet 46 főben állapítja meg.

Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó szakfeladatok 17 fő

ÁMK 29 fő

- Általános iskolai intézményegység 17 fő

- Napközi otthonos óvodai intézményegység 9 fő

- Gici Tagóvoda 3 fő

4. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezek kötelező előirányzatait - (címenként) a 2. és 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatot 7.313 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (címenként) a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. § Az önkormányzat fejlesztési mérlegét 30.379 ezer forint összegben, a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

7. § A társadalom és szociálpolitikai juttatásokat az önkormányzat szociális rendeletének megfelelő részletezettséggel a 13. számú melléklet szerint 4.378 ezer forint összegben hagyja jóvá.

Általános és céltartalék

8. § (1) Az önkormányzat általános működési tartalékát 500 ezer forint összegben hagyja jóvá, melyből képviselői keret 500 ezer forint.

(2) A Képviselő-testület államháztartási tartalékot nem határoz meg.

(3) A Képviselő-testület fejlesztési céltartalékát 18.896 ezer forint összegben hagyja jóvá.

A céltartalékot pályázati eszközök elnyeréséhez saját forrásként biztosítja.

Több éves kihatással járó feladatok

9. § A képviselő-testület több éves kihatással járó feladatokat belvíz elvezetés címén tervez, a 8. sz. melléklet szerint.

A későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott éves költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

A több éves bevételek és kiadások várható alakulását bemutató mérleget a 10. számú melléklet tartalmazza.

Európai Uniós projektek

10.§ Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projekthez történő hozzájárulást tervez:

- Közoktatási infrastruktúra NYDOP-2007-5.3./2F.

- Belterületi vízelrendezés NYDOP-2007-4.1.1/1.

Közvetett támogatások

11.§ A képviselő-testület közvetett támogatásokat (adóelengedést, kedvezményt) nem tervez.

III.

A 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési hiányát 38.097 ezer forint összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület utasítja a tisztségviselőket, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) önkormányzatok kiegészítő támogatására pályázatot nyújtsanak be. A pályázat benyújtásához a polgármester a szükséges intézkedéseket tegye meg.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges időben a szükséges intézkedéseket tegye meg a működési hitel felvételére.

13. § (1) A képviselő-testület az államháztartási törvény 74. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát - 100 ezer forint erejéig- a polgármesterre ruházza át.

(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években -a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb- többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

14. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület a 13. § (3) bekezdésben foglalt módon dönt.

15. § Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a 9. számú melléklet tartalmazza.

16. § A Képviselő-testület valamennyi önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételét kizárólag fejlesztési célra használhatja fel.

Átmeneti gazdálkodás

17. § (1) Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 77. § (1) és (2) bekezdésében adott felhatalmazás alapján - mivel az önkormányzat 2008. január 1-jéig költségvetési rendeletét nem alkotta meg, - a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(2) A polgármester a 2008. évi költségvetés elfogadásakor - az (1) bekezdésben foglaltak alapján - a Képviselő-testület felé elszámol a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat e rendeletbe történő illesztéssel.

Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. január 1. nap­jától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg az Önkormányzat 2006. évi költségvetési beszámolójáról, valamint a 2006. évi pénzmaradvány elszámolásáról szóló 6/2007. (IV.19.) rendeletét hatályon kívül helyezi.

Sokorópátka, 2008. február 6.

Mecséri Lajos Vehrer Ferencné

polgármester címzetes főjegyző

A rendeletet kihirdettem:

Sokorópátka, 2008. február 18.

Vehrer Ferencné

címzetes főjegyző

1. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2008. (II.18.) rendeletéhez

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételei

ezer Ft

Bevételek megnevezése

Eredeti előirányzat

(1)

(2)

(3)

I.

Működési bevételek

50.801

1.

Intézményi működési bevételek

5.701

1.1

Alaptevékenység bevételei

4.631

1.2

Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek

-

1.3

Intézmények egyéb sajátos bevételei

-

1.4.

Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések

690

1.5.

Kamatbevételek

380

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei(SZJA normatíva nélkül)

45.100

2.2

Helyi adók

2.200

2.2.1

Építményadó

-

2.2.2

Telekadó

-

2.2.3

Vállalkozók kommunális adója

-

2.2.4

Magánszemélyek kommunális adója (működési)

-

2.2.5

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

-

2.2.6

Idegenforgalmi adó épület után

-

2.2.7

Iparűzési adó állandó .jelleggel végzett tevékenység után

2.200

2.2.8

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után

-

2.3.

Átengedett központi adók

2.3.1

Szja helyben maradó része

8.117

2.3.2

Jövedelemkülönbség mérséklésére

30.483

2.3.3

Gépjárműadó

3.900

2.3.4

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

-

2.3.5

Átengedett egyéb központi adók

-

2.4.

Talajterhelési díj

250

2.5.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

150


1. sz. melléklet/2 oldal

ezer Ft

II.

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

92.756

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása (SZJA normatívval)

69.134

1.1

Normatív hozzájárulások

64.673

1.2

Központosított előirányzatok

65

1.3

Normatív kötött felhasználású támogatások

2.596

1.3.1

Kiegészítő tám. egyes közokt. Feladatokhoz

187

1.3.2

Kiegészítő tám. egyes szoc. Feladatokhoz

2.409

1.4

Fejlesztési célú támogatások

1.800

1.4.1

Címzett támogatás

-

1.4.2

Céltámogatás

-

1.4.3

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás

1.800

1.4.4

Céljellegű decentralizált támogatás

-

1.4.5

Egyéb fejlesztési támogatás

-

1.5

Egyéb központi támogatás

-

2.

Támogatásértékű bevételek

23.622

2.1

Támogatásértékű működési bevételek

12.265

2.1.1

-központi költségvetési szervtől

3.516

2.1.2

-társadalombizt. alapból

92

2.1.3

-többcélú kistérségi társulástól

8.657

2.2

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

11.357

2.1.1

-központi költségvetési szervtől

4.000

2.1.2

-többcélú kistérségi társulástól

7.357

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

730

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

-

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

-

3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kivülről (lakosságtól)

730

IV.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

6.149

4.1

Helyi adók: magánszem. Komm.adó felhalm. rész

2.700

4.2

Önkormányzati lakótelek, lakások értékesítése

-

4.3

Privatizációból származó bevétel

-

4.4

Vállalatértékesítésből származó bevétel

-

4.5

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

-

4.6

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

-

4.7

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

1.474

1. sz. melléklet/3 oldal

4.8

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

1.975

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

-

VI.

Hitelek

38.097

1.

Működési célú hitel felvétele

38.097

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

-

VII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

15.278

1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

15.278

Bevételek főösszege

203.811


2. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2008. (II.18.) rendeletéhez

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiadásai

ezer Ft

Kiadások megnevezése

Eredeti előirányzat

(1)

(2)

(3)

30.

Személyi juttatások

95.235

31.

Munkaadókat terhelő járulék

28.562

32.

Dologi és egyéb folyó kiadások

41.134

33.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

4.387

34.

Támogatásértékű kiadások

352

34.1

-működési célra

352

34.2

-felhalmozási célra

-

35.

Pénzeszköz átadások állam-háztartáson kívülre

5.632

35.1.

 • Működési célra

3.262

35.2.

 • Fejlesztési célra

2.370

36.

Felhalmozási kiadások

9.113

36.1.

 • Felújítások áfával

7.313

36.2.

 • Beruházások áfával

1.800

36.3

36.4

 • Beruházáshoz kapcs. Áfa-, és tárgyi eszk., imm. javak ért miatti áfa befizetések

 • hitel kamat

-

37.

Pénzügyi befektetések kiadásai

-

38

Kölcsönök nyújtása és törlesztése

-

39

Hitelek törlesztése

-

39.1

 • Működési célú

-

39.2.

 • Fejlesztési célú

-

40.

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása

-

41.

Céltartalék

19.396

41.1

 • Működésre

500

 • Előzőből: államházt. tartalék

 • Képviselői keret

-

500

41.2

 • Fejlesztésre

18.896

Kiadások összesen

203.811

3. számú melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2008. (II.18.) rendeletéhez

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft

Bevételek és kiadások

Eredeti előirányzat

Működési célú bevételek megnevezése

Intézményi működési bevételek (felhalmozási áfa nélkül)

5.701

Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések

-

Támogatásértékű működési bevételek

12.265

Működési célú kölcsönök (igénybevétele vagy visszafizetése)

-

Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek működésre fordítandó része

45.100

Normatív hozzájárulások

64.673

Központosított előirányzatok

-

Kötött normatív hozzájárulás

2.596

Működési célú hitelbevétel

38.097

Előző évi pénzmaradvány műk. része

5.000

Működési célú bevételek összesen

173.432

Felhalmozási célú bevételek megnevezése

Felhalmozási célú támogatások: cél- és címzett támogatás

-

TEKI, CÉDE

1.800

Központosított el.

65

Szakmai fejlesztési felad, 70%-a.

-

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

11.357

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

730

Társ. Gazd. szemp. elmaradott települések 100% szja. rész.

-

Lakáshoz jutás feladatai 100%-a

-

Magánszemélyek által befizetett komm.adó felh.. része

2.700

Felhalmozási pénzből vásárolt rövid lejáratú értékpapír értékesítése, valamint ennek hozama, kamata

-

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

3.449

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része

10.278

Felhalmozási Áfa visszatérülése, értékesített eszk. iimm. javak áfája

-

Felhalmozási célú hitel bevétel, vagy felhalm. kölcsön visszatér.

-

Felhalmozási célú bevételek összesen

30.379

Bevételek összesen

203.811

Működési célú kiadások megnevezése

Személyi juttatások

95.235

Munkaadókat terhelő járulékok

28.562

Dologi és egyéb folyó kiadások (Értékesített tárgyi eszk. imm. javak áfa befizetése nélkül)

41.134

Támogatásértékű működési kiadás

352

Működési célú pénzeszköz átadások

3.262

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

4.387

Működési célú tartalék

500

Előzőből: államháztartási tartalék

-

Működési célú kiadások összesen

173.432

Felhalmozási célú kiadások megnevezése

Felújítások Áfával

7.313

Beruházások Áfával

1.800

Felhalmozási célú kölcsön törlesztése, nyújtása

-

Felhalmozási célú hitel törlesztése

-

Felhalmozási célú hitelek kamata

-

Rövid lej. értékpapír vásárlás (fejlesztési bevételből)

-

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

-

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

2.370

Felhalmozási céltartalék

18.896

Értékesített tárgyi eszk. imm javak Áfa befizetése

-

Felhalmozási kiadások összesen

30.379

Kiadások összesen

203.811


4. sz. melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2008. (II.18.) rendeletéhez

az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételei

ezer Ft

Cím, alcím

Intézmény megnevezése

Előirányzat fajtája

Intézményi működési bevételek

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Önkormányzat költségvetési támogatása

Önkorm. sajátos

felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Támogatás-értékű

Bevételek

Véglegesen átvett pénzeszközök

Támogatási kölcsönök visszatér.

Igénybevétele

értékpapírok kibocsátása

Hitelek

Pénzma-radvány

Bevételek összesen.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1.

Polgármesteri Hivatal és a hozzátart. szakfeladatok

a.) eredeti

1.070

45.100

69.134

6.149

23.622

730

-

38.097

15.278

199.180

2.

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

a.) eredeti

4.631

-

-

-

-

-

-

-

-

4.631

Önkormányzat összesen.

a.) eredeti

5.701

45.100

69.134

6.149

23.622

730

-

38.097

15.278

203.811

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2008. (II.18.) rendeletéhez

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiadásai

Működési kiadás részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret 5. sz. melléklet 1. oldal ezer Ft

Cím, alcím

Intézmény megnev.

Szakfeladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Személyi juttatás

Munkáltatót terhelő járulékok

Dologi kiadások és egyéb folyó

Társadalom és szoc. pol. juttatások

Támog.

értékű műk.

kiadás

Működési célú pénzeszk. átadás

Műk.kölcs. nyújt. törl- értékpapír-vás.

Működési

céltartalék

Működési kiadások összesen

Engedélyezett éves létszámkeret

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1.

Polgármesteri

Hivatal

Kisegítő mezőgazdasági szolg

Eredeti

1.059

321

510

-

-

-

-

-

1.890

1

Közútak üzemeltetése

fenntartása

Eredeti

-

-

1.812

-

-

-

-

-

1.812

-

Önkormányzat igazgatási tev.

Eredeti

22.806

6.348

9.051

-

352

3.002

-

500

42.059

6

Város és község gazd. szolg.

Eredeti

24

10

126

-

-

-

-

-

160

-

Települési vízellátás

Eredeti

-

-

72

-

-

-

-

-

72

-

Közvilágítási feladatok

Eredeti

-

-

2.220

-

-

-

-

-

2.220

-

Háziorvosi szolg.

Eredeti

-

-

282

-

-

-

-

-

282

-

Anya-gyermek és csecsemővédelem

Eredeti

-

-

280

-

-

-

-

-

280

-

Házi segítségnyújtás

Eredeti

763

233

-

-

-

-

-

-

996

1

Rendszeres szociális pénzbeni ellátás

Eredeti

-

148

-

615

-

-

-

-

763

-

Rendszeres pénzbeni gyermekvéd. ellátás

Eredeti

-

-

-

341

-

-

-

-

341

-

Eseti pénzbeni szoc ellátások

Eredeti

-

-

-

1.091

-

-

-

-

1.091

-

Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ell.

Eredeti

-

-

-

2.340

-

-

-

-

2.340

-

Szennyvízelvezetés

Eredeti

-

-

1.847

-

-

-

-

-

1.847

-

Települési hulladék kezelés

Eredeti

6.633

2.237

300

-

-

260

-

-

9.430

9

Sportintézmények, létesítmények működt.

Eredeti

-

-

264

-

-

-

-

-

264

-

P.hiv.

összesen

Eredeti

31.285

9.297

16.764

4.387

352

3.262

-

500

65.847

17

5. sz. melléklet 2. oldal

Működési kiadás részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret ezer Ft

Cím, alcím

Intézmény megneve-zése

Feladat, vagy szakfeladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Személyi juttatás

Munkáltatót terhelő járulékok

Dologi kiadások és egyéb folyó

Társadalom és szoc. pol. juttatások

Támog.

értékű

műk.

kiadás

Működési célú pénzesz-köz átadás

Műk.kölcsnyújt. törl értékpapírvás.

Működési

céltar-talék

Műkö-dési kiadások össz.

Engedélye-zett éves létszámkeret

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

2.

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

2.1

Általános

iskolai int.egység

Iskolás kor. Ált. iskolai oktatás

Eredeti

38.918

11.940

10.482

-

-

-

-

-

61.340

16

Sajátos nevelésű igényű tanulók ált. isk. oktatása

Eredeti

1.503

436

1.382

-

-

-

-

-

3.321

-

Napközi otthoni ellátás

Eredeti

2.191

675

72

-

-

-

-

-

2.938

1

Általános iskolai intézm. egység

összesen

Eredeti

42.612

13.051

11.936

-

-

-

-

-

67.599

17

2.2.

Napközi otthonos óvodai int.egység

Óvodai intézményi étkeztetés

Eredeti

1.294

374

2.522

-

-

-

-

-

4.190

1

Iskolai intézményi étkeztetés

Eredeti

1.304

373

2.242

-

-

-

-

-

3.919

1

Munkahelyi

vendéglátás

Eredeti

1.576

460

727

-

-

-

-

-

2.763

1

Óvodai nevelés

Eredeti

10.328

2.977

2.515

-

-

-

-

-

15.820

5

Szociális étkezt.

Eredeti

1.131

321

1.847

-

-

-

-

-

3.299

1

Napközi otthonos óvodai int.e. összesen

Eredeti

15.633

4.505

9.853

-

-

-

-

-

29.991

9

2.3

Gici Tagóvoda

Munkahelyi vendéglátás

Eredeti

-

-

264

-

-

-

-

-

264

-

Óvodai nevelés

Eredeti

5.305

1.593

59

-

-

-

-

-

6.957

3

Gici Tagóvoda összesen

5.305

1.593

323

-

-

-

-

-

7.221

3

Óvodai int.egység összesen:

Eredeti

20.938

6.098

10.176

-

-

-

-

-

37.212

12

5. számú melléklet 3. oldal

Működési kiadás részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret

2.3

Közművelődési Intézmény

Közösségi színterek

Eredeti

400

116

1.795

-

-

-

-

-

2.311

-

Máshová nem sorolt

kulturális tevékenység

Eredeti

-

-

463

-

-

-

-

-

463

-

Közművelődési Intézmény összesen:

Eredeti

400

116

2.258

-

-

-

-

-

2.774

-

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

összesen:

63.950

19.265

24.370

-

-

-

-

-

107.585

29

Az önkormányzat 2008. évi működési kiadásainak részletezése és az éves engedélyezett létszámkeret

ezerFt

Cím, alcim

Intézmény megnevezése

Gazdálkodási forma

Előirány-zat fajtája

Személyi juttatás

Munkál-

tatót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Társadalom és szoc. pol. juttatások

Támog.

értékű

műk. kiadás

Működési c. pénz-eszköz átadás

Mük. kölcsön nyújt. és törl.

értékpapír

vásárlás

Céltar-talék műkö-désre (Áht. tart.)

Működési kiadások összesen

Engedé-

lyezett éves létszám

keret

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1.

Polgármesteri Hivatal és hozzátartozó

szakfeladatok

Önállóan

gazdál-

kodó

Eredeti

31.285

9.297

16.764

4.387

352

3.262

-

500

65.847

17

2.

Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ

Részben önállóan gazdál-kodó

Eredeti

63.950

19.265

24.370

-

-

-

-

-

107.585

29

Önkormányzat összesen

(5. mell. 1+2. oldal)

Eredeti

95.235

28.562

41.134

4.387

352

3.262

-

500

173.432

46

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2008. (II.18.) rendeletéhez

Az Önkormányzat 2008. évi felhalmozási feladatainak részletezése

6.sz. melléklet

ezer Ft

Szakfeladat, vagy feladat megnevezése

Előirányzat fajtája

Felújítások Áfával

Beruh.

Áfával

Pénzügyi befektetések kiadásai

Felhalmozási kölcsönök nyújtása és törlesztése, hiteltörlesztés

Felhalm célú hitel-törlesztés

Fejlesztési célú hitelek kamata

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

Felhalmozási áfa

befizetések

Céltartalék fejlesztésre

Felhalmozási kiadások összesen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1. Önkormányzati igazg. tevékenység

Eredeti

-

-

-

-

-

-

395

-

18.896

19.291

- közmű fejlesztés

Eredeti

-

-

-

-

-

-

65

-

-

65

- lakáshoz jutás támogatása

Eredeti

-

-

-

-

-

-

330

-

-

330

2. Óvodai nevelés

Eredeti

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

- óvoda felújítás

Eredeti

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

3. Iskolai oktatás

Eredeti

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

- iskola felújítás

Eredeti

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

4. Szennyvíz elvezetés

Eredeti

-

1.800

-

-

-

-

1.975

-

-

3.775

-Belvíz elvezetés

VII

Eredeti

-

1.800

-

-

-

-

-

-

-

1.800

- Pannon-Viz Szennyv.elv. rensz.

Eredeti

-

-

-

-

-

-

1.975

-

-

1.975

5. Közösségi színterek

Eredeti

5.313

-

-

-

-

-

-

-

-

5.313

- Kultúrház felújítás

Eredeti

5.313

-

-

-

-

-

-

-

-

5.313

Eredeti

Módosított

7.313

1.800

-

-

-

-

2.370

-

18.896

30.379

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2008. (II.18.) rendeletéhez

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

Támogatási értékű pénzeszköz átadások 7. számú melléklet

Támogatás formája

Támogatott szervezet neve

Támogatás jogcíme

Támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadás

Eredeti előirányzata

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

34.1.

Támogatásértékű működési kiadások

352

Kisfaludy Könyvtár

Könyvtár ell.

50

Fogászati ügyelet

Sürgősségi ellátás Győr

52

Egyéb szervezetnek

250

35.1

Működési célú átadás ÁHT-on kívülre

3.262

Nonprofit Szervezetek

támogatás

2.390

Willi Dent Kft

fogászat

312

PROVISIO-MED

Háziorvosi ellátás

300

KOMSZOL Kft

Rekult., műk.

260

Működési célú támogatásértékű kiadások,

pénzeszköz átadások

Összesen:

3.614

34.2.

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

35.2

Felhalm célú pénzeszköz átad. ÁHT-on kívül

2.370

Háztartások

Lakáshoz jutás támogatása

330

Háztartások

Közmű 15%

65

Pannon Víz Rt

Szennyv. rendsz. felúítás

1.975

Felhalm. célú támogatásértékű kiadás ,pénzeszköz átadás

Összesen:

2.370

Támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások

Mindösszesen:

5.984


Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2008. (II.18.) rendeletéhez

Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

8. számú melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai

éves bontásban ezer Ft

Feladat megnevezése

2006. évre ütemezett kiadás

2007. évre ütemezett kiadás

2008. évre ütemezett kiadás

Összesen

Belvíz elvezetés

VII. ütem

2.000

1.100

1.800

4.900

Összesen:

2.000

1.100

1.800

4.900


Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2008. (II.18) rendeletéhez

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

9. számú melléklet

Az önkormányzat 2007. évi feladatainak finanszírozása és pénzeszközének változása ezer Ft-ban

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

20.978

17.941

15.063

18.691

16.126

22.112

12.495

19.082

9.009

10.140

7.731

18.198

Várható bevételek összesen

11.419

11.574

18.701

12.384

20.566

15.742

21.531

10.736

18.974

16.455

25.782

19.947

203.811

Ebből:

Int. műk.bevétel

572

573

572

573

572

281

-

-

864

572

573

549

5.701

Sajátos műk.bevét.

3.166

3.167

6.015

3.166

3.167

3.165

3.767

3.766

6.015

3.236

3.166

3.304

45.100

Támogatás, tám.ért. bevétel

6.653

7.652

6.653

7.652

11.653

6.653

6.652

6.653

11.653

6.653

6.653

7.576

92.756

Sajátos felh. és tőke jellegű bevétel

1.022

182

174

993

174

174

1.112

207

427

994

297

393

6.149

Felh.és tőke jellegű bevétel

6

-

195

-

-

376

-

110

15

-

-

28

730

Hitel

-

-

-

-

5.000

-

10.000

-

-

5.000

10.000

8.097

38.097

Előző évi pénzmaradvány

-

-

5.092

-

-

5.093

-

-

-

-

5.093

-

15.278

Teljesítendő kiadások

14.456

14.452

15.073

14.949

14.580

25.359

14.944

20.809

17.843

18.864

15.315

17.167

203.811

Ebből:

működési

14.456

14.452

14.580

14.456

14.580

14.456

14.451

14.618

14.452

13.980

14.315

14.636

173.432

Adósság szol

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célra átadott

-

-

493

493

-

198

493

-

-

493

-

200

2.370

Fejlesztési kiadás

-

-

-

-

-

5.313

-

1.800

1.000

1.000

-

-

9.113

Tartalék felh.

-

-

-

-

-

5.392

-

4.391

2.391

3.391

1.000

2.331

18.896

Záró pénzkészlet

17.941

15.063

18.691

16.126

22.112

12.495

19.082

9.009

10.140

7.731

18.198

20.978

20.978


10. sz. melléklet

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2008. (II.18.) rendeletéhez

Bevételek és kiadások várható alakulása 2010-ig

ezer Ft-ban

Bevételek és kiadások

2008.

2009

2010.

Működési célú bevételek megnevezése

Intézményi működési bevételek (felhalmozási áfa nélkül)

5.701

5.929

6.166

Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések

-

-

-

Támogatás értékű működési bevételek

12.265

12.756

13.266

Működési célú kölcsönök (igénybevétele vagy visszafizetése)

-

-

-

Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek működésre fordítandó része

45.100

46.904

48.780

Normatív hozzájárulások

64.673

67.260

69.950

Kötött normatív hozzájárulások

2.596

2.670

2.750

Központosított előirányzatok

-

-

-

Egyéb központi támogatások

-

-

-

Pénzmaradvány működési része

5000

4.500

4.000

Működési célú hitelbevétel

38.097

41.660

46.246

Működési célú bevételek összesen

173.432

181.679

191.158

Felhalmozási célú bevételek megnevezése

Felhalmozási célú támogatások: cél- és címzett támogatás

-

-

-

TEKI CÉDE

1.800

-

-

Központosított ei.

65

50

30

Szakmai fejlesztési felad. 70%-a

-

-

-

Támogatás értékű felhalmozási. bevétel

11.357

11.811

12.283

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

730

660

580

Lakáshoz jutás feladatai 100%-a

-

-

-

Magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a

2.700

2.700

2.700

Magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20 %-a

-

-

-

Felhalmozási pénzből vásárolt rövid lejáratú értékpapír értékesítése, valamint ennek hozama, kamata

-

-

-

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

3.449

3.587

3.730

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része

10.278

8.200

6.400

Felhalmozási Áfa visszatérülése, értékesített eszk. imm. javak áfája

-

-

-

Felhalmozási célú hitel bevétel, vagy felhalmozási kölcsön visszatér.

-

-

-

Felhalmozási célú bevételek összesen

30.379

27.008

25.723

Bevételek összesen

203.811

208.687

216.881

Működési célú kiadások megnevezése

Személyi juttatások

95.235

99.997

104.997

Munkaadókat terhelő járulékok

28.562

29.590

31.489

Dologi és egyéb folyó kiadások (Értékesített tárgyi eszk. imm. javak áfa befizetése nélkül)

41.134

43.191

45.351

Támogatás értékű működési kiadás

352

370

389

Működési célú pénzeszköz átadások

3.262

3.425

3.596

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

4.387

4.606

4.836

Működési célú tartalék

500

500

500

Előzőből: államháztartási tartalék

-

-

-

Működési célú kiadások összesen

173.432

181.679

191.158

Felhalmozási célú kiadások megnevezése

Felújítások Áfával

7.313

5.000

5.000

Beruházások Áfával

1.800

1.500

1.000

Pénzügyi befektetések

-

-

-

Felhalmozási célú kölcsön törlesztése, nyújtása

-

-

-

Felhalmozási célú hitel törlesztése

-

-

-

Felhalmozási célú hitelek kamata

-

-

-

Rövid lej. értékpapír vásárlás (fejlesztési bevételből)

-

-

-

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

2.370

2.325

2.335

Felhalmozási céltartalék

18.896

18.183

17.388

Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa befizetés

-

-

-

Értékesített tárgyi eszk. imm javak Áfa befizetése

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

30.379

27.008

25.723

Kiadások összesen

203.811

208.687

216.881


Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2008. (II.18.) rendeletéhez

Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

11. sz. melléklet

Hitel: ezer Ft-ban

Sor- sz.

Megnevezés

Felvétel éve

Összege

Lejárati évek

2008. évi törlesztés

Hitel tartozás összesen

2008. jan.1-jén

Tervezett hitelfelvétel összesen

1.

Működési célú

Tőke

-

hitel

2008.

38.097

38.097

38.097

20

12. számú melléklet

a 2/2008. (II.18.) rendeletéhez

Sokorópátka Községi Önkormányzat 2008. működési és felhalmozási bevételeiről

ezer Ft-ban

Intézményi

működési

bevétel

Sajátos

működési

bevétel

Költség-vetési támogatás

működési

Támogatási

értékű működési

bevétel

Működési

pénz-maradvány

Működési

hitel

Működési bevétel

összesen

Önk. sajátos felhal-mozási

és tőkejell.

bevétel

Költség-vetési támogatás felhalm.

Támog.

értékű

felhalm.

bevétel

Felhal-

mozási

pénzeszköz

átvétel

Felhalm

pénz-maradv.

Felhalmo-zási

bevétel

Bevétel

mind-

összesen

Kisegítő mg.

szolgáltatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Óvodai Sp.

intézményi étkeztetés Gic

938

300

-

-

-

-

-

938

300

-

-

-

-

-

-

938

300

Iskolai intézményi

étkeztetés

926

-

-

-

-

-

926

-

-

-

-

-

-

926

Munkahelyi Sp.

Vendéglátás Gic

701

264

-

-

-

-

-

701

264

-

-

-

-

-

-

701

264

Közutak üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkorm. igazga­tási tev.

675

-

-

12.173

5.000

38.097

55.945

-

-

11.357

730

10.278

22.365

78.310

Város és községgazd.

szolgáltatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Települési vízellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közvilágítási feladatok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Országyűlési választás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati választás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati

feladatra nem terv elsz.

-

45.100

67.269

-

-

-

112.369

6.149

1.865

-

-

-

8.014

120.383

Óvodai nevelés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nappali rendszerű ált iskolai oktatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sajátos nevelési igényű tanulók

ált.isk. oktatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Napközi

otthoni ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Háziorvosi

ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Anya-, gyerm.

és csecsemővéd.

-

-

-

92

-

-

92

-

-

-

-

-

-

92

Házi segít­ségnyújtás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális

étkeztetés

1.502

-

-

-

-

-

1.502

-

-

-

-

-

-

1.502

Rendsz. szoc. pénzbeni ell.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rendszeres gyermekvéd. pénzbeni ell.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eseti szociális pénzbeni ell.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eseti gyermekvéd. pénzbeni ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szennyvíz-elvezetés

395

-

-

-

-

-

395

-

-

-

-

-

-

395

Települési hulladék-kezelés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közművelődési tevékenység

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sportintézm. és sportlét. működtetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Máshova nem

sorolt kult.

tevékenység

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Összesen:

5.701

45.100

67.269

12.265

5.000

38.097

173.432

6.149

1.865

11.357

730

10.278

30.379

203.811

13. számú melléklet

a 2/2008. (II.18.) rendelethez Sokorópátka Községi Önkormányzat

2008. működési és felhalmozási kiadásairól

ezer Ft-ban

Személyi

jutta­tások

Munka-

adót

terhelő

járulék

Do­logi

kiadás

E­gyéb

folyó

kiadás

Társadalmi

és

szocpol. juttatások

Tám.og.

értékű

működési

kiadás

Pénzeszk.

át­adott

működési

Tartalék

működési

Működési

kiadások

összesen

Fejleszt.

célú

pénzeszk.

átadás

Felhalmo-zási

kiadás

Fejleszt.

célú

tartalék

Felhal-

mozási hitel

törlesztés

Fejlesztési

kiadások

összesen

Kiadások

mindösszesen

Kisegítő

mezőgazd. szolg.

1.059

321

510

-

-

-

-

-

1.890

-

-

-

-

-

1.890

Óvodai int. étkeztetés

1.294

374

2.522

-

-

-

-

-

4.190

-

-

-

-

-

4.190

Iskolai int. étkeztetés

1.304

373

2.242

-

-

-

-

-

3.919

-

-

-

-

-

3.919

Munkahelyi Sp.

Vendéglátás Gic

1.576

460

727

264

-

-

-

-

-

2.763

264

-

-

-

-

-

2.763

264

Közutak üzemeltetése

-

-

1.812

-

-